Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r. Łomża.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r. Łomża."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r. Łomża

2 Ci, Którzy Służą Kierownicze Funkcje Członków Rad RYCERZY KOLUMBA

3 Cel I:Rozwój Rycerzy Kolumba Cel II:Zapewnić trwałość naszych Rad Cel III: Czuć się szczęśliwym czyniąc dobro

4 Przegląd Obowiązki Funkcjonariuszy Rad –Indywidualne obowiązki –Praca w zespole Przegląd koncepcji zespołowych Jak zastosować koncepcje pracy w zespole jako funkcjonariusze Rady Narzędzia planowania

5 Wielki Rycerz Funkcjonariuszy Dyrektorzy Członkowie

6 Wielki Rycerz Dyrektor wykonawczy Rady Wybierany przez członków Odpowiedzialny za stan Rady Przewodniczy wszystkim zebraniom Rady Jest ex-officio członkiem wszystkich komitetów Mianuje Dyrektora ds. Członkostwa i Dyrektora ds. Działalności Programowej Traktuje wzrost członkostwa jako główny priorytet

7 Wielki Rycerz Mianuje Kapelana i Lektora Odpowiedzialny za planowanie i regularne spotkania robocze funkcjonariuszy Nadzoruje postęp programu działalności i rekrutacji Odpowiednio dokumentuje działalność Rady Jest odpowiedzialny za punktualne składanie odpowiednich raportów i formularzy zgodnie z przepisami Rady Stanowej i Rady Najwyższej Nadzoruje prace Komitetu ds. Przyjęć Zapewnia atmosferę współpracy i pracy zespołowej w Radzie Powinien być zaznajomiony z Statutem, Konstytucją i Prawami Zakonu oraz przepisami Rady

8 Wielki Rycerz Przygotowuje budżet Upewnia się, że fundusze Rady są chronione i prawidłowe procedury są przestrzegane w szczególności kontrola Współpracuje z Sekretarzem ds. Finansów oraz Skarbnikiem w sprawach dotyczących uregulowania opłat należnych Radzie Najwyższej (podatek per capita i Katolicki Fundusz Promocyjny) oraz Radzie Stanowej Razem z Sekretarzem ds. Finansów pilnuje właściwej procedury dotyczącej członków

9 Kapelan Zakon był założony przez księdza. Kapelan przekazuje naukę Kościoła i prowadzi wiernych do zbawienia. Służy jako przewodnik duchowy Rady Mianowany przez Wielkiego Rycerza zgodnie z zasadami ustalonymi przez lokalną diecezję Nadzoruje działalność religijną Rady Pomaga w ustalaniu programów formacji duchowej dla członków Niesie pociechę w trudnych chwilach

10 Zastępca Wielkiego Rycerza Wybierany przez członków Rady Zastępuje Wielkiego Rycerza w razie jego nieobecności, lub gdy jest on niezdolny do wykonywania swoich obowiązków Przewodniczy komitetowi ds. utrzymywania członkostwa Rady Jest drugi w hierarchii Rady Pomaga Wielkiemu Rycerzowi w prowadzeniu działalności Rady Jest członkiem Komitetu Doradczego, który nadzoruje Koło Giermków

11 Kanclerz Wybierany przez członków Rady Pomaga Wielkiemu Rycerzowi i Zastępcy Wielkiego Rycerza w pełnieniu ich obowiązków Zachęca członków do bardziej aktywnego udziału w działalności Rady Przewodniczy Komitetowi ds. Przyjęć Przypomina Rycerzom o obowiązkach braterskich: –Odwiedzać chorych –Pomagać cierpiącym Członek zespołu inicjacyjnego Koła Giermków przy Radzie

12 Kronikarz Wybierany przez członków Sporządza protokół w czasie zebrania i odczytuje protokół z poprzedniego Jest odpowiedzialny za dokładne sprawozdania z działalności Rady: –Raporty –Dyskusje –Wnioski –Uchwały Prowadzi dokumentację działalności oraz korespondencję Rady

