Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA"— Zapis prezentacji:

1 METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA
SPOTKANIE INFORMACYJNE W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ R.

2 CELE SPOTKANIA 1. UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWANIA METOD PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 2. UJEDNOLICENIE OPISU MODUŁÓW PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTÓW) NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONEGO WYKAZU FORM I METOD PRACY 3. ZACHĘTA DO BOGACENIA WARSZTATU DYDAKTYCZNEGO (WSKAZANIE METOD PRACY, KTÓRE EFEKTYWNIE MOŻNA STOSOWAĆ W NIEWIELKICH GRUPACH STUDENCKICH)

3 ZAŁOŻENIE… SYLABUSY I KARTY PRZEDMIOTÓW TO RODZAJ DOKUMENTACJI, NA PODSTAWIE KTÓREJ OCENIA SIĘ POZIOM PROWADZONYCH ZAJĘĆ, A SZERZEJ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE, WYDZIALE…, PODLEGAJĄ ONE SZCZEGÓŁÓWEJ ANALIZIE

4 METODY KSZTAŁCENIA WYLICZAMY W SYLABUSIE W TABELI „INFORMACJE DODATKOWE”, WYSTĘPUJĄ TAM JAKO „SPOSOBY PROWADZENIA ZAJĘĆ”

5 WIĄZANIE EFEKTU KSZTAŁCENIA Z METODĄ
TRZY CYTATY Z SYLABUSÓW

6 Zaplanowany efekt jest „niewykonalny” w czasie zajęć o charakterze „ćwiczeń” lub „konwersatoriów”, jego osiągnięcie jest możliwe jedynie na poziomie praktyk zawodowych. Efekt kształcenia Wyliczony sposób prowadzenia zajęć Proponowany sposób Student potrafi pracować w zespole diagnostycznym; korzystać z wiedzy i doświadczenia innych specjalistów. dyskusja np. projekt, analiza diagnostyczna, analiza zajęć, wywiad…

7 Efekt w postaci umiejętności praktycznych zamierzamy osiągnąć poprzez zastosowanie wykładu.
Efekt kształcenia Wyliczony sposób prowadzenia zajęć Proponowany sposób Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do interpretacji. wykład np. analiza dokumentacyjna, redagowanie pracy pisemnej (referat, esej, impresja, eksplikacja, recenzja)

8 Efekt kształcenia wymaga stosowania bardziej zróżnicowanych sposobów prowadzenia zajęć niż te wyliczone w sylabusie. Efekt kształcenia Wyliczony sposób prowadzenia zajęć Proponowany sposób Student potrafi dostrzec związki literatury, kultury i sztuki wybranej epoki z literaturą, kulturą i sztuką powszechną. dyskusja, elementy wykładu metody pokazowe i analityczne

9 UJEDNOLICENIE OPISU METOD KSZTAŁCENIA
DIAGNOZA I PROPOZYCJA

10 TYPOWE BŁĘDY W ZAKRESIE STOSOWANEJ TERMINOLOGII
Opisując metody posługujemy się nazwą formuły przedmiotu („rodzaj zajęć dydaktycznych”): wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, konwersatorium, praktyki, zajęcia terenowe… Opisując metody poprzestajemy na wyliczeniu formy pracy: praca samodzielna (indywidualna), praca zespołowa pod kierunkiem nauczyciela, praca w podgrupach, praca poza godzinami kontaktowymi, konsultacje, praca z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego (e- learning)

11 PROPOZYCJA UJEDNOLICENIA OPISU METOD KSZTAŁCENIA Z UWZGLĘDNIENIEM TERMINOLOGII WINCENTEGO OKONIA
metody podające wykład informacyjny, pogadanka, prelekcja, odczyt; metody problemowe wykład konwersatoryjny, wykład interakcyjny (zakładający zapoznanie się z problemem i zastanowienie się nad nim przed wykładem), klasyczna metoda problemowa (analiza dokumentacyjna lub eksplikacja), przekład intersemiotyczny, metody aktywizujące: „drzewo decyzyjne”, symulacje, analiza SWOT, metoda Edwarda de Bono, studium przypadku, metaplan; dyskusja (debata, burza mózgów, dyskusja panelowa, „śnieżna kula”); metody eksponujące pokaz obrazu, filmu, sztuki teatralnej, prezentacja audialna, prezentacja multimedialna; metody praktyczne z użyciem komputera, redakcyjne, projekt, portfolio

12 W stronę efektywności kształcenia Od stożka Edgara Dale`a (1961) do zmiany strategii nauczania (Jerome Bruner „Kultura edukacji” (1996, wydanie polskie 2006) uczenie się przez działanie (symulację) zmiana nastawienia z „czego nauczyciel uczył” na „czego student nauczył się” problem staje się środkiem do rozwoju umiejętności

13 WYBRANE METODY PROBLEMOWE I PRAKTYCZNE
W poszukiwaniu trafnych przykładów….

14 „Burza mózgów” Rodzaj przygotowania do zrozumienia problemu. W odpowiedzi na postawiony problem studenci podają swoje pomysły, każdy ma prawo podać swoje rozwiązanie. Praca odbywa się w dwóch fazach: „zielonego światła”, podczas której zapisujemy wszystkie pomysły; „czerwonego światła”, podczas której dochodzi do selekcji pomysłów, ich hierarchizacji.

