Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEPA w Polsce i w Europie Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski Koordynator Programu SEPA w Polsce, Związek Banków Polskich IV Konferencja SEPA 2008- ROK SEPA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEPA w Polsce i w Europie Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski Koordynator Programu SEPA w Polsce, Związek Banków Polskich IV Konferencja SEPA 2008- ROK SEPA."— Zapis prezentacji:

1 SEPA w Polsce i w Europie Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski Koordynator Programu SEPA w Polsce, Związek Banków Polskich IV Konferencja SEPA ROK SEPA ROK SEPA

2 3 miesiące po starcie SEPA Credit Transfer Scheme W skali europejskiej: – 4232 banki zgodne z SEPA – 04 marca wolumeny płatności przetwarzanych przez STEP2 SCT Service ciągle wzrastają- ponad 200 tyś przelewów przetworzonych tego dnia. Dane pochodzą ze strony internetowej EBA Clearing: ROK SEPA

3 Polska 17 banków zgodnych z SEPA, w tym: 5 z możliwością wysyłania płatności SCT 15 banków (włączając NBP) wystartowało Kolejne 2 przystąpiły w marcu spotkanie inauguracyjne z okazji startu SCT Scheme spotkanie inauguracyjne z okazji startu SCT Scheme konferencja prasowa nt. SEPA ROK SEPA

4 Banki SEPA- kraje poza Strefą Euro Bułgaria - 12 Czechy- 5 Cypr - 10 Dania Estonia - 5 Litwa - 7 Łotwa - 17 Malta - 11 Polska - 17 Polska - 17 Słowacja - 7 Rumunia - 17 Szwecja -3 Węgry - 11 Wielka Brytania ROK SEPA Dla oceny stopnia zgodności środowiska z SEPA istotne jest spojrzenie na liczbę banków SEPA z perspektywy struktury całego sektora: Banki- Uczestnicy SCT / SEPA eligible banks = % zgodności na szczeblu kraju

5 Statystyki- przelewy SEPA w Polsce Sekretariat SEPA Polska uruchomił procedurę zbierania statystyk dot. funkcjonowania przelewów SEPA w Polsce; Dane dot. 8 tygodni od startu SCT Scheme; Dane pochodzą od Banków- Uczestników SCT (część) w tym NBP oraz KIR SA; Dane nie przedstawiają całego wolumenu płatności SEPA, ponieważ nie każdy bank przekazuje statystyki ROK SEPA

6 Liczba wykonanych przelewów SEPA ilośćwartość Płatności odebrane , ,66 Płatności wysłane , ,69 Suma , , ROK SEPA Dane pochodzą z 2-3 banków Dane pochodzą z 5-7 banków

7 Liczba wykonanych przelewów SEPA Dane statystyczne EuroELIXIR KIR SA: dane za 39 dni rozliczeniowych ( ) – – transakcji / nie wliczając zwrotów 305,9 miliona – Wartość transakcji łącznie: 305,9 miliona / nie wliczając zwrotów ROK SEPA NBP PKO BP SA Bank BPH SA ING Bank Śląski SA Bank Millennium SA Mazowiecki Bank Regionalny SA

8 Tendencje, charakterystyka płatności 1/3 płatności to transakcje z/do Niemiec To przeważnie transakcje wysokiej wartości- obrót między przedsiębiorcami Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Litwa i Hiszpania: 3- 4 tyś. transakcji Włochy, Islandia, Szwecja: 1-2 tyś. transakcji 1-2 tyś. transakcji ROK SEPA

9 Celem przypomnienia… ROK SEPA

10 Budowa Jednolitego Obszaru Płatności w Euro Realizacja Agendy Lizbońskiej, Zgodnie z Financial Services Action Plan, Inicjatywa Komisji Europejskiej, Drogą współpracy banków całej Europy, Koordynowana na szczeblu paneuropejskim przez Europejską Radę ds. Płatności (EPC), Na szczeblu krajowym- przez lokalne asocjacje bankowe ROK SEPA

