Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 2 Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy odbywającym karę więzienia kobietom,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 2 Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy odbywającym karę więzienia kobietom,"— Zapis prezentacji:

1 1

2 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 2 Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy odbywającym karę więzienia kobietom, które doświadczyły przemocy. Po udziale w szkoleniu uczestnicy powinni umieć: 1.Rozmawiać o przemocy, jakiej doznały odbywające karę więzienia kobiety. 2.Odpowiednio reagować na informacje o przemocy. 3.Zapewnić odpowiednie wsparcie - w tym skierowanie do specjalistycznej placówki lub organizacji. Cele szkolenia Wstęp

3 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 3 Zasady uczestnictwa Uzgodnienie zasady poufności. Świadomość, że wśród uczestników szkolenia mogą się znajdować ofiary i sprawcy przemocy. Odnoszenie się z szacunkiem do uczestników i osadzonych kobiet. Wstęp

4 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 4 Czego się możesz spodziewać: Sesja 1: Formy, zakres występowania i skutki przemocy w rodzinie. Sesja 2: Społeczny i prawny kontekst zjawiska przemocy. Sesja 3: Proces zmiany – drogi i bariery. Sesja 4: Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom przemocy. Sesja 5: Podejście profesjonalne – możliwości i ograniczenia. Sesja 6: Współpraca międzyinstytucjonalna. Wstęp

5 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 5 Formy, zakres występowania i skutki przemocy w rodzinie Sesja 1

6 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 6 Formy przemocy w rodzinie Przemocą w rodzinie lub przemocą wobec partnera intymnego nazywamy przemoc pomiędzy osobami dorosłymi pozostającymi obecnie lub w przeszłości w bliskim związku. Pojęcie przemocy seksualnej obejmuje werbalne i fizyczne zachowania seksualne naruszające normy moralne i/lub prawne, na które ofiara nie wyraziła i nie chciałaby wyrazić zgody, jak również wszelkie formy presji lub wymuszania takich zachowań wobec innych lub zgody na takie zachowania wobec siebie lub innych. Sesja 1

7 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 7 Formy przemocy w rodzinie Przemoc psychiczna obejmuje umyślne i powtarzające się przypadki agresji werbalnej, gróźb, dyskredytowania, bezpodstawnych oskarżeń, zachowań dominacyjnych, przymusu lub kontroli, mające na celu upokorzenie drugiej osoby lub ograniczenie jej możliwości do podejmowania decyzji lub zachowania zgodnego z jej wolną wolą. (Steffens, 2011) Sesja 1

8 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 8 Jak wiele kobiet i jak wielu mężczyzn doświadcza przemocy domowej? Kobiety n= Müller, Schröttle, 2004 Mżężczyźni n=200 Luchnitz i inni., % kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej z rąk partnera intymnego (mężczyzny lub kobiety). 25% mężczyzn doświadczyło przynajmniej jeden raz agresji z rąk partnerki lub partnera intymnego. W wyniku tego doświadczenia 68% kobiet doznało obrażeń. 5% spośród nich doznało obrażeń w wyniku tej agresji. Około 45% spośród tych 68% kobiet, które doznały przemocy, obawiało się, że odniesie obrażenie ciężki lub zagrażające życiu. 0,5% spośród tych 5% mężczyzn, którzy doświadczyli przemocy, obawiało się, że dozna poważnych obrażeń. Prezentacja

9 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 9 Więźniarki, które doświadczyły przemocy lub innych nadużyć* Kraj% Niemcy 50 – 80% Finlandia 10 – 90% Wielka Brytania 50 – 75% Dania / Szwecja / Norwegia 75 – 100% *Źródło: Projekt STRONG: Dane szacunkowe na podstawie ocen pracowników służby więziennej Estimations of prison staff working with female inmates and NGOs cooperating with prisons Sesja 1

