Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Tadeusz Więckowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Tadeusz Więckowski"— Zapis prezentacji:

1 Prof. Tadeusz Więckowski
USTALANIE ZASAD WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Prof. Tadeusz Więckowski

2 I. Propozycje zasad wynagradzania w projektach 7 Programu Ramowego
1. W ramach istniejącego stosunku pracy dla nauczycieli akademickich: - powierzenie aneksem/porozumieniem zadań do realizacji projektu z określeniem okresu realizacji oraz liczby godzin, która będzie przepracowana w tym okresie [Maksymalna liczba godzin przepracowana przez nauczyciela naukowo- dydaktycznego nie może być wyższa niż 78 godz. – średnio miesięcznie w roku kalendarzowym. Obowiązkiem nauczyciela jest wykorzystanie w okresie wakacyjnym urlopu wypoczynkowego]. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin, - za przepracowane w projekcie godziny, istnieje możliwość wypłacania zwiększonego wynagrodzenia zgodnie z art.151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wg stawki godzinowej określonej w aneksie. Podstawą ustalenia stawki jest § 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej – TABELA nr 1, - w projekcie należy rozliczyć część wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za staż pracy proporcjonalnie do czasu przepracowanego na rzecz projektu, zgodnie z przekazaną na koniec miesiąca kartą czasu pracy.

3 USTALENIE STAWKI GODZINOWEJ
TABELA nr 1 USTALENIE STAWKI GODZINOWEJ Stanowisko Stawka podstawowa Współczynnik Ustalona stawka Profesor zwyczajny, prof. nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy do 137 zł max 3 do 400 zł Prof. nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilit.; adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego do 117 zł do 350 zł Adiunkt posiadający stopień doktora do 97 zł do 290 zł Asystent do 62 zł do 180 zł

4 Ze względu na specyfikę i złożoność realizowanych prac proponuje się zastosowanie współczynnika max 3 w stosunku do stawki podstawowej. Ustalając stawkę godzinową indywidualnie dla każdego pracownika należy pamiętać o jej pomniejszeniu wynikającym z rozliczenia w projekcie wynagrodzenia zasadniczego (zasada: ustalona stawka – stawka godzinowa wynikająca z wynagrodzenia podstawowego tj. wynagrodzenia zasadniczego + wysługa lat : 156 godzin).

5 2. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy /aneksu/ pracowników nie będących nauczycielami tylko do realizacji projektu: stanowiska zgodne z wymogami obowiązującego Rozporządzenia wymienionego w pkt.1, wynagrodzenie wg obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za staż pracy, premia regulaminowa wraz z możliwością wypłacania zwiększonego wynagrodzenia ( art. 151ustawy) do 300% wynagrodzenia zasadniczego. Uwzględniają specyfikę i złożoność realizowanych prac. W indywidualnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Rektor może wyrazić zgodę na zwiększenie wynagrodzenia powyżej 300 %.

6 II Propozycja zasad wynagradzania w projektach w ramach Programów Operacyjnych
A. Innowacyjna Gospodarka 1. W ramach istniejącego stosunku pracy dla nauczycieli akademickich: - powierza się aneksem zadania do realizacji projektu wg zasad przyjętych w projektach 7 Programu Ramowego (pkt.I), - inny sposób zatrudniania: np. nauczyciel na czas projektu otrzymuje urlop bezpłatny z działalności dydaktyczno-wychowawczej, a zostaje zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego (zajęcia dydaktyczne może realizować na podstawie umów cywilno-prawnych)

7 2. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy pracowników nie będących nauczycielami:
- poprzez zmniejszenie aktualnego wymiaru etatu i zawarcie do projektu drugiej umowy o pracę w wymiarze uzupełniającym do pełnego etatu na nowych warunkach poprzez zmianę zakresu obowiązków służbowych pracownika na podstawie aneksu, w którym określone zostaną warunki zatrudnienia i wynagradzania w projekcie, - istnieje możliwość przyznania zwiększonego wynagrodzenia ( art. 151 ustawy) w wysokości do 300 % wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w projekcie. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia wynagrodzenia powyżej 300 % za zgodą Rektora.     

8 3. W projekcie należy rozliczyć część wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem za staż pracy proporcjonalnie do czasu przepracowanego na rzecz projektu, zgodnie z przekazaną na koniec miesiąca kartą czasu pracy. 4. Zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w zależności od indywidualnych zadań i potrzeb w projekcie z zachowaniem procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9 B. Kapitał Ludzki 1. W ramach istniejącego stosunku pracy dla nauczycieli akademickich: powierzenie aneksem zadań do realizacji projektu – np. zasad przyjętych jak w projektach 7 Programu Ramowego (pkt.I), zawieranie porozumień na powierzenie dodatkowych czynności w zależności od potrzeb i specyfiki projektu wynagrodzenie może być określone godzinowo (np. powierzenie zajęć dydaktycznych) miesięcznie (np. dodatek specjalny za realizację zadań opiekuna ..., kierownika ...). 2. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy pracowników nie będących nauczycielami - wg zasad przyjętych w projektach Innowacyjna Gospodarka (A pkt 2). 3. Zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w zależności od indywidualnych zadań i potrzeb w projekcie z zachowaniem procedur wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10 III. Ustalanie i wypłata wynagrodzeń w walucie obcej
1. Zawarta umowa o pracę powinna zawierać ustalone łączne miesięczne wynagrodzenie w EURO (zawierające wszystkie przysługujące składniki wynagrodzenia). Wypłacone wynagrodzenie przelicza się na złote wg odpowiedniego kursu na podstawie ustawy o rachunkowości lub zgodnie z zapisami kontraktu.

11 IV. Ustalenie terminów wypłat wynagrodzenia w ramach projektu
1. W ramach projektów dla wszystkich grup pracowniczych powinno być płatne z dołu – po rozliczeniu kart czasu pracy – najpóźniej do 10 – go następnego miesiąca.


Pobierz ppt "Prof. Tadeusz Więckowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google