Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych

2 Powierzchnia: 312 685 km 2 Liczba ludności: 38 230 000 Ludność w wieku lat 25-34: 5 442 400 (14.2% ludności) Liczba zatrudnionych: 16 776 500 w tym liczba absolwentów uczelni wyższych : 2 562 900 (15.3%) PKB –ponad 202 mld Wzrost PKB 2009: 1,7% Liczba studentów: 1953800 Liczba doktorantów: 31831 Uczelnie państwowe131 Liczba pracowników naukowych 99363(74,5%) JBR 54 Liczba pracowników naukowych 11761(18,1%) Instytuty PAN 81 Liczba pracowników naukowych 4449 ( 5,3%) Uczelnie niepaństwowe326 Liczba pracowników naukowych 12 245 (xx%) JEDNOSTKI NAUKOWE 1082 Zatrudnieni (EPC): ogółem 76 214; badacze 56 725 Jednostki rozwojowe345 Liczba pracowników naukowych 3 010 (5%) NAUKA POLSKA

3 Kadra naukowa Pracownicy samodzielni WyszczególnienieOgółemW tym Liczba%Z tyt. profesoraProf. nadzw. Liczba% % Ogółem – w tym:224921001207610010416100 Uniwersytety660229,4330327,4329931,7 WS Techniczne360216,0179414,8180817,4 WS Rolnicze11755,27686,44073,9 WS Ekonomiczne345915,4195616,2150314,4 WS Pedagogiczne11575,14443,77136,8 Akad. Medyczne12465,68517,03953,8 WS Morskie1270,6480,4790,8 Akad. Wych. Fiz.2821,31090,91731,7

4 1.Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji. 2. We wniosku osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji. 3. W przypadku, gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego wskazana przez Centralną Komisję. 4. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku. 5. Centralna Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Komisja składa się z: 1)czterech członków, w tym dwóch recenzentów o renomie międzynarodowej, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki, 2) trzech członków o uznanej renomie międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę. PROJEKTY USTAW

5 6. Członkowie komisji habilitacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego. 7. Centralna Komisja w terminie 7 dni od dnia powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty. 8. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w ustawie i przygotowują recenzje. 9. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 10. W szczególnych przypadkach, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. 11. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni przedkłada radzie jednostki organizacyjnej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 7 dni sprawdzenie formalne wniosku + 1 miesiąc powołanie Komisji + 7 dni przekazanie wniosku + 6 tygodni recenzje + 21 dni prace Komisji + 1 miesiąc prace Rady = 137 dni PROJEKTY USTAW

6 Środki finansowe na naukę przeznacza się na finansowanie: działalności statutowej; inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych; projektów badawczych; projektów celowych; współpracy naukowej z zagranicą; działalności wspomagającej badania; programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra; działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej. FINANSOWANIE BADAŃ

7 Razem dział Nauka 2008r. 4 101 853 000,00 2009r. 4 832 850 000,00 17,82% 2010r. 5 143 849 000,00 6,44% Środki na naukę przeznaczono na: 1.Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych 2009r. 262 001 000,00 2. 2010r. 268 681 000,00 5,47% a.projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze zamawiane (zobowiązania), badawcze rozwojowe b.program badawczy POL - POSTDOC, badawcze specjalne (zobowiązania), programy wieloletnie c.projekty celowe cywilne Planuje się budżet funduszu nauki i technologii w 2010 roku w wysokości 500 000 000,00 NAUKA 2008

8 2. Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 2009r. 864 676 000,00 (PRZEKROCZ.21,93%) 2010r. 793 634 000,00 - 8,22% 2010r. 793 634 000,00 - 8,22% a)projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze zamawiane (zobowiązania), badawcze rozwojowe b)program badawczy POL - POSTDOC, badawcze specjalne (zobowiązania), program wieloletni c)projekty celowe cywilne, celowe na rzecz obronności d)dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (NOT) 14 250 000,00 NAUKA 2010

9 3. Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecz. humanist. i scisłych 2,96% 2009r. 132 173 000,00 2009r. 132 173 000,00 2010r. 145 076 000,00 9,76% 2010r. 145 076 000,00 9,76% a)projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze zamawiane (zobowiązania), badawcze rozwojowe b)program badawczy POL - POSTDOC, badawcze specjalne (zobowiązania) NAUKA 2008

