Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WUT TWG 2006 WEDT Lingwistyka Wykład 3 Piotr Gawrysiak 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WUT TWG 2006 WEDT Lingwistyka Wykład 3 Piotr Gawrysiak 2006."— Zapis prezentacji:

1 WUT TWG 2006 WEDT Lingwistyka Wykład 3 Piotr Gawrysiak pgawrysiak@supermedia.pl 2006

2 WUT TWG 2006 Projekt – uaktualnienie Trzy grupy studentów: Prowadzący 1) Damian Gajda – damian.gajda@gmail.com 2) Piotr Gawrysiak – pgawrysiak@supermedia.pl 3) Grzegorz Protaziuk - gprotazi@ii.pw.edu.pl 1) Banyś - Gurova 2) Jaszcza - Podlaski 3) Pusz – Zaborowski W związku z moją chorobą przesunięciu ulegają terminy: I wybór tematu – 6 listopada II projekt wstępny – 27 listopada III implementacja – termin ostatnich zajęć

3 WUT TWG 2006 Lingwistyka Sposób opisu języka Gramatyka – zbiór reguł opisujących formy słów i ich współwystępowanie dopuszczalne w danym języku Gramatyka klasyczna Przeznaczona dla ludzi (najlepiej znających dany język) Reguły zwykle oparte na przykładach, także wyjątki od reguł Zwykle nie jest sformalizowana, nie istnieją narzędzia (matematyczne, IT) które ją rozumieją Gramatyki formalne (CFG, LFG, GPSG, HPSG,...) Opis formalny Sprawdzalne na danych (korpusach tekstowych)

4 WUT TWG 2006 Opis języka Poziomy opisu języka Fonetyka Fonologia Morfologia Składnia Semantyka Pragmatyka Każdy z poziomów możemy interpretować jako filtr, posiadający wejście (od poziomu niższego) i wyjście (do poziomu wyższego) Oczywiście nie zawsze interesuje nas przejście od fonetyki do pragmatyki

5 WUT TWG 2006 Fonetyka, fonologia Wejście Sygnał mowy Wyjście Ciąg głosek Ciąg liter Problemy Głos każdego człowieka daje nieco inny sygnał, wydzielenie sygnału mowy z szumu (który może zawierać inne rozmowy), intonacja itp.; Klasyfikacja głosek – samogłoski, spółgłoski; W wielu językach - trudna reprezentacja tekstowa głosek – np. AU ~ b[oo]k -> pronunciation dictionary (PRONLEX, CMUdict, CELEX...); Błędy w wypowiedzi, gwary języka itp. Konieczność określenia przerw pomiędzy wyrazami.

6 WUT TWG 2006 Morfologia Wejście Sekwencja głosek (tekst) Wyjście Sekwencja oznakowanych morfemów Morfem – niepodzielna część znaczeniowa wyrazu wyrazy niepodzielne – brat, koń, noc składające się z wielu morfemów – koń-ik, dzien-n-y, prze-pis-a-ć Rodzina wyrazów – zbiór wyrazów pokrewnych ze względu na podobieństwo postaci lub podobieństwo podstawowego znaczenia Morfemy główne – rdzenie wyrazów (root form) prac-; stróż-; ucz-; Morfemy poboczne Słowotwórcze – przedrostki i przyrostki Fleksyjne – służące do reprezentacji odmiany słowa Leksem – oznaczenie wszystkich form fleksyjnych danego słowa, słowo w potocznym sensie

7 WUT TWG 2006 Morfologia To co zwykle chcemy uzyskać to informacja, jaką część mowy stanowi dany wyraz Czy wystarczy posłużyć się słownikiem (lexicon)? - Taki słownik musiałby być bardzo duży, szczególnie dla języków fleksyjnych! W języku mamy do czynienia z procesem morfologicznym, który tworzy nam nowe słowa i nowe formy słów Proces morfologiczny Słowotwórstwo Wyprowadzanie słów pochodnych ze słów podstawowych (derivation) np. rzeczownik->rzeczownik: nauczyciel – nauczycielka przymiotnik->przysłówek: wide – widely czasownik->rzeczownik: kłamać – kłamca... Część wspólna obu wyrazów – pień, pozostała część wyrazu pochodnego - formant Tworzenie słów złożonych (compounding) np. tea kettle, disk drive, downmarket, overtake,... cichobieżny, naprzeciwległy, rakotwórczy,... Fleksja – nadanie znaczenia rdzeniu wyrazu za pomocą przyrostków i przedrostków zmieniająca liczbę, rodzaj, przypadek (w tych językach w których występują przypadki) itd. ale nie zmieniająca części mowy np. dog->dog-s, chodz-ić->chodz-ę Może zmieniać część mowy

