Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wynagrodzenia w projektach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wynagrodzenia w projektach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Wynagrodzenia w projektach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Kwalifikowalność wynagrodzeń w ramach PO IG
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 05 czerwca 2008 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 09 kwietnia 2009 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 01 kwietnia 2010 r.

3 kwalifikowania wydatków Programu Operacyjnego
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z dnia 05 czerwca 2008 r. z dnia 09 kwietnia 2009 r. z dnia 01 kwietnia 2010 r. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO IG: Wytyczne nie odnoszą się do wydatku związanego z wynagradzaniem personelu realizującego projekt. W wytycznych jest jedynie wzmianka w „Wykazie kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach działań PO IG”. Kwalifikowane są: -wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy); -koszty ogólne - wynagrodzenia personelu zarządzającego, administracyjnego oraz finansowego. Wytyczne odnoszą się do wydatku Wytyczne określają zasadę kwalifikowania wynagrodzeń w ramach projektów. i fundusze pozaubezpieczeniowe, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu wypłacane na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej; -wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody, wynikające z regulaminu wynagrodzeń danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników; -dodatek zadaniowy lub funkcyjny za zadania lub funkcje w projekcie, pod warunkiem, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z PO IG;

4 cd. Za kwalifikowaną może zostać uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania związane z realizacją PO IG, mierzonemu proporcją czasu pracy poświęconego na ww. zadania. Za wydatki niekwalifikowane związane z wynagrodzeniami uznane będą między innymi: -dodatek zadaniowy; -wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; -nagrody jubileuszowe; -odprawy emerytalno-rentowe; -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia finansowane z ZFŚS; -ekwiwalent za urlop. -dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań; -dodatek za wieloletnią pracę; Za kwalifikowaną może zostać uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania związane z realizacją PO IG, mierzonemu proporcją czasu pracy poświęconego na ww. zadania. W przypadku tych składników wynagrodzenia, które są związane z wymiarem etatu, za kwalifikowaną może zostać uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania związane z realizacją PO IG. Za wydatki niekwalifikowane związane z wynagrodzeniami uznane będą między innymi: -wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

5 Kwalifikowalność wynagrodzeń w ramach PO KL
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 lutego 2008 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 12 luty 2009 r. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01 stycznia 2010 r.

6 kwalifikowania wydatków Programu Operacyjnego
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 lutego 2008 r. z dnia 28 grudnia 2009 r. z dnia 01 stycznia 2010 r. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO KL: Wytyczne odnoszą się do wydatku związanego z wynagradzaniem personelu realizującego projekt. Kwalifikowane są: Zasadniczo kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności: -wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W przypadku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowane, jeżeli spełnione są następujące warunki: -pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu; Zasadniczo są kwalifikowane wszystkie Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: Zasady kwalifikowania wynagrodzeń nie zmieniły.

7 cd. -wydatek związany z wynagrodzeniem
personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu w ramach projektu uwzględnia proporcjonalność wynagrodzenia do wymiaru czasu pracy, przyjmując, że wynagrodzenie personelu zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy stanowi 100%; -wydatkami kwalifikowanymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki: a) nagrody/premie zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji; b) nie wprowadzono ich w danej instytucji w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; c) potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. pełnym wymiarze czasu pracy stanowi 100%. -okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowany wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu, powyższe nie oznacza, że umowa o pracę nie może zostać zawarta na czas dłuższy niż okres realizacji projektu; -zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę, zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy; wymiarze czasu pracy w ramach projektu pełnym wymiarze czasu pracy stanowi 100%; nagrody lub premie, o ile są spełnione regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji; b) zostały wprowadzone w danej instytucji w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;

8 cd. b) nie wprowadzono ich w danej instytucji w
okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; c) potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. Wydatkami kwalifikowanymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki na realizację zadań w projekcie, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminem danej instytucji. c) potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile pracy lub regulaminem wynagradzania danej Instytucji. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/ funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione więcej niż w jednym projekcie mogą być uznane za kwalifikowane o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania/funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie.

9 Problem w interpretacji wytycznych w ramach PO IG
Instytucja Pośrednicząca wystąpiła o opinię do Instytucji Zarządzającej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie składników wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, które mogą być rozliczane w projektach realizowanych w ramach PO IG jako wydatki kwalifikowane. W wyniku uzyskanej opinii zmieniają się zasady dotyczące kwalifikowanych składników wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę. Zaproponowane zasady mają być stosowane przez Instytucję Pośredniczącą od września 2010 roku.

10 Stanowisko MNiSW dotyczące rozliczania wynagrodzeń pracowników Uczelni w ramach Projektów strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

11 Na stronie internetowej MNiSW zamieszczono informację o zasadach kwalifikowania wynagrodzeń w PO IG, która wprowadza wiele niepokoju i niejasności związanych ze zmianą zasad dotyczących kwalifikowalności składników wynagrodzeń, których wprowadzenie naruszałoby generalną zasadę zakazu płacenia za ten sam czas pracy z dwóch źródeł oraz doprowadziłoby do finansowania z dotacji za czas pracy faktycznie poświęcony realizacji projektów. W informacji powyższej zawarta jest jedynie opinia i stanowisko Instytucji Zarządzającej bez podania szczegółowych dokumentów źródłowych, z których wynikałoby to stanowisko; Instytucja Zarządzająca powołuję się jedynie na Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 5 czerwca 2008 r. oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 9 kwietnia 2009 roku.