10 4. Statutowa działalność i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych 2009r. 2 441 186 000,00 2009r. 2 441 186 000,00 2010r. 2638 242 000,00 8,00% 2010r. 2638 242 000,00 8,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych (z wył. JBR), Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych (z wył. JBR), 2009r. 1 276 083 000,00 2009r. 1 276 083 000,00 2010r. 1 310 361 000,00 2010r. 1 310 361 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo – rozwojowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo – rozwojowych 2009r. 618 395 000,00 2009r. 618 395 000,00 2010r. 618 255 000,00 2010r. 618 255 000,00 Działalność wspomagająca badania Działalność wspomagająca badania 2009r. 53 470 000,00 2009r. 53 470 000,00 2010r. 63 757 000,00 1,3% 2010r. 63 757 000,00 1,3% Współpraca naukowa z zagranicą Współpraca naukowa z zagranicą 2009r. 154 803 000,00 2009r. 154 803 000,00 2010r. 198 345 000,00 4,04% 2010r. 198 345 000,00 4,04% NAUKA 2010

11 Zespół roboczy nauk technicznych (ZR-5) prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński -przewodniczący prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk prof. dr hab. inż. Marian Harasimiuk prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz prof. dr hab. inż. Roman Barlik prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz radca ministra Marek Ślęzak – sekretarz zespołu ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH (ZR-5)

12 Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków NAUKI TECHNICZNE (ZR-5) 1.N501 Mechanika 2.N502 Konstrukcja Maszyn 3.N503 Technologia Maszyn 4.N504 Eksploatacja Maszyn 5.N505 Metrologia i Normowanie 6.N506 Budownictwo 7.N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa 8.N508 Technologie Materiałowe 9.N509 Transport 10.N510 Elektrotechnika 11.N511 Elektroenergetyka 12.N512 Technika Cieplna 13.N513 Energetyka Cieplna 14.N514 Automatyka i Robotyka ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH (ZR-5)

13 Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków NAUKI TECHNICZNE (ZR-5) 15. N515 Elektronika 16. N516 Technologie Informacyjne 17. N517 Telekomunikacja 18. N518 Technika w Medycynie 19. N519 Metody Komputerowe w Nauce 20. N523 Inżynieria Ochrony środowiska 21. N524 Górnictwo 22. N525 Geologia i Geofizyka Stosowane 23. N526 Geodezja i Kartografia 24. N527 Architektura i Wzornictwo ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH (ZR-5)

14 zgłoszonych do oceny przez Zespół Nauk Technicznych Zestawienie zbiorcze projektów badawczych własnych i habilitacyjnych oraz promotorskich w 37, 38 i 39 konkursie zgłoszonych do oceny przez Zespół Nauk Technicznych

15 Dyscyplina Projekty badawcze Ilość zgłoszonych wniosków 37 konkursie Ilość zgłoszonych wniosków 38 konkursie Ilość zgłoszonych wniosków 39 konkursie Suma wniosków z 3 ostatnich konkursów Uwagi N501 5271 62 185 Mechanika N502 3950 40 129 Konstrukcja Maszyn N503 3848 34 120 Technologia Maszyn N504 5148 54 153 Eksploatacja Maszyn N505 2538 34 97 Metrologia i Normowanie N506 5063 61 174 Budownictwo N507 197224 210 631 Nauka o Materiałach i Inżynieria Mat. N508 93100 130 323 Technologie Materiałowe N509 6484 80 228 Transport N510 6876 220 Elektrotechnika N511 3029 28 87 Elektroenergetyka N512 1933 26 78 Technika Cieplna N513 2845 29 102 Energetyka Cieplna N514 2942 26 97 Automatyka i Robotyka N515 7190 80 241 Elektronika N516 5289 81 222 Technologie Informacyjne N517 2526 33 84 Telekomunikacja N518 4665 66 177 Technika w Medycynie N519 5866 55 179 Metody Komputerowe w Nauce N523 90156 128 374 Inżynieria Ochrony środowiska N524 3947 53 139 Górnictwo N525 3237 29 98 Geologia i Geofizyka Stosowana N526 5153 44 148 Geodezja i Kartografia N527 4642 41 129 Architektura i Wzornictwo RAZEM 12931622 1500 4415

16 Przy ocenie jednostki naukowej uwzględnia sie: 1) w zakresie wyników działalności naukowej: a) publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej, b) monografie naukowe autorstwa pracowników jednostki naukowej, c) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, d) koordynacje, kierowanie i udział w europejskich projektach badawczych, e) redakcje czasopisma naukowego; 2) w zakresie zastosowań praktycznych wyników badan naukowych i prac rozwojowych: a) nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody, b) wdrożenia wyników badan naukowych i prac rozwojowych, c) patenty, licencje, prawa ochronne na wzory użytkowe., Liczba najważniejszych publikacji i monografii z okresu poddanego ocenie, których nie może być większa ni 3 N, gdzie N jest liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych przy prowadzeniu badan naukowych lub prac badawczo-rozwojowych na podstawie stosunku pracy. OCENA PARAMETRYCZNA

