Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014

2 2 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym różni się makroekonomia od mikroekonomii? W mikroekonomii koncentrujemy się na próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych na podstawie indywidualnych decyzji podmiotów gospodarczych. W makroekonomii koncentrujemy się próbach wyjaśnienia zjawisk ekonomicznych dotyczących dużych agregatów Interesuje nas jak działa gospodarka jako całość, sposób w jaki się rozwija, jakim podlega fluktuacjom i zmianom długotrwałym. Analiza makroekonomiczna jest podstawą do prowadzenia polityki makroekonomicznej, której celem jest najczęściej rozwój i stabilizacja ekonomiczna.

3 3 Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomistów interesuje analiza przyczynowo- skutkowa takich zjawisk jak m.in.: produkcja w skali kraju (wielkość i struktura), dynamika tej produkcji w długim okresie i jej fluktuacje w krótkim okresie, podziałem wytworzonej produkcji, zmiany cen (wielkości nominalne a realne), tworzenie i wykorzystanie zasobów czynników wytwórczych (m.in. inwestycje, bezrobocie, zasoby naturalne, itp.).

4 4 Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomiści badają łączny efekty działania podmiotów gospodarczych, takich jak: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe. Badają także jak na wzrost w długim okresie i stabilizację gospodarki w krótkim okresie oddziałuje polityka: fiskalna, monetarna, inne polityki (np: polityka handlowa, inwestycyjna, zatrudnienia).

5 5 Makroekonomia I Ćwiczenia Wzrost Gospodarczy i Cykl koniunkturalny PKB Czas ekspansja trend recesja

6 6 Makroekonomia I Ćwiczenia W analizie ekonomicznej posługujemy się modelami. Upraszczają rzeczywistość; Pozwalają; rozumieć zależności pomiędzy agregatami, testować (np. reakcje na politykę ekonomiczną), prognozować (np. wzrost).

7 7 Makroekonomia I Ćwiczenia Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Założenia do modelu: brak państwa (rządu) i zagranicy, gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakładami pracy) i dostarczają je przedsiębiorstwom, gospodarstwa domowe są wyłącznymi właścicielami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa dostarczają dobra i usługi, wszystkie dochody gospodarstw domowych są wydatkowane na dobra i usługi, całkowity przychód ze sprzedaży dóbr i usług jest wydatkowany na czynniki produkcji.

8 8 Makroekonomia I Ćwiczenia Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników Model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF)

9 9 Makroekonomia I Ćwiczenia C Wydatki gospodarstw domowych rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G Wydatki rządowe na dobra i usługi T N Podatki netto Możemy dodać rząd,… Model CF może mieć też różne rozwinięcia (zmieniają nam się założenia)

10 10 Makroekonomia I Ćwiczenia C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych TNTN S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –T N … rząd i sektor finansowy, …

11 11 Makroekonomia I Ćwiczenia X Płatności za eksport Z Płatności za import C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ I G -T N reszta świata [ROW] X-Z eksport netto TNTN S …możemy także otworzyć gospodarkę na świat.

12 12 Dochody, PKB, … Produkt krajowy brutto (PKB) (ang. GDP) to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze, zlokalizowane na terytorium danego kraju bez względu na to, kto jest ich właścicielem. 3 równoznaczne sposoby mierzenia aktywności gospodarczej: wartość wszystkich dóbr finalnych wytworzonych w kraju w danym roku, strumień dochodów czynników produkcji, suma wartości dodanych ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

13 13 Przykład 1. 1. HUTASTAL.FSO DEALER A B C 120 200200 250250 280280 300 0 40 0 50 0 30 7.6.5.4. 2. 3. VA: 12080503020 Σ 300