10 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 10 Procent kobiet, które doświadczyły różnych form przemocy Formy przemocyKobiety ogółem n= Kobiety w więzieniu n=88 Przemoc seksualna w dzieciństwie 10%47% Przemoc seksualna w życiu dorosłym 13%57% Przemoc psychiczna (w życiu dorosłym) 42%89% Przemoc fizyczna (w życiu dorosłym) 32%91% Quelle: Schröttle/Müller 2004 Sesja 1

11 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 11 Przemoc w rodzinie w Wielkiej Brytanii 44% ofiar przemocy w rodzinie doświadcza jej częściej niż jeden raz. Każdego tygodnia średnio 2 kobiety są zabijane przez swojego partnera lub byłego partnera. Do blisko 40 % zabójstw kobiet dochodzi w wyniku przemocy domowej. 60 % kobiet, które opuszczają stosującego przemoc partnera, wyjaśnia swoją decyzję obawą przed zabójstwem. National data!!! Sesja 1

12 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 12 Niepełnosprawność i doświadczenie przemocy 12 Formy przemocy Wszystkie kobiety n= Kobiety niepełno- sprawne n=1220 Kobiety niedo- słyszące n=83 Kobiety niewi- dome n=128 Kobiety niepełno- sprawne fizycznie n=130 Kobiety upośle- dzone Umys- łowo N=102 Przemoc seksualna w dzieciństwie 10%25 -36%52%40%34%36% Przemoc seksualna w życiu dorosłym 13%21-28%43%29% 38% Przemoc psychiczna (w życiu dorosłym) 42%68-90%84%88%78%90% Przemoc fizyczna (w życiu dorosłym ) 32%58-73%75%66%59%73% Źródło: Schröttle/Hornberg et al Sesja 1

13 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 13 Doświadczenie przemocy w życiu kobiet przebywających w więzieniu W porównaniu z kobietami w ogólnej populacji W życiu kobiet w zakładach karnych jest znacznie więcej drastycznej przemocy fizycznej i seksualnej. Więcej lęku i obrażeń zagrażających życiu. Daten für Deutschland Quelle: Schröttle/Müller 2004 Sesja 1

14 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 14 Bycie świadkiem przemocy w dzieciństwie (Kavemann, Seith, 2006) N=150Przeciwko matce Przeciwko ojcu Krzyczenie 83%3% Groźby 85%3% Potrząsanie 79%-- Bicie, kopanie 66%3% Molestowanie seksualne, zgwałcenie 13%-- Prezentacja

15 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 15 Identyfikacja ofiar przemocy wśród kobiet odbywających karę więzienia Zmiany w zachowaniu w obecności funkcjonariuszy płci męskiej. Przesadnie częste próby kontaktowani się \e strony męża lub partnera osadzonej. Niechęć do kontaktowania się z pracownikami służy więziennej. Niewyjaśnione obrażenia stwierdzone przy przyjęciu do zakładu karnego. Obawy związane ze zwolnieniem z więzienia. Sesja 1

16 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 16 Źródło: Pence/Paymar,1983, Updated by GESINE 2011 Koło władzy i kontroli Zgwałcenie, wymuszanie innych czynności seksualnych, Zmuszanie do prostytucji, oglądania pornografii… Popychanie, bicie, kopanie, duszenie, wiązanie, przypalanie, oparzanie, grożenie, zadawanie ran przedmiotami lub bronią. Zakazywanie jej kontaktów z innymi, izolowanie, kontrolowanie telefonów… Zakazywanie lub zmuszanie do pracy, odmawianie pieniędzy i kontrolowanie jej wydatków… Zastraszanie, znieważanie, groźby, nazywanie jej wariatką, poniżanie… Lekceważenie, Grożenie jej odebraniem dzieci lub kompromitacją w pracy Sesja 1