8 WUT TWG 2006 Fleksja Jak łatwo się domyślać angielska fleksja jest bardzo prosta... rzeczowniki – liczba mnoga, possesive czasowniki – w zależności od używanego czasu ale... Niektóre słowa są nieregularne np. regularne Walk, walks, walking, walked, walked nieregularne Eat, eats, eating, ate, eaten Catch, catches, catching, caught, caught Cut, cuts, cutting, cut, cut także rzeczowniki: mouse/mice, goose/geese, ox/oxen Powyższe problemy komplikują zastosowania takie jak wyszukiwanie informacji – nie można zastosować zwykłego dopasowywania wzorców ani wyrażeń regularnych.

9 WUT TWG 2006 Fleksja Polska fleksja natomiast jest… Np. czasownik JEŚĆ Ja jem – od jajo? Ty jesz – od tyć? On je – je to biernik liczby mnogiej zaimka ona, hmmm…??? My jemy – od myć? Wy jecie – od wyć? Oni jedzą – od jechać, bo: My jedziemy Wy jedziecie Oni jedzą Źródło: Julian Tuwim, Cicer cum Caule czyli groch z kapustą, Panopticum i Archiwum Kultury

10 WUT TWG 2006 Stemming Jednym z rozwiązań jest stemming – automatyczne odnajdywanie rdzeni lub pni wyrazów Większość stemmerów nie zapewnia tego, iż tworzone przez nie ciągi liter to rzeczywiście rdzenie – nie jest to jednak istotne, tak długo jak dla wszystkich wyrazów należących do danego leksemu otrzymujemy taki sam rdzeń Zastosowanie w IR 1. Zamiana wszystkich wyrazów w bazie danych na rdzenie (preprocessing) 2. Zamiana wyrazów w zapytaniu użytkownika na rdzenie (podczas wyszukiwania) 3. Poszukiwanie ciągu znaków w bazie danych Z punktu widzenia IT stemming to funkcja mieszająca (hash function) Dodatkowo uzyskujemy zmniejszenie rozmiaru indeksu for example compressed and compression are both accepted as equivalent to compress for exampl compres and compres are both accept as equival to compres

11 WUT TWG 2006 Stemmery Ogólny podział Stemmery specjalizowane do zastosowań lingwistycznych (generowane rdzenie powinny rzeczywiście odpowiadać rdzeniom w rozumieniu lingwistyki, szybkość działania nie jest bardzo istotna) Stemmery specjalizowane do zastosowań IR (information retrieval) Pierwszy skuteczny algorytm dla angielskiego - Lovins stemmer (1968) – stemmer jednoprzebiegowy, wykorzystujący tablicę 250 możliwych podstawień końcówek oraz dodatkowy etap postprocessingu – był projektowany jako uniwersalny Obecnie najpopularniejszy stemmer – Porters stemmer, specjalizowany dla IR, wieloprzebiegowy, nie generuje poprawnych językowo rdzeni Inne – Krovets (1993) – trójprzebiegowy stemmer wyłącznie fleksyjny, Dawson (1974) – poprawiona wersja stemmera Lovins, zawiera tablicę 1200 podstawień, Paice/Husk (1990) – stemmer oparty na dopasowywaniu reguł, nie ma ograniczenia na liczbę kroków podstawień SNOWBALL – język (+kompilator do ANSI C) do tworzenia stemmerów http://snowball.tartarus.org