11 SEPA to…. Jednolity Obszar Płatności w Euro- takie same, proste zasady, reguły i standardy dokonywania płatności krajowych i transgranicznych- bez względu na położenie – Otwarte, wspólne standardy, zasady przetwarzania płatności, dobre praktyki, zapewniające Interoperacyjność, bezpieczeństwo, automatyzację, szybkość, pewność rozliczeń i in ROK SEPA

12 Start SCT Scheme- początek migracji: Banki polskie przystępują do Systemu Polecenia Przelewu SEPA i oferują swoim klientom krajowe i transgraniczne usługi polecenia przelewu SEPA koniec migracji- transgraniczne i krajowe płatności w euro dokonywane w oparciu o zasady i standardy SEPA Polecenie Przelewu SEPA- SCT Start- uwarunkowany transpozycją PSD do prawa krajowego, oraz ostateczną sytuacją na arenie paneuropejskiej- nie wcześniej niż listopad 2009 Zakończenie migracji- ??: uwarunkowane datą jej startu, postępem implementacji na szczeblu paneuropejskim oraz zapotrzebowaniem rynkowym. Polecenie Zapłaty SEPA- SDD Start migracji okres przejściowy: stopniowe wycofywanie kart opartych o pasek magnetyczny i zastępowanie ich kartami EMV, przystosowywanie terminali oraz bankomatów; zakończenie migracji do technologii mikroprocesorowej- karty z paskiem magnetycznym niezdozwolone Karty płatnicze SEPA

13 Payment Services Directive Fundament prawny dla SEPA: Harmonizacja prawa 27 państw członkowskich UE Usunięcie istniejących barier prawnych Zwiększenie konkurencji wśród dostawców usług płatniczych Większy wybór dla konsumenta Redukcja kosztów usług płatniczych ROK SEPA

14 Payment Services Directive Trzy główne bloki tematyczne: 1. Dostawcy usług płatniczych --> nowy rodzaj: instytucja płatnicza 2. Przejrzystość warunków i wymogów informacyjnych 3. Prawa i obowiązki dot. świadczenia i korzystania z usług płatniczych--> umowa o usługę płatniczą ROK SEPA

15 Payment Services Directive Zakres podmiotowy PSD: 1. Instytucje kredytowe 2. Instytucje pieniądza elektronicznego 3. Instytucje świadczące płatności pocztowe giro 4. Instytucje płatnicze 5. EBC i krajowe banki centralne (w pewnym zakresie) 6. Państwa członkowskie lub ich władze regionalne lub lokalne (w pewnym zakresie) ROK SEPA

16 Implementacja SEPA na szczeblu europejskim Europejska Rada ds. Płatności Komisja Europejska Europejski Bank Centralny ROK SEPA Banki i asocjacje Mapa Drogowa SEPA Koordynacja prac, wizja, opracowanie podstawowych komponentów Inicjatywa Silne wsparcie polityczne PSD Standardy Monitoring harmonogramy

17 Implementacja SEPA na szczeblu krajowym Krajowe asocjacje bankowe Banki centralne Mechanizmy rozliczeniowo- rozrachunkowe Władze publiczne Pozostałe podmioty Krajowe plany implementacji i migracji SEPA Krajowe plany implementacji i migracji SEPA ROK SEPA

18 Polska Związek Banków Polskich - Członek EPC zaangażowany w prace Rady od 2004 roku Związek Banków Polskich - Członek EPC zaangażowany w prace Rady od 2004 roku SEPA Polska: SEPA Polska: struktura powołana do koordynacji wdrażania SEPA na szczeblu krajowym: – Koordynacja- Sekretariat SEPA Polska – SEPA Forum Polska Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA ROK SEPA