13 Sekretarz ds. Finansów Mianowany na trzy-letnią kadencję Podlega Wielkiemu Rycerzowi Prowadzi rejestr członków i uproszczoną rachunkowość Zbiera opłaty za inicjacje, składki członkowskie i wszelkie inne dochody uzyskiwane z działalności Rady Płaci rachunki Rady Może być zarekomendowany do ponownej nominacji na stanowisko przez Wielkiego Rycerza i Radę Powierników

14 Sekretarz ds. Finansów Odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej i członkowskiej Zbiera fundusze i przekazuje je Skarbnikowi Odpowiedzialny za składanie zamówień materiałów pomocniczych od Rady Najwyższej Składa w odpowiednim terminie formularz nr 185 pt Raport z Wyboru Funkcjonariuszy Zgłasza Radzie Najwyższej wszelkie przyjęcia, zawieszenia lub przeniesienia członków

15 Skarbnik Wybierany przez członków Zarządza funduszami Rady Płaci wszelkie zatwierdzone rachunki z funduszy zebranych przez Sekretarza ds. Finansów Regularnie informuje członków o stanie finansowym Rady Deponuje fundusze uzyskane od Sekretarza ds. Finansów i przekazuje pokwitowania Wielkiemu Rycerzowi Odpowiedzialny za sprawozdania ze stanu konta bankowego Rady

16 Lektor Mianowany przez Wielkiego Rycerza Zapewnia członkom pouczające oraz przyjemne zajęcia podczas zebrań: –Odpowiednie filmy –Zaprasza prelegentów

17 Radca Wybierany przez członków Interpretuje przepisy Rycerzy Kolumba Biegły w przepisach dotyczących prowadzenie zebrań Utrzymuje porządek podczas debat Reprezentuje Radę we wszelkich sprawach prawnych Powinien znać Statut, Konstytucję, Prawa i przepisy wykonawcze Zakonu, jak również sposób prowadzenia zebrań Rady

18 Kustosz Wybierany przez członków Przygotowuje izbę obrad (salę konferencyjną) –Przygotowuje niezbędne przedmioty Nadzoruje strażników Pilnuje przyborów do ceremonii ślubowania Pilnuje, aby wszyscy obecni członkowie posiadali ważne karty członkowskie

19 Strażnicy Wybierani przez członków Rady Dwaj strażnicy pełnią wartę przy wejściu do izby obrad Sprawdzają ważność kart członkowskich przed wpuszczeniem na zebranie lub ceremonię Obydwoje współpracują z Kustoszem podczas wykonywania swoich obowiązków

20 Rada Powierników Składa się z Wielkiego Rycerza (przewodniczącego) i trzech wybranych członków Przeprowadza kontrolę sprawozdań Rady co najmniej dwa razy w roku Przeprowadza rewizję finansów Rady na podstawie danych od Sekretarza ds. Finansów oraz Skarbnika w celu sprawdzenia czy konta są zbilansowane Są członkami Komitetu ds. Utrzymania Członkostwa, któremu przewodniczy Zastępca Wielkiego Rycerza

21 Mianowani przez Wielkiego Rycerza Są liderami Rady Ustalają cele Rady Zachęcają członków do udziału w działalności Rady Dyrektorzy ds. Członkostwa i ds. Działalności Programowej

22 Dyrektor ds. Członkostwa Mianowany przez Wielkiego Rycerza Przewodniczy komitetowi rekrutacyjnemu Nadzoruje komitet odpowiedzialny za utrzymywanie członkostwa

23 Dyrektor ds. Działalności Programowej Mianowany przez Wielkiego Rycerza Organizuje i nadzoruje program działalności Rady Rekomenduje Wielkiemu Rycerzowi kandydatów na stanowiska dyrektorów ds. współpracy z: – Kościołem – Społecznością lokalną – Radą – Rodziną – Młodzieżą – Oraz pozostałych

24 Jest liderem przewodniczących Komitetów Służy pomocą Ustala kierunek działania Wprowadza w życie sugestie członków Prowadzi działalność zgodnie z potrzebą Kościoła, społeczności i Rady Dyrektor ds. Działalności Programowej

25

26 Planowanie Strategiczne

27 Rodzaje Planowania Roczny plan działalności Rady Planowanie pojedynczych projektów Przygotowanie nowej kadry liderów Planowanie finansowe

28 Planowanie Działalności Rady Jaka dziedzina działalności najbardziej odpowiada członkom? –Co jest najważniejsze w tym Roku Bratnim? –Z jaką działalnością się ta Rada najbardziej utożsamia? Wybór działalności –Co zostało dobrze zrobione w przeszłości? –Jaka działalność wydaje się najciekawsza? –Jaka działalność najbardziej odpowiada możliwościom Rady?

