Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek w przedszkolu - zadania nauczyciela Jadwiga Mielczarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek w przedszkolu - zadania nauczyciela Jadwiga Mielczarek"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek w przedszkolu - zadania nauczyciela Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl

2 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

3 Rozporządzenie MEN z dnia 27sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół- załącznik nr1 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,poz.624, z późn. zm.) – §2 ust. 1 pkt.1 lit. a załącznik nr 1 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie3

4 Rozporządzenie MEN z dnia 21. 06. 2012r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie4

5 FUNKCJONOWANIE DZIECKA SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA WSPIERANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA DZIAŁANIA NAUCZYCIELA DZIAŁANIA RODZICA WSPIERANI E INF. ROZMOWA PLANOWANIE WSPIERANI E Znaczenie diagnozy dla wspierania rozwoju dziecka 5

6 6 14. Obszar edukacyjnyZakres kompetencji dziecka po zakończonej edukacji przedszkolnej Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- -ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

7 Percepcja wzrokowa Zdolność do rozpoznawania, rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania. Dokładność spostrzegania rozwija się z wiekiem i przechodzi przez kolejne etapy: - spostrzeganie globalne, przypadkowe, - spostrzeganie zamierzone, ukierunkowane, - spostrzeganie analityczne.

8 Percepcja słuchowa To proces rozpoznawania, różnicowania, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków. Percepcja dźwięków odbywa się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Jej kształtowanie i rozwijanie warunkuje prawidłowo działający narząd słuchu.

9 Motoryka mała Potrzeba ruchu jest wrodzona. Dzięki niej dziecko rozwija swoje podstawowe ruchy lokomocyjne oraz ruchy, której warunkują wykonywanie różnych czynności. Motoryka mała odnosi się do czynności związanych z użyciem palców i dłoni.

10 Koordynacja wzrokowo- ruchowa Zharmonizowane ruchy gałek ocznych z ruchami całego ciała lub którejś z jego części Przeniesienie obrazu graficznego na ruch

11 Przed progiem Małgorzata Skura & Michał Lisicki, Dorota Sumińska Czy dziecko jest już gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole? Informacje o tym co powinno wiedzieć i potrafić dziecko na progu szkoły podstawowej. Pomysły na zabawy i ćwiczenia W jaki sposób wykorzystywać codzienne okazje do tego, by rozwijać umiejętności potrzebne w szkole? Poza domem W tym miejscu znajdziesz zaproszenie do wyjścia z domu, pomysły na to jak rozbudzać ciekawość świata. 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie11

12 Obserwacja jest spostrzeganiem. Polega na świadomym, planowym i celowym rejestrowaniu zachowań człowieka, zjawisk i zdarzeń

13 Diagnoza przedszkolna - zadania nauczyciela w świetle rozporządzeń MEN wybór programu wychowania przedszkolnego, napisanie lub modyfikacja (wskazanie metody diagnozy i sposobu indywidualizacji pracy z dzieckiem) przeprowadzenie obserwacji (w październiku / listopadzie ), dokumentowanie obserwacji dokonanie analizy przygotowania dziecka do nauki w szkole przekazanie informacji rodzicom, aby mogli dziecko wspierać opracowanie planu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka

14 Cele diagnozy przedszkolnej Udzielenie rodzicom, na podstawie obserwacji zachowań dzieci 5- letnich, informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkole, w tym z poziomem umiejętności poznawczych i funkcjonowaniem dziecka w grupie Umożliwienie dzieciom, które tego potrzebują udziału w organizowanych przez szkoły i przedszkola zajęciach wspomagających i korekcyjnych Diagnoza nie będzie decyzją, ma jedynie pomóc rodzicom w podjęciu decyzji o obowiązku szkolnym dziecka 6 letniego Diagnoza przedszkolna nie jest badaniem dojrzałości szkolnej

15 DIAGNOZA METODA OBSERWACJA ANALIZA WSPOMAGANIE ROZWOJU

16 SGE -5 Obserwacyjna metoda dla nauczycieli www.ore.edu.pl

17 Obserwacja Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego jest wszechstronne poznanie dziecka. Obserwacja – polega na świadomym, planowym i celowym spostrzeganiu zachowania się człowieka i na rejestrowaniu przebiegu zjawisk i wydarzeń. Zastosowanie metody obserwacji dla poznania dziecka w wieku przedszkolnym powinno spełniać także te warunki.

18 Obserwacja Obserwacja jest statutowym zadaniem nauczyciela – co wskazuje na duże znaczenie dla planowania i pracy wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczej.

