Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i czasu trwania studiów dwustopniowych w zakresie nauk technicznych Prof. Antoni Tajduś Dwustopniowy system kształcenia, a wymiana międzynarodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i czasu trwania studiów dwustopniowych w zakresie nauk technicznych Prof. Antoni Tajduś Dwustopniowy system kształcenia, a wymiana międzynarodowa."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i czasu trwania studiów dwustopniowych w zakresie nauk technicznych Prof. Antoni Tajduś Dwustopniowy system kształcenia, a wymiana międzynarodowa studentów Prof. Jerzy Lis

2 KSZTAŁCENIE DWUSTOPNIOWE NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH Obecne standardy kształcenia PKA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210 ……………………………………………………………………………………………… IV.PRAKTYKI ZAWODOWEIV.PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka powinna trwają nie krócej niż 4 tygodnie (6 lub 8 tygodni) Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenieZasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 900. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90 ……………………………………………………………………………………………… PRAKTYKI ZAWODOWEPRAKTYKI ZAWODOWE Brak wymagań odnośnie praktykBrak wymagań odnośnie praktyk

3 KSZTAŁCENIE DWUSTOPNIOWE NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH Krajowe Ramy Kwalifikacji Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3. AUTONOMIA PROGRAMOWA UCZELNI Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego www.nauka.gov.pl

4 KSZTAŁCENIE DWUSTOPNIOWE NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH Krajowe Ramy Kwalifikacji A. STUDIA i STOPNIA A. STUDIA i STOPNIA 7 semestrów (210 punktów ECTS); 7 semestrów (210 punktów ECTS); w przypadku prowadzenia studiów o profilu praktycznym/zawodowym: 8 semestrów (240 punktów ECTS)w przypadku prowadzenia studiów o profilu praktycznym/zawodowym: 8 semestrów (240 punktów ECTS) B. STUDIA II STOPNIA B. STUDIA II STOPNIA 3-4 semestry (90-120 punktów ECTS) dla absolwentów studiów I stopnia o wymiarze co najmniej 210 punktów ECTS;3-4 semestry (90-120 punktów ECTS) dla absolwentów studiów I stopnia o wymiarze co najmniej 210 punktów ECTS; 4 semestry (120 punktów ECTS) dla absolwentów studiów I stopnia o wymiarze 180 punktow ECTS4 semestry (120 punktów ECTS) dla absolwentów studiów I stopnia o wymiarze 180 punktow ECTS Założono przy tym, że każdy semestr obejmuje co najmniej 15 tygodni zajęć dydaktycznych

5 PRAKTYKI Zaproponowano następujące wymagania dotyczące praktyk: Studia I stopnia: Studia I stopnia: praktyka w wymiarze 4-8 tygodnipraktyka w wymiarze 4-8 tygodni jedno-semestralna praktyka przemysłowa (30 punktów ECTS) dla studiów o profilu praktycznym/zawodowym; jest zalecane, aby była ona powiązana z tematyką projektu dyplomowego (pracy dyplomowej)jedno-semestralna praktyka przemysłowa (30 punktów ECTS) dla studiów o profilu praktycznym/zawodowym; jest zalecane, aby była ona powiązana z tematyką projektu dyplomowego (pracy dyplomowej) Studia II stopnia: praktyka – do decyzji uczelni – do decyzji uczelni KSZTAŁCENIE DWUSTOPNIOWE NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH Krajowe Ramy Kwalifikacji

6 KSZTAŁCENIE DWUSTOPNIOWE NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH KONKLUZJA: -Przyjęty powszechnie model 7+3 semestry Gdyż: -Dotacja MNiSW na studenta pokrywa 5 lat studiów stacjonarnych Dodatkowy problem: -Rekrutacja na II stopień na semestr letni (styczeń, luty)

7 SYSTEM studiów na świecie 4 semestralne studia II stopnia (120 ECTS) Systemy 6+4 lub 8+4 semestry Studia rozpoczynają się semestrze parzystym Studia II stopnia w kierunkach technicznych obejmują przeważnie 3-6 miesięczną praktykę zawodową PRZYJĘTY Z KRAJU SYSTEM 3 SEMESTRY NA II STOPNIU DLA KIERUNKÓW TECHNICZNYCH STWARZA WIELE PROBLEMÓW ORGANIZACYJNYCH TAKŻE W WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ

8 WYMIANA STUDENTÓW obecnie Odbywa się w ramach programów ERASMUS, TEMPUS i umów bilateralnych wymiana obecnie koncentruje w ostatnich semestrach studiów (8-10) program pobytu obejmuje głównie przedmioty specjalistyczne w tym zajęcia laboratoryjne częsta korelacja z wykonywaną praca dyplomową przygotowanie wyjazdu ok. 3 miesiące wcześniej często pobyt jest wydłużany do 2 semestrów

