Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia 7 – Krzyż Keynesowski Karol Strzeliński

2 Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy Analiza długookresowa (LR), Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Keynesiści Analiza krótkookresowa (SR) (dlaczego w krótkim okresie produkcja odbiega od potencjalnej) Sztywne płace i ceny (powolność nominalnych dostosowań powoduje znaczne wahania produkcji), Niepełne wykorzystanie czynników produkcji,

3 Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy Niewidzialna ręka rynku, Model podażowy, Adam Smith, Bogactwo Narodów, 1776, Keynesiści Interwencjonizm państwowy, Model popytowy (konsumpcja jest pierwotna wobec produkcji – wielkość produkcji zależy od zagregowanych wydatków, John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936,

4 Model dwusektorowy Założenia modelu:
gospodarka zamknięta, brak państwa, produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej, sztywność płac i cen, przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie popytu, nie możliwości produkcyjnych), Inwestycje (I) niezależne od dochodu.

5 Produkcja potencjalna a faktyczna
czas Y czas Produkcja potencjalna – równomiernie rośnie w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, itp.) Produkcja faktyczna – wynika z bieżących potrzeb rynkowych, w krótkim okresie może odbiegać od produkcji potencjalnej.

6 Zagregowane wydatki AE – zagregowane wydatki (ang. Aggregated Expenditures), AD – zagregowany popyt (ang. Aggregated Demand). AD = AE AE = C + I C – popyt konsumpcyjny, I – popyt inwestycyjny (inwestycje planowane) Wydatki (popyt) nie zależą od produkcji (Y) (podaż), to produkcja zależy od wydatków. AE < Y – przedsiębiorstwa gromadzą zapasy, zmniejszają produkcję, AE = Y=Y* – stan równowagi, AE > Y – przedsiębiorstwa zwiększają produkcję, konsumpcja zapasów. AD, AE AD = Y AE>Y AE<Y 45◦ Y* Y

7 Funkcja konsumpcji obrazuje wielkość popytu konsumpcyjnego w zależności od wielkości dochodu do dyspozycji (YD), C = a + cYD, dodatnio skorelowana z dochodem, Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu dochodu, YD = C + S

8 Funkcja konsumpcji a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu)
c - krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC – marginal propensity to consume) Y C β a C = a + cYD

9 Funkcja oszczędności Gospodarstwa Domowe decydują o przeznaczeniu dochodu, YD = C + S Y S - a s - krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS – Marginal Propensity to Saving) S = -a + (1 - c)YD

10 Przeciętna skłonność do konsumpcji i oszczędności
APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji, APC = C/YD = (a+cYD)/YD = a/YD + c APC = a/YD + MPC  APC > MPC APS – Przeciętna skłonność do oszczędzania APS = S/YD

11 Krzyż Keynesowski Y 45◦ Y* β a I AD = Y C = a + cYD AD=C+I = a + cYD+I
AD,AE Y 45◦ Y* β a I AD = Y C = a + cYD AD=C+I = a + cYD+I

12 Stan równowagi Przesunięcia krzywej AE – zmiany w wartościach autonomicznych (a, I), A= a + I.

13 Mnożnik wydatkowy Jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany wydatków autonomicznych (A) o 1 jednostkę

14 Zmiana wydatków autonomicznych
AD = Y AD,AE AD0 AD1 45◦ Y1* Y0* Y

15 Mnożnik - przykład Przedsiębiorstwa przewidują spadek popytu na swoje produkty przez co obniżają swój popyt inwestycyjny o 10 (spadek I),

16 Iplanowane = Splanowane
Stan równowagi Planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom Iplanowane = Splanowane Y S, I - a I S Y*

17 Stan nierównowagi AD = Y AD,AE AD AD > Y, AD -Y= 45◦ Y Y* Y

18 Makroekonomia I Ćwiczenia
Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google