19 Misja SEPA Polska jest: Przygotowanie polskiego systemu bankowego do wdrożenia Programu SEPA oraz prowadzenie działań dostosowujących i koordynujących implementację w sposób uwzględniający lokalną specyfikę i interes polskiego systemu płatniczego. Uchwała Zarządu ZBP ws. utworzenia SEPA Polska, ROK SEPA

20 Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA Celem Krajowego Planu Implementacji Migracji SEPA jest usystematyzowanie informacji o zakresie zadań, oraz drodze i poszczególnych krokach do realizacji założeń SEPA. Istotną funkcją jest też uwidocznienie instytucjom zaangażowanym w proces wdrażania SEPA (w szczególności bankom, administracji publicznej i dostawcom infrastruktury), jakie obowiązki na nich spoczywają ROK SEPA

21 Harmonogram prac nad Krajowym Planem Implementacji i Migracji Powstanie I wersji Planu Konsultacje dokumentu z Grupami Roboczymi SEPA PL Zarząd ZBP- aprobata pierwszej wersji oraz założeń Planu Dalsze konsultacje Planu z zainteresowanymi stronami Zatwierdzenie finalnej wersji przez SEPA Forum Polska Przedłożenie do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie ds. Systemu Płatniczego przy NBP Zatwierdzenie przez Zarząd ZBP Oficjalne przedstawienie Planu podczas Konferencji Praktyczne Aspekty Implementacji i Migracji SEPA w Polsce Wersja uwzględniająca rekomendacje EBC odnośnie pożądanej treści krajowych planów implementacji i migracji, zgodnie ze wskazaniami Rady ds. Systemu Płatniczego, po konsultacjach z sektorem bankowym, zatwierdzona przez SEPA Forum Polska Uchwała Zarządu ZBP zatwierdzająca wersję Plan przedstawiony w formie Uchwały Walnemu Zgromadzeniu ZBP ROK SEPA

22 Struktura Planu CZĘŚĆ I: PODMIOTY ZAANGAŻOWANE- ZADANIA I OBOWIĄZKI 1.WPROWADZENIE 2.REKOMENDACJA DOT. WDRAŻANIA SEPA CREDIT TRANSFER (POLECENIA PRZELEWU SEPA) 3.REKOMENDACJA DOT. WDRAŻANIA SEPA DIRECT DEBIT (POLECENIA ZAPŁATY SEPA) 4.REKOMENDACJA DOT. WDRAŻANIA STANDARDÓW I ZASAD SEPA W OBSZARZE KART PŁATNICZYCH 5.PROBLEMATYKA PŁATNOŚCI DEDYKOWANYCH 6.OZNACZENIA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH 5.HISTORIA DOKUMENTU II.PODMIOTY ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE SEPA NA SZCZEBLU KRAJOWYM- ZADANIA I OBOWIĄZKI. III.KOMUNIKACJA ZAŁOŻEŃ SEPA IV.SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE CZĘŚĆ II- HARMONOGRAMY IMPLEMENTACJI I MIGRACJI 1.H ARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z PROCESEM WDRAŻANIA ZASAD I STANDARDÓW SEPA W P OLSCE ( ZAŁĄCZNIK NR 1) 2.H ARMONOGRAM PROCESU PRZYSTĘPOWANIA BANKÓW DO S YSTEMU P OLECENIA P RZELEWU SEPA 3.S TRUKTURA ORGANIZACJI SEPA ROK SEPA

23 Kolejne kroki ROK SEPA

24 Co dalej z SCT? jedynie zdolność odbioru komunikatów SCT. Większość banków, które przystąpiły do SCT Scheme ma jedynie zdolność odbioru komunikatów SCT. jak najszybsze wdrożenie możliwości inicjowania płatności Dalszym krokiem musi być jak najszybsze wdrożenie możliwości inicjowania płatności- potrzeba zgłaszana przez użytkowników usług płatniczych. informowanie klienta o SEPA. Konieczność większego zaangażowania w informowanie klienta o SEPA. Dalsze prace w obszarze SCT- nowa wersja SCT Rulebook (3.2) poddana do otwartych konsultacji krajowych- odzwierciedla potrzeby zgłaszane przez rynek ROK SEPA