12 WUT TWG 2006 Dygresja - Wyrażenia regularne /regular expressions/ Są wszędzie emacs, vi, perl, python, grep, sed, awk,... Elementy wyrażeń regularnych Ciągi znaków Kleene star Zbiór znaków, dopełnienie zbioru Kotwice Zakres Alternatywa Grupowanie

13 WUT TWG 2006 Reguły Wielkość liter ma zwykle znaczenie (case sensitive) /woodchuck/ Ciągi Zakres /[wW]oodchuck/Woodchuck lub woodchuck Woodchuck /[abc]/a, b lub cIn uomini, in soldati /[1234567890]/Dowolna cyfraPlenty of 7 to 5 /[A-Z]/Wielka literawe call it A great /[a-z]/Mała literamy dear /[0-9]/Dowolna cyfraChapter 1: in

14 WUT TWG 2006 Reguły Dopełnienie Znaki opcjonalne Kleene * Zero lub więcej powtórzeń poprzedzającej sekwencji /[ab]*/ - aaaa, bbbb, abababbba, bbabaaab /[^A-Z] /Nie wielka literaWoodchuck /[e^]/e lub ^Look up ^ now /a^b/Ciąg a^bLook up a^b now /woodchucks?woodchuck lub woodchucks woodchuck /colou?r/color lub colourcolour

15 WUT TWG 2006 Reguły Alternatywa i grupowanie Kotwice ^ - początek ciągu $ - koniec ciągu \b – granica słowa \B – środek słowa Kleene + Przynajmniej jedno wystąpienia sekwencji /[0-9]+/ - liczba całkowita /cat|dog/cat lub dogcat /gupp(y|ies)/guppy lub guppiesguppy /(Column_[0-9]+_*)*/Column 1 Column 2 itd.

16 WUT TWG 2006 Hierarchia operatorów 1. Grupowanie () 2. Liczniki* + ? {} 3. Kotwicethe ^my end$ 4. Alternatywa| {n} – n wystąpień sekwencji {n,m} – od n do m wystąpień {n, } - przynajmniej n wystąpień Character escaping – np. \*, \. itd.

17 WUT TWG 2006 Przykład Znaleźć wystąpienia określnika the: The recent attempt by the police to retain their current rates of pay has not gathered much favor with the southern factions. Przykład - Kathy McCoy

18 WUT TWG 2006 Znaleźć wystąpienia określnika the: /the/ The recent attempt by the police to retain their current rates of pay has not gathered much favor with the southern factions. Przykład

19 WUT TWG 2006 Znaleźć wystąpienia określnika the: /[Tt]he/ The recent attempt by the police to retain their current rates of pay has not gathered much favor with the southern factions. Przykład

20 WUT TWG 2006 Znaleźć wystąpienia określnika the: /\b[Tt]he\b/ The recent attempt by the police to retain their current rates of pay has not gathered much favor with the southern factions. Dwa rodzaje błędów: False negatives False positives Przykład

21 WUT TWG 2006 Zastosowania w NLP Wszędzie ELIZA: U: Men are all alike. E: IN WHAT WAY? Theyre always bugging us about something or other. CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE? Well, my boyfriend made me come here. YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE He says Im depressed much of the time. I AM SORRY TO HEAR YOU ARE DEPRESSED

22 WUT TWG 2006 ELIZA (kanoniczna) Seria następujących po sobie substytucji ciągów znaków 1 – zamiana wszystkich wystąpień my na YOUR oraz Im na YOU ARE itd. 2 – słownik substytucji: s/.* YOU ARE (depressed|sad).*/I AM SORRY TO HEAR YOU ARE \1/ s/.* YOU ARE (depressed|sad).*/WHY DO YOU THINK YOU ARE\1/ s/.* all.*/IN WHAT WAY/ s/.* always.*/CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE/ Do jednego ciągu może pasować więcej niż jeden wzorzec