17 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 17 Przemoc i jej skutki dla zdrowia Wykład Skutki fizyczne Obrażenia Zaburzenia funkcjonalne Trwałe kalectwo Skutki psychosomatyczne Zaburzenia somatyczne Zaburzenia gastryczno- jelitowe Zaburzenia czynności serca Choroby skóry Zaburzenia oddychania Skutki psychiczne Stres pourazowy Depresja Zaburzenia lękowe Zaburzenia odżywiania Utrata szacunku dla samej siebie i poczucia wlaśnej wartości Skłonności samobójcze Niezdrowe strategie zaradcze Ryzykowne zachowania seksualne Palenie papierosów Nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych Samookaleczenia Zdrowie reprodukcyjne Zaburzenia cyklu miesiączkowego Bóle w dolnej części brzucha Niechciana ciąża komplikacje w przebiegu ciąży Poronienia i przedwczesne urodzenia

18 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 18 Czym jest trauma (uraz psychiczny)? Session 1 Trauma lub uraz psychiczny jest wynikiem szczególnie stresujących zdarzeń, które naruszają poczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że osoba, która doświadczyła urazu, czuje się bezradna, osamotniona i szczególnie narażona na skrzywdzenie w niebezpiecznym świecie.

19 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 19 Zespół stresu pourazowego: możliwe skutki długotrwałe (część 1) Sesja 1 Depresja Letarg Myśli i próby samobójcze Zaburzenia snu Depresja Letarg Myśli i próby samobójcze Zaburzenia snu Reakcja żalu Utrata normalnego życia Utrata bliskiej więzi Utrata widoków na pomyślną przyszłość Reakcja żalu Utrata normalnego życia Utrata bliskiej więzi Utrata widoków na pomyślną przyszłość Nasilona stymulacja Zaburzenia snu; uczucie zapadania w sen. Lęk przed udaniem się do łóżka Drażliwość, złoszczenie się, agresywność, przeniesienie wrogości Nadmierna czujność – gwałtowna reakcja na nagły hałas, znalezienie się w małym pomieszczeniu etc. Reakcja fizyczna na wydarzenia przypominające okoliczności, w jakich doszło do przemocy. Nasilona stymulacja Zaburzenia snu; uczucie zapadania w sen. Lęk przed udaniem się do łóżka Drażliwość, złoszczenie się, agresywność, przeniesienie wrogości Nadmierna czujność – gwałtowna reakcja na nagły hałas, znalezienie się w małym pomieszczeniu etc. Reakcja fizyczna na wydarzenia przypominające okoliczności, w jakich doszło do przemocy. Autoagresja Nadużywanie lekarstw Używanie nielegalnych środków Uzależnienie od alkoholu Samouszkodzenia Zachowania ryzykowne Autoagresja Nadużywanie lekarstw Używanie nielegalnych środków Uzależnienie od alkoholu Samouszkodzenia Zachowania ryzykowne Problemy w bliskim związku Utrata zaufania Silna potrzeba i uzależnienie Zaburzenie poczucia granic Uzależnienie poczucia własnej wartości od życia seksualnego. Problemy w bliskim związku Utrata zaufania Silna potrzeba i uzależnienie Zaburzenie poczucia granic Uzależnienie poczucia własnej wartości od życia seksualnego.

20 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 20 Ponowne doświadczanie przemocy Żywe wspomnienia Sny Reakcja stresowa na podobne sytuacje Ponowne doświadczanie przemocy Żywe wspomnienia Sny Reakcja stresowa na podobne sytuacje Unikanie/Wyparcie Unikanie sytuacji lub działań kojarzących się z doświadczeniem przemocy Unikanie lekarzy i dentystów Wyparcie Tak naprawdę nic się nie stało - wszystko sobie wymyśliłam Tłumienie wspomnień Unikanie/Wyparcie Unikanie sytuacji lub działań kojarzących się z doświadczeniem przemocy Unikanie lekarzy i dentystów Wyparcie Tak naprawdę nic się nie stało - wszystko sobie wymyśliłam Tłumienie wspomnień Zaniżona samoocena Bardzo krytyczny stonek do własnego ciała i wyglądu odraza do samej sibie Zaniżona samoocena Bardzo krytyczny stonek do własnego ciała i wyglądu odraza do samej sibie Zaburzenia dysocjacyjne Obojętność – myślenie o czymś innym Depersonalizacja – Poczucie odłączenia od własnego ciała, patrzenie na siebie jak na kogoś obcego Zespół mnogiej osobowości – 80% procent chorych doświadczało przemocy Zaburzenia dysocjacyjne Obojętność – myślenie o czymś innym Depersonalizacja – Poczucie odłączenia od własnego ciała, patrzenie na siebie jak na kogoś obcego Zespół mnogiej osobowości – 80% procent chorych doświadczało przemocy Zespół stresu pourazowego: możliwe skutki długotrwałe (część 2) Sesja 1 Handout

