Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz."— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Kwiecień 2012 r.

2 Warunki wdrażania zmian w przepisach prawnych 1.Warunki wspólne dla wszystkich gmin: 1) harmonogram wdrażania: zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) dalej zmieniona u-ucp, zmienionej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) dalej zmieniona u-odp, przepisy wykonawcze do ww. ustaw; 2) ustawowe cele dotyczące sposobów, ilości i terminów zgospo- darowania określonych rodzajów odpadów komunalnych (efektów ekologicznych); 3) instrumenty prawne zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, które w tym przypadku można podzielić na: planistyczne (plany gospodarki odpadami), legislacyjne (uprawnienie w zakresie stanowienia prawa miejscowego), reglamentacyjne (zezwolenia, rejestr działalności regulowanej, zasady wyboru uprawnionych podmiotów do wykonywania zadań realizujących cele ustawowe),

3 ekonomiczne (związane z opłatami za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych), kontrolne (sprawozdania, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa), sankcyjne (kary pieniężne, mandaty karne, kary grzywny, kary aresztu) 4) obowiązek działania w ramach nowego systemu gospodaro- wania odpadami komunalnymi; 2. Warunki wspólne dla gmin należących do tego samego regionu 2. Warunki wspólne dla gmin należących do tego samego regionu (na mocy uchwały sejmiku wojewódzkiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, stanowiącej akt prawa miejscowego) i związku mi: 1) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunal- nych, 2)postanowienia zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadam i dotyczące m.in. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w regionie. 3. Warunki wspólne dla gmin tworzących związek międzygminny.

4 4.Warunki lokalne : 1)charakterystyka gminy (np. miejska, wiejska, miejsko-wiejska, stopień uprzemysłowienia, itp.); 2)możliwości techniczne (organizacyjne, technologiczne) i ekonomiczne (np. stan infrastruktury komunalnej, budżet gminy); 3)dotychczasowe zaniedbania i przyzwyczajenia mieszkańców, właścicieli nieruchomości, organów samorządowych gminy, przedsiębiorców i innych osób fizycznych i podmiotów prawnych; 4)poziom znajomości przepisów prawa krajowego i miejscowego oraz sposób traktowania tych przepisów przez ww. osoby fizyczne i podmioty prawne, itd. Oznacza to, że do wszelkich wzorców (gotowców) należy odnosić się z ostrożnością wynikającą z ww. warunków lokalnych.

5 2.Harmonogram wdrażania zmienionych przepisów prawnych: 1) z dniem 1 stycznia 2012 r.: wchodzi w życie zmieniona u-ucp i zmieniona u-odp oraz niektóre inne zmienione ustawy; zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właści-cieli nieruchomości;* 2) do 31 marca 2012 r. przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani przekazać do gminy informację dotycząca roku 2011 w zakresie określonym art. 9a ust. 2 u-ucp ; 3) do 30 kwietnia 2012 r. przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania (wg wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska); 4) do 1 lipca 2012 r. sejmik województwa przyjmuje uchwałę w sprawie: aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której kreślone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospo- darowania odpadów, stanowiącą akt prawa miejscowego;

6 przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie zmienionej u-ucp i zmienionej u-odp działali na podstawie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązani uzyskać wpis do rejestru; 5) od 1 stycznia 2013 r.: tracą ważność dotychczasowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; zaczynają obowiązywać zaktualizowane regulaminy; zaczyna się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z ww. uchwał; zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie stanowi już uprawnienia do odbierania odpadów komunalnych (staje się bezprzedmiotowe) i powinno być uchylone, w drodze decyzji, przez właściwy miejscowo organ gminy; 6) do 31 marca 2013 r.: gminy składają pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa (wg wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska);

7 7) do 30 czerwca 2013 r.: właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy są zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty za odebranie i zagospo- darowanie odpadów komunalnych do gminy; przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej oraz umowy podpisane z właścicielami nieruchomości mogą prowa- dzić działalność na warunkach określonych w tej umowie; powinny być rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właś- cicieli nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy gminy; muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami wybranymi w przetargu (wpisanymi do rejestru działalności regulo- wanej); 8) od 1 lipca 2013 r. – zaczyna funkcjonować nowy system gospo- darowania odpadami komunalnymi na terenie gminy / związku międzygminnego: wchodzą w życie uchwały rady gminy / zgromadzenia związku między- gminnego; gminy / związki miedzygminne zaczynają pobierać opłaty od właści- cieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakre- sie odbierania odpadów komunalnych

8 3.Cele ustawowe dla systemów gospodarowania odpadami komunalnymi: Art. 3b. 1.Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 1)poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następują- cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucz- nych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo ; 2)poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 2.Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1)poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszcze- gólnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1; 2)sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, kierując się koniecznością możliwości zweryfikowania ich osiągnięcia przez każdą gminę.