12 Wytyczne z 2008 roku nie odnoszą się szczegółowo do wydatku związanego z wynagradzaniem personelu realizującego projekt, wskazane są jedynie ogólnie składniki kwalifikowalne wynagrodzeń. Wytyczne z 2009 roku szczegółowiej określają poszczególne składniki wynagrodzeń, które mogą być kwalifikowane wskazując jednocześnie, że dodatek zadaniowy jest kosztem niekwalifikowalnym. Wytyczne z 10 kwietnia 2010 roku ponownie dopuszczają możliwość wynagradzania pracowników realizujących projekt przyznając im dodatek zadaniowy zastrzegając jednocześnie, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z PO IG

13 Z opinii Instytucji Zarządzającej wynika, iż postawiono znak równości pomiędzy dodatkiem zadaniowym a wynagrodzeniem uzupełniającym oraz dodatkiem specjalnym, z czym nie można się zgodzić, ponieważ wynagrodzenie uzupełniające przyznawane jest w związku ze szczególnym charakterem pracy przy projektach. Nie można wprowadzić zasady, że oddelegowując pracownika do zadań przy realizacji projektu na określony czas pracy przyznając mu jednocześnie wynagrodzenie uzupełniające, nie można części jego podstawowego wynagrodzenia zasadniczego dotychczas finansowanego z dotacji budżetowej w wysokości odpowiadającej ilości godzin jaką dany pracownik poświęca na realizację projektu kwalifikować do projektu. Jeśli Uczelnie stosowałyby takie wytyczne nastąpiłoby podwójne finansowanie tej samej części etatu zarówno z dotacji budżetowej jak i ze środków POIG.

14 Zapis w wytycznych, iż dodatek zadaniowy jest kwalifikowany o ile wynagrodzenie zasadnicze pracownika otrzymującego dodatek zadaniowy lub funkcyjny nie jest finansowane ze środków projektu współfinansowanego z PO IG należałoby stosować do sytuacji, gdy dany pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę tylko do danego projektu współfinansowanego ze środków POIG a jednocześnie miałby przyznane wynagrodzenie uzupełniające do tegoż wynagrodzenia za zadanie wykonywane w innym projekcie. Taka forma jest niedopuszczalna, ponieważ oznaczałoby to podwójne finansowanie. W szkołach wyższych dokonuje się naliczenia wynagrodzeń pracowników zatrudnianych do realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych oraz przyjętą metodologią rozliczania wynagrodzeń określoną w dokumentach wewnętrznych. W Uczelniach - w zdecydowanej większości - wynagradzanie pracowników realizujących projekty następuje poprzez:

15 - zwiększenie dotychczasowego zakresu obowiązków pracownika o czynności związane z realizacją projektu i przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego, - zmniejszenie aktualnego wymiaru etatu i zawarcie do projektu drugiej umowy o pracę w wymiarze uzupełniającym do pełnego etatu na nowych warunkach poprzez zmianę zakresu obowiązków służbowych pracownika na podstawie aneksu, w którym określone zostaną warunki zatrudnienia i wynagradzania w projekcie (wynagrodzenie podstawowe plus wynagrodzenie uzupełniające); możliwość przyznania zwiększonego wynagrodzenia wynika z art. 151 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.; w tej części etatu, w której pracownik realizuje zadanie związane z projektem stawka wynagrodzenia jest wyższa ze względu na charakter pracy i podwyższone ryzyko jakie wiąże się z realizacją projektów.

16 Sposób takiego wynagradzanie jest powszechnie stosowany w Uczelniach wyższych, akceptowany przez osoby przeprowadzające audyt i kontrolę. Nie ma podstaw, by nie dopuszczać możliwości zatrudniania pracownika w formie, która jest zgodna z przepisami prawa, wytycznymi oraz regulacjami wewnętrznymi. W wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków pojawia się zapis, że dane wynagrodzenie może być kwalifikowane o ile wynika z regulaminu wynagrodzeń danej instytucji, ustalającego jednolite zasady dla wszystkich pracowników (także tych niezaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z PO IG). Uczelnie posiadają ustalone zasady wynagradzanie pracowników realizujących zadania w ramach wszystkich projektów (nie tylko współfinansowanych z POIG) w formie dokumentów wewnętrznych tj. regulaminów, zarządzeń Rektora, uchwał senatu itp. Zapisy w nich zawarte odnoszą się do wszystkich pracowników realizujących projekty i są stosowane jednolicie.

17 Jednocześnie należy zwrócić uwagę, ze Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania stanowią akt nadrzędny wobec wytycznych do poszczególnych programów operacyjnych. Poszczególne programy operacyjne różnią się pomiędzy sobą realizowanymi celami, ale sposób ich realizacji (w tym sposób wynagradzania pracowników realizujących zadanie w projektach współfinansowanych z poszczególnych programów operacyjnych) powinien być jednolity. Skoro Program Operacyjny Kapitał Ludzki dopuszcza wynagradzanie pracowników w formie wynagrodzenia uzupełniającego a regulaminy wynagradzania powinny być jednolite dla wszystkich pracowników danej jednostki to wytyczne w sprawie składników wynagrodzeń jakie są kwalifikowane oraz sposobu zatrudniania pracowników do projektu powinny być tożsame.

18 Kwestor Politechniki Łódzkiej
Dziękuję za uwagę mgr Jadwiga Machnicka Kwestor Politechniki Łódzkiej


Pobierz ppt "Wynagrodzenia w projektach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google