Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2006/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2006/2007

2 Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzane są w ten sposób kompetencje kluczowe dla uczenia się przez całe życie. Ważna rola sprawdzianu w klasie VI wiąże się z prognozowaniem osiągnięć uczniów rozpoczynających wkrótce naukę w gimnazjum. CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU

3 Motyw przewodni sprawdzianu 2007 W szkole dał szóstoklasistom okazję do rozwiązywania zadań blisko związanych z ich doświadczeniami szkolnymi. Uczniowie odpowiadali między innymi na pytanie co w szkole lubią najbardziej, życzliwie opisywali koleżankę lub kolegę ze szkoły.

4 Zestaw egzaminacyjny Zestaw egzaminacyjny zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych – wielokrotnego wyboru, 6 otwartych ( 4- krótka odpowiedź 2- rozszerzona odpowiedź)

5 ZESTAWIENIE SPRAWDZONYCH UMIEJĘTNOŚCI

6 Plan zestawu egzaminacyjnego Obszar umiejętności Maksymalna liczba punktów % udział badanych umiejętności Numery zadań CZYTANIE10251, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16 PISANIE102525, 26 ROZUMOWANIE82010, 11, 12, 14, 17, 21.I., 22.I, 22.III. KORZYSTANIE Z INFORMACJI 4105, 23, 24 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE 82015, 18, 19, 20, 21.II., 21.III., 22.II., 22.IV.

7 CZYTANIE Uczeń powinien odczytywać różne rodzaje tekstów (fragmenty kronik, baśnie, legendy, zaproszenia, ogłoszenia, telegramy, artykuły prasowe itd.). Nie tylko w sensie dosłownym, kiedy wystarczy wyszukać proste informacje i skojarzyć ze sobą. To także czytanie na poziomie przenośnym, kiedy trzeba odkrywać znaczenie zawartych w tekście przenośni. Poza tym szóstoklasista powinien określać znaczenie różnych elementów czytanego tekstu, czyli rozumieć np. pojęcia fikcji literackiej, narracji, podmiotu mówiącego, odbiorcy tekstu itp. Powinien posługiwać się terminami i wiedzieć, kiedy występują w tekście: wątek, akcja, bohater, porównanie, rym, zwrotka, refren, baśń itd. "Czytanie" to także rozumienie znaczenia podstawowych symboli na diagramach, mapach, planach i schematach. Najczęściej tę umiejętność sprawdzają zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń ma do wyboru jedną z kilku odpowiedzi i wybiera poprawną według własnego uznania.

8 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE Odczytuje różne teksty kultury 2,3,4,6,7,9j. polski Określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu 1, 8,j. polski Odczytuje dane z kalendarza oraz planu działki 13, 16matematyka, przyroda

9 PISANIE Pisanie jest traktowane szeroko, nie tylko jako umiejętność pisania wypracowań z języka polskiego czy historii "na zadany temat, to także rysowanie osi liczbowych, diagramów, schematów, planów itd. Umiejętność tę kształtuje się w szkole nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także historii, matematyki czy przyrody. Standardy egzaminacyjne dla szóstoklasistów wymieniają formy pisemnej wypowiedzi, które powinien znać absolwent szkoły podstawowej i które są badane przez sprawdzian. Są to m.in.: opowiadanie, opis przedmiotu, sprawozdanie z uroczystości czy wycieczki, notatka, streszczenie, list i kartka pocztowa, telegram czy instrukcja. Sprawdzian ocenia także kompozycję tekstu, gramatykę, ortografię i interpunkcję. Uczeń powinien budować taką wypowiedź ze "świadomością intencji". Inaczej formułuje się wypowiedź, gdy chcemy grzecznie o coś poprosić, inaczej, gdy celem jest stanowcza odmowa Co to znaczy poprawna kompozycja tekstu? Chodzi o odpowiednie uporządkowanie wypowiedzi. Nie może być chaotyczna, np. kolejne zdania w tym samym akapicie powinny się ze sobą ściśle łączyć, związek między poszczególnymi akapitami jest luźniejszy, ale musi być dostrzegalny. "Pisanie" w sprawdzianie badają najczęściej zadania otwarte tzw. krótkiej lub rozszerzonej odpowiedzi. Uczeń sam ją formułuje

10 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE Pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się opisem postaci 26. I.j. polski Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (odpowiedzi) 25. I.j. polski Buduje tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 25.II., 26. II- V j. polski

11 ROZUMOWANIE Na sprawdzianie uczeń musi udowodnić, że potrafi rozumować, co w dużym skrócie oznacza umiejętność: porządkowania wydarzeń (np. chronologicznie), zjawisk, figur, dostrzegania przyczyn i przewidywania skutków wydarzenia. Rozumowanie to także wyrażanie przez ucznia opinii i argumentów za nimi, ustalenie sposobu rozwiązywania jakiegoś zadania.

