Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r
Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r. Łomża

2 Kierownicze Funkcje Członków Rad RYCERZY KOLUMBA
Ci, Którzy Służą Kierownicze Funkcje Członków Rad RYCERZY KOLUMBA

3 Cel I: Rozwój Rycerzy Kolumba
Cel II: Zapewnić trwałość naszych Rad Cel III: Czuć się szczęśliwym czyniąc dobro

4 Przegląd Obowiązki Funkcjonariuszy Rad Indywidualne obowiązki
Praca w zespole Przegląd koncepcji zespołowych Jak zastosować koncepcje pracy w zespole jako funkcjonariusze Rady Narzędzia planowania

5 Wielki Rycerz Funkcjonariuszy Dyrektorzy Członkowie

6 Wielki Rycerz Dyrektor wykonawczy Rady Wybierany przez członków
Odpowiedzialny za stan Rady Przewodniczy wszystkim zebraniom Rady Jest ex-officio członkiem wszystkich komitetów Mianuje Dyrektora ds. Członkostwa i Dyrektora ds. Działalności Programowej Traktuje wzrost członkostwa jako główny priorytet

7 Wielki Rycerz Mianuje Kapelana i Lektora
Odpowiedzialny za planowanie i regularne spotkania robocze funkcjonariuszy Nadzoruje postęp programu działalności i rekrutacji Odpowiednio dokumentuje działalność Rady Jest odpowiedzialny za punktualne składanie odpowiednich raportów i formularzy zgodnie z przepisami Rady Stanowej i Rady Najwyższej Nadzoruje prace Komitetu ds. Przyjęć Zapewnia atmosferę współpracy i pracy zespołowej w Radzie Powinien być zaznajomiony z Statutem, Konstytucją i Prawami Zakonu oraz przepisami Rady

8 Wielki Rycerz Przygotowuje budżet
Upewnia się, że fundusze Rady są chronione i prawidłowe procedury są przestrzegane w szczególności kontrola Współpracuje z Sekretarzem ds. Finansów oraz Skarbnikiem w sprawach dotyczących uregulowania opłat należnych Radzie Najwyższej (podatek per capita i Katolicki Fundusz Promocyjny) oraz Radzie Stanowej Razem z Sekretarzem ds. Finansów pilnuje właściwej procedury dotyczącej członków

9 Kapelan Zakon był założony przez księdza. Kapelan przekazuje naukę Kościoła i prowadzi wiernych do zbawienia. Służy jako przewodnik duchowy Rady Mianowany przez Wielkiego Rycerza zgodnie z zasadami ustalonymi przez lokalną diecezję Nadzoruje działalność religijną Rady Pomaga w ustalaniu programów formacji duchowej dla członków Niesie pociechę w trudnych chwilach

10 Zastępca Wielkiego Rycerza
Wybierany przez członków Rady Zastępuje Wielkiego Rycerza w razie jego nieobecności, lub gdy jest on niezdolny do wykonywania swoich obowiązków Przewodniczy komitetowi ds. utrzymywania członkostwa Rady Jest drugi w hierarchii Rady Pomaga Wielkiemu Rycerzowi w prowadzeniu działalności Rady Jest członkiem Komitetu Doradczego, który nadzoruje Koło Giermków

11 Kanclerz Wybierany przez członków Rady
Pomaga Wielkiemu Rycerzowi i Zastępcy Wielkiego Rycerza w pełnieniu ich obowiązków Zachęca członków do bardziej aktywnego udziału w działalności Rady Przewodniczy Komitetowi ds. Przyjęć Przypomina Rycerzom o obowiązkach braterskich: Odwiedzać chorych Pomagać cierpiącym Członek zespołu inicjacyjnego Koła Giermków przy Radzie

12 Kronikarz Wybierany przez członków
Sporządza protokół w czasie zebrania i odczytuje protokół z poprzedniego Jest odpowiedzialny za dokładne sprawozdania z działalności Rady: Raporty Dyskusje Wnioski Uchwały Prowadzi dokumentację działalności oraz korespondencję Rady

13 Sekretarz ds. Finansów Mianowany na trzy-letnią kadencję
Podlega Wielkiemu Rycerzowi Prowadzi rejestr członków i uproszczoną rachunkowość Zbiera opłaty za inicjacje, składki członkowskie i wszelkie inne dochody uzyskiwane z działalności Rady Płaci rachunki Rady Może być zarekomendowany do ponownej nominacji na stanowisko przez Wielkiego Rycerza i Radę Powierników