14 14 Rachunek Dochodu Narodowego Oznaczenia: PKB – Produkt Krajowy Brutto (ang. GDP – Gross Domestic Product), C – Konsumpcja (ang. Consumption), S – Oszczędności (ang. Savings), S g – Oszczędności rządowe G – wydatki rządowe (ang. Government expenditures), I – Inwestycje, Inwestycje brutto (ang. Investments), I Netto – Inwestycje netto, I = I planowane + I nieplanowane = I trwałe + Δzapasy planowane + Δzapasy nieplanowane X – Eksport (ang. eXport), Z – Import,

15 15 Rachunek Dochodu Narodowego Oznaczenia (CD.): NX – Eksport netto (Net export) = X-Z, T – podatki (ang. Tax): –Te – podatki pośrednie (np. VAT), –Td – podatki bezpośrednie (direct tax) (np. podatek dochodowy), –T - podatki od zysków korporacji TR – transfery (oznaczane również jako B), T N – podatki netto = T – TR, subsydia – subsydia dla przedsiębiorstw, A – amortyzacja, A = I – I Netto = inwestycje restytucyjne (odtworzeniowe), ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne.

16 16 Rachunek Dochodu Narodowego Produkt Krajowy Brutto (PKB): PKB = C + I + G + X – Z = C + I + G + NX, PKB = płace + zyski przedsiębiorstw + dochody z kapitału (odsetki, dywidendy) + dochody z ziemi + dochody z dzierżawy (czynsz), Produkt Narodowy Brutto (PNB, ang. GNP): PNB = PKB + dochody netto z własności za granicą

17 17 Rachunek Dochodu Narodowego Produkt Narodowy Netto (PNN, ang. NNP): PNN = PNB – A = C + I Netto + G + NX + dochody netto z własności za granicą. Dochód Narodowy (DN, ang. NI): DN = PNN (ceny rynkowe) –Te + subsydia = PNN (w cenach bazowych) = suma dochodów z czynników produkcji = PNN (w cenach producenta).

18 18 Rachunek Dochodu Narodowego Dochód Osobisty (DO, ang. PI): DO = DN – zyski niepodzielne korporacji – podatki od tych zysków (np. CIT) – (ZUS) + TR + odsetki od długu publicznego. Dochód Osobisty do Dyspozycji (DOD, ang. DPI, DI), dochód rozporządzalny: DOD = DO – Td = C + S.

19 19

20 20 Ruch okrężny (CF) raz jeszcze Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników

21 21 Ruch okrężny – gospodarka zamknięta Wydatki = Dochody = Produkcja Suma odpływów w gospodarce = Suma dopływów w gospodarce –Odpływ – strumień pieniądza, który nie przepływa bezpośrednio od gospodarstw domowych do przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku dóbr i usług. –Dopływ - strumień pieniądza który otrzymują przedsiębiorstwa, a który nie pochodzi bezpośrednio od gospodarstw domowych.

22 22 Makroekonomia I Ćwiczenia C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ kredyty dla przedsiębiorstw I Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych TNTN S Oszczędności Finansowanie deficytu budżetowego G –T N … rząd i sektor finansowy, …

23 23 Ruch okrężny – gospodarka zamknięta Wydatki: Dochody: Nadwyżka finansowa sektora prywatnego = deficyt finansowy państwa

24 24 Ruch okrężny – gospodarka otwarta X Płatności za eksport Z Płatności za import C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ I G -T N reszta świata [ROW] X-Z eksport netto TNTN S

25 25 Ruch okrężny - gospodarka otwarta Odpływy Dopływy Dochody: Wydatki:

26 26 Saldo budżetu Oszczędności rządowe (SB) SB > 0 – nadwyżka, SB < 0 – deficyt budżetowy, SB S G Td + Te + ZUS + podatki od zysków niepodzielnych korporacji – G – TR – subsydia – odsetki od długu publicznego, S – I NX + (-SB), NX > 0 – nadwyżka bilansu handlowego, NX < 0 – deficyt bilansu handlowego,

27 27 Makroekonomia I Ćwiczenia Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia Zajęcia 1 Karol Strzeliński 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google