Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM"— Zapis prezentacji:

1 „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski – korzyści dla regionu, rekomendacje dla Mazowsza”
Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Tel. (61) Fax (61) Warszawa, marzec, 2006

2 Wizja Innowacyjnej Wielkopolski
Wielkopolska zdolna konkurować z regionami UE Innowacje motorem rozwoju regionu Region przyjazny innowacjom: - Powstawanie i rozwój innowacyjnych firm - Rozwój technologii - Komercjalizacja wyników badawczych dzięki: - Proinnowacyjnym postawom reprezentantów sfery B+R i MŚP - Publicznym działaniom dla wspierania innowacji - Efektywnemu otoczeniu innowacji – instytucje wspierające i instrumenty finansowe dopasowane do potrzeb

3 Regionalna Strategia Innowacji
Projekt RIS NAC ( ) ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg Region Marche Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

4 Metodologia pracy (1) Zespół koordynujący Komitet Sterujący
Grupy robocze Konferencje, seminaria Wybór ekspertów z kraju i z zagranicy

5 Metodologia pracy (2) Badania sektora MŚP, B+R, instytucji otoczenia oraz władz samorządowych Budowa strategii i planu działania Społeczne konsultacje zapisów strategii

6 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (1)
Integracja środowisk społeczno-gospodarczych regionu - podniesienie kultury innowacyjnej środowisk regionu - wsparcie słabiej rozwiniętych obszarów Wielkopolski - tworzenie warunków i instrumentów dla wdrażania strategii

7 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (2)
Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji - przełamanie mentalnych barier innowacji i współpracy - podniesienie kwalifikacji kadr - rozwój bazy technicznej - rozwój współpracy międzyregionalnej

8 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (3)
Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki - kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce - utworzenie struktur i regulacji ułatwiających współprace z gospodarką - wzrost udziałów przychodów nauki ze współpracy z gospodarką - dostosowanie oferty edukacyjnej nauki dla potrzeb regionalnej gospodarki

9 Innowacyjna Wielkopolska – cele strategiczne (4)
Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej - rozwój instytucji otoczenia biznesu - poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw - poprawa struktury i ułatwienie dostępu do usług - rozwój instrumentów finansowania innowacji

10 Sukcesy Strategii Budowa społecznego konsensusu dla przygotowania i kształtu Strategii Budowa i uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (marzec, 2004) Aktywizacja społeczna wokół budowy Planu Działań na lata Przygotowanie regionalnych podmiotów do absorpcji środków strukturalnych (ZPORR 2.6 i inne)

11 Plan działań na 2004-2006 Liczba akcji
Integracja środowiska (Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Turek) 11 Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw (Poznań) 8 Wykorzystanie potencjału (Poznań, Piła) 10 Nowoczesna infrastruktura (Poznań, Kalisz, Leszno) 5

12 Realizacja zaplanowanych akcji
3 projekty zrealizowane jako pilotażowe (forum kooperacyjne, sieć Pronet, konkurs biznes planów) 3 projekty z innych funduszy strukturalnych UE (działania ZPORR 2.5, działanie 1.3 SOP WKP, działanie 1.4 SOP WKP) 1 projekt dofinansowany z budżetu MNiI (3 Centra Zaawansowanych Technologii) 10 projektów w ramach działania 2.6 (na 18 realizowanych)

13 Wartość projektu ogółem
Projekty dofinansowane z działania 2.6 ZPORR Lp. Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Wartość projektu ogółem EFS (75%) Budżet Państwa (25%) 1 Wielkopolska Platforma Innowacyjna Urząd Miasta Poznania ,06 ,80 34 981,27 2 Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Uniwersytet im. A. Mickiewicza ,00 ,75 95 471,25 3 Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo - Technologiczny ,15 ,86 ,29 4 Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo badawczych oraz przedsiębiorstw ,00 ,00 ,00 OGÓŁEM KONKURS I ,21 ,41 ,80

14 Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego
1 Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ,00 ,50 83 988,50 2 Wielkopolska sieć współpracy w zakresie innowacyjnych metod wytwarzania oprogramowania Politechnika Poznańska ,56 ,92 82 913,64 3 Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach Klastera Kotlarskiego Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Pleszewie ,49 ,12 ,37 4 Utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie ,33 ,00 ,33 5 Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo – Technologiczny ,00 ,00 74 950,00

