Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych
Eugeniusz Świtoński Członek Rady Nauki MNiSZW Przewodniczący Zespołu Nauk Technicznych

2 NAUKA POLSKA JEDNOSTKI NAUKOWE 1082 Uczelnie państwowe 131
Powierzchnia: km2 Liczba ludności: Ludność w wieku lat 25-34: (14.2% ludności) Liczba zatrudnionych: w tym liczba absolwentów uczelni wyższych : (15.3%) PKB –ponad 202 mld € Wzrost PKB 2009: 1,7% Liczba studentów: Liczba doktorantów: JEDNOSTKI NAUKOWE Zatrudnieni (EPC): ogółem ; badacze Uczelnie państwowe 131 Liczba pracowników naukowych (74,5%) Instytuty PAN Liczba pracowników naukowych ( 5,3%) JBR Liczba pracowników naukowych (18,1%) Jednostki rozwojowe 345 Liczba pracowników naukowych (5%) Uczelnie niepaństwowe 326 Liczba pracowników naukowych (xx%)

3 „Pracownicy samodzielni”
Kadra naukowa „Pracownicy samodzielni” Wyszczególnienie Ogółem W tym Liczba % Z tyt. profesora Prof. nadzw. Ogółem – w tym: 22492 100 12076 10416 Uniwersytety 6602 29,4 3303 27,4 3299 31,7 WS Techniczne 3602 16,0 1794 14,8 1808 17,4 WS Rolnicze 1175 5,2 768 6,4 407 3,9 WS Ekonomiczne 3459 15,4 1956 16,2 1503 14,4 WS Pedagogiczne 1157 5,1 444 3,7 713 6,8 Akad. Medyczne 1246 5,6 851 7,0 395 3,8 WS Morskie 127 0,6 48 0,4 79 0,8 Akad. Wych. Fiz. 282 1,3 109 0,9 173 1,7

4 PROJEKTY USTAW 1.Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji. 2. We wniosku osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji. 3. W przypadku, gdy rada jednostki organizacyjnej wskazanej przez wnioskodawcę nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego wskazana przez Centralną Komisję. 4. Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nieodpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku. 5. Centralna Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Komisja składa się z: czterech członków, w tym dwóch recenzentów o renomie międzynarodowej, wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki, 2) trzech członków o uznanej renomie międzynarodowej, w tym sekretarza i recenzenta, wyznaczonych przez jednostkę.

5 PROJEKTY USTAW 6. Członkowie komisji habilitacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego. 7. Centralna Komisja w terminie 7 dni od dnia powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty. 8. W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w ustawie i przygotowują recenzje. 9. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 10. W szczególnych przypadkach, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. 11. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni przedkłada radzie jednostki organizacyjnej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 7 dni sprawdzenie formalne wniosku + 1 miesiąc powołanie Komisji + 7 dni przekazanie wniosku + 6 tygodni recenzje + 21 dni prace Komisji + 1 miesiąc prace Rady = 137 dni

6 Środki finansowe na naukę przeznacza się na finansowanie:
FINANSOWANIE BADAŃ Środki finansowe na naukę przeznacza się na finansowanie: działalności statutowej; inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych; projektów badawczych; projektów celowych; współpracy naukowej z zagranicą; działalności wspomagającej badania; programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra; działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej.

7 Środki na naukę przeznaczono na:
NAUKA 2008 Razem dział Nauka r ,00 2009r ,00 17,82% 2010r , ,44% Środki na naukę przeznaczono na: Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych r ,00 2010r , ,47% projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze zamawiane (zobowiązania), badawcze rozwojowe program badawczy POL - POSTDOC, badawcze specjalne (zobowiązania), programy wieloletnie projekty celowe cywilne Planuje się budżet funduszu nauki i technologii w roku w wysokości ,00

8 NAUKA 2010 2. Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych r ,00 (PRZEKROCZ.21,93%) 2010r , ,22% projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze zamawiane (zobowiązania), badawcze rozwojowe program badawczy POL - POSTDOC, badawcze specjalne (zobowiązania), program wieloletni projekty celowe cywilne, celowe na rzecz obronności dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (NOT) ,00

9 NAUKA 2008 3. Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecz. humanist. i scisłych 2,96% 2009r ,00 2010r ,00 9,76% projekty badawcze własne i promotorskie, badawcze zamawiane (zobowiązania), badawcze rozwojowe program badawczy POL - POSTDOC, badawcze specjalne (zobowiązania)

10 NAUKA 2010 4. Statutowa działalność i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych 2009r , r ,00 8,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych (z wył. JBR), 2009r , r ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo – rozwojowych 2009r , r ,00 Działalność wspomagająca badania 2009r , r ,00 1,3% Współpraca naukowa z zagranicą 2009r , r ,00 4,04%