23 WUT TWG 2006 Stemmer Portera Zaproponowany przez Martina Portera w 1980 r. Oparty na serii przekształceń dokonujących kolejnych podstawień ciągów znaków (nb. styl podobny do ELIZY) GENERALIZATIONS GENERALIZATION GENERALIZE GENERAL GENER Oznaczenia C = ciąg spółgłosek (spółgłoska - nie A E I O U lub (Y poprzedzone C) V = ciąg samogłosek M = przybliżona miara liczby sylab gdzie słowa składają się z: (C)*(V*C*) M (V)* np. M=0 TR, EE, TREE, Y, BY M=1 TROUBLE, OATS, TREES, IVY M=2 TROUBLES, PRIVATE, OATEN, ORRERY warunki *S - rdzeń kończy się na S *v* - rdzeń zawiera V *d - rdzeń kończy się na dwóch spółgłoskach C, np. -TT, -SS *o - rdzeń kończy się na CVC, gdzie ostatnie C to nie W, X lub Y, np. -WIL, HOP

24 WUT TWG 2006 Stemmer Portera Krok 1 : Liczba mnoga rzeczowników i trzecia osoba liczby pojedynczej czasowników SSES SS caresses caress IES I ponies poni ties ti SS SS caress caress S cats cat Krok 2a: Czas przeszły i strona bierna (M>0) EED EE feed feed, agreed agree i(*v*) ED plastered plaster, bled bled ii (*v*) ING motoring motor, sing sing Krok 2b: postprocessing po 2a jeśli użyto i lub ii AT ATE conflat(ed) conflate BL BLE troubl(ed) trouble IZ IZE siz(ed) size (*d && !(*L || *S || *Z))hopp(ing) hop, tann(ed) tan pojedyncza literahiss(ing) hiss, fizz(ed) fizz (M=1 && *o) E fail(ing) fail, fil(ing) file *S = kończy się na *v* = zawiera V *d = kończy się na podwójnym C *o = kończy się na CVC gdzie drugie C != W, X, Y

25 WUT TWG 2006 Stemmer Portera Krok 3 : Y I (*v*) Y I happy happi sky sky Krok 4 : Słowotwórstwo (m>0) ATIONAL -> ATE relational -> relate (m>0) TIONAL -> TION conditional -> condition rational -> rational (m>0) ENCI -> ENCE valenci -> valence (m>0) ANCI -> ANCE hesitanci -> hesitance (m>0) IZER -> IZE digitizer -> digitize (m>0) ABLI -> ABLE conformabli -> conformable (m>0) ALLI -> AL radicalli -> radical (m>0) ENTLI -> ENT differentli -> different (m>0) ELI -> E vileli - > vile (m>0) OUSLI -> OUS analogousli -> analogous (m>0) IZATION -> IZE vietnamization -> vietnamize (m>0) ATION -> ATE predication -> predicate (m>0) ATOR -> ATE operator -> operate (m>0) ALISM -> AL feudalism -> feudal (m>0) IVENESS -> IVE decisiveness -> decisive (m>0) FULNESS -> FUL hopefulness -> hopeful (m>0) OUSNESS -> OUS callousness -> callous (m>0) ALITI -> AL formaliti -> formal (m>0) IVITI -> IVE sensitiviti -> sensitive (m>0) BILITI -> BLE sensibiliti -> sensible *S = kończy się na *v* = zawiera V *d = kończy się na podwójnym C *o = kończy się na CVC gdzie drugie C != W, X, Y

26 WUT TWG 2006 Stemmer Portera Step 5 : Słowotwórstwo cd. (m>0) ICATE -> IC triplicate -> triplic (m>0) ATIVE -> formative -> form (m>0) ALIZE -> AL formalize -> formal (m>0) ICITI -> IC electriciti -> electric (m>0) ICAL -> IC electrical -> electric (m>0) FUL -> hopeful -> hope (m>0) NESS -> goodness -> good Step 6 : Słowotwórstwo cd. – pojedyncze przyrostki (m>1) AL -> revival -> reviv (m>1) ANCE -> allowance -> allow (m>1) ENCE -> inference -> infer (m>1) ER -> airliner -> airlin (m>1) IC -> gyroscopic -> gyroscop (m>1) ABLE -> adjustable -> adjust (m>1) IBLE -> defensible -> defens (m>1) ANT -> irritant -> irrit (m>1) EMENT -> replacement -> replac (m>1) MENT -> adjustment -> adjust (m>1) ENT -> dependent -> depend (m>1 and (*S or *T)) ION -> adoption -> adopt (m>1) OU -> homologou -> homolog (m>1) ISM -> communism -> commun (m>1) ATE -> activate -> activ (m>1) ITI -> angulariti -> angular (m>1) OUS -> homologous -> homolog (m>1) IVE -> effective -> effect (m>1) IZE -> bowdlerize -> bowdler *S = kończy się na *v* = zawiera V *d = kończy się na podwójnym C *o = kończy się na CVC gdzie drugie C != W, X, Y