25 Polecenie Zapłaty SEPA Dalsze prace związane z udoskonalaniem schematu SDD: – B2B Rulebook, – E- mandates. EPC przygotowuje proces przystępowania do SDD Scheme, analogiczny do procesu przystępowania do SCT Scheme- planowany termin: II połowa Powszechnie oczekiwanie na transpozycję PSD, warunkującą konstrukcję SDD w systemach krajowych ROK SEPA

26 Polecenie Zapłaty SEPA c.d. Implementacja SDD uważana za znacznie trudniejszą, niż wdrożenie SCT. Problemy sygnalizowane przez NBP. Jednak istotne korzyści- usprawnienia w krajowym poleceniu zapłaty- np. e-mandates ROK SEPA

27 Sytuacja w obszarze kart Implementacja SEPA Cards Framework w toku. Dialog z KE i EBC nt. zmian na rynku kart. Zaangażowanie międzynarodowych systemów kartowych- znaczne zmiany wprowadzone już w 2007 roku. Wdrażanie EMV trwa: dane statystyczne NBP ROK SEPA

28 Migracja na EMV (koniec III kwartału 2007) ROK SEPA Liczba wszystkich kart debetowych w Polsce Liczba kart debeto- wych zgodnych z EMV w Polsce % kart debetowych zgodnych z EMV w Polsce Liczba wszystkich kart kredytowych i obciążeniowych w Polsce Liczba kart kredytowych i obciążeniowych zgodnych z EMV w Polsce % kart kredyto- wych i obciąże- niowych zgodnych z EMV w Polsce % % Źródło: Narodowy Bank Polski

29 2008- ROK SEPA Liczba wyemitowanych kart płatniczych ROK 2006ROK 2007 Kwartał IKwartał IIKwartał IIIKwartał IVKwartał IKwartał IIKwartał IIIKwartał IV Stan na: 31.III.2006 r.30.VI.2006 r.30.IX.2006 r.31.XII.2006 r.31.III.2007 r. 30.VI.2007 r.30.IX.2007 r.31.XII.2007 r. wg technologii zapisu danych 1. karty wyposażone w pasek magnetyczny w tys. szt , , , , , , ,0 w %96,5%95,8%95,1%94,3%93,6%93,2%92,9%92,2% 2. karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor w tys.szt.862, ,31 308,81 500,01 646,01 785,31 977,9 w %3,2%3,9%4,6%5,5%6,2%6,7%6,9%7,6% 3. karty wyposażone w mikroprocesor w tys.szt.16,2 17,116,712,711,212,112,6 w %0,1% 0,045%0,05%0,1% 4.karty wirtualne w tys. szt.34,835,837,038,940,641,342,149,7 w %0,2%0,16%0,2% Opr.DSP/WN- p. E. Ożdżeńska- woparciu o dane zebrane z sektora bankowego w tys. szt , , , , , , , ,2 w %100%

30 Karty c.d. Prace w obszarze standaryzacji- Cards Standarization Programme na szczeblu EPC: Cards Standarization Task Force (CSTF) prowadzi prace w 4 głównych domenach: 1. Cards to Terminal 2. Terminal to Acquirer 3. Acquirer to Issuer 4. Certification and Security ROK SEPA

31 Single Euro Cash Area Framework SEPA koncentruje się na płatnościach bezgotówkowych W duchu harmonizacji i utworzenia prawdziwie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro- prowadzone są prace również w obszarze obrotu gotówkowego- Mapa Drogowa dla Eurosystemu Propozycja: skonstruowanie planu dojścia Polski do euro z uwzględnieniem obecnych prac EPC i EBC ROK SEPA