14 Sekretarz ds. Finansów Odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej i członkowskiej Zbiera fundusze i przekazuje je Skarbnikowi Odpowiedzialny za składanie zamówień materiałów pomocniczych od Rady Najwyższej Składa w odpowiednim terminie formularz nr 185 pt Raport z Wyboru Funkcjonariuszy Zgłasza Radzie Najwyższej wszelkie przyjęcia, zawieszenia lub przeniesienia członków

15 Skarbnik Wybierany przez członków Zarządza funduszami Rady
Płaci wszelkie zatwierdzone rachunki z funduszy zebranych przez Sekretarza ds. Finansów Regularnie informuje członków o stanie finansowym Rady Deponuje fundusze uzyskane od Sekretarza ds. Finansów i przekazuje pokwitowania Wielkiemu Rycerzowi Odpowiedzialny za sprawozdania ze stanu konta bankowego Rady

16 Lektor Mianowany przez Wielkiego Rycerza
Zapewnia członkom pouczające oraz przyjemne zajęcia podczas zebrań: Odpowiednie filmy Zaprasza prelegentów

17 Radca Wybierany przez członków Interpretuje przepisy Rycerzy Kolumba
Biegły w przepisach dotyczących prowadzenie zebrań Utrzymuje porządek podczas debat Reprezentuje Radę we wszelkich sprawach prawnych Powinien znać Statut, Konstytucję, Prawa i przepisy wykonawcze Zakonu, jak również sposób prowadzenia zebrań Rady

18 Kustosz Wybierany przez członków
Przygotowuje izbę obrad (salę konferencyjną) Przygotowuje niezbędne przedmioty Nadzoruje strażników Pilnuje przyborów do ceremonii ślubowania Pilnuje, aby wszyscy obecni członkowie posiadali ważne karty członkowskie

19 Strażnicy Wybierani przez członków Rady
Dwaj strażnicy pełnią wartę przy wejściu do izby obrad Sprawdzają ważność kart członkowskich przed wpuszczeniem na zebranie lub ceremonię Obydwoje współpracują z Kustoszem podczas wykonywania swoich obowiązków

20 Rada Powierników Składa się z Wielkiego Rycerza (przewodniczącego) i trzech wybranych członków Przeprowadza kontrolę sprawozdań Rady co najmniej dwa razy w roku Przeprowadza rewizję finansów Rady na podstawie danych od Sekretarza ds. Finansów oraz Skarbnika w celu sprawdzenia czy konta są zbilansowane Są członkami Komitetu ds. Utrzymania Członkostwa, któremu przewodniczy Zastępca Wielkiego Rycerza

21 Dyrektorzy ds. Członkostwa i ds. Działalności Programowej
Mianowani przez Wielkiego Rycerza Są liderami Rady Ustalają cele Rady Zachęcają członków do udziału w działalności Rady Brother Knights selected for these positions must command the respect of the membership in the council and the ability to organize and supervise the work of the various directors and committeemen. They must communicate, guide, and instill in others the enthusiasm needed. These men must be able to do the job required of them. These positions are demanding in terms of time, talent, dedication and enthusiasm.

22 Dyrektor ds. Członkostwa
Mianowany przez Wielkiego Rycerza Przewodniczy komitetowi rekrutacyjnemu Nadzoruje komitet odpowiedzialny za utrzymywanie członkostwa

23 Dyrektor ds. Działalności Programowej
Mianowany przez Wielkiego Rycerza Organizuje i nadzoruje program działalności Rady Rekomenduje Wielkiemu Rycerzowi kandydatów na stanowiska dyrektorów ds. współpracy z: Kościołem Społecznością lokalną Radą Rodziną Młodzieżą Oraz pozostałych

24 Dyrektor ds. Działalności Programowej
Jest liderem przewodniczących Komitetów Służy pomocą Ustala kierunek działania Wprowadza w życie sugestie członków Prowadzi działalność zgodnie z potrzebą Kościoła, społeczności i Rady

25

26 Planowanie Strategiczne

27 Rodzaje Planowania Roczny plan działalności Rady
Planowanie pojedynczych projektów Przygotowanie nowej kadry liderów Planowanie finansowe Explain to the participants the different types of planning. Planning for council activities is determining a group of activities that a council will do in a given fraternal year. Once the activities for a particular year is completed, then planning for each individual activity. Going with activity planning is budget planning to help determine funding for the activities. Succession planning is planning for who will occupy various offices and chairmanship in the council’s future.

