Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności"— Zapis prezentacji:

1 Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności
Prof. Dr. B. Hekman Prof. Dr. U. Schaumann Prof. Dr. J. v. Kiedrowski

2 Układ 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP
1.1 Informacje o projekcie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 2.2 Komunikowanie o CSR 3 Dalsze postępowanie Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

3 Odnośnie przebiegu projektu Corporate Social Responsibility for SMEs
Część 1 warsztatów zajęcia prezentacyjne wprowadzenie do tematu CSR przygotowanie własnego projektu CSR Część 2 warsztatów faza robocza w zakładzie pracy planowanie i realizacja własnego projektu CSR Część 3 warsztatów zajęcia prezentacyjne feedback i refleksje nad własnym projektem CSR Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

4 Cele treningu – warsztaty (WS) część 1
Część 1 warsztatów Czym jest Corporate Social Responsibility? Jakie obszary działalności istnieją w CSR? Co rozumiemy pod pojęciem strategicznego CSR? Jak mogę wprowadzić strategiczny CSR w przedsiębiorstwie? Część 2 warsztatów Jak zrealizuję strategiczny CSR w przedsiębiorstwie? Część 3 warsztatów Jakie doświadczenia zebrałem przy wprowadzaniu CSR? Jakie doświadczenia zdobyli inni uczestnicy warsztatów? Co muszę uwzględnić przy moich przyszłych aktywnościach w zakresie CSR? Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

5 Czym jest CSR? Kilka przykładów z przypadkami
CSR w firmie Budnikowsky GmbH & Co.KG Corporate Social Responsibility (CSR) jest w Niemczech często tłumaczone jako „odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem” lub „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw”. Mówiąc CSR ma się na myśli odpowiedzialność społeczną, ekologiczną i ekono-miczną przedsiębiorstw we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa – od właściwego tworzenia wartości aż po relacje wymiany doświadczeń/wiedzy/wiadomości z: pracownikami, dostawcami, klientami i w sferze społecznej. Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

6 Obszary działania CSR CSR/odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem można realizować dzięki obserwacji i ukształtowaniu czterech różnych obszarów działania Założenia, tematy i możliwości wejścia są różne dla każdego przedsiębiorstwa, nie ma optymalnego sposobu na osiągnięcie celu Rynek Środowisko naturalne Miejsce pracy Sfera społeczna jakość produktów informacje o produkcie ochrona konsumentów rozgraniczone segmenty klientów dostawcy & zakupy sprawiedliwe traktowanie partnerów handlowych ... ochrona klimatu zużycie zasobów energie odnawialne obciążenie lokalnego środowiska naturalnego świadomość środowis- kowa pracowników zarządzanie środowis- kiem naturalnym możliwość łączenia życia rodzinnego i zawodowego dalsza nauka & kwalifikacje równość & różnorodność szans bezpieczeństwo pracy zaangażowanie pracowników datki przedsiębiorstw sponsoring udzielanie zleceń organizacjom społecznym fundacje zaangażowanie społeczne pracowników Ekonomia Ekologia Socjologia Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

7 Dlaczego CSR? – strategiczne cele i prawa interesariuszy
Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

8 Dlaczego CSR – korzyści gospodarcze z zaangażowania w CSR (samodzielna ocena ankietowanych przedsiębiorstw) Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

9 1 zadanie treningowe Jaką szczególną (!) odpowiedzialność społeczną praktykowali już Państwo jako przedsiębiorstwo w jednym lub wielu obszarów działania w zakresie CSR? Jakie doświadczenia wtedy Państwo zebrali? Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

10 Gdzie znajdują sie zasadniczo aktywności w zakresie CSR?
1 zadanie treningowe: Tabela orientacyjna do zidentyfikowania własnych aktywności w zakresie CSR Rynek Środowisko naturalne Miejsce pracy Sfera społeczna Co już robimy w zakresie CSR? Gdzie znajdują sie zasadniczo nasze silne strony w przedsiębiorstwie w odniesieniu do aktywności w zakresie CSR? Dlaczego to robimy? Jakimi aktywnościami w zakresie CSR możemy się jeszcze zająć? Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