17 Najważniejszych zastosowań praktycznych wyników badan naukowych i prac Rozwojowych z okresu poddanego ocenie, których liczba nie może być większa ni 3 N. Jednostki naukowe zalicza sie do poszczególnych kategorii na podstawie uzyskanej efektywności, z zachowaniem następujących zasad: 1) w kategorii pierwszej powinno być nie więcej niż 30% jednostek posiadających najwyższą efektywność; 2) do kategorii drugiej – 20–30% kolejnych jednostek, przy czym liczba jednostek posiadających pierwsza i druga kategorie nie może być wyższa ni 50% ogólnej liczby jednostek; 3) do kategorii trzeciej – 20–30% kolejnych jednostek, przy czym liczba jednostek posiadających pierwsza, druga i trzecia kategorie nie może być wyższa ni 70% ogólnej liczby jednostek; 4) do kategorii czwartej – 20–30% kolejnych jednostek, przy czym liczba jednostek posiadających pierwszą, drugą, trzecia i czwartą kategorie nie może być wyższa ni 90% ogólnej liczby jednostek; 5) do kategorii piątej – pozostałe jednostki. OCENA PARAMETRYCZNA

18 1.Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. 2.Ustawa o zasadach finansowania nauki. 3.Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 4.Ustawa o Narodowym Centrum Nauki. 5.Ustawa o instytutach badawczych. 6.Ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Ustawy wchodzą w życie z dniem 1 października 2010 r. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych nowej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki otrzymują następujące kategorie: A - jednostki naukowe posiadające kategorię 1; B - jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3; C - jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5. Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy

19 Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na naukę nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się przepisy dotychczasowe. Minister właściwy do spraw nauki powołuje członków pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki na okres 2 lat spośród co najmniej dwudziestu czterech kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący Członków Rady. Jednostki naukowe posiadające kategorię 1, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki i organizacje reprezentujące środowisko naukowe zgłoszą do Zespołu Identyfikującego Członków Rady kandydatów do pierwszej Rady Narodowego Centrum Nauki. Minister właściwy do spraw nauki powołuje członków pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki na okres 2 lat spośród co najmniej dwudziestu czterech kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący Członków Rady. Przed upływem pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki, po zasięgnięciu opinii jej Przewodniczącego, przedłuży okres powołania dwunastu członków Rady Narodowego Centrum Nauki na kolejne 2 lata. Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy

20 Jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 1, 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, stają się instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych. Jednostki,, które uzyskały kategorię 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, podlegają audytowi, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych. Audyt dokonywany jest w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych. Jednostki, o których mowa w ust. 1, które uzyskały kategorię 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, są włączane do instytutów badawczych, przekształcane w instytucje gospodarki budżetowej, likwidowane bądź podlegają komercjalizacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o instytutach badawczych

21 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołuje Minister. W skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wchodzi trzydziestu członków, w tym dwudziestu zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz dziesięciu zgłoszonych przez środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności. Członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych powołuje Minister spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 2. Kandydatem jednostek naukowych może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana piętnastu członków Komitetu. Do zadań Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych należy: 1) przeprowadzanie, nie rzadziej niż co 4 lata, kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych; 2) przedstawianie Ministrowi wniosków w sprawie przyznania poszczególnym jednostkom naukowym kategorii; Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

22 3) wskazywanie Ministrowi wiodących pod względem jakości działalności naukowej lub badawczo rozwojowej jednostek naukowych, które w wyniku oceny, o której mowa w pkt 1, znacznie wyróżniają się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu uwzględnienia przy określaniu wysokości środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w kolejnych latach budżetowych; 4) opracowywanie projektu szczegółowych parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych oraz trybu przeprowadzania ponownej oceny jednostek, które otrzymały kategorię C; 5) opracowywanie planu działania zespołów do spraw ewaluacji jednostek naukowych, zwanych dalej zespołami ewaluacji, przeprowadzających ocenę działalności różnych rodzajów jednostek naukowych; 6) ustalanie liczby i składu zespołów ewaluacji; 7) analizowanie raportów zespołów ewaluacji; 8) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

23 Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Jednostki te otrzymują następujące kategorie: A - jednostki naukowe posiadające kategorię 1; B - jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3; C - jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5. Jednostki naukowe, wyżej wymienione zostaną ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie tej oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C. Przepisy przejściowe

24 W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo rozwojowej jednostkom naukowym jest przyznawana kategoria: 1) A+ – poziom wiodący; 2) A – poziom bardzo dobry; 3) B – poziom akceptowalny, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; 4) C – poziom niezadowalający. Podstawowymi kryteriami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest ocena: 1) poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) efektów działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposób powoływania tych członków, kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych, a także różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Kategorie jednostki i strategia badań