28 Planowanie Działalności Rady
Jaka dziedzina działalności najbardziej odpowiada członkom? Co jest najważniejsze w tym Roku Bratnim? Z jaką działalnością się ta Rada najbardziej utożsamia? Wybór działalności Co zostało dobrze zrobione w przeszłości? Jaka działalność wydaje się najciekawsza? Jaka działalność najbardziej odpowiada możliwościom Rady? When determining what the council’s activities will be, it is important for the council to determine its identity. What is meant by that is there are a great many activities a council can participate in but the council needs to think about “who we are as a council”. Are we mainly social in nature? Are we focused on family life? Are we focused on religious formation? This question really should be answered in light of the parish or parishes it serves. For councils that serve only one parish, the answer lies in how well the council is woven into the fabric of the parish’s ministry. For multi-parish councils, the answer lies in the use of the Parish Round Table and the coordinators for the various parishes. When looking at specific activities, it is important to remember what went well in the past, what may not have gone so well (and thus be substituted for new activities). It is also important to take the sense of the council members and other officers to find out what new activities might be appeal. Taking the sense of the council, through discussion at meetings, or talking informally in small groups should be an ongoing process.

29 Narzędzia Planowania Działalności Rady
Przewodnik “Ruszaj do Dzieła” Aplikacja o Nagrodę im. Kolumba Kalendarz Uprzednie doświadczenie i byli liderzy Inne Rady Możliwości Rady Stanowej Review with participants the various tools they can use to help with planning. Place special emphasis on the Surge with Service booklet. Remind them of the importance for all directors to have a copy of the booklet.

30 Profil „Najlepszych Rad”
Rozwój jest priorytetem # 1 Rok zakończony z zyskiem netto Krótko i długo terminowe cele Zaangażowanie wszystkich Funkcjonariuszy Stanowych Konsekwentna struktura organizacyjna i program Dyrektor ds. Członkostwa - klucz do sukcesu Zaangażowanie członków i zasobów Wyznaczone cele są bardziej ambitne niż te zasugerowane przez Radę Najwyższą

31 Profil „Słabszych Rad”
Brak konsekwencji w wyborze Funkcjonariuszy Słabo zdefiniowane obowiązki Funkcjonariuszy Stanowych Brak jedności wśród Funkcjonariuszy Słabe wybory na kluczowe pozycje Brak celów krótko i długo terminowych Brak misji i wizji Brak koncentracji nad programami Problemy finansowe

32

33 Budżet

34 Przykładowe Wydatki w Budżecie
Członkostwo Wydatki zespołów do stopni Działalność Wydatki zespołów Wydatki związane z działalnością na rzecz: Kościoła Społeczności Rady Rodziny Młodzieży

35 Przykładowe Wydatki w Budżecie
„Public Relations” Biuletyn Rady Strona internetowa Zebrania Rady Coroczne Zebranie Rady Stanowej Zebrania rejonowe lub diecezjalne

36 Przykładowe Wydatki w Budżecie
Funkcjonariusze Rady Zebrania Podróże Inne Wydatki

37 Przykładowe Przychody do Budżetu
Składka członkowska pomnożona przez liczbę członków w Radzie Dochód z działalności Inny dochód

38 Przykładowe Wydatki dot. Członkostwa
Zespół ds. Członkostwa Dyrektor ds. Członkostwa Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Ceremoniały Poczta i wydruki Ćwiczenia i seminaria szkoleniowe

39 Po co to wszystko? Pomaga zidentyfikować potrzeby
Pokazuje mocne i słabe strony Rady Zaoferuj swoją pomoc Sukces jest wyborem Dobre planowanie jest dobre dla Ciebie! Co roku należy przeprowadzić rewizję planów