11 Strategiczne aspekty CSR różne formy
Zasadnicza kwestia: jak konkretnie powinno się zachowywać przedsiębiorstwo, aby efektywnie i skutecznie dać wyraz swojej odpowiedzialności społecznej w praktyce? Odpowiedź ekonomiczna: aby nie musieć od nowa oceniać każdego możliwego sposobu postępowania przedsiębiorstw w zakresie CSR pod kątem jego efektywności i skuteczności, zdecydowanie rozsądniej jest „rozejrzeć się”, czy możliwe postępowanie przedsiębiorstw w zakresie CSR: a) da się zintegrować z istniejącym modelem biznesowym i b) czy wyraża się ono raczej jako re-aktywne czy też raczej jako pro-aktywne zachowanie w zakresie CSR. Z tych rozważań można utworzyć czteropolową macierz w celu usystematyzowania różnych rodzajów CSR. Za jej pomocą można zasadniczo zaplanować i również zbadać każdą aktywność w zakresie CSR pod kątem jej korzyści ekonomicznych! Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

12 Fokus: aspekty strategiczne CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) Macierz czteropolowa
nie strategiczne strategiczne w szerokim znaczeniu proaktywne altruistyczna CSR strategiczna CSR w wąskim znaczeniu zachowanie przedsiębiorstwa etyczna CSR reaktywna/ taktyczna CSR ethische CSR: bezeichnet die soziale Verantwortung eines Unternehmens gegenüber Stakeholdern, denen es durch seine unternehmerische Tätigkeit potentiell schadet (physisch, mental, ökonomisch, spirituell und emotional). ethische CSR wird als Pflicht bzw. als sozialer Standard für Unternehmen betrachtet, auch wenn Profitabilität von Unternehmen eingeschränkt wird handeln wird durch sozialen Vertrag begründet, den das Unternehmen als Institution implizit mit der Gesellschaft geschlossen hat in der Praxis nicht fest im Geschäftsmodell des Unternehmens integriert altruistische CSR: kennzeichnet Aktivitäten, die das Unternehmen über gesellschaftliche Normen hinaus als „Good Coporate Citizen“ durchführt. Aktivitäten, die per se nicht von der Gesellschaft einer ethischen Norm entsprechend gefordert werden reaktive/taktische CSR: wenn bestimmte CSR-Aktivitäten mit direktem Bezug zur Wertschöpf-ungskette und zum Wettbewerbsumfeld erst nach Fehlverhalten oder auf Druck der Stakeholder hin implementiert werden proaktive strategische CSR: integraler Bestandteil von Differenzierungsstrategien auf Geschäftsbereichs- oder Unternehmensebene wird nicht als Kostenposition bewertet, sondern als langfristiges Investment These: Unternehmen, die sich freiwillig gesellschaftlich engagieren, werden vom Markt z.B. durch eine erhöhte Nachfrage belohnt neben einem Nutzen für die Gesellschaft besteht dabei auch die Chance zur Steigerung der Effektivität oder Effizienz durch den Gewinnanreiz für das Unternehmen kann dies zu zusätzlichen Wohlstand für die Gesellschaft führen  Nachhaltigkeits-Marketing reaktywne niska integracja z modelem biznesowym wysoka Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

13 Aspekty strategiczne CSR Niestrategiczne założenia w zakresie CSR
etyczna CSR: opisuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa w stosunku do uprawnionych grup (tzw. interesariuszy), którym ona potencjalnie szkodzi wskutek działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (psychicznie, mentalnie, ekonomicznie, duchowo i emocjonalnie) etyczny CSR rozważany jest jako obowiązek, wzgl. jako standard społeczny przedsiębiorstw, również jeżeli możliwość osiągania zysków przez przedsiębiorstwo zostanie ograniczona, działanie uzasadniane jest umową społeczną, którą przedsiębiorstwo jako instytucja zawarło ze społeczeństwem, w praktyce etyczna CSR prawie nie jest zintegrowana z modelem biznesowym przedsiębiorstwa, lub jest, ale niezbyt mocno. altruistyczna CSR: charakteryzuje aktywności, które przedsiębiorstwo realizuje jako „Good Corporate Citizen“, wykraczając poza normy społeczne aktywności, które same z siebie nie byłyby wspierane przez społeczeństwo odpowiednio do normy etycznej w praktyce założenie to prawie nie jest zintegrowane z modelem biznesowym przedsiębiorstwa, lub jest, ale niezbyt mocno. Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