29 Narzędzia Planowania Działalności Rady Przewodnik Ruszaj do Dzieła Aplikacja o Nagrodę im. Kolumba Kalendarz Uprzednie doświadczenie i byli liderzy Inne Rady Możliwości Rady Stanowej

30 Profil Najlepszych Rad Rozwój jest priorytetem # 1 Rok zakończony z zyskiem netto Krótko i długo terminowe cele Zaangażowanie wszystkich Funkcjonariuszy Stanowych Konsekwentna struktura organizacyjna i program Dyrektor ds. Członkostwa - klucz do sukcesu Zaangażowanie członków i zasobów Wyznaczone cele są bardziej ambitne niż te zasugerowane przez Radę Najwyższą

31 Profil Słabszych Rad Brak konsekwencji w wyborze Funkcjonariuszy Słabo zdefiniowane obowiązki Funkcjonariuszy Stanowych Brak jedności wśród Funkcjonariuszy Słabe wybory na kluczowe pozycje Brak celów krótko i długo terminowych Brak misji i wizji Brak koncentracji nad programami Problemy finansowe

32

33 Budżet

34 Członkostwo –Wydatki zespołów do stopni Działalność –Wydatki zespołów –Wydatki związane z działalnością na rzecz: Kościoła Społeczności Rady Rodziny Młodzieży Przykładowe Wydatki w Budżecie

35 Public Relations –Biuletyn Rady –Strona internetowa Zebrania –Rady –Coroczne Zebranie Rady Stanowej –Zebrania rejonowe lub diecezjalne Przykładowe Wydatki w Budżecie

36 Funkcjonariusze Rady –Zebrania –Podróże Inne Wydatki Przykładowe Wydatki w Budżecie

37 Składka członkowska pomnożona przez liczbę członków w Radzie Dochód z działalności Inny dochód Przykładowe Przychody do Budżetu

38 Zespół ds. Członkostwa Dyrektor ds. Członkostwa Rady Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Ceremoniały Poczta i wydruki Ćwiczenia i seminaria szkoleniowe Przykładowe Wydatki dot. Członkostwa

39 Po co to wszystko? Pomaga zidentyfikować potrzeby Pokazuje mocne i słabe strony Rady Zaoferuj swoją pomoc Sukces jest wyborem Dobre planowanie jest dobre dla Ciebie! Co roku należy przeprowadzić rewizję planów

40 Pytanie

41

42 Prowadzenie Zebrania

43 Flaga państwowa Sekretarz Wielki Skarbnik ds. Finansów Rycerz KapelanKronikarz Flaga papieska Flaga Rycerzy Kolumba Adwokat Stół Powitalny Dyrektorzy ds. (z krzyżem i książką obecnością)Lektor Programów Działalności Rada Powierników KustoszKanclerz Zastępca Wielkiego Rycerza Strażnik Wnętrz Wejście Strażnik Bram Członkowie Członkowie Schemat Zajmowania Miejsc Na Zebraniu

44 Wezwanie do obrad Sprawozdanie nt. obecnych na sali Modlitwa Odczytanie Listy Obecności Funkcjonariuszy Hymn na rozpoczęcie (Boże coś Polskę) Przedstawienie nowych członków oraz honorowych gości Jak Rozpocząć Zebranie

45 Kronikarz czyta protokół poprzedniego zebrania Zgłoszenie zmian w protokole Kronikarz notuje zmiany Jeśli nikt nie zgłasza poprawek, protokół zostaje zatwierdzony Jeśli są poprawki, następuje głosowanie Odczytanie Protokołu

46 Sprawozdanie Komitetu ds. Przyjęć oraz Odczytanie Zgłoszeń Głosowanie w sprawie członkostwa tajne najpierw głosowanie ogólne 50% plus jeden obecnych aby przyjąć listę jeśli lista nie jest zatwierdzona, następuje głosowanie nad każdym kandydatem Odczytanie informacji o zgłoszeniach w innych Radach Inicjacja Sprawozdania