40 Pytanie

41

42 Prowadzenie Zebrania

43 Schemat Zajmowania Miejsc Na Zebraniu
Flaga państwowa Sekretarz Wielki Skarbnik ds. Finansów Rycerz Kapelan Kronikarz Flaga papieska Flaga Rycerzy Kolumba Adwokat Stół Powitalny Dyrektorzy ds (z krzyżem i książką obecnością) Lektor Programów Działalności Rada Powierników Kustosz Kanclerz Zastępca Wielkiego Rycerza Strażnik Wnętrz Wejście Strażnik Bram Członkowie Członkowie

44 Jak Rozpocząć Zebranie
Wezwanie do obrad Sprawozdanie nt. obecnych na sali Modlitwa Odczytanie Listy Obecności Funkcjonariuszy Hymn na rozpoczęcie („Boże coś Polskę”) Przedstawienie nowych członków oraz honorowych gości

45 Odczytanie Protokołu Kronikarz czyta protokół poprzedniego zebrania
Zgłoszenie zmian w protokole Kronikarz notuje zmiany Jeśli nikt nie zgłasza poprawek, protokół zostaje zatwierdzony Jeśli są poprawki, następuje głosowanie

46 Sprawozdania Sprawozdanie Komitetu ds. Przyjęć oraz Odczytanie Zgłoszeń Głosowanie w sprawie członkostwa tajne najpierw głosowanie ogólne 50% plus jeden obecnych aby przyjąć listę jeśli lista nie jest zatwierdzona, następuje głosowanie nad każdym kandydatem Odczytanie informacji o zgłoszeniach w innych Radach Inicjacja

47 Sprawozdanie Wielkiego Rycerza
Ważne sprawy Przekazanie swoich idei Wyrażenie troski lub uznania Wszelkie uwagi dotyczące spraw ubiegłego miesiąca Przekazanie sprawozdania: z ostatniego zebrania Stanowego spotkania z Delegatem Rejonowym zebrań specjalnego komitetu wszelkie inne informacje Wręczenie nagród zasłużonym członkom Rady

48 Sprawozdanie Kapelana
Obejmuje wszelkie sprawy dotyczące jego funkcji, a także krótką mowę na odpowiedni temat religijny Okazja do sprawowania nauczycielskiej misji Kościoła Poinformowania jakie w danej sprawie jest stanowisko Kościoła Sprawy parafii – korespondencja z diecezją czy działalność komitetów parafialnych

49 Sprawozdanie Skarbnika
Sprawozdanie z salda bankowego dotyczącego wszystkich kont bankowych Rady Dokładne zestawienie bilansu na każde zebranie, albo bardziej ogólne sprawozdanie Pokazanie dokumentów jako potwierdzenie wpływów funduszy przekazanych, a także odczytanie pokwitowań depozytów na fundusze

50 Sprawozdanie Sekretarza ds. Finansów
Informacje o sumach pieniężnych otrzymanych w okresie od ostatniego zebrania Bardzo ważne jest, aby członkowie byli poinformowani ile pieniędzy Rada zebrała i jak zostały one rozdzielone To sprawozdanie, tak jak i czytanie protokołu, jest obowiązkowym punktem biznesowego zebrania Jeżeli któremuś z członków grozi zawieszenie, w sprawozdaniu powinna być informacja na temat przebiegu procesu zawieszenia

51 Przepływ Funduszy w Radzie
Zbieranie Funduszy Wydawanie Funduszy Wielki Rycerz Sekretarz ds. Finansów Skarbnik BANK Wydatek Sekretarz ds. Finansów Rada Powierników Skarbnik Składki Zebrane fundusze Wydatki / Wypłaty

52 Uwagi Wielki Rycerz może wykluczyć niektóre punkty z obrad Rady, jeżeli nie ma nic nowego, lub też gdy ktoś jest nieobecny Odczytanie protokołu, sprawozdanie komitetu ds. przyjęć, tajne głosowanie na przyjęcie nowych członków, sprawozdanie Wielkiego Rycerza, i odczytanie sprawozdania Sekretarza ds. Finansów muszą odbyć się w czasie każdego zebrania roboczego JEŻELI ZAWALISZ PLANOWANIE, ZAPLANUJESZ PORAŻKĘ! Planowanie zebrania powinno zabrać tyle czasu, lub nawet więcej, co samo zebranie