25 1) udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywaniu dokumentów dotyczących strategii rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej; 2) udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywaniu projektu budżetu państwa i planu finansowego, 3) opiniowanie planów działalności Centrum Nauki i Centrum Rozwoju; 4) merytoryczna ocena sprawozdań z działalności Centrum Nauki i Centrum Rozwoju; 5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności; 6) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy; 7) udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywaniu priorytetów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, z punktu widzenia rozwoju nauki w ramach średnioterminowego planu i dostępnych środków; Zadania Komitetu Polityki Naukowej

26 8) opiniowanie i ocena wniosków o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej; 9) analiza kosztów utrzymania i efektywności wykorzystania dużej infrastruktury badawczej; 10) opracowanie propozycji powiązania polskiej infrastruktury badawczej z badawczą infrastrukturą europejską. Minister, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony: 1) zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, w których skład wchodzą właściwi eksperci, w celu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę; 2) zespoły doradcze; 3) zespoły zadaniowe uczestniczące w procesie oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie. Zadania Komitetu Polityki Naukowej

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 PARAMETRYZACJA

29

30

31

32

33

34 I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI 1. Publikacje recenzowane 1 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)3) - od 0 do 40 pkt 2 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia - od 1 do 6 pkt 3 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzeni. Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres Parametryzacja 2010

35 Monografie naukowe 1 Autorstwo monografii w języku angielskim - 24 pkt 2 Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim - 7 pkt 3 Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski - 12 pkt 4 Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski - 3 pkt 5 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (5 pkt - język angielski; 3 pkt - język inny niż angielski lub polski Międzynarodowe projekty badawcze 1 Zatrudnienie w jednostce laureata konkursów "Pomysły" Europejskiej Rady Nauki - 150 pkt 2 Uczestnictwo w projektach Programów Ramowych lub innych konkursach Unii Europejskiej: - koordynacja lub kierownictwo - 150 pkt - uczestnictwo instytucjonalne - 30 pkt Parametryzacja 2010

36 4. Uprawnienia do nadawania stopni6) Uprawnienia do nadawania stopnia doktora - 50 pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za każde uprawnienie ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 5. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie Umowa zawarta z innym podmiotem7) na wykonanie prac B+R, zakonczona osiagnieciem celu (potwierdzona faktura) - 1 pkt za ka_de 10 tys. zł wartosci umowy 6. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów 1 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek, który został zastosowany8) - 50 pkt 2 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 25 pkt 3 Zawarcie umowy o wspólności patentu ocenianej jednostki z podmiotem gospodarczym - 20 pkt Parametryzacja 2010

37 4 Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - 10 pkt 5 Patent udzielony za granica na wynalazek, który został zastosowany za granica - 75 pkt 6 Patent udzielony za granica - 35 pkt 7 Zgłoszenie wynalazku za granica - 15 pkt 8 Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany - 15 pkt 9 Prawo ochronne na wzór użytkowy - 10 pkt 10 Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany - 30 pkt 11 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 10 pkt 12 Udzielone za granica, inne ni_ prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który zastał zastosowany - 35 pkt 13 Inne ni_ prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granica - 10 pkt Parametryzacja 2010

38 Wdrożenia - wyrobu finalnego, nowej technologii - potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób 1 Przychody z tytułu wdrożenia prac B+R jednostki wdrażającej - 1 pkt za każde 200 tys. zł przychodu 2 Przychody jednostki naukowej (uzyskane wpływy) z tytułu wdrożenia - 10 pkt za każde 100 tys. zł przychodu 3 Ocena niewymiernych efektów wdrożeniowych na podstawie wskaźników pozaekonomicznych w takich dziedzinach jak - ochrona środowiska, ochrona miejsc pracy, ochrona zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego - do 50 pkt 8. Sprzedaż licencji, know-how Umowy licencyjne - 1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej Parametryzacja 2010

39 Panele recenzentów dla projektów rozwojowych R01- Elektrotechnika, miernictwo interdyscyplinarne, R02 – Elektronika, telekomunikacja, metody komputerowe w nauce, Ro3 – Mechanika, budowa maszyn, R04 – Budownictwo, R05 – Technologie i inżynieria chemiczna, R06 – Energetyka, R07 – Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali, R08 – Technologie materiałowe, R09 – Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia, R10 – Transport, spalinowe zespoły napędowe, R11 – Nauki społeczne i ekonomiczne, R12 – Nauki rolnicze i biologiczne, R13 – Nauki medyczne i technika w medycynie, R14 – Inżynieria procesowa i ochrona środowiska, R15 – Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, R16 – Architektura i wzornictwo, R17 – Nauki humanistyczne i sztuka. PROJEKTY ROZWOJOWE

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

41 PROJEKTY CELOWE


Pobierz ppt "Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google