47 Sprawozdanie Wielkiego Rycerza Ważne sprawy Przekazanie swoich idei Wyrażenie troski lub uznania Wszelkie uwagi dotyczące spraw ubiegłego miesiąca Przekazanie sprawozdania: z ostatniego zebrania Stanowego spotkania z Delegatem Rejonowym zebrań specjalnego komitetu wszelkie inne informacje Wręczenie nagród zasłużonym członkom Rady

48 Sprawozdanie Kapelana Obejmuje wszelkie sprawy dotyczące jego funkcji, a także krótką mowę na odpowiedni temat religijny Okazja do sprawowania nauczycielskiej misji Kościoła Poinformowania jakie w danej sprawie jest stanowisko Kościoła Sprawy parafii – korespondencja z diecezją czy działalność komitetów parafialnych

49 Sprawozdanie Skarbnika Sprawozdanie z salda bankowego dotyczącego wszystkich kont bankowych Rady Dokładne zestawienie bilansu na każde zebranie, albo bardziej ogólne sprawozdanie Pokazanie dokumentów jako potwierdzenie wpływów funduszy przekazanych, a także odczytanie pokwitowań depozytów na fundusze

50 Sprawozdanie Sekretarza ds. Finansów Informacje o sumach pieniężnych otrzymanych w okresie od ostatniego zebrania Bardzo ważne jest, aby członkowie byli poinformowani ile pieniędzy Rada zebrała i jak zostały one rozdzielone To sprawozdanie, tak jak i czytanie protokołu, jest obowiązkowym punktem biznesowego zebrania Jeżeli któremuś z członków grozi zawieszenie, w sprawozdaniu powinna być informacja na temat przebiegu procesu zawieszenia

51 Sekretarz ds. Finansów Skarbnik Składki Skarbnik Wielki Rycerz Sekretarz ds. Finansów Wydatek Zbieranie FunduszyWydawanie Funduszy Wydatki / Wypłaty Przepływ Funduszy w RadzieBANK Zebrane fundusze Rada Powierników

52 Uwagi Wielki Rycerz może wykluczyć niektóre punkty z obrad Rady, jeżeli nie ma nic nowego, lub też gdy ktoś jest nieobecny Odczytanie protokołu, sprawozdanie komitetu ds. przyjęć, tajne głosowanie na przyjęcie nowych członków, sprawozdanie Wielkiego Rycerza, i odczytanie sprawozdania Sekretarza ds. Finansów muszą odbyć się w czasie każdego zebrania roboczego JEŻELI ZAWALISZ PLANOWANIE, ZAPLANUJESZ PORAŻKĘ! Planowanie zebrania powinno zabrać tyle czasu, lub nawet więcej, co samo zebranie

53 Komunikaty Wielki Rycerz teraz czyta Radzie bieżące komunikaty i korespondencję z ostatnich kilku tygodni Jeżeli dotyczą zbiórki pieniężnej, lub podjęcia akcji wymagającej dyskusji, należy poruszyć je w punkcie zebrania poświęconym na omówienie nowych spraw Przegląd Korespondencji Rady Ograniczyć do minimum Podkreślić najważniejsze fragmenty

54 Sprawozdanie Kanclerza Przekazać informacje ds. programu pomocy w studiach klerykom lub kandydatom do zakonu Do obowiązków Kanclerza należy też zadbanie, aby członkowie wykazywali zainteresowanie działalnością Rady Zaleca się aby był przewodniczącym Komitetu ds. Przyjęć

55 Dyrektor ds. Działalności na Rzecz Rady public relations Rycerz miesiąca drużyny i imprezy sportowe Dyrektor ds. Współpracy z Kościołem n.p. pomoc w sprzątaniu kościoła, wspólne uczestnictwo we Mszy św., lub programy modlitw Dyrektor ds. Działań z Młodzieżą n.p. sponsorowanie Koła Giermków Kolumba, wspieranie harcerstwa, lub imprezy sportowe rekolekcje dla młodzieży i wsparcie dla Światowych Dni Młodzieży Dyrektor ds. Działalności na Rzecz Rodziny n.p. pikniki rodzinne, program rodziny miesiąca i rodziny roku, a także wieczór dla uczczenia pań Sprawozdanie nt. Działalności Programowej Działalność programowa jest sercem ideału kolumbianizmu Dzięki niej zmieniamy świat na lepsze Dyrektor ds. Działalności na Rzecz Społeczności n.p. pomoc potrzebującym, oczyszczanie dróg, lub krwiodawstwo