53 Komunikaty Wielki Rycerz teraz czyta Radzie bieżące komunikaty i korespondencję z ostatnich kilku tygodni Jeżeli dotyczą zbiórki pieniężnej, lub podjęcia akcji wymagającej dyskusji, należy poruszyć je w punkcie zebrania poświęconym na omówienie nowych spraw Przegląd Korespondencji Rady Ograniczyć do minimum Podkreślić najważniejsze fragmenty

54 Sprawozdanie Kanclerza
Przekazać informacje ds. programu pomocy w studiach klerykom lub kandydatom do zakonu Do obowiązków Kanclerza należy też zadbanie, aby członkowie wykazywali zainteresowanie działalnością Rady Zaleca się aby był przewodniczącym Komitetu ds. Przyjęć

55 Działalność programowa jest „sercem” ideału kolumbianizmu
Sprawozdanie nt. Działalności Programowej Działalność programowa jest „sercem” ideału kolumbianizmu Dzięki niej zmieniamy świat na lepsze Dyrektor ds. Działalności na Rzecz Społeczności n.p. pomoc potrzebującym, oczyszczanie dróg, lub krwiodawstwo Dyrektor ds. Działalności na Rzecz Rodziny n.p. pikniki rodzinne, program rodziny miesiąca i rodziny roku, a także wieczór dla uczczenia pań Dyrektor ds. Współpracy z Kościołem n.p. pomoc w sprzątaniu kościoła, wspólne uczestnictwo we Mszy św., lub programy modlitw Dyrektor ds. Działań z Młodzieżą n.p. sponsorowanie Koła Giermków Kolumba, wspieranie harcerstwa, lub imprezy sportowe rekolekcje dla młodzieży i wsparcie dla Światowych Dni Młodzieży Dyrektor ds. Działalności na Rzecz Rady „public relations” „Rycerz miesiąca” drużyny i imprezy sportowe

56 Rada albo rozwija się, jest „żywa”,
Sprawozdanie nt. Działalności Programowej Dyrektor ds. Członkostwa informuje o terminach ślubowań i o akcjach rekrutacyjnych Rada albo rozwija się, jest „żywa”, albo „umiera”, nie ma stanu pośredniego

57 Raporty Komitetów Stałych
Te komitety są wyznaczone przez Wielkiego Rycerza w celu wykonania projektu nieprzewidzianego w statucie Rady Przykładem takiego komitetu może być komitet zbierania funduszy na cele charytatywne

58 Zastępca Wielkiego Rycerza
Może w tym momencie poinformować członków na temat ostatniego zebrania funkcjonariuszy Rada powinna zwoływać zebranie funkcjonariuszy co miesiąc przede wszystkim w celu przygotowania do spotkania ogólnego Pamiętajmy, że Zastępca Wielkiego Rycerza jest drugi w hierarchii po Wielkim Rycerzu. Asystuje on Wielkiemu Rycerzowi w prowadzeniu spraw Rady. W razie nieobecności Wielkiego Rycerza, przewodniczy w zebraniach Rady i we wszystkich innych sprawach Rady ma wtedy te same uprawnienia, co Wielki Rycerz.

59 Sprawy Nie Zakończone Są to sprawy z poprzedniego zebrania, które nie zostały rozstrzygnięte lub wymagają więcej przygotowania, a także zgłoszone do głosowania wnioski o przyznanie funduszy powyżej pewnej kwoty.

60 Nowe Sprawy Dotyczy to spraw, które jeszcze nie były omawiane na ogólnym zebraniu, a które teraz mają zostać przedyskutowane i rozstrzygnięte. Tym niemniej, te sprawy powinny być wcześniej przedyskutowane na zebraniu funkcjonariuszy i powinny znaleźć się na agendzie.

61 Kontrola Zebrania Rola Radcy Przypilnowanie, aby
wypowiedzi były jasne i zwięzłe wniosek został zgłoszony i poparty w prawidłowy sposób każdy mógł się wypowiedzieć i aby nikt nie monopolizował rozmowy w czasie głosowania było zadane pytanie, kto jest „za” i następnie osobne pytanie, kto jest „przeciw” ogłoszenie ostatecznej decyzji podjętej w wyniku głosowania, zanim przejdzie się do następnych punktów agendy

62 Na Zakończenie Zebrania
Wielki Rycerz prosi o pamięć chorych lub cierpiących członkach Rady Lektor przedstawia sekcję „Dobro Zakonu” zebrania, która dotyczy programów edukacyjnych i rozrywkowych dla członków Rady Część towarzyska Podsumowanie Kapelana Modlitwa na zakończenie Hymn na zakończenie („Jeszcze Polska”) Zakończenie zebrania