27 WUT TWG 2006 Stemmer Portera Step 7a : Postprocessing (m>1) E probate probat rate rate (m=1 and not *o) E cease ceas Step 7b: Postprocessing cd. (m > 1 and *d and *L) controll control single letter roll roll *S = kończy się na *v* = zawiera V *d = kończy się na podwójnym C *o = kończy się na CVC gdzie drugie C != W, X, Y wearwear wearable wearabl wearer wearied weari wearier weariest wearily wearili weariness weari wearing wear wearisome wearisom wearisomelywearisom wearswear weather weathercockweathercock weathercocks weathercock web Webb webb Webber webber webs web Webster webster Websterville webstervil wedded wedd wedding wedd weddings wedd wedge wedg wedged wedg wedges wedg wedging wedg

28 WUT TWG 2006 Stemmer Portera Przykłady błędów popełnianych przez stemmer Portera Errors of Omission EuropeanEurope analysisanalyzes matricesmatrix noisenoisy explainexplanation Errors of Commission organizationorgan generalization generic numerical numerous universityuniverse Aby uniknąć powyższych potrzebna jest już lematyzacja: 1. Oznaczenie części mowy 2. Normalizacja słowa w zależności od wyniku 1. Uwaga – stemming wcale niekoniecznie poprawia jakość wyszukiwania dla języka angielskiego, to wciąż sporna kwestia!

29 WUT TWG 2006 Soundex Inny przykład funkcji mieszającej dla słów w języku angielskim Angielska wymowa jest bardzo trudna, jeśli słowo słyszymy po raz pierwszy (np. nazwisko) to jest bardzo prawdopodobne, iż zapiszemy je nieprawidłowo Soundex - Robert Rusell, Margarett Odell (1918) mapuje różne podobnie brzmiące formy słów do jednego kodu alfanumerycznego Wykorzystywany w bazach danych do zapisu nazwisk i nazw własnych; może być także użyteczny jako substytut stemmerów w IR 1.Zachowujemy pierwszą literę ciągu 2.Usuwamy kolejne samogłoski oraz, h, w i y 3.Zastępujemy pozostałe litery cyframi: b, f, p, v = 1 c, g, j, k, q, s, x, z = 2 d, t = 3 l = 4 m, n = 5 r = 6 4.Jeśli dwie (lub więcej) liter kodowanych tą samą cyfrą występowało obok siebie w oryginalnej nazwie (także jeśli były przedzielone h lub w) – pozostawiamy tylko jedną cyfrę 5.Wykorzystujemy tylko cztery pierwsze otrzymane znaki Działanie: Robert, Rupert -> R163 Rubin -> R150 Ulepszona wersja – Methaphone, Double Methaphone – Lawrence Philips

30 WUT TWG 2006 Błędy ortograficzne Tekst, który analizujemy w NLP nie jest zwykle generowany przez maszynę (natural language) – może zawierać błędy Błędy ortograficzne – zwykle drobne 80% wszystkich błędów ortograficznych dotyczy pojedynczej litery (Damerau, 1964) Wstawienie (insertion) – the -> ther Skasowanie (deletion) – the -> th Podstawienie (substitution) – the -> thw Transpozycja (transposition) – the -> hte Wiele zależy od źródła danych – wpływ układu klawiatury gdy tekst wpisywany ręcznie, wpływ wyglądu liter gdy OCR Rodzaje błędów Non-words: giraffe -> graffe Isolated errors: bez kontekstu Real-words: piece of cake -> peace of cake Tu można użyć słownika