14 Aspekty strategiczne CSR strategiczne założenia w zakresie CSR
reaktywna taktyczna CSR: ma miejsce wtedy, gdy określone aktywności w zakresie CSR w bezpośrednim odniesieniu do łańcucha tworzenia wartości i do otoczenia konkurencyjnego implementowane są dopiero po błędnym zachowaniu lub po nacisku interesariuszy, proaktywna strategiczna CSR: integralna część składowa strategii różnicowania na płaszczyźnie prowadzenia działalności lub na płaszczyźnie przedsiębiorstwa, nie ocenia się jej jako pozycji w kosztach, lecz jako inwestycję długoterminową, teza: przedsiębiorstwa, które dobrowolnie angażują się społecznie, są nagradzane przez rynek, np. zwiększonym popytem, oprócz korzyści dla społeczeństwa istnieje tutaj również szansa wzrostu efektywności lub skuteczności, poprzez zachęty związane z zyskiem dla przedsiębiorstwa może to prowadzić do dodatkowego dobrobytu dla społeczeństwa.  długotrwały marketing Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

15 Aspekty strategiczne CSR Podsumowanie
nasuwa się niezmierzona różnorodność możliwych aktywności, aby dać wyraz odpowiedzialności społecznej wybór i realizacja aktywności w zakresie CSR wchodzą często w zakres odpowiedzialności komunikacji w przedsiębiorstwie z powodu związanego z tym organizacyjnego dystansu do właściwego zajmowania się działaniami, aktywności w zakresie CSR są naprawdę rzadko bezpośrednio sprzężone z procesami biznesowymi jest to w sprzeczności ze wsparciem pointegracyjnym społecznych, ekologicznych i ekonomicznych wymiarów celów strategicznej CSR aby osiągnąć strategiczną CSR, zaleca się wybór aktywności w zakresie CSR na bazie własnego łańcucha tworzenia wartości Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

16 2 zadanie treningowe Czy wymienione przez Państwa aktywności
w zakresie CSR można umiejscowić w łańcuchu tworzenia wartości? Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

17 2 zadanie treningowe Łańcuch tworzenia wartości
Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

18 Układ 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP
1.1 Informacje o projekcie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 2.2 Komunikowanie o CSR 3 Dalsze postępowanie Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

19 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie
gdzie jesteśmy dzisiaj, co już robimy? co robi nasza konkurencja? co oznacza dla nas strategiczna CSR? co jest naszym głównym biznesem, gdzie są nasze silne strony? w czym możemy się wyspecjalizować? gdzie znajduje się odniesienie do własnych aktywności przedsiębiorstwa? jakie są prawne interesy zewnętrznych aktorów? co mogłoby zainteresować naszych interesariuszy? ... których pracowników powinno się zaangażować? kto ponosi jaką odpowiedzialność? jak będą informowani i zaangażowani pozostali pracownicy? jakie są zdefiniowane cele, które w sposób wymierny chcemy osiągnąć? w jakim okresie chcemy je osiągnąć? 1. zorientuj się, zrozum CSR, rozwiń zaangażowanie określenie lokalizacji dla CSR zdefiniowanie strategicznej CSR wyprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych celów i działań w zakresie CSR 2. Realizacja aktywności w zakresie CSR utworzenie grupy roboczej skonkretyzowanie działań w zakresie CSR Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