63 Uwagi Nie wolno opuścić czytania protokołu z poprzedniego zebrania
To, co naprawdę liczy się jako historyczny dokument, zostaje na piśmie Zapamiętać punkty, które mogą lub nie mogą zostać opuszczone

64 Ci, Którzy Służą Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących źródłach: Przewodnik Wielkiego Rycerza (#915-PL) Przewodnik Kapelana (#945-PL) Przewodnik Sekretarza ds. Finansów (#1410-PL) Statut, Konstytucja i Prawa (#30-PL) Przepisy Wykonawcze Rady Jak Prowadzić Zebranie (#483-PL) Obowiązki Wielkiego Rycerza (#1937-PL)

65

66 Struktura Rady Stanowej
At the National Fraternal Congress Meeting in Wisconsin – the KofC was asked to present what they do and how they handle the topics of Lodge Development, or NCD / Statistical Reporting / Branding or Name Recognition – PR / and most importantly Membership Growth. What I would like to do here today is recreate the presentation on Membership Growth from the Knights of Council Supreme Council’s perspective. Struktura Rady Stanowej 66

67 Struktura Organizacyjna Rady Stanowej
Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy

68 Struktura Organizacyjna Rady Stanowej
Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy

69 Delegat Stanowy Wybierany co roku przez delegatów
Jest prezesem jurysdykcji i reprezentuje Najwyższego Rycerza i Radę Dyrektorów Mianuje Stanowych Dyrektorów ds. Członkostwa i ds. Działalności Programowej, Delegata Rejonowego oraz pozostały personel Koordynuje działalność z Konsultantem ds. Rozwoju Wydatki związane z pracą na rzecz Zakonu są zwracane przez Radę Najwyższą i przez Radę Stanową

70 Kapelan Stanowy Mianowany przez Delegata Stanowego, zatwierdzony przez ordynariusza Doradza Funkcjonariuszom Stanowym w sprawach związanych z Kościołem Nadzoruje działalność Rady Stanowej na rzecz Kościoła Wydatki związane z pracą na rzecz Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

71 Funkcjonariusze Stanowi
Wybierani co roku przez delegatów Każdy z funkcjonariuszy ma obowiązki wyszczególnione w statucie Wydatki związane z pracą dla Zakonu zwracane przez Radę Stanową Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy

72 Obowiązki Sekretarza Stanowego
Spisuje protokół z dorocznego zebrania Rady Stanowej, zebrań Funkcjonariuszy Stanowych oraz zebrań Komitetów Stanowych. Koordynuje rozsyłanie do Rad rachunków za podatek per capita. Wysyła zawiadomienia od Rady Stanowej i Delegata Stanowego Przechowuje Akta Rady Stanowej Pełni obowiązki Delegata Stanowego podczas jego nieobecności lub choroby [Sekcja 60 (2)] Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów Wykonawczych Rady Stanowej Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

73 Obowiązki Skarbnika Stanowego
Zbiera podatek per capita od Rad, składki, oraz przechowuje fundusze Rady Stanowej Deponuje fundusze Rady Stanowej w odpowiednich bankach Płaci rachunki zaakceptowane przez Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego Przekazuje księgi do kontroli Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów Wykonawczych Rady Stanowej Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

74 Obowiązki Radcy Stanowego
Interpretuje Prawa i Regulamin Zakonu Jest przewodniczącym Komitetu ds. Rezolucji Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów wykonawczych Rady Stanowej Zasięga porady Prawnika jeżeli nastaje taka potrzeba Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

75 Obowiązki Kustosza Stanowego
Pomaga audytorom podczas corocznej kontroli ksiąg Rady Stanowej Utrzymuje spis majątku Rady Stanowej Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów wykonawczych Rady Stanowej Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

76 Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy

77 Funkcjonariusze Stanowi
Z czasem mają obowiązek złożyć ślubowanie trzeciego stopnia Z czasem, jak będzie już program ubezpieczeniowy w Polsce będą musieli być członkami ubezpieczonymi

78 Ciągłość Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy
Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Radca Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Kustosz Stanowy