56 Sprawozdanie nt. Działalności Programowej Dyrektor ds. Członkostwa informuje o terminach ślubowań i o akcjach rekrutacyjnych Rada albo rozwija się, jest żywa, albo umiera, nie ma stanu pośredniego

57 Raporty Komitetów Stałych Te komitety są wyznaczone przez Wielkiego Rycerza w celu wykonania projektu nieprzewidzianego w statucie Rady Przykładem takiego komitetu może być komitet zbierania funduszy na cele charytatywne

58 Zastępca Wielkiego Rycerza Może w tym momencie poinformować członków na temat ostatniego zebrania funkcjonariuszy Rada powinna zwoływać zebranie funkcjonariuszy co miesiąc przede wszystkim w celu przygotowania do spotkania ogólnego Pamiętajmy, że Zastępca Wielkiego Rycerza jest drugi w hierarchii po Wielkim Rycerzu. Asystuje on Wielkiemu Rycerzowi w prowadzeniu spraw Rady. W razie nieobecności Wielkiego Rycerza, przewodniczy w zebraniach Rady i we wszystkich innych sprawach Rady ma wtedy te same uprawnienia, co Wielki Rycerz.

59 Sprawy Nie Zakończone Są to sprawy z poprzedniego zebrania, które nie zostały rozstrzygnięte lub wymagają więcej przygotowania, a także zgłoszone do głosowania wnioski o przyznanie funduszy powyżej pewnej kwoty.

60 Nowe Sprawy Dotyczy to spraw, które jeszcze nie były omawiane na ogólnym zebraniu, a które teraz mają zostać przedyskutowane i rozstrzygnięte. Tym niemniej, te sprawy powinny być wcześniej przedyskutowane na zebraniu funkcjonariuszy i powinny znaleźć się na agendzie.

61 Kontrola Zebrania Rola Radcy Przypilnowanie, aby wypowiedzi były jasne i zwięzłe wniosek został zgłoszony i poparty w prawidłowy sposób każdy mógł się wypowiedzieć i aby nikt nie monopolizował rozmowy w czasie głosowania było zadane pytanie, kto jest za i następnie osobne pytanie, kto jest przeciw ogłoszenie ostatecznej decyzji podjętej w wyniku głosowania, zanim przejdzie się do następnych punktów agendy

62 Na Zakończenie Zebrania Wielki Rycerz prosi o pamięć chorych lub cierpiących członkach Rady Lektor przedstawia sekcję Dobro Zakonu zebrania, która dotyczy programów edukacyjnych i rozrywkowych dla członków Rady Część towarzyska Podsumowanie Kapelana Modlitwa na zakończenie Hymn na zakończenie (Jeszcze Polska) Zakończenie zebrania

63 Uwagi Nie wolno opuścić czytania protokołu z poprzedniego zebrania To, co naprawdę liczy się jako historyczny dokument, zostaje na piśmie Zapamiętać punkty, które mogą lub nie mogą zostać opuszczone

64 Ci, Którzy Służą Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących źródłach: –Przewodnik Wielkiego Rycerza (#915-PL) –Przewodnik Kapelana (#945-PL) –Przewodnik Sekretarza ds. Finansów (#1410-PL) –Statut, Konstytucja i Prawa (#30-PL) –Przepisy Wykonawcze Rady –Jak Prowadzić Zebranie (#483-PL) –Obowiązki Wielkiego Rycerza (#1937-PL)

65

66 Struktura Rady Stanowej

67 Delegat Stanowy Delegat Rejonowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Kustosz Stanowy Radca Stanowy Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Struktura Organizacyjna Rady Stanowej