31 WUT TWG 2006 Błędy ortograficzne cd. Poprawianie słów Metody probabilistyczne (np. Bayesowska): t – błędny (obserwowany) wyraz, c – poprawiony wyraz P(c) – prawdopodobieństwo wystąpienia słowa C(c) – liczba wystąpień słowa w korpusie, N – liczba słów w korpusie, V – wielkość słownika Kernighan approach – przyjmujemy, że błąd został popełniony tylko przez jedną operację Przykład – słowo acress Dodajemy ½ do wszystkich tych słów których nie zaobserwowaliśmy w korpusie – smoothing, w tym przypadku metodą Jeffreys-Parks BładPoprawny wyraz Poprawna litera Błędne literyPozycjaOperacja acressactresst-2skasowanie acresscress-a0wstawienie acresscaresscaac0transpozycja acressaccesscr2substytucja

32 WUT TWG 2006 Błędy ortograficzne cd. P(c) – potrzebujemy jakichś danych tekstowych, np. dla korpusu AP (Church, Gale 1991) mamy: N ~ 44 miliony, V ~ 400 tysięcy P(t|c) – tego nie możemy dokładnie obliczyć (zależy od tego kto pisał tekst, czy był zmęczony, co wypił itd.) ale możemy estymować, większość czynników wpływających na błędy jest bowiem niezależna od człowieka (np. zamiany liter takich jak m i n) Estymacja na podstawie obserwacji zachowania liter w tekstach wpisywanych ręcznie cC(c)P(c) actress13430.0000315 cress00.000000014 caress40.0000001 access22800.000058 across84360.00019

33 WUT TWG 2006 Błędy ortograficzne cd. Potrzebujemy zatem dużego korpusu tekstów z błędami na podstawie którego tworzymy (automatycznie – algorytm EM, lub ręcznie) macierz błędów (confusion matrix) dla zamian poszczególnych liter: Takie macierze można utworzyć dla każdej z czterech operacji: del[x,y] (xy->x), ins[x,y] (x->xy), sub[x,y] (x->y), trans[x,y] (xy->yx) Wtedy (chars[x,y], chars[x] – liczba wystąpień xy i x w korpusie, c p - p-ta litera w wyrazie c): ab...z b- [b,z]... - z[z,b]...- Liczba zamian litery b na literę z Liczba zamian litery z na literę b p(t|c) cP(c)P(t|c)~norm(P(t|c)P(c)) actress0.00003150.00011737% cress0.0000000140.000001440% caress0.00000010.000001640% access0.0000580.0000002090% across0.000190.000009318%

34 WUT TWG 2006 Błędy ortograficzne cd. Metoda Kernighana nie bierze pod uwagę: kontekstu słowa – tu należy posłużyć się łańcuchami Markowa i reprezentacją n-gramową tekstu możliwości wystąpienia więcej niż jednej pomyłki – tu można wzbogacić algorytm poprzez określenie odległości edycyjnej pomiędzy ciągami znaków np. intention del[i,n] ntention sub[n,e] etention sub[t,x] exention ins[n,u] exenution sub[n,c] execution Gdy każda z operacji del, sub, ins ma taką samą wagę, mówimy o odległości Levenshteina Można oczywiście także konstruować bardziej skomplikowane miary Obliczenie odległości edycyjnej – za pomocą metod programowania dynamicznego lev(intention, execution) = 5

35 WUT TWG 2006 Części mowy Ligwistyka grupuje słowa w zbiory, według ich podobnego zachowania w zdaniach (składni) i często także według podobieństwa funkcjonalnego Nazwy – części mowy (parts of speech – POS), kategorie syntaktyczne itp. Najważniejsze klasy rzeczownik – opis rzeczy (przedmiotów, pojęć itp.) czasownik – opis działania, akcji przymiotnik – opis cech rzeczowników Test substytucji... fat one is in the corner.sadThe intelligent green przymiotniki