9 Art. 3c. 1.Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1)do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2)do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 2.Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1)poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegra- dacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomów określonych w ust. 1; 2)sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, uwzględniając uzasadnione szacunki masy odpadów komunalnych ulegających biodegra- dacji wytworzonych na mieszkańca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę oraz procentowy udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

10 4.Obowiązkowe zadania własne gmin / związków międzygminnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 1)art. 3 ust. 2 zmienionej u-ucp stanowi, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych (pkt 1); zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych* (pkt 2 lit. a); obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (pkt 3); nadzorują gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (pkt 4); ustanawiają selektywne zbieranie* odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalnych ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (pkt 5);

11 tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych (pkt 6); zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygoto- wania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ogranicze- nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa- nych do składowania (pkt 7); prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pkt 8); udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwy- czajowo przyjęty informacji o (pt. 9): podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nierucho- mości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (lit. a),

12 miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmie- szanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (lit. b), osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunal- lne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie: umowy pomiędzy wójtem ( burmistrzem lub prezydentem miasta) a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wybranym w drodze przetargu (art. 6f ust. 1) lub zamówienia z wolnej ręki udzielonego w przypadku rozwiązania ww. umowy do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu i zawarcia nowej umowy (art. 6f ust. 2), w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (lit. c):, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające (lit d): firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowa- dzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

13 adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów; zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), zawierające (lit. e): firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbiera- jącego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektro- nicznego na terenie danej gminy; dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (pkt 10), w tym: możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (lit. a), potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (lit. b), kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklin- giem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (lit. c),

14 liczby mieszkańców (lit. d), liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust (lit. e), ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy (lit. f), ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy (lit. g); zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szcze- gólności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przezna- czonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku (pkt 11); utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg (pkt 12); 2)art. 3 ust. 2a zmienionej u-ucp stanowi, że w razie wykonywania przez związek międzygminny ww. zadań, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

15 Uwaga: Wszystkie obowiązkowe zdania własne gminy wymienione w art. 3 ust. 2 są obowiązkowymi zadaniami użyteczności publicznej, dla których obowiązują: art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 1 4 ustawy o gospodarce komunalnej z zastrzeżeniem art. 6e u-ucp:

16 6.Uwagi końcowe: Działania najważniejsze na teraz: 1)przystąpienia do związku międzygminnego w celu przekazania swoich nowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (wraz z odpadami i pobranymi opłatami) lub przekazanie ww. nowych obowiązków, uprawnień i odpowie- dzialności organom związku, do którego gmina należy; 2)zdecydowanie czy stanowiąca własność gminy jednostka organizacyjna (zakład budżetowy) zajmująca się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma dalej funkcjonować w tym zakresie i przy decyzji na tak rozpocząć procedurę dostoso-ania jednostki do wymagań stawianych przez przepisy prawne, aby można było powierzyć jej wykonanie ww. usługi, 3)zdecydowanie o podjęciu, lub nie, uchwały rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, o przejęciu odpadów i opłat od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem tych którymi włada gmina (z analizy przepisów zmienionej u-ucp w kontekście zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynika, że wszystko przemawia za podjęciem takiej uchwały,

17 sporządzenie wykazu nieruchomości w podziale na: zamieszkałe przez mieszkańców gminy, nie zamieszkałe przez mieszkańców gminy, a powstają na nich odpady komunalne, zamieszkałe przez mieszkańców gminy oraz nie zamieszkałe przez mieszkańców gminy, a powstają na nich odpady komunalne, zlokalizowane na terenach zamkniętych, oraz ustalenie właścicieli tych nieruchomości z informacją czy posiadają umowę z uprawnionym przedsiębiorcą (posiadającym ważne zezwolenie), zadeklarowanie współpracy z urzędem marszałkowskim województwa przy aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na ustalo- nych wspólnie zasadach tej współpracy, rozpoczęcie działań związanych z przyjęciem koncepcji selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kontekście reorganizacji urzędu gminnego (dotyczącej zatrudnienia i znalezienia środków niezbędnych do wykonania tych zadań jeszcze przed pozyskaniem opłat od właścicieli nieruchomości).