68 Delegat Stanowy Delegat Rejonowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Kustosz Stanowy Radca Stanowy Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Struktura Organizacyjna Rady Stanowej

69 Delegat Stanowy Wybierany co roku przez delegatów Jest prezesem jurysdykcji i reprezentuje Najwyższego Rycerza i Radę Dyrektorów Mianuje Stanowych Dyrektorów ds. Członkostwa i ds. Działalności Programowej, Delegata Rejonowego oraz pozostały personel Koordynuje działalność z Konsultantem ds. Rozwoju Wydatki związane z pracą na rzecz Zakonu są zwracane przez Radę Najwyższą i przez Radę Stanową

70 Kapelan Stanowy Mianowany przez Delegata Stanowego, zatwierdzony przez ordynariusza Doradza Funkcjonariuszom Stanowym w sprawach związanych z Kościołem Nadzoruje działalność Rady Stanowej na rzecz Kościoła Wydatki związane z pracą na rzecz Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

71 Sekretarz Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Funkcjonariusze Stanowi Wybierani co roku przez delegatów Każdy z funkcjonariuszy ma obowiązki wyszczególnione w statucie Wydatki związane z pracą dla Zakonu zwracane przez Radę Stanową Skarbnik Stanowy

72 Obowiązki Sekretarza Stanowego Spisuje protokół z dorocznego zebrania Rady Stanowej, zebrań Funkcjonariuszy Stanowych oraz zebrań Komitetów Stanowych. Koordynuje rozsyłanie do Rad rachunków za podatek per capita. Wysyła zawiadomienia od Rady Stanowej i Delegata Stanowego Przechowuje Akta Rady Stanowej Pełni obowiązki Delegata Stanowego podczas jego nieobecności lub choroby [Sekcja 60 (2)] Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów Wykonawczych Rady Stanowej Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

73 Obowiązki Skarbnika Stanowego Zbiera podatek per capita od Rad, składki, oraz przechowuje fundusze Rady Stanowej Deponuje fundusze Rady Stanowej w odpowiednich bankach Płaci rachunki zaakceptowane przez Delegata Stanowego i Sekretarza Stanowego Przekazuje księgi do kontroli Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów Wykonawczych Rady Stanowej Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

74 Obowiązki Radcy Stanowego Interpretuje Prawa i Regulamin Zakonu Jest przewodniczącym Komitetu ds. Rezolucji Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów wykonawczych Rady Stanowej Zasięga porady Prawnika jeżeli nastaje taka potrzeba Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

75 Obowiązki Kustosza Stanowego Pomaga audytorom podczas corocznej kontroli ksiąg Rady Stanowej Utrzymuje spis majątku Rady Stanowej Pełni inne obowiązki według rozporządzeń Delegata Stanowego, lub Przepisów wykonawczych Rady Stanowej Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

76 Delegat Stanowy Sekretarz Stanowy Radca StanowyKustosz Stanowy Skarbnik Stanowy Kapelan Stanowy

77 Funkcjonariusze Stanowi Z czasem mają obowiązek złożyć ślubowanie trzeciego stopnia Z czasem, jak będzie już program ubezpieczeniowy w Polsce będą musieli być członkami ubezpieczonymi

78 Delegat Stanowy Sekretarz Stanowy Radca Stanowy Kustosz Stanowy Skarbnik Stanowy Ciągłość Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Kapelan Stanowy

79 Delegat Stanowy Delegat Rejonowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Kustosz Stanowy Radca Stanowy Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Struktura Organizacyjna Rady Stanowej

80 Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Mianowany przez Delegata Stanowego Odpowiedzialny za wzrost i rozwój członkostwa i współpracę z Konsultantem ds. Rozwoju Nadzoruje rekrutację, utrzymanie członków, i rozwój nowych Rad według planów Delegata Stanowego Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

81 Przewodniczący ds. Rekrutacji Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Przewodniczy staraniom o rekrutację nowych członków Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

82 Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Przewodniczy staraniom o utrzymanie liczby aktywnych członków Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

83 Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Odpowiedzialny za tworzenie Nowych Rad Zleca założenie nowej Rady Delegatowi Rejonowemu oraz Zespołowi ds. Rozwoju Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