32 Co dalej z SEPA? Dalszy rozwój instrumentów SEPA- ciągłe prace Grup Roboczych w EPC, konsultacje krajowe, przegląd funkcjonowania wdrażanych komponentów; Propozycje modyfikacji, ulepszeń, usprawnień; Rozszerzający się zakres geograficzny; Rozszerzający się zakres instrumentów- e&m płatności? e- SEPA? Prace w obszarze SEPA Online Payments ROK SEPA

33 Dalsze prace Działania podejmowane w obszarach: – Bezpieczeństwa: C2B Cards&Terminals, ATM Information security- internet threats i in. – Podpisów elektronicznych – Elektronicznego fakturowania ROK SEPA

34 Znaczenie SEPA 31 państw Europy (+ wyrażające obecnie chęć uczestnictwa terytoria) Ponad 8000 banków milionów przedsiębiorstw i SME miliony obywateli Wpływ poza Europą ROK SEPA

35 Znaczenie SEPA Projekt bezprecedensowy na skalę nie tylko europejską, ale i światową; Płatności w ramach całej Europy tak samo proste, efektywne, jak w środowisku krajowym; Budowa bardziej efektywnego rynku, pozbawionego barier handlowych, prawnych i technicznych; Zwiększenie konkurencji, transparentności warunków i opłat; Obniżanie cen… ROK SEPA

36 Wysokość opłat SEPA nie zakłada bezpośredniej ingerencji w ceny Koszt wykonania przelewu zależy od polityki cenowej i wielu innych czynników. Ale: Najczęstszym pytaniem jest pytanie o koszt przelewu- Cena ma kluczowy czynnik dla akceptacji, Dzięki efektywności, automatyzacji, otwartym standardom, obniżeniu kosztów operacyjnych, a także zwiększeniu konkurencji itd. oczekuje się obniżki cen za przelewy transgraniczne ROK SEPA

37 Przykładowe koszty przelewów SEPA Przelew SEPA: może kosztować nawet 8 PLN/bez względu na wartość transferu Przelew nie- SEPA: min. 20- max. 300/ % transferowanej kwoty… Przykład: 8 PLN Przelew euro z Banku SEPA do Banku SEPA: 8 PLN 120 zł Przelew euro z/do Banku poza SEPA/ przy wykorzystaniu innych instrumentów: 120 zł ROK SEPA

38 SEPA Study wykonane przez Capgemini na zlecenie Komisji Europejskiej: 123 miliardy euro w przeciągu następnych 6 lat 238 miliardów- w przypadku wykorzystania SEPA jako platformy dla e-fakturowania W przypadku szybkiej migracji- szacowane oszczędności kosztów operacyjnych banków są prawie 5-krotnie większe niż wymagane nakłady ROK SEPA

39 Początek roku 2008 to koniec fazy przygotowań, wdrażania pierwszych komponentów- to początek nowej ery w dziedzinie płatności Przed nami wiele wyzwań, jak i wiele możliwości ROK SEPA

40 Wpływ SEPA i PSD- Możliwości Technologia--> XML & EMV Interoperacyjność--> wspólne standardy Nowe formaty komunikatów, nowe słowniki referencyjne i bazy danych STP--> automatyzacja--> efektywność procesów rozliczeniowo- rozrachunkowych Innowacyjność--> przyszłościowy charakter, nowe rozwiązania, produkty E-płatności, m-płatności --> e-SEPA--> usługi o wartości dodanej Mikroprocesor--> multiaplikacyjność, contactless,….. Efektywność kosztowa Bezpieczeństwo ROK SEPA

41 Wpływ SEPA i PSD- Możliwości Biznes Liberalizacja rynku i obrotu gospodarczego--> zniwelowanie sztucznych granic i barier Repozycjonowanie usług płatniczych w organizacji--> outsourcing, partnering itp. Konsolidacja procesów biznesowych, redukcja złożonych relacji biznesowych Obecność fizyczna nie stanowi już warunku--> transgraniczna ekspansja biznesu Promocja obrotu bezgotówkowego, rozwój e- commerce, e- administracji, e- gospodarki Wzrost konkurencji, szerokie oferty produktowe