18 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów planistycznych Nowe instrumenty planistyczne określają art zmienionej u-odp. Do 1 stycznia 2012 r. prawnym instrumentem planistycznym dysponowała gmina nie posiadając: przedmiotu zarządzania (odpadów komunalnych) w znaczącej części, środków na realizację zaplanowanych zadań (opłat na zagospodaro- wanie odpadów), ale z możliwością zmiany tej sytuacji w drodze referendum. Od 1 stycznia 2012 r. prawnym instrumentem planistyczny jest w całości do dyspozycji marszałka województwa, który: nie dysponuje przedmiotem planowania i opłatami na zagospodaro- wanie odpadów komunalnych, nie jest uprawniony do korzystania z większości pozostałych instrumen- tów prawnych zarządzania gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz nie ma żadnych możliwości zmiany zaistniałej sytuacji. W świetle norm jakości zarządzania podmiotem zarządzającym gospoda- rowaniem na terenie województwa odpadami komunalnymi jest marszałek województwa.

19 Art. 14 ust. 8 u-odp stanowi, że: 8.Wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają także: 1)określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; 2)wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunal- nych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalny- mi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regio- nów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn; 3)plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

20 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów legislacyjnych 1. Wprowadzenie Nowe instrumenty legislacyjne zawarte są: 1)w zmienionej u-odp: obowiązkowe: w art. 15, 2)w zmienionej u-ucp : obowiązkowe: w art. 4, art. 6l, art. 6n ust. 1, art. 6r ust. 3 art. 7 ust. 3a, nieobowiązkowe: w art. 6a ust. 1, art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust Przepisy zmienionej u-odp stanowią: Art Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. 2.Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa: 1)regiony gospodarki odpadami komunalnymi;

21 2)regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn; 3)regionalne instalacje do przetwarzania odpadów niespełniające wyma- gań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przy- czyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych. 3.Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpada- mi podlega aktualizacji, w przypadku: 1)zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; 2)zakończenia budowy regionalnych instalacji do przetwarzania odpa- dów komunalnych. 4.Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego.

22 3.Przepisy zmienionej u-ucp przewidują uchwały : 1)obowiązkowe stanowiące akt prawa miejscowego dotyczące: a)zmiany uchwały przyjmującej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4), b)terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe (art. 6l) lub zarządzenie zastępcze wojewody jeśli rada gminy nie podejmie uchwały, c)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (art. 6n ust. 1) oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji (art. 12 ustawy zmieniającej) lub zarządzenie zastępcze wojewody, d)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie- rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo- darowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właści- ciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3) lub zarządzenie zastępcze wojewody;

23 2)nieobowiązkowe stanowiące akty prawa miejscowego dotyczące: a)odbierania odpadów i opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 1), b)podziału obszaru gminy liczącej ponad mieszkańców na sekto- ry, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady (art. 6d ust. 2), c)rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4), d)określenia wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 2); 3)obowiązkowe uchwały rady gminy niestanowiące aktów prawa miejsco- wego dotyczące: a)górnej stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komu- nalnych (art. 6 ust. 2) niższej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6 ust. 4), w przypadku, gdy:

24 stawka ta dotyczy właściciela nieruchomości dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komu- nalne, rada gminy nie przyjęła uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości (ww. pkt 2 lit. a), co oznacza, że właściciel ten jest obowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takiej umowy i dowodu uiszczania opłat za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami u-ucp i przepisami odrębnymi (art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 3b), b)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (art. 6j ust. 1 pkt 1), albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości (art. 6j ust. 1 pkt 2), albo powierzchni lokalu mieszkalnego (art. 6j ust. 1 pkt 3), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

25 c)ustalenia stawki opłaty (lub zarządzenie zastępcze wojewody art. 10 ust. 1 ustawy zmieniającej): dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy gminy (art. 6k ust. 1 pkt 1) za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2) dla nieru- chomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne gdy rada gminy przyjęła uchwałę stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie przejęcia opłat od właścicieli tych nierucho- mości (ww. pkt 2 lit. a), przy czym rada gminy: określając ww. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal- nymi, bierze pod uwagę (art. 6k ust. 2) tzn.: 1)liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2)ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3)koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu- nalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; 4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal- nymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3);

26 4)nieobowiązkowe uchwały rady gminy nie stanowiące aktów prawa miejscowego dotyczące: a)zróżnicowania górnej stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6 ust. 4a), gdy: stawka ta dotyczy właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, rada gminy nie przyjęła uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie przejęcia opłat od właścicieli tych nieruchomości (ww. pkt 2 lit. a). Art. 22 ustawy zmieniającej stanowi: Art Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2.Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie zmienianej w art. 1.