21 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 21 Społeczny i prawny kontekst przemocy Sesja 2

22 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 22 Konteksty występowania przemocy (WHO 2002) Społeczeństwo Bliskie związki Rodzina Bliskie związki Rodzina Jednostka Kultura patriarchalna Prezentacja Source: WHO – World report on violence and health, 2002 Ecological model for understanding violence

23 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 23 Skutki społeczne i ekonomiczne Utrata przyjaciół i osłabienie innych więzi społecznych Izolacja Utrata pracy Utrata dochodów i spadek poziomu życia Obniżenie statusu społecznego Pogorszenie lub utrata kontaktu z dziećmi. Sesja 2

24 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 24 Zażywanie narkotyków i związane z nim zachowania przestępcze często wskazują, że kobieta doświadczyła lub nadal doświadcza przemocy. Nielegalna prostytucja w większości przypadków wskazuje na obecność przemocy w życiu uprawiającej ją kobiety. Zmuszanie do popełniania przestępstw może być szczególną formą przemocy w rodzinie. Kobiety skazane za przestępstwa z użyciem przemocy są nawet częściej ofiarami przemocy niż inne więźniarki. W związkach, w których panuje przemoc, zabójstwa mogą być formą samoobrony. Przemoc i przestępczość Prezentacja

25 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 25 Społeczne i strukturalne czynniki ryzyka Wiek: wszystkie grupy wiekowe Education: niskie wykształcenie powyżej 45 roku życia: wysokie wykształcenie Dochody: niskie dochody powyżej 45 roku życia: wysokie dochody partner bezrobotny Bycie świadkiem przemocy w dzieciństwie. Pobyt w zakładzie karnym. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest niepełnosprawność. Prezentacja

26 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 26 Alkohol lub narkotyki obecne są w ok.. 50% przypadków przemocy domowej. Alcohol lub lekarstwa stosowane są jako strategia zaradcza przez ok.. 20% kobiet, które doświadczyły przemocy. Czynnik ryzyka: zażywanie narkotyków Prezentacja

27 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 27 Odsetek osadzonych w więzieniu kobiet zażywających narkotyki jest znacznie wyższy niż w przypadku więźniów płci męskiej. Zażywanie narkotyków jest często strategią radzenia sobie z negatywnymi doświadczeniami z przeszłości, takimi na przykład jak przemoc z rąk kogoś bliskiego. Doświadczenie przemocy, zwłaszcza z rąk członków rodziny lub partnera intymnego może być przyczyną podjęcia działalności przestępczej. Poza popełnianymi osobiście aktami przemocy, lub nawet zabójstwami, kobiety często popełniają przestępstwa związane z narkotykami lub są zmuszone do działalności przestępczej związanej ze świadczeniem usług seksualnych. Działalność przestępcza jest często związana z wiktymizacją. Mniej więcej jedna trzecia osadzonych kobiet dostrzega związek pomiędzy przemocą, jakiej doznawały, a swoją działalnością przestępczą. Przemoc i narkotyki: Strategie zaradcze Sesja 2 Handout

28 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 28 Kontekst prawny: Konwencje i deklaracje międzynarodowe KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET (CEDAW)(1979/1992/1999) Deklaracja ONZ w sprawie Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego (1993) Światowy raport na temat zdrowia i przemocy (2002) Reguły Narodów Zjednoczonych dotyczące traktowania więźniarek i środków wolnościowych stosowanych wobec kobiet, które popełniły przestępstwo (Reguły z Bangkoku, 2010) Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011) Handout Presentation