79 Struktura Organizacyjna Rady Stanowej
Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy

80 Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa
Mianowany przez Delegata Stanowego Odpowiedzialny za wzrost i rozwój członkostwa i współpracę z Konsultantem ds. Rozwoju Nadzoruje rekrutację, utrzymanie członków, i rozwój nowych Rad według planów Delegata Stanowego Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

81 Przewodniczący ds. Rekrutacji
Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Przewodniczy staraniom o rekrutację nowych członków Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

82 Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa
Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Przewodniczy staraniom o utrzymanie liczby aktywnych członków Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

83 Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad
Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Odpowiedzialny za tworzenie Nowych Rad Zleca założenie nowej Rady Delegatowi Rejonowemu oraz Zespołowi ds. Rozwoju Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

84 Przewodniczący ds. Utrzymania Rad
Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Przewodniczy staraniom przeciwko zawieszeniu Rad na terenie stanu Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

85 Struktura Organizacyjna Rady Stanowej
Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy

86 Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej
Mianowany przez Delegata Stanowego Składa rekomendacje na przewodniczących w kategoriach działalności programowej Odpowiedzialny za promowanie działalności na rzecz Kościoła, Rady, społeczności, rodziny i młodzieży w stanie Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

87 Struktura Organizacyjna Rady Stanowej
Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy

88 Delegat Rejonowy Obowiązki
Mianowany przez Delegata Stanowego, zatwierdzony przez Radę Najwyższą Nie więcej niż 4 lub 5 Rad na rejon Odpowiedzialny za wzrost– rekrutację i utrzymanie członków, rozwój nowych Rad, oraz działalność programową w rejonie Odpowiedzialny za ceremoniały w rejonie Zapewnia sprawną administrację Rad

89 Delegat Rejonowy Wydatki
Kilometraż, rozmowy telefoniczne, oraz inne dozwolone wydatki są zwracane przez Radę Najwyższą Wydatki związane z rozwojem nowych Rad zwracane są przez Radę Najwyższą Wydatki związane z działalnością Rady Stanowej są zwracane przez Radę Stanową

90 Struktura Organizacyjna Rady Stanowej
Delegat Stanowy Kapelan Stanowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Sekretarz Stanowy Skarbnik Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy Delegat Rejonowy

91 Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju
Doradza funkcjonariuszom stanowym w sprawach dot. członkostwa i rozwoju Rad Pomaga Radzie Stanowej ustalić cele i wprowadzić w życie plany rekrutacji i utrzymania członkostwa oraz rozwoju nowych Rad Pomaga w organizacji programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy Stanu/rejonu

92 Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju
c.d. Bierze udział w stanowych/rejonowych zebraniach zgodnie z zaleceniem Delegata Stanowego Promuje braterski program działalności Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Najwyższą

93 Źródła Dochodu Rady Stanowej
Podatek per capita Zbieranie funduszy Inwestycje

94 Wydatki Rady Stanowej Wydatki Funkcjonariuszy Stanowych
Wydatki związane z Rekrutacją Wydatki związane ze Stanową działalnością programową Datki charytatywne Wydatki związane z utrzymaniem biura stanowego Koszta spotkań kapelanów

95 Profil „Najlepszych Rad Stanowych”
Rozwój jest priorytetem # 1 Rok zakończony z zyskiem netto Krótko i długo terminowe cele Zaangażowanie wszystkich Funkcjonariuszy Stanowych Konsekwentna struktura organizacyjna i program Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa – klucz do sukcesu Zaangażowanie członków i zasobów Wyznaczone cele są wyższe niż te zasugerowane przez Radę Najwyższą

96 Profil „Słabszych Rad Stanowych”
Brak konsekwencji w wyborze funkcjonariuszy Słabo zdefiniowane obowiązki funkcjonariuszy Stanowych Brak jedności wśród funkcjonariuszy Słabe wybory na kluczowe pozycje Brak celów krótko i długo terminowych Brak misji i wizji Brak koncentracji nad programami Problemy finansowe

97 Rycerze Kolumba Polska
At the National Fraternal Congress Meeting in Wisconsin – the KofC was asked to present what they do and how they handle the topics of Lodge Development, or NCD / Statistical Reporting / Branding or Name Recognition – PR / and most importantly Membership Growth. What I would like to do here today is recreate the presentation on Membership Growth from the Knights of Council Supreme Council’s perspective. Rycerze Kolumba Polska 97


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google