27 3.Uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienia- nej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał rad gmin wydanych na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Na dzień dzisiejszy uchwały rady gminy dotyczące: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; wzoru deklaracji o wysokości opłaty oraz odbierania odpadów i opłaty od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są kluczowe dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

28 Wybrane przepisy dotyczące prawnych instrumentów reglamentacyjnych 1.Art. 9b u-ucp stanowi, że : 1.Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komu- nalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem, prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 3.Rejestr prowadzi się w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

29 2.Z art. 76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że: Art. 76. Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji i zezwo- leń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 3.Art. 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że: Art Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 2.Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 2a.Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2b.Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.

30 3.Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a. 4.Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. 5.W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.; oznacza to, że na prowadzenie rejestru działalności regulowanej odbiera- nie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przysługują środki przyznane przez właściwego miejscowo wojewodę. 4.Standardy techniczne związane z działalnością regulowaną w przepisach prawnych określają: 1) ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), która m.in. : definiuje pojęcia zasadnicze i szczegółowe wymagania rozumiane jako wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzony do obrotu,

31 wymaga, aby wprowadzane do obrotu wyroby podlegały ocenie zgodności (art. 6 ust. 1) z: zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo szczegółowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami określonymi w odrębnych ustawach; upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności lub umieszczenia oznakowanie CE i potwierdził ich zgodność (art. 8 ust. 1); w zakresie sposobu spełnienia zasadniczych wymagań art. 13 stanowi, że: wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z normami zharmonizowanymi (art. 13 ust. 1), w przypadku, gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności wyrobu z normami zharmonizowanymi, jest on obowiązany wykazać zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów (art. 13 ust. 2), określa sposób sprawowania nadzoru nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu (art. 38);

32 podaje sposób prowadzenia rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami przez Prezesa UOKiK (art. 39a), wymiaruje odpowiedzialność karną wprowadzając karę grzywny w wysokości do 100 tys. zł, za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami; 2)rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858), które wdraża postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia prawa państw członkowskich, dotyczącego maszyn, zmienionej dyrektywą Unii Europejskiej 98/79/WE, w tym: zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpie- czeństwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa, rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których, jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności, sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa;

33 3) normy zharmonizowane, które ogłasza Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, co najmniej raz na kwartał, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, podając numery i tytuły nowo ustanowionych norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrek- tywy nowego podejścia i miejscem ich publikacji, np. obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 67, poz. 852) – norma PN-EN :1999 Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i zwią- zane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Pojazdy do usuwania odpadów z pojem- ników, ładowane od tyłu., która stanowi uzupełnienie podstawowych wymagań zawartych w dyrektywie 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858); 4) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316).

34 5.Standardy organizacyjne dla działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 1) obowiązkowe wyznaczają ustawy: a) z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; c) z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), d) o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 230) 2) dobrowolne wyznaczają: a) normy ISO 9001:2001, ISO 14001, b)ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). (Dz. U. z 2004 r. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.).

35 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów ekonomicznych 1.Instrumenty ekonomiczne: 1) nowe dotyczące opłat świadczonych przez właścicieli nierucho- mości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy, na rzecz gminy zawarte są w art. 6h 6s zmienionej u-ucp, 2) dotychczasowe dotyczące opłat świadczonych przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy gminy, a powstają odpady komunalne, na rzecz uprawnionego przedsiębiorcy (wpisanego do rejestru działalności regulowanej), z którym zawarł umowę zawiera art. 6 zmienionej u-ucp. 2. Zgodnie z przepisami zu-ucp: Art. 6h. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

36 Zmiany w zakresie prawnych instrumentów kontrolnych i sankcyjnych 1.Nowe instrumenty kontrolne: 1)dotyczące sprawozdań określają: art. 16 w zmienionej u-odp; art. 9n 9t w zmienionej u-ucp; 2)dotycząc kontroli przestrzegania przepisów prawa: art. 9u 9w. w zmienionej u-ucp: Skuteczność działania ww. instrumentów będzie zależała wyłącznie ich stosowania przez wskazane w ustawie podmioty. 2.Instrumenty sankcyjne: 1)nowe dotyczące kar pieniężnych określają art. 9x 9zf zmienionej u-ucp; 2)dotyczące przepisów karnych określa art. 10 zmienionej u-ucp.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH OBOWIĄZKI GMIN ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH Bolesław Maksymowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google