29 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 29 Krajowe systemy prawne Uprawnienia policji Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy Ustawodawstwo krajowe Prezentacja

30 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 30 Proces zmiany: Drogi i bariery Sesja 3

31 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 31 Ćwiczenie Stres w pracy

32 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 32 Bariery na drodze do separacji ze sprawcą przemocy Separacja nie zawsze rozwiązuje problem Separacja jest trudna i trwa długo Separacja grozi eskalacją przemocy (pięciokrotnie zwiększa ryzyko zabójstwa ofiary przemocy). Problemy zdrowotne i niedostatek zasobów społecznych i ekonomicznych. Brak wsparcia lub niedostateczne wsparcie Prezentacja

33 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 33 Przeciwdziałanie przemocy: czynniki wsparcia i zagrożenia w więzieniach Czynniki wsparcia W zakładach karnych kobiety, które doświadczyły przemocy, są stosunkowo bezpieczne Kobiety dowiadują się, że wiele innych kobiet ma za sobą podobne doświadczenia. Poprawa sytuacji zdrowotnej (wraz z możliwością uwolnienia się od uzależnień) może pomóc w psychologicznym rozwiązaniu problemu przemocy. Czynniki zagrożenia Warunki w więzieniu sprzyjają wtórnej wiktymizacji (kontrola, utrata wolności…) Do przemocy dochodzi również w więzieniach. Prezentacja

34 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 34 Historia Glorii 34 Sesja 3 Ćwiczenie

35 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 35 Droga do zmiany Możliwość zmiany zależy od osobistych zasobów i siły charakteru. Zmiana uzależniona jest od wystąpienia okoliczności umożliwiających zmianę zachowania. Akt przemocy lub zagrożenie przemocą mogą w każdej chwili zablokować proces zmiany. Moment interwencji nie jest koniecznie momentem sprzyjającym wprowadzeniu zmian. Wczesna interwencja zwiększa szansę na przerwanie cyklu przemocy. Sesja 3

36 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 36 Model procesu zmiany Prochaska, Di Clemente, 1998 Presentation

37 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 37 Rozpoznanie i podejście do problemu przemocy Sesja 4

38 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 38 Ambiwalencja w więzieniu Czy osadzona wykorzystuje rolę ofiary przemocy do odwracania uwagi od swojej odpowiedzialności. Brak pewności, czy osadzona faktycznie doświadczyła przemocy domowej. Brak pewności czy osadzona chce rozmawiać o swoim doświadczeniu przemocy domowej. Ograniczony czas, w którym możecie rozmawiać na temat przemocy. Czy zajmowanie się przemocą, jakie doświadczyły osadzone kobiety należy do obowiązków pracowników więzienia? Niejasna reakcja na informację o istniejących formach pomocy. Prezentacja

39 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 39 Jak reagować na przemoc? Pytanie nie brzmi czy masz w więzieniu kontakt z kobietami, które doświadczyły przemocy, tylko w jaki sposób się do nich odniesiesz. (GESINE, 2005) Presentation

40 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 40 Ćwiczenie Ćwiczenia interaktywne: Rozmawianie o przemocy domowej

41 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 41 Techniki prowadzenia rozmowy, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta doświadczyła przemocy Daj jej do zrozumienia, że jesteś gotowa z nią porozmawiać. Rozmowa powinna się odbyć w bezpiecznym miejscu, bez udziału osób trzecich. Słuchaj czynnie Zadawaj jasne, empatyczne i konkretne pytania. Wyjaśnij, dlaczego zadajesz te pytania Połóż nacisk na wyjaśnienie, że nie ma żadnych dobrych powodów, dla których partner może stosować przemoc. Prezentacja