84 Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Mianowany przez Delegata Stanowego za rekomendacją Stanowego Przewodniczącego ds. Członkostwa Przewodniczy staraniom przeciwko zawieszeniu Rad na terenie stanu Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

85 Delegat Stanowy Delegat Rejonowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Kustosz Stanowy Radca Stanowy Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Struktura Organizacyjna Rady Stanowej

86 Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Mianowany przez Delegata Stanowego Składa rekomendacje na przewodniczących w kategoriach działalności programowej Odpowiedzialny za promowanie działalności na rzecz Kościoła, Rady, społeczności, rodziny i młodzieży w stanie Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Stanową

87 Delegat Stanowy Delegat Rejonowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Kustosz Stanowy Radca Stanowy Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Struktura Organizacyjna Rady Stanowej

88 Delegat Rejonowy Obowiązki Mianowany przez Delegata Stanowego, zatwierdzony przez Radę Najwyższą Nie więcej niż 4 lub 5 Rad na rejon Odpowiedzialny za wzrost– rekrutację i utrzymanie członków, rozwój nowych Rad, oraz działalność programową w rejonie Odpowiedzialny za ceremoniały w rejonie Zapewnia sprawną administrację Rad

89 Wydatki Kilometraż, rozmowy telefoniczne, oraz inne dozwolone wydatki są zwracane przez Radę Najwyższą Wydatki związane z rozwojem nowych Rad zwracane są przez Radę Najwyższą Wydatki związane z działalnością Rady Stanowej są zwracane przez Radę Stanową Delegat Rejonowy

90 Delegat Stanowy Delegat Rejonowy Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Kapelan Stanowy Sekretarz Stanowy Kustosz Stanowy Radca Stanowy Skarbnik Stanowy Stanowy Dyrektor ds. Działalności Programowej Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Kościoła Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rady Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Społeczności Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Młodzieży Przewodniczący ds. Rekrutacji Przewodniczący ds. Rozwoju Nowych Rad Przewodniczący ds. Utrzymania Członkostwa Przewodniczący ds. Utrzymania Rad Przewodniczący ds. Działalności na rzecz Rodziny Struktura Organizacyjna Rady Stanowej

91 Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju Doradza funkcjonariuszom stanowym w sprawach dot. członkostwa i rozwoju Rad Pomaga Radzie Stanowej ustalić cele i wprowadzić w życie plany rekrutacji i utrzymania członkostwa oraz rozwoju nowych Rad Pomaga w organizacji programu szkoleniowego dla funkcjonariuszy Stanu/rejonu

92 c.d. Bierze udział w stanowych/rejonowych zebraniach zgodnie z zaleceniem Delegata Stanowego Promuje braterski program działalności Wydatki związane z pracą dla Zakonu są zwracane przez Radę Najwyższą Krajowy Konsultant Rady Najwyższej ds. Rozwoju

93 Źródła Dochodu Rady Stanowej Podatek per capita Zbieranie funduszy Inwestycje

94 Wydatki Rady Stanowej Wydatki Funkcjonariuszy Stanowych Wydatki związane z Rekrutacją Wydatki związane ze Stanową działalnością programową Datki charytatywne Wydatki związane z utrzymaniem biura stanowego Koszta spotkań kapelanów

95 Profil Najlepszych Rad Stanowych Rozwój jest priorytetem # 1 Rok zakończony z zyskiem netto Krótko i długo terminowe cele Zaangażowanie wszystkich Funkcjonariuszy Stanowych Konsekwentna struktura organizacyjna i program Stanowy Dyrektor ds. Członkostwa – klucz do sukcesu Zaangażowanie członków i zasobów Wyznaczone cele są wyższe niż te zasugerowane przez Radę Najwyższą

96 Brak konsekwencji w wyborze funkcjonariuszy Słabo zdefiniowane obowiązki funkcjonariuszy Stanowych Brak jedności wśród funkcjonariuszy Słabe wybory na kluczowe pozycje Brak celów krótko i długo terminowych Brak misji i wizji Brak koncentracji nad programami Problemy finansowe Profil Słabszych Rad Stanowych

97 Rycerze Kolumba Polska


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Zebranie Szkoleniowe Rycerzy Kolumba 1 – 3 luty 2008 r. Łomża."

Podobne prezentacje


Reklamy Google