15 Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa 229 701,66 172 276,25
Utworzenie i Rozwój Centrum Innowacji i Wiedzy Innowacyjnej Południowej Wielkopolski Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim ,00 ,50 ,50 7 Zwiększenie zdolności wielkopolskich firm sektora rolno-spożywczego do uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa ,66 ,25 57 425,42 8 Stypendia dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich w Wielkopolsce z zakresu nauk przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu Fundacja UAM - Poznański Park Naukowo – Technologiczny ,00 ,00 ,00 9 Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu ,75 ,31 ,44 10 Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce Urząd Miasta Poznań ,94 ,71 ,24 OGÓŁEM KONKURS II ,73 ,30 ,43

16 OGÓŁEM KONKURS I+II+III
1 Centralna Baza Danych Akademia Rolnicza ,00 ,00 70 125,00 2 "Innowacje - od wizji do praktyki" - propagowanie innowacji w Wielkopolsce Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ,99 ,49 45 551,50 3 Staż z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie Politechnika Poznańska ,16 ,12 ,04 4 Centrum Informacji i Promocji Północnej Wielkopolski Pilska Izba Gospodarcza ,00 ,00 79 620,00 OGÓŁEM KONKURS III ,15 ,61 ,54 OGÓŁEM KONKURS I+II+III ,09 ,32 ,77

17

18 Przegląd projektów (1) Projekty klastrowe Meble (Poznań)
Kotły (Pleszew) Chemia (Poznań) 2. Centra współpracy nauki z gospodarką Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie Centrum Innowacji w Ostrowie Wielkopolskim Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych (Poznań)

19 Przegląd projektów (2) Projekty sieciowe Innowacyjne oprogramowania
Wielkopolska Sieć Innowacji (projekt własny) Projekty informacyjne Sektor rolno-spożywczy w projektach B+R UE Wielkopolska Platforma Innowacyjna (U. Miasta Poznania) Centralna baza danych (AR – Poznań) Innowacje od wizji do praktyki (PAIP) Centrum Informacji i Promocji Płn. Wielkopolska

20 Przegląd projektów (3) Projekty stypendialne
Stypendia doktoranckie (projekt własny) Projekty stażowe Staże w przedsiębiorstwach (Politechnika Poznańska) Budowa/rozwój strategii Monitoring RSI dla Wielkopolski (projekt własny)

21 Czy Wielkopolska jest innowacyjnym regionem?
Badania RIS (2002 – 2003) Statystyki - liczby bezwzględne - Wielkopolska na tle kraju i Europy RSI po 2 latach - statystyka - monitoring/badania

22 Najbliższe działania na przyszłość
Kontynuacja działań Biura Obsługi Działania 2.6 (Fundacja UAM) Monitoring wdrażania Strategii (projekt własny Fundacji UAM) Innowacyjna Wielkopolska i jej cele w Strategii Rozwoju Poznania i Wielkopolski Zapisy i realizacja RPO (2007 – 2013) Foresight dla Wielkopolski Utworzenie Komitetu Sterującego ds. wdrażania strategii przy Marszałku

23 Zaangażowanie w realizację Strategii
Jednostki samorządu terytorialnego Samorządy gospodarcze Instytucje otoczenia Przedsiębiorstwa Sektor B+R

24 Wielkopolska a Mazowsze (1)
Wydatki na badania i rozwój (% PKB ) 2002 Mazowsze 1,68 Wielkopolska 0,46 Polska 0,59 Udział finansowania budżetowego w wydatkach na B+R [%] (2002) Mazowsze 69 Wielkopolska 71 Polska 65 Liczba naukowców i inżynierów na 1000 aktywnych zawodowo (2002) Mazowsze 7,4 Wielkopolska 2,6 Poslka 3,3

25 Wielkopolska a Mazowsze (2)
Udział w tworzeniu PKB Polski [%] (2003) Mazowsze 20,6 Śląskie 13,7 Wielkopolska 9,2 Średnia roczna dynamika wzrostu PKB [%] ( ) Mazowsze 6,8 Wielkopolska 13,7 Polska 4,0 Struktura pracujących [%] (2003) Rolnictwo i pokrewne Przemysł Usługi, budownictwo Mazowsze 26,2 15,4 58,5 Wielkopolska 26,0 24,3 49,7 Polska 29,5 19,9 50,7

26 Rekomendacje dla Mazowsza
Wspieranie proinnowacyjnej kultury w sektorze przedsiębiorstw Budowa kultury innowacyjnej wszelkich środowisk regionu Wzmocnienie relacji między sektorem B+R a gospodarką (szanse i zagrożenia) Rozbudowa infrastruktury innowacyjnej Strategiczna rola Warszawy w zrównoważonym rozwoju Mazowsza Warszawa jako centrum polityczne i administracyjne państwa (szanse i zagrożenia)


Pobierz ppt "Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google