42 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 42 Spotkanie w duchu otwartości i zaufania Mówienie o doznanej przemocy, ujawnienie i szukanie pomocy nie jest łatwe dla ofiar przemocy Zaufanie jest warunkiem wstępnym otwartej rozmowy o trudnych sprawach Jako pracownik zakładu karnego, powinnaś przyjąć podejście otwarte, bezpośrednie i współczujące Powinnaś stworzyć pozytywny model interakcji (zwracaj uwagę na pozycję ciała i ton głosu) Podejmując kwestię przemocy okazujesz zawodową odpowiedzialność, troskę i uwagę Pamiętaj, ze możesz być pierwszą osobą, która podejmuje problem przemocy i stara się ja powstrzymać. Potraktuj poważnie kobietę i jej historię Sesja 4

43 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 43 Jeśli kobieta potwierdzi twoje podejrzenia? Daj jej do zrozumienia, że jesteś zainteresowana bliższym zbadaniem jej sprawy. Powiedz jej jakie formy pomocy może zapewnić zakład karny i inne, działające w okolicy ośrodki. Unikaj pytania o przyczyny przemocy Zachęć kobietę do szukania pomocy w celu poradzenia sobie ze skutkami bolesnych doświadczeń z przeszłości. Zaakceptuj fakt, że kobieta może nie chcieć od razu zająć się swoi m problemem (pozostaw jej otwarte drzwi). Zastanów się nad możliwymi zagrożeniami podczas wizyt lub gdy kobieta jest na przepustce. Weź pod uwagę, że zagrożone mogą być również dzieci twojej podopiecznej. Prezentacja

44 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 44 Koło wzmocnienia Sesja 4 Handout Respektuj zasadę poufności Wierz w to, co słyszysz i szanuj jej doświadczenia doświadczenia Zachęcaj ją do kontaktu z instytucjamipomocowymi Uznajniesprawiedliwość, jakiej ofiarą padła Pomóż jej przygotowaćplanbezpieczeństwa Respektuj jej autonomię Wzmacnianie

45 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 45 Podejście profesjonalne – możliwości i ograniczenia Sesja 5

46 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 46 Więzienny model interwencji w przypadkach przemocy domowej powinien: Stworzyć warunki, w których odbywające wyrok kobiety, które doświadczyły przemocy: mogą opowiedzieć o przemocy, jakiej doznały; mogą poprosić o wsparcie i je otrzymać; liczyć na właściwą reakcję nacechowaną wrażliwością na problem przemocy; uzyskać skierowanie do kompetentnych specjalistów i uzyskać pomoc dostosowaną do swoich potrzeb. Mogę mieć pewność, że ich dzieci są bezpieczne. Prezentacja

47 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 47 Jak delikatnie poruszyć temat przemocy Umieść plakaty i inne materiały informacyjne w widocznych miejscach Korzystaj z możliwości rozwoju zawodowego Wytypuj osoby, które prawdopodobnie będą chciały rozmawiać o przemocy, jakiej doznały Opracuj ramowe procedury pomocy Sesja 5

48 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 48 Możliwości i ograniczenia zawodowe Możliwości Mogę: Zauważyć wszelkie wskazówki Okazuj współodczucie Werbalizuj swoje myśli i uczucia Powiedz o dostępnych w okolicy usługach dla ofiar przemocy Rozdaj broszury i przekaż informacje Zachęcaj kobiety do otwartości Ograniczenia Brak środków (pieniędzy) Czy to należy do moich obowiązków? Czy odważę się zaangażować? Co mogę zrobić (jaka jest moja rola)? Co pomoże, a co zaszkodzi? Sesja 5

49 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 49 Przykłady dobrych praktyk Proszę wprowadzić przykłady ze swojego kraju Sesja 5 Informacje krajowe

50 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 50 Program interwencji w przypadkach przemocy domowej Pracownicy więzienia (również lekarze, pielęgniarki itp.) zostali przeszkoleni w zakresie przemocy w rodzinie. Problem przemocy jest podejmowany w ramach poradnictwa i innych form terapii; Więźniarki mają dostęp do informacji na temat regionalnych poradni i ośrodków wsparcia dla kobiet. Informa cje i inne materiały są dostępne w czytelni więziennej. Zakład karny nawiązał regularną współpracę z wyspecjalizowanymi poradniami i placówkami wsparcis dla ofiar przemocy. Prezentacja