11 ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH (ZR-5)
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński -przewodniczący prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk prof. dr hab. inż. Marian Harasimiuk prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  prof. dr hab. inż. Roman Barlik prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz radca ministra Marek Ślęzak – sekretarz zespołu

12 ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH (ZR-5)
Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków NAUKI TECHNICZNE (ZR-5) N501 Mechanika N502 Konstrukcja Maszyn N503 Technologia Maszyn N504 Eksploatacja Maszyn N505 Metrologia i Normowanie N506 Budownictwo N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa N508 Technologie Materiałowe N509 Transport N510 Elektrotechnika N511 Elektroenergetyka N512 Technika Cieplna N513 Energetyka Cieplna N514 Automatyka i Robotyka

13 ZESPÓŁ ROBOCZY NAUK TECHNICZNYCH (ZR-5)
Wykaz dyscyplin na potrzeby składania wniosków NAUKI TECHNICZNE (ZR-5) 15. N515 Elektronika 16. N516 Technologie Informacyjne 17. N517 Telekomunikacja 18. N518 Technika w Medycynie 19. N519 Metody Komputerowe w Nauce 20. N523 Inżynieria Ochrony środowiska 21. N524 Górnictwo 22. N525 Geologia i Geofizyka Stosowane 23. N526 Geodezja i Kartografia 24. N527 Architektura i Wzornictwo

14 Zestawienie zbiorcze projektów badawczych własnych i habilitacyjnych oraz promotorskich w 37, 38 i 39 konkursie zgłoszonych do oceny przez Zespół Nauk Technicznych

15 Projekty badawcze Dyscyplina Ilość zgłoszonych wniosków 37 konkursie
Suma wniosków z 3 ostatnich konkursów Uwagi N501 52 71 62 185 Mechanika N502 39 50 40 129 Konstrukcja Maszyn  N503 38 48 34 120 Technologia Maszyn N504 51 54 153 Eksploatacja Maszyn N505 25 97 Metrologia i Normowanie N506 63 61 174 Budownictwo N507 197 224 210 631 Nauka o Materiałach i Inżynieria Mat. N508 93 100 130 323 Technologie Materiałowe N509 64 84 80 228 Transport N510 68 76 220 Elektrotechnika N511 30 29 28 87 Elektroenergetyka N512 19 33 26 78 Technika Cieplna N513 45 102 Energetyka Cieplna N514 42 Automatyka i Robotyka N515 90 241 Elektronika N516 89 81 222 Technologie Informacyjne N517 Telekomunikacja  N518 46 65 66 177 Technika w Medycynie N519 58 55 179 Metody Komputerowe w Nauce N523 156 128 374 Inżynieria Ochrony środowiska N524 47 53 139 Górnictwo N525 32 37 98 Geologia i Geofizyka Stosowana N526 44 148  Geodezja i Kartografia N527 41 Architektura i Wzornictwo RAZEM 1293 1622 1500 4415

16 OCENA PARAMETRYCZNA Przy ocenie jednostki naukowej uwzględnia sie:
1) w zakresie wyników działalności naukowej: a) publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej, b) monografie naukowe autorstwa pracowników jednostki naukowej, c) posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, d) koordynacje, kierowanie i udział w europejskich projektach badawczych, e) redakcje czasopisma naukowego; 2) w zakresie zastosowań praktycznych wyników badan naukowych i prac rozwojowych: a) nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody, b) wdrożenia wyników badan naukowych i prac rozwojowych, c) patenty, licencje, prawa ochronne na wzory użytkowe.”, Liczba najważniejszych publikacji i monografii z okresu poddanego ocenie, których nie może być większa ni 3 N, gdzie N jest liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych przy prowadzeniu badan naukowych lub prac badawczo-rozwojowych na podstawie stosunku pracy.

17 OCENA PARAMETRYCZNA Najważniejszych zastosowań praktycznych wyników badan naukowych i prac Rozwojowych z okresu poddanego ocenie, których liczba nie może być większa ni 3 N. Jednostki naukowe zalicza sie do poszczególnych kategorii na podstawie uzyskanej efektywności, z zachowaniem następujących zasad: 1) w kategorii pierwszej powinno być nie więcej niż 30% jednostek posiadających najwyższą efektywność; 2) do kategorii drugiej – 20–30% kolejnych jednostek, przy czym liczba jednostek posiadających pierwsza i druga kategorie nie może być wyższa ni 50% ogólnej liczby jednostek; 3) do kategorii trzeciej – 20–30% kolejnych jednostek, przy czym liczba jednostek posiadających pierwsza, druga i trzecia kategorie nie może być wyższa ni 70% ogólnej liczby jednostek; 4) do kategorii czwartej – 20–30% kolejnych jednostek, przy czym liczba jednostek posiadających pierwszą, drugą, trzecia i czwartą kategorie nie może być wyższa ni 90% ogólnej liczby jednostek; 5) do kategorii piątej – pozostałe jednostki.