36 WUT TWG 2006 Części mowy Słowa mogą należeć do więcej niż jednej klasy, np. sweet – słodki (przymiotnik), sweet – cukierek (rzeczownik) Zamknięte i otwarte klasy POS otwarte – duża liczba słów, zmienna zawartość, np. przymiotniki rzeczowniki czasowniki zamknięte – mała liczba słów, ściśle określona funkcja, np. przyimki zaimki określniki spójniki Zwykle oznaczane za pomocą znaczników (POS tags), szczególnie popularne znaczniki użyte przy tworzeniu Brown corpus

37 WUT TWG 2006 POS tags Przykłady oznaczeń wg. Brown corpus – oczywiście specyficzne dla języka angielskiego rzeczowniki (NN) nazwy własne (NNP) – United States adverbial nouns (NR) – home, west, tomorrow liczba mnoga – NNS, NNPS, NRS - flowers possesive – NN$, NNS$, NNP$, itd. – Peters przymiotniki (JJ) stopień wyższy (JJR) – richer najwyższy (JJT + JJS) (np. chief, main, top) liczby ! (CD) – one, two, 60000 czasowniki (VB) trzecia osoba lp. (VBZ) – takes czas przeszły (VBD) – took present participle (VBG) – taking past participle (VBN) – taken modal auxiliaries (MD) – can, may, must, could itd. specjalne oznaczenia dla form be, have i do (np. past participle have -> had HVN)

38 WUT TWG 2006 Składnia Kolejność słów w zdaniach nie jest bez znaczenia – choć w niektórych językach (angielski) jest istotniejsza niż w innych (polski) Języki pozycyjne języki fleksyjne informacja która w językach fleksyjnych zawarta jest w odmianie słów, w językach pozycyjnych przekazywana jest w strukturze zdania i kontekście Podział wypowiedzi na zdania, zdań na części zdania (constituents): I put the bagels in the freezer I put in the fridge the bagels the very tall woman the tall woman the woman she the very short man the short man the man him saw

39 WUT TWG 2006 Rozbiór zdania Nieco inny w języku polskim (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, zdania proste i złożone – równorzędnie i podrzędnie) i angielskim Noun phrases (NP) np. The homeless man in the park that I tried to help yesterday Verb phrases (VP) np. He was trying to keep his temper Prepositional phrases (PP) np. with a net Adjective phrases (AP) np. she is very sure of herself Rodzaje zdań oznajmujące pytające rozkazujące

40 WUT TWG 2006 Rozbiór zdania Zwykle zdanie w języku angielskim ma taką postać: The young consumers walked to the new store DDVPNJJN NP PP VP S JJ APAP AP

41 WUT TWG 2006 Rozbiór zdania Struktura zdania jest rekursywna, tego rodzaju drzewa mogą być generowane przez reguły podstawień (rewrite rules) np: S -> NP VP NP -> AT NNS | AT NN | NP PP VP -> VP PP | VBD | VBD NP P -> IN NP AT -> the NNS -> children | students | mountains VBD -> slept | ate | saw IN -> in | of NN -> cake S -> NP VP -> AT NNS VBD -> The children slept S -> NP VP -> AT NNS VBD NP -> AT NNS VBD AT NN -> The children ate the cake Dokonując przekształceń korzystamy tylko z pojedynczych reguł, nie interesuje nas kontekst całego zdania – gramatyka bezkontekstowa (context free grammar, CFG) lexicon

42 WUT TWG 2006 Rozbiór zdania S VP NP AT The NNS children PPVP VBD ate NP AT the NN cake IN with NP AT a NN spoon

43 WUT TWG 2006 Rozbiór zdania Oczywiście istnieją też zdania dla których nie istnieje żadne drzewo rozbioru: Slept children the To nie to samo co zdania nie mające (semantycznego) sensu: the cat barked, colorless green ideas sleep furiously Głowne problemy: generowanie drzew rozbioru nie jest zadaniem prostym – programowanie dynamiczne z wielu możliwych drzew rozbioru trzeba wybrać jedno właściwe, najbardziej prawdopodobne – probabilityczne gramatyki bezkontekstowe (probabilistic context free grammars, PCFG) S VP NP AT The NNS children PP NP VBD ate NP AT the NN cake IN with NP AT a NN spoon


Pobierz ppt "WUT TWG 2006 WEDT Lingwistyka Wykład 3 Piotr Gawrysiak 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google