51 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 51 Współpraca międzyinstytucjonalna Sesja 6

52 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 52 Przykłady współpracujących instytucji Prosimy podać przykłady wspólpracy więzienia z organizacjami lub instytucjami spoza systemu karnego. Możesz również poprosić uczestników o podanie takich przykładów. Sesja 6 Informacje krajowe

53 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 53 Podstawy współpracy międzyinstytucjonalnej Możliwości i ograniczenia współpracujących instytucji są jawne i znane wszystkim uczestnikom; Współpraca jest systematyczna i zorientowana na cel (nie ogranicza się do poszczególnych przypadków); Współpracą rządzi zasada wzajemnych korzyści dla wszystkich biorących w niej udział stron. Współpraca jest procesem Uczestnicy szanują różnice między sobą i dążą do pełnego uzgodnienia stanowisk w toku wspólpracy. Prezentacja

54 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 54 Informacje krajowe Regionalne i lokalne placówki wsparcia Wsparcie dla kobiet Sesja 6

55 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 55 Placówki wsparcia dla kobiet, które doznały przemocy, oferują: analizę ryzyka; planowanie bezpieczeństwa; identyfikację ważnych środków pomocy; skierowania do lekarzy wrażliwych na problem przemocy; porady dla kobiet i osób udzielających wsparcia; Skierowanie do schronisk dla ofiar przemocy. Bezpieczeństwo w placówkach wsparcia dla kobiet Prezentacja

56 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 56 Schronisko przyjmuje kobiety przez całą dobę; zapewnia pomoc psychologiczną i porady praktyczne; prowadzi pracę pedagogiczną z dziećmi klientek; udziela pomocy psychologicznej kobietom, które opuściły schronisko; współpracuje z tłumaczami; wspiera kobiety powracające do domu zapewniając im towarzystwo pracownicy socjalnej Schronisko dla kobiet, które doświadczyły przemocy Prezentacja

57 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 57 Opieka postpenitencjarna: bezpieczeństwo/zagrożenia Sesja 6 Ocena ryzyka: Kobiety odbywające karę, wykonując pracę na rzecz społeczności lokalnej mogą w tym samym czasie doświadczać przemocy. Kobiety odbywające karę pozbawienia wolności mogą czuć się stosunkowo bezpieczne (chociaż niektóre zagrożenia występują również w więzieniu), jednak są narażone na przemoc po zwolnieniu. Należy pamiętać, aby poważnie traktować to, jak same kobiety oceniają ryzyko, przed jakim stoją. To one znają sprawcę przemocy i zazwyczaj same najtrafniej potrafią ocenić zagrożenie, jak również to, co mogą zrobić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Planowanie bezpieczeństwa: Planowanie bezpieczeństwa jest jedną z form pomocy kobietom w zapewnieniu bezpieczeństwa jej samej i je dzieciom. Celem jest pomoc w zaplanowaniu działań na wypadek przyszłych nadużyć. Panowanie polega na obmyśleniu sposobów zwiększenia osobistego bezpieczeństwa bez względu na to, czy kobieta zdecyduje się pozostać w krzywdzącym związku, czy go opuścić. Kobieta nie jest w stanie przerwać przemocy – to może uczynić tylko sprawca. Może jednak zrobić różne rzeczy, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

58 STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 58 Wszystkie informacje i inne materiały są dostępne w internecie pod adresem: Uczestnicy szkolenia mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich informacji i innych materiałów. Prosimy tylko wskazać projekt STRONG jako źródło. Dziękujemy! Dziękujemy za udział! Handout


Pobierz ppt "1. STRONG Project: Capacity Building on Female Prisoners 2 Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielania pomocy odbywającym karę więzienia kobietom,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google