19 W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele : 1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

20 O Wzór nr 70,, Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. - nie jest to świadectwo ukończenia przedszkola. - jest to podsumowanie pracy z dzieckiem opisującym opanowanie PP WP., - wskazuje obszary, w których dziecko potrzebuje wsparcia w kolejnym etapie edukacyjnym ze względu na swoje zdolności i problemy. 20RODN "WOM "w Częstochowie

21 Jakie informacje o dziecku należy opisać: Umiejętności społeczne i odporność emocjonalną. I obszar PP WP Umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania. W PP WP są zapisane w obszarze 13 i 14. Sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo- ruchowa. Te treści znajdują się w 5 obszarze PP WP w punkcie 3 i 4. Samodzielność, w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych. Obszar 2 PP WP dotyczy kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażania dzieci do utrzymania ładu i porządku.

22 Jakie informacje o dziecku należy opisać: Informacja o gotowości dziecka do pójścia do szkoły w każdej z omawianych części zawiera opis mocnych i słabych stron dziecka. Ponadto należy opisać podjęte lub potrzebne działania w celu wspierania rozwoju dziecka. Nauczyciel powinien mieć wiedzę o zauważonych predyspozycjach, uzdolnieniach i zainteresowaniach przyszłego ucznia. W końcowej części dokumentu można podać istotne informacje o dziecku.

23 Plan pracy indywidualnej Program indywidualnego wspomagania konstruuje się z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych konkretnego dziecka/ lub grupy dzieci/ : 1. diagnoza całościowa 2. Przykłady zabaw i ćwiczeń wspierających dzieci w osiąganiu określonych wiadomości i umiejętności /PP/

24 W każdym programie dla grupy dzieci lub konkretnego dziecka należy umieścić: - ćwiczenia, których celem jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności społecznych; Równie ważna jest podatność na uczenie się organizowane przez dorosłego. - ćwiczenia, których celem jest kształtowanie odporności emocjonalnej, a także rozumnego zachowania się w sytuacjach trudnych., wymagających wysiłku intelektualnego;

25 Przykład budowania planu pracy indywidualnej Program pracy dydaktyczno-wyrównawczej dla dziecka wymagającego rozwijania sprawności manualnej i grafomotorycznej ………………………………………… imię i nazwisko Założenia / diagnoza wstępna/: wspomaganie aktywności ruchowej doskonalenie sprawności manualnych rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

26 Organizacja: wyposażenie kącika plastycznego w takie materiały, jak: różne tworzywa do modelowania (plastelina, glina, modelina), książeczki do kolorowania, kalka techniczna, szablony do obrysowywania opracowanie zagadek graficznych: labirynty, kolorowanki według kodu, szlaczki

27 miesiącSposób realizacjiUwagi wrzesień 1. obrysowywanie na dużym arkuszu papieru konturu znaczka indywidualnego 2. Organizowanie na świeżym powietrzu zabawy ruchowej z piłką,,Złap na Tak 3. Rysowanie kształtów owoców po wykropkowanej linii

28 Tworząc indywidualny plan wspomagania rozwoju warto pamiętać o tym, że: podstawą powinny być mocne strony dziecka, to co lubi robić, w czym dobrze się czuje, plan powinien być modyfikowany co pewien czas, wyniki diagnozy gotowości szkolnej są jedynym z elementów - składową naszej wiedzy o dziecku zaczerpniętej z codziennej obserwacji, plan przygotowujemy na wybrany okres

29 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwa nauką, bo uczy się niechcący, a zapamiętuje na zawsze PLATON 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie29 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwa nauką, bo uczy się niechcący, a zapamiętuje na zawsze PLATON

30 Najnowsze informacje z oferty RODN WOM zapewnicie sobie Państwo zamawiając naszego NEWSLETTERA. Zapraszamy także do dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym w ramach przykładów dobrych praktyk. www.womczest.edu.pl

31 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – procedury związane z zakończeniem stażu- 05.05.2014 r. godz. 15.00 - karty zgłoszenia Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomwanego – procedury związane z zakończeniem stażu- 06.05.2014 r. godz. 15.00 - karty zgłoszenia Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – procedury związane z zakończeniem stażu. 07.05.2014 r. godz. 15.00 - karty zgłoszenia 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie31

32 II Forum dla Rodziców i Nauczycieli Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka 9.05.2014 r. godz. 9.00-12.00 RODN WOM Aula FORUM www.womczest.edu.pl Aktualnościwww.womczest.edu.pl Metoda projektu na zajęciach artystycznych w przedszkolu i szkole podstawowej 30.05.2014r. – godz. 14.00 Wideokonferencja 2014-04-29 RODN "WOM" w Częstochowie32

33 Literatura: E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009. E. Gruszczyk – Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009. B. Wilgocka – Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. Akademickie,,Żak Warszawa 2003. S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. Akademickie,,Żak Warszawa 2009. W. Brejnak, Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?, Wyd. Lekarskie PZWL, 2006.

34 Dziękuję za uwagę Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl


Pobierz ppt "Sześciolatek w przedszkolu - zadania nauczyciela Jadwiga Mielczarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google