42 Wpływ SEPA i PSD- Wyzwania Wyzwania operacyjno- techniczne Wyzwania prawne Wyzwania o charakterze społecznym- marketingowym Na szczeblu europejskim Na szczeblu krajowym ROK SEPA

43 Wyzwania operacyjno- techniczne WSPÓLNE DLA CAŁEJ EUROPY... Sektor bankowy/ przedsiębiorcy/ władze publiczne będą musiały poczynić bardzo duże inwestycje na zmianę komunikacji marketingowej, product development, procesy operacyjne oraz systemy IT--> gdyby zmiany wynikały z zarządzeń prezesa NBP, rozliczanie ich miałoby bardziej korzystny charakter (kwestie umów z dostawcami infrastruktury oraz przepisów podatkowych) Budowa i utrzymywanie równoległych infrastruktur dla instrumentów krajowych i transgranicznych Proces przekształcania systemów i interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych Dostosowanie do nowych standardów XML UNIFI ISO Migracja na standard EMV ROK SEPA

44 Wpływ SEPA i PSD- Polska Komunikacja i koordynacja działań z władzami publicznymi--> determinant osiągnięcia masy krytycznej budowa transferu danych elektronizacja Konieczna wizja przyszłości e-płatności m-płatności mikropłatności e-gospodarka e-administracja ROK SEPA

45 Wyzwania prawne Europa Wdrożenie PSD do 27 krajowych systemów prawnych Nowy rodzaj dostawcy usług płatniczych--> konkurencja Zmiana podejścia regulacyjnego--> nie regulacja instrumentu, a regulacja usługi Umowa o usługę płatniczą--> umowa ramowa Nowa umowa łącząca banki- Rulebook/ Adherence Agreement Zmiana nomenklatury--> płatności transgraniczne= poza UE Ryzyko/ bezpieczeństwo prawne Polska Czasowa transpozycja do prawa polskiego: zmiana przepisów aktualnie obowiązujących/ zbudowanie nowej ustawy Walka z uprzywilejowaniem prawnym gotówki--> wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców--> zmiany nie tylko w prawie bankowym, ale również m.in. w KC czy ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Zmiany zasad rozliczeń z US, ZUS ROK SEPA

46 Wyzwania o charakterze społeczno- marketingowym Popyt na produkty SEPA w pierwszej fazie udostępnienia? Sukces SEPA zależny od akceptacji użytkowników końcowych--> osiągnięcie masy krytycznej migracji--> budowa ekonomii skali Niezbędna edukacja i promocja, badanie rynku, gospodarowanie nisz, odpowiadanie na rosnące potrzeby klientów w jak najszybszym tempie SEPA: S zybkość E fektywność P ewność A utomatyzacja ROK SEPA

47 Kampania informacyjna SEPA Konferencja prasowa ZBP Publikacje w prasie/internecie Lawina pytań: – Ile kosztuje przelew SEPA? – Jak wykonać przelew SEPA? – Który bank oferuje przelewy SEPA? Pierwsze wnioski: – Brak wystarczającej informacji po stronie banków – Brak ujednoliconej nazwy przelewów – To przeszkody w akceptacji po stronie użytkowników! ROK SEPA

48 Kampania informacyjna c.d. Opracowania Sekretariatu SEPA Polska SEPA i PSD dla Użytkownika Usług Płatniczych: – Dla konsumenta- w trakcie weryfikacji – Dla przedsiębiorcy- w trakcie prac Marketing w bankach ROK SEPA

49 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SEPA w Polsce i w Europie Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski Koordynator Programu SEPA w Polsce, Związek Banków Polskich IV Konferencja SEPA 2008- ROK SEPA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google