15 „Śnieżna kula” (dyskusja piramidowa)
Metoda często wykorzystywana do definiowania pojęć. Umożliwia sprecyzowanie i zaprezentowanie własnego zdania (definicji, stanowiska), poznanie zdania innych, daje możliwość przedyskutowania danego pojęcia, uściślenia jego rozumienia, prowadzi do negocjowania zapisu.

16 Drzewo decyzyjne Richarda C. Remy`ego i Rogera La Rausa
To graficzny zapis procesu podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. Metoda służy analizie i pełnemu zrozumieniu motywów, pomaga przybliżyć kontrowersyjne postaci, umożliwia podsumowanie wiadomości w atrakcyjnej formie.

17 Metoda „sześciu myślących kapeluszy” Edwarda de Bono
Metoda, dzięki której można uporządkować proces myślenia. Pozwala uniknąć chaotycznej dyskusji i schematycznego sporu na argumenty. Kapelusz myślowy pełni rolę rekwizytu o charakterze porządkującym, można go zastąpić innym wyróżnikiem graficznym. Użycie kapelusza oznacza rozważenie wybranego punktu widzenia, niekoniecznie zgodnego z własnymi poglądami, chodzi o przejęcie określonej roli myślowej i stworzenie mentalnej mapy sytuacji.

18 Analiza SWOT (Strenghts – mocne strony; Weaknnesses – słabe strony; Opportunites – szanse; Threats – zagrożenia) Metoda polegająca na zespołowej analizie i ocenie określonego problemu lub wydarzenia.

19 Metoda symulacyjna Metoda polegająca na naśladowaniu rzeczywistości; odgrywaniu ról, zgodnie z ich realizacją w prawdziwym świecie (student w roli wykładowcy, nauczyciela szkolnego, bohatera literackiego, dziennikarza). Służy do ćwiczenia reakcji, kształtuje empatię, prowadzi do prac redakcyjnych.

20 Studium przypadku Metoda zapożyczona z psychologii, opiera się na wnikliwej analizie zaprezentowanej sytuacji problemowej, krytycznej analizie informacji, prowadzi do sformułowania opinii i wniosków, a następnie dyskusji (które z możliwych rozwiązań zaprezentowanej sytuacji jest najlepsze?). Metoda dobrze zrealizowana uczy, że nigdy nie ma jednego dobrego rozwiązania, a pochopnie wydane sądy mogą być szkodliwe i kompromitujące. Może być metodą ćwiczenia badawczego w czasie praktyk zawodowych. Materiałem do studium przypadku może być tekst, ale również film, nagranie dźwiękowe, mapy, schematy. Analiza dotyczyć może np. tendencyjności i manipulacji informacją w artykułach prasowych, roli pisarza w określonej sytuacji politycznej…

21 Mapa mentalna Metoda wizualnego opracowania problemu z wykorzystaniem rysunków, obrazów, symboli i haseł. Zgodnie z tezą grafizmu, przypisywaną B. Latourowi, wykresy i grafy są niezwykle kluczowe dla powstania i rozwoju nauki.

22 Metoda projektu Metoda integrująca wiedzę z różnych dziedzin, kształtująca kompetencje społeczne. Zakładamy samodzielną pracę studentów prowadzącą do realizacji określonego przedsięwzięcia, w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Etapy postępowania: podanie tematu projektu podział na grupy zadaniowe przygotowanie szczegółowej instrukcji dla każdej grupy zbieranie i opracowywanie materiałów przez studentów (nauczyciel pełni rolę konsultanta) prezentacja i ocena. projekty badawcze – zbieranie i systematyzowanie wiedzy na określony temat, propozycja nowych rozwiązań, np. „Wokół interpretacji” projekty praktyczne – opracowanie rozwiązania problemów ważnych dla społeczności uniwersyteckiej, np. „Funkcjonowanie klas patronackich”

23 Portfolio (e-portfolio learning)
Metoda dokumentowania dokonań, wnikania w daną tematykę lub dziedzinę. Rozwija myślenie krytyczne, samoświadomość oraz umiejętności analityczne (co w danej sytuacji uczenia się zadziałało, a co mogłoby być zrobione inaczej). Metoda prowadzi do wypracowania postawy uczenia się przez całe życie. Pozwala integrować elementy nauki w trakcie studiów, scalić praktyki zawodowe, zainteresowania pozauniwersyteckie i zdobywaną wiedzę w jedno doświadczenie „uczenia się”. „autorefleksja” po praktykach zawodowych plan rozwoju osobistego w ramach seminarium Przykład platformy elektronicznej do tworzenia portfolio można znaleźć na stronie Uniwersytetu Newcastle (http://www.eportfolios.ac.uk/).

24 BIBLIOGRAFIA Tony Buzan, Mapy twoich myśli, oprac. Dariusz Rossowski na podstawie przekł. Moniki Stefaniak, Łódź 1999. Edward De Bono, Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, przeł. Monika Patterson, Warszawa 1996. Wincenty Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 10 uzup. i popr., Warszawa 2007. Aleksander Wit Labuda, Wprowadzenie, w: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, cz. I, pod red. W. Dynaka, A. W. Labudy, Warszawa 1991. Danuta Bernacka, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Wokół dydaktyki akademickiej, w: Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej, Poznań 2013.

25 Zaproszenie do dyskusji i wymiany doświadczeń
ANETA GRODECKA ZAKŁAD DYDAKTYKI LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO


Pobierz ppt "METODY A EFEKTY KSZTAŁCENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google