20 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie
jak kierownictwo przedsiębiorstwa sygnalizuje, że stoi za sprawą? czy opracowano wzór CSR, deklaracje w sprawie wartości lub kodeks postępowania? w jaki sposób na arenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikuje się o własnych dokonaniach? ... jak sprawdzane są własne wytyczone cele czy są przeprowadzane ankiety wśród klientów (interesariuszy) czy jest feedback w prasie? jak odbywa się optymalizacja wytyczonych celów? jak możemy uczyć się od innych przedsiębiorstw w sieci? 3. Personalne i strukturalne zaszczepienie CSR reprezentacja kierownictwa przedsiębiorstwa zaangażowanie i informowanie pracowników Sprawdzenie aktywności w zakresie CSR realizowanie kontroli pod kątem powodzenia dążenie do ulepszeń Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

21 3 zadanie treningowe Zaplanujcie teraz proszę swój własny projekt w zakresie CSR za pomocą pytań wprowadzających do CSR! Skoncentrujcie się przy tym najpierw na jednym z czterech obszarów działania i zlokalizujcie swoje aktywności wzdłuż łańcucha tworzenia wartości! Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

22 Układ 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP
1.1 Informacje o projekcie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 2.2 Komunikowanie o CSR 3 Dalsze postępowanie Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

23 CSR i własna komunikacja w przedsiębiorstwie
Oprócz koncentracji na sprzedaży i relacji z klientami nie wolno zaniedbywać efektów public relations przedsiębiorstwa i relacji z interesariuszami (grupami roszczeniowymi). Z tego powodu szczególną rolę w ramach polityki komunikacji odgrywają zabiegi public relations. CSR nacechowana public relations ujmuje aktywne kształtowanie relacji komunikacyjnych między przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym mając na celu poprawę image‘u przedsiębiorstwa. Będący podstawą temat przewodni działań PR brzmi: „Mów o tym, co robisz! Źródłem sukcesu jest tutaj jednakże udokumentowanie odpowiedzialności przejętej dzięki CSR w formie długotrwałego wiarygodnego działania. Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

24 CSR i własna komunikacja w przedsiębiorstwie
Co chcemy osiągnąć ze skutkiem na zewnątrz? (proszę sformułować wymierny cel) Jakimi aktywnościami w zakresie CSR chcieliby Państwo być odbierani? (patrz obszary działania/łańcuch tworzenia wartości) Do kogo skierowane jest Państwa posłannictwo w zakresie CSR? (grupy docelowe, konkurencja, dostawcy, polityka, gmina itp.) Kto ma komunikować o Państwa aktywnościach (media: gazety, radio, osoby: związki, stowarzyszenia, itp.) Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

25 4 zadanie treningowe Odpowiedzcie proszę na uprzednio omawiane pytania odnośnie komunikacji w zakresie CSR! Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

26 Układ 1 Corporate Social Responsibility w MiŚP
1.1 Informacje o projekcie CSR 1.1 Kundenbindung, Image und CSR 1.2 Czym jest Corporate Social Responsibility? 1.3 Obszary działania w obrębie CSR 1.4 Strategiczna Corporate Social Responsibility 2 Wprowadzanie CSR we własnym przedsiębiorstwie - MiŚP 2.1 Cztery fazy implementacji CSR 2.2 Komunikowanie o CSR 3 Dalsze postępowanie Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

27 5 zadanie treningowe : dalsze postępowanie we własnym projekcie w zakresie CSR
Przedstawiciele przedsiębiorstw: Do 31 sierpnia: Realizacja własnego projektu CSR w przedsiębiorstwie Dokumentacja własnego projektu CSR ( podręcznik) Prezentacja projektu CSR przy okazji następnego spotkania warsztatowego Wsparcie Berufsakademie Hamburg: Konsultacje w ramach sprawowania opieki nad projektem Studenci: Do 31 sierpnia: Realizacja własnego projektu CSR w przedsiębiorstwie Refleksje praktyczne Dokumentacja własnego projektu CSR ( podręcznik) Prezentacja projektu CSR przy okazji następnego spotkania warsztatowego Wsparcie Berufsakademie Hamburg: Konsultacje w ramach PR Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann

28 Dalsze postępowanie w projekcie
Dziękujemy za uwagę! Prof. Dr. Björn Hekman, Prof. Dr. Joachim von Kiedrowski, Prof. Dr. Uwe Schaumann


Pobierz ppt "Corporate Social Responsibility! Sukces dzięki odpowiedzialności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google