9 PROBLEMY ORGANIZACYJNE: trudności z wysyłaniem studentów na semestrach rekrutacyjnych i dyplomowych tj. 7, 8. i 10; stąd konieczność koncentracji wymiany w 9 semestrze zbyt krótki - 3 semestralnym tryb studiów i zaburzenia w wykonywaniu pracy dyplomowej w wypadku wyjazdu studenta na 1-2 semestry trudności w rekrutacji studentów na II stopniu (przygotowanie formalności trwa ok. 3 miesiące) Stąd: Konieczność zmiany organizacji wymiany z większą koncentracją na studiach I stopnia (5 i 6 semestr) ZAGROŻENIA: Ograniczenie wymiany zwłaszcza w początkowym okresie Ograniczenia w systemie Podwójnych dyplomów na II stopniu WYMIANA STUDENTÓW WYMIANA STUDENTÓW System 7+3

10 System Podwójnych dyplomów oparty jest o umowy bilateralne między uczelniami uznające wzajemnie programy kształcenia i ustanawiające zasady otrzymania dyplomu partnerskiej uczelni dla studentów realizujących częściowo program studiów na drugiej uczelni. Przewiduje się – przeważnie - wykonywanie wspólnej pracy dyplomowej. Umowy respektują przepisy formalne obowiązujące w obu krajach System Podwójnych dyplomów dotyczy głównie studiów II i III stopnia Bardzo atrakcyjna i perspektywiczna forma współpracy międzynarodowej zwłaszcza z krajami poza UE AGH posiada obecnie ok. 70 umów bilateralnych umożliwiających realizację programów podwójnych dyplomów (Niemcy, Francja, Hiszpania, USA, Japonia, …) PODWÓJNE DYPLOMY

11 PROBLEMY - Nieuznawanie przez partnerów 3 semestralnych studiów (90 ECTS) jako pełnych studiów II stopnia typu MSc. - Niemożliwe zaliczenie brakujących punktów z I stopnia (studia traktowane są jako niezależne organizacyjnie i programowo) - Brak praktyki na II stopniu studiów technicznych - Brak możliwości pobytu naszego studenta przez 2 semestry, co w większości jest konieczne w takich umowach - Trudności związane z naborem w semestrach nieparzystych Umowy o Podwójnych dyplomach stały się nieaktualne i wymagają renegocjacji PODWÓJNE DYPLOMY PODWÓJNE DYPLOMY System 7+3

12 Czy i jak: Wrócić do układu symetrycznego z naborem na studia jesienią? Wprowadzić studia II stopnia jako 4 semestralne odpowiadające studiom MSci. na świecie ? Wprowadzić opcjonalnie lub obowiązkowo praktykę zawodową na II stopniu studiów? W powyższych - co z dotacją w studiach stacjonarnych? A może….. Dodać semestry stażu przemysłowego Wrócić do jednolitych studiów na kierunkach technicznych czy model 8+4 !!! PYTANIA

13 PROPOZYCJA 8+4 K RK: WIEDZA+UMIEJĘTNOŚCI+KOMPETENCJE

14 Proponowany model 8+4 8 semestrów st. inżynierskie –zawodowe + 4 semestry studia magisterskie UZASADNIENIE: Studia inżynierskie mają na celu przygotowanie zawodowe, tak aby absolwent mógł podjąć pracę zawodową bez konieczności dodatkowych studiów (II stopnia, podyplomowe itp.) W wielu wypadkach nie da się – w aktualnym systemie 7-o semestralnym zapewnić jednoczenie: - solidnego kształcenia z przedmiotów tzw. podstawowych z równoczesnym kształceniem zawodowym tzn. zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu (wymagane praktyki, staże itp. itd.) - zdobycia wymaganych uprawnień zawodowych (budowlane, górnicze, itp.) OBECNIE PRZEMYSŁ NIE AKCEPTUJE ABSOLWENTÓW 7 SEMESTRALNYCH STUDIÓW I STOPNIA (badania ankietowe OBA CK AGH) PROPOZYCJA 8+4

15 KORZYŚCI: - Pełna realizacja studiów zawodowych I stopnia z wykształceniem specjalisty zgodnie z oczekiwaniami rynku - Studia II stopnia odpowiadające standardom światowym - Symetryczny charakter studiów odpowiadający systemowi na świecie - Możliwość pełnej realizacji praktyk i staży zawodowych - Kompatybilność z innymi krajami i ułatwienie wymiany międzynarodowej -……………………………… MINUSY Wydłużenie czasu studiów, stąd wyższe koszty edukacji. ………………………………………… PROPOZYCJA 8+4

16 SKUTKI FINANSOWE Aktualnie ocenia się, że między 50-60% absolwentów studiów I stopnia podejmie studia II stopnia. Można przyjąć, że studia I stopnia - trwające 4 lata - pozwolą wykształcić PEŁNEGO specjalistę dla rynku. Będą więc końcem kształcenia dla 50% studentów, a jedynie drugie 50% podejmie studia 2-go stopnia, W sumie całkowite finansowanie ze strony budżetu (tzw. składnik studencki dotacji) pozostanie bez zmian. PROPOZYCJA 8+4

17 EEC 2010, Katowice 1 June, 201017


Pobierz ppt "Organizacja i czasu trwania studiów dwustopniowych w zakresie nauk technicznych Prof. Antoni Tajduś Dwustopniowy system kształcenia, a wymiana międzynarodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google