12 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: umieszcza daty w przedziałach czasowych, porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej 10, 11, 12historia, matematyka Rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb ( ułamka) 17matematyka Dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na podstawie kalendarza 14matematyka Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania 21.I., 22.I.matematyka Analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność z warunkami zadania 22.III.matematyka

13 KORZYSTANIE Z INFORMACJI We współczesnym świecie zewsząd otaczają człowieka informacje, dlatego tak istotna jest umiejętność korzystania z nich. W wypadku sprawdzianu chodzi tu głównie o umiejętność wskazywania źródeł różnych informacji. Trzeba też umieć posługiwać się źródłami i informacjami, żeby lepiej poruszać się i zrozumieć ten świat np. sprawdzian może badać, czy uczeń potrafi z oferty mediów skierowanej do dzieci i młodzieży wybrać właściwą, kierując się określonymi wcześniej kryteriami.

14 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE Wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi (encyklopedia, słownik ) 5, 23, 24j. polski

15 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Uczeń powinien umieć rozwiązywać zadania, w których praktycznie wykorzystuje zdobytą wiedzę, czyli nie w sytuacjach typowo szkolnych, ale odnoszących się do sytuacji życiowych, codziennych. W tych zdaniach wymaga się od szóstoklasisty np. wykonywania obliczeń długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury czy ilości pieniędzy, wybierania właściwych przyrządów do obserwacji i pomiarów, stosowania właściwych terminów do opisywania zjawisk przyrodniczych.

16 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE Wykonuje obliczenia dotyczące długości, pieniędzy, liczb, czasu, powierzchni 15, 18, 19, 21.II., 21.III., 22.II., 22.IV matematyka Wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb 20matematyka

17 ŁATWOŚĆ ŁATWOŚĆ

18 ŁATWOŚĆ ZESTAWU Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich zdających maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania. Jest to liczba z przedziału 0 – 1. Przykład: Uczniowie naszej szkoły razem zdobyli 852 pkt. na 1200 możliwych. 852 : 1200 = 0,71 wskaźnik łatwości zestawu

19 ŁATWOŚĆ ZADANIA Stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich zdających do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskana za to zadanie. Przykład: Za zadanie 1 uczniowie naszej szkoły otrzymali razem 28 pkt. na 30 możliwych. 28 : 30= 0,93 wskaźnik łatwości zad.1

20 Interpretacja wskaźnika łatwości Wartość wskaźnika: Interpretacja: 0 - 0,19- bardzo trudne 0,20 – 0,49- trudne 0,50 – 0,69 - umiarkowanie trudne 0,70 – 0,89- łatwe 0,90 – 1- bardzo łatwe

21 ŁATWOŚĆ STANDARDÓW ŁATWOŚĆ STANDARDÓW

22 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJN E WSKAŹNIK ŁATWOŚCI CZYTANIA WOJPOWGMSZK Odczytuje różne teksty kultury2,3,4,6,7, 9 j. polski0,81 0,800,83 Określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu 1, 8,j. polski0,76 0,720,78 Odczytuje dane z kalendarza oraz planu działki 13, 16matematyka, przyroda 0,840,860,870,90

23 Dla szóstoklasistów naszej szkoły bardzo łatwe było rozpoznanie w tekście literackim narratora. Piszącym nie sprawiało problemu posługiwanie się kalendarzem i odczytanie właściwych dat. Bardzo dobry wynik uzyskali uczniowie za wyjaśnienie potocznego znaczenia związku frazeologicznego: słuchać jednym uchem. Do zadań łatwych należało zadanie 4- odczytanie sensu całego utworu. Łatwe okazało się tez odczytanie sensu żartobliwej wypowiedzi. Umiejętnością umiarkowanie trudną było interpretowanie sensu wiersza oraz rozpoznanie środków poetyckich zastosowanych we wskazanym fragmencie wiersza.

24 ŁATWOSĆ CZYTANIA WOJEWÓDZTWO 0,80 POWIAT0,81 GMINA0,80 SZKOŁA0,83 (ŁATWE)

25 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE WSKAŹNIK ŁATWOŚCI PISANIA WOJPOWGMSZKO Pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się opisem postaci 26. I.j. polski 0,64 0,670,69 Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (odpowiedzi) 25. I.j. polski0,93 0,90 Buduje tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych 25.II., 26. II- V j. polski0,580,620,600,70

26 Umiejętności z zakresu pisania okazały się umiarkowanie trudne. Szóstoklasistom nie sprawiło trudności udzielenie odpowiedzi na pytanie z zadania 25. Niepokojąca jest niska wartość wskaźnika łatwości za poprawność ortograficzną i interpunkcyjną tej odpowiedzi.