18 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki. Ustawa o zasadach finansowania nauki. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ustawa o Narodowym Centrum Nauki. Ustawa o instytutach badawczych. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk. Ustawy wchodzą w życie z dniem 1 października 2010 r. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych nowej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki otrzymują następujące kategorie: A - jednostki naukowe posiadające kategorię 1; B - jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3; C - jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5.

19 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy
Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków dotyczących przyznania środków finansowych na naukę nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się przepisy dotychczasowe. Minister właściwy do spraw nauki powołuje członków pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki na okres 2 lat spośród co najmniej dwudziestu czterech kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący Członków Rady. Jednostki naukowe posiadające kategorię 1, otrzymaną na podstawie oceny parametrycznej przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki i organizacje reprezentujące środowisko naukowe zgłoszą do Zespołu Identyfikującego Członków Rady kandydatów do pierwszej Rady Narodowego Centrum Nauki. Przed upływem pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum Nauki, po zasięgnięciu opinii jej Przewodniczącego, przedłuży okres powołania dwunastu członków Rady Narodowego Centrum Nauki na kolejne 2 lata.

20 Przepisy dostosowujące i przejściowe do ustawy o instytutach badawczych
Jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 1, 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, stają się instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych. Jednostki,, które uzyskały kategorię 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, podlegają audytowi, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych. Audyt dokonywany jest w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych. Jednostki, o których mowa w ust. 1, które uzyskały kategorię 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, są włączane do instytutów badawczych, przekształcane w instytucje gospodarki budżetowej, likwidowane bądź podlegają komercjalizacji, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

21 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych powołuje Minister. W skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych wchodzi trzydziestu członków, w tym dwudziestu zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz dziesięciu zgłoszonych przez środowiska społeczno-gospodarcze o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności. Członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych powołuje Minister spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w ust. 2. Kandydatem jednostek naukowych może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana piętnastu członków Komitetu. Do zadań Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych należy: 1) przeprowadzanie, nie rzadziej niż co 4 lata, kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych; 2) przedstawianie Ministrowi wniosków w sprawie przyznania poszczególnym jednostkom naukowym kategorii;

22 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
3) wskazywanie Ministrowi wiodących pod względem jakości działalności naukowej lub badawczo rozwojowej jednostek naukowych, które w wyniku oceny, o której mowa w pkt 1, znacznie wyróżniają się poziomem prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu uwzględnienia przy określaniu wysokości środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w kolejnych latach budżetowych; 4) opracowywanie projektu szczegółowych parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych oraz trybu przeprowadzania ponownej oceny jednostek, które otrzymały kategorię C; 5) opracowywanie planu działania zespołów do spraw ewaluacji jednostek naukowych, zwanych dalej „zespołami ewaluacji”, przeprowadzających ocenę działalności różnych rodzajów jednostek naukowych; 6) ustalanie liczby i składu zespołów ewaluacji; 7) analizowanie raportów zespołów ewaluacji; 8) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy.

23 Przepisy przejściowe Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Jednostki te otrzymują następujące kategorie: A - jednostki naukowe posiadające kategorię 1; B - jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3; C - jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5. Jednostki naukowe, wyżej wymienione zostaną ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie tej oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C.

24 Kategorie jednostki i strategia badań
W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo rozwojowej jednostkom naukowym jest przyznawana kategoria: 1) A+ – poziom wiodący; 2) A – poziom bardzo dobry; 3) B – poziom akceptowalny, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; 4) C – poziom niezadowalający. Podstawowymi kryteriami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest ocena: 1) poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) efektów działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposób powoływania tych członków, kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych, a także różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

25 Zadania Komitetu Polityki Naukowej
1) udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywaniu dokumentów dotyczących strategii rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej; 2) udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywaniu projektu budżetu państwa i planu finansowego, 3) opiniowanie planów działalności Centrum Nauki i Centrum Rozwoju; 4) merytoryczna ocena sprawozdań z działalności Centrum Nauki i Centrum Rozwoju; 5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności; 6) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy; 7) udzielanie pomocy Ministrowi przy opracowywaniu priorytetów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, z punktu widzenia rozwoju nauki w ramach średnioterminowego planu i dostępnych środków;

26 Zadania Komitetu Polityki Naukowej
8) opiniowanie i ocena wniosków o finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej; 9) analiza kosztów utrzymania i efektywności wykorzystania dużej infrastruktury badawczej; 10) opracowanie propozycji powiązania polskiej infrastruktury badawczej z badawczą infrastrukturą europejską. Minister, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony: 1) zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, w których skład wchodzą właściwi eksperci, w celu oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę; 2) zespoły doradcze; 3) zespoły zadaniowe uczestniczące w procesie oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych i niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