27 ŁATWOSĆ PISA NIA WOJEWÓDZTWO 0,63 POWIAT0, 65 GMINA0, 65 SZKOŁA0, 68 ( UMIARKOWANIE TRUDNE )

28 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE WSKAŹNIK ŁATWOŚCI ROZUMOWANIA WOJPOWGMSZK Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: umieszcza daty w przedziałach czasowych, porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej 10, 11, 12historia, matematyka 0,650,660,620,70 Rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb ( ułamka) 17matematyka 0,580,620,600,70 Dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na podstawie kalendarza 14matematyka0,640,650,660,8 Ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania 21.I., 22.I. matematyka0,53 0,52 Analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność z warunkami zadania 22.III.matematyka 0,570,590,540,63

29 Umiejętności z zakresu rozumowania okazały się umiarkowanie trudne. W badanym obszarze bardzo łatwą umiejętnością okazało się poprawne umieszczenie wydarzenia w odpowiednim wieku. Umiarkowanie trudną umiejętnością było ustalenie sposobu obliczenia pola prostokąta oraz szacowanie liczby puszek lakieru- zadanie 22.III.

30 ŁATWOSĆ ROZUMOWANIA WOJEWÓDZTWO 0,60 POWIAT0, 61 GMINA0, 59 SZKOŁA0, 66 ( UMIARKOWANIE TRUDNE )

31 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ŁATWOŚĆ KORZYSTANIA Z INFORMACJI WOJPOWGMSZK Wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi (encyklopedia, słownik ) 5, 23, 24j. polski0,72 0,710,80

32 Najłatwiejszą czynnością w obszarze korzystania z informacji była umiejętność wyboru właściwego źródła informacji, a więc wskazanie słownika, w którym można znaleźć synonimy wyrazu fajny. Łatwe okazało się również samodzielne zaproponowanie słownika, w którym można sprawdzić zasady pisowni wyrazów. Najtrudniejsza dla uczniów okazała się umiejętność wyszukiwania haseł w encyklopedii, ponieważ nie wiedzieli, że alfabetyczny układ haseł dotyczy nazwisk a nie imion autorów. Dla naszych szóstoklasistów było ono umiarkowanie trudne.

33 ŁATWOSĆ KORZYSTANIA Z INFORMACJI WOJEWÓDZTWO 0,72 POWIAT0, 72 GMINA0, 71 SZKOŁA0, 80 ( ŁATWE )

34 SPRAWDZANA UMIEJĘTNOŚĆ UCZNIA NUMER ZADANIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ŁATWOŚĆ WYKORZYSTANIA WIEDZY W PRAKTYCE WOJPOWGMSZK Wykonuje obliczenia dotyczące długości, pieniędzy, liczb, czasu, powierzchni 15, 18, 19, 21.II., 21.III., 22.II., 22.IV matematyka 0,53 0,460,62 Wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb 20matematyka 0,720,750,780,77

35 Łatwe dla uczniów było wykonanie obliczeń dotyczących pieniędzy. Szóstoklasiści poradzili sobie również z obliczaniem procentu z danej liczby. Rozwiązującym test trudność sprawiło wykonanie obliczeń w zadaniach 21 i 22. Tylko 33% uczniów poprawnie obliczyło czas trwania zdarzeń, pomimo że działania były proste i dotyczyły liczb całkowitych. 53% zdających poprawnie wykonało obliczenia pola powierzchni prostokąta. Całkowity koszt zakupu poprawnie obliczyło 70% uczniów.

36 ŁATWOSĆ WYKORZYSTYWANIA WIEDZY W PRAKTYCE WOJEWÓDZTWO 0,56 POWIAT0, 56 GMINA0, 56 SZKOŁA0, 64 ( UMIARKOWANIE TRUDNE )

37 ŁATWOSĆ ZESTAWU WOJEWÓDZTWO 0,65 (UMIARKOWANIE TRUDNY) SZKOŁA0, 71 ( ŁATWE )

38 WYNIKI UCZNIÓW NA ZNORMALIZOWANEJ SKALI STANINOWEJ

39 SKALA STANINOWA CZ.1 Otrzymuje się ją poprzez dokonanie podziału uporządkowanych rosnąco surowych wyników na dziewięć ponumerowanych przedziałów. Pierwszy przedział to 4% populacji uczniów z wynikiem najniższym 0-11 pkt. Drugi przedział to 7% populacji uczniów z wynikiem bardzo niskim 12-15 pkt. Trzeci przedział to 12% populacji uczniów z wynikiem niskim 16-20 pkt. Czwarty przedział to 17% populacji uczniów z wynikiem niżej średnim 21- 25 pkt.

40 SKALA STANINOWA CZ.2 Piąty przedział to 20% populacji uczniów z wynikiem średnim 26-30 pkt. Szósty przedział to 17% populacji uczniów z wynikiem wyżej średnim 31-33 pkt. Siódmy przedział to 12% populacji uczniów z wynikiem wysokim 34- 35 pkt. Ósmy przedział to 7% populacji uczniów z wynikiem bardzo wysokim 36-37 pkt. Dziewiąty przedział to 4% populacji uczniów z wynikiem najwyższym 38- 40 pkt.

41

42

43

44

45

46 ROZKŁAD PUNKTÓW W SZKOLE

47

48 Wyniki sprawdzianu uczniów naszej szkoły Średnia arytmetyczna: 28,40 Mediana: 29,5 Najwyższy wynik: 38 Najniższy wynik: 11


Pobierz ppt "Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google