28 PARAMETRYZACJA

29 PARAMETRYZACJA

30 PARAMETRYZACJA

31 PARAMETRYZACJA

32 PARAMETRYZACJA

33 PARAMETRYZACJA

34 Parametryzacja 2010 I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI 1. Publikacje recenzowane 1 Publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)3) - od 0 do 40 pkt 2 Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia - od 1 do 6 pkt 3 Redaktor naczelny czasopisma będący pracownikiem ocenianej jednostki otrzymuje podwójną liczbę punktów przypisanych danemu czasopismu w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzeni. Punkty otrzymuje jednostka za cały oceniany okres

35 Parametryzacja 2010 Monografie naukowe
1 Autorstwo monografii w języku angielskim - 24 pkt 2 Autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim - 7 pkt 3 Autorstwo monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski - 12 pkt 4 Autorstwo rozdziału w monografii w języku polskim lub innym niż angielski lub polski - 3 pkt 5 Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii lub serii wydawniczej (5 pkt - język angielski; 3 pkt - język inny niż angielski lub polski Międzynarodowe projekty badawcze  1 Zatrudnienie w jednostce laureata konkursów "Pomysły" Europejskiej Rady Nauki - 150 pkt 2 Uczestnictwo w projektach Programów Ramowych lub innych konkursach Unii Europejskiej: - koordynacja lub kierownictwo pkt - uczestnictwo instytucjonalne - 30 pkt

36 Parametryzacja 2010 4. Uprawnienia do nadawania stopni6)
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora - 50 pkt, doktora habilitowanego - 150 pkt za każde uprawnienie ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 5. Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi oraz nowe oprogramowanie Umowa zawarta z innym podmiotem7) na wykonanie prac B+R, zakonczona osiagnieciem celu (potwierdzona faktura) - 1 pkt za ka_de 10 tys. zł wartosci umowy 6. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i prawa autorskie do utworów 1 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek, który został zastosowany8) - 50 pkt 2 Patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 25 pkt 3 Zawarcie umowy o wspólności patentu ocenianej jednostki z podmiotem gospodarczym - 20 pkt

37 Parametryzacja 2010 4 Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - 10 pkt 5 Patent udzielony za granica na wynalazek, który został zastosowany za granica - 75 pkt 6 Patent udzielony za granica - 35 pkt 7 Zgłoszenie wynalazku za granica - 15 pkt 8 Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany - 15 pkt 9 Prawo ochronne na wzór użytkowy - 10 pkt 10 Udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany - 30 pkt 11 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 10 pkt 12 Udzielone za granica, inne ni_ prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który zastał zastosowany - 35 pkt 13 Inne ni_ prawa autorskie, prawo wyłączne do wzoru przemysłowego udzielone za granica - 10 pkt

38 Parametryzacja 2010 Wdrożenia - wyrobu finalnego, nowej technologii - potwierdzone przez inny podmiot wdrażający lub użytkujący wyrób 1 Przychody z tytułu wdrożenia prac B+R jednostki wdrażającej - 1 pkt za każde 200 tys. zł przychodu 2 Przychody jednostki naukowej (uzyskane wpływy) z tytułu wdrożenia - 10 pkt za każde 100 tys. zł przychodu 3 Ocena niewymiernych efektów wdrożeniowych na podstawie wskaźników pozaekonomicznych w takich dziedzinach jak - ochrona środowiska, ochrona miejsc pracy, ochrona zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego - do 50 pkt 8. Sprzedaż licencji, know-how Umowy licencyjne - 1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty licencyjnej

39 Panele recenzentów dla projektów rozwojowych
PROJEKTY ROZWOJOWE Panele recenzentów dla projektów rozwojowych R01- Elektrotechnika, miernictwo interdyscyplinarne, R02 – Elektronika, telekomunikacja, metody komputerowe w nauce, Ro3 – Mechanika, budowa maszyn, R04 – Budownictwo, R05 – Technologie i inżynieria chemiczna, R06 – Energetyka, R07 – Metalurgia, odlewnictwo i przetwórstwo metali, R08 – Technologie materiałowe, R09 – Górnictwo, geologia inżynierska, geodezja i kartografia, R10 – Transport, spalinowe zespoły napędowe, R11 – Nauki społeczne i ekonomiczne, R12 – Nauki rolnicze i biologiczne, R13 – Nauki medyczne i technika w medycynie, R14 – Inżynieria procesowa i ochrona środowiska, R15 – Inżynieria materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, R16 – Architektura i wzornictwo, R17 – Nauki humanistyczne i sztuka. Panele recenzentów dla projektów rozwojowych

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

41 PROJEKTY CELOWE


Pobierz ppt "Perspektywy finansowania nauki i ocena badań naukowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google