Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis zagadnień Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie. Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość) Załoga produkcyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis zagadnień Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie. Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość) Załoga produkcyjna."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja rozwiązań organizacyjnych dla zakładu produkcyjnego w Galewicach

2 Spis zagadnień Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie. Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość) Załoga produkcyjna (odpowiedzialność, obowiązki) Porządek i kultura pracy na stanowisku. Zarządzanie magazynami (Produkt gotowy, Surowiec, Odpad) Warsztat mechaników. Informatyzacja.

3 Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie.
Dotychczasowe rozwiązanie:

4 Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie.
Propozycja

5 Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie.
Wydzielenie działu produkcyjnego, administracji, działu technicznego. Ma to na celu odciążenie kierownika produkcji, który dotychczas zajmował się „wszystkim” Kierownik będzie odpowiedzialny tylko za dział produkcji. Pozostałe działy podlegają pod kierownika fabryki. Rozdzielenie obowiązków kierownika zakładu i kierownika produkcji. Dotychczas obowiązki obu były wręcz identyczne. Dodatkowo przeszłość zawodowa kierownika fabryki (który był kierownikiem produkcji) nie pozwoliła mu na oddelegowanie swoich wcześniejszych obowiązków na jego zmiennika. Doprowadziło to do sytuacji, w której pełnił on obie z w/w funkcji Jasne i wyraźne sprecyzowanie obowiązków kierownika produkcji oraz odciążenie go z dotychczasowych zadań nie związanych z zarządzaniem produkcją. Koncentracja osoby kierownika na zadaniach stricto produkcyjnych tzn. planowanie pracy, śledzenie wydajności produkcyjnej, jakościowej, nadzór nad wysyłkami do klienta itp.. Zmobilizowanie brygadzistów, którzy nie wykazują się zaangażowaniem w śledzenie procesu oraz dbanie o jakość, terminowość wysyłek. Uświadomienie brygadzistom ich odpowiedzialności za: ludzi, proces oraz produkt.( problem nie załadowanych ciężarówek)

6 Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość)
Proces produkcji zarządzany przez politykę celów. Analiza realizacji założeń na podstawie zdefiniowanych wskaźników. Dzienna analiza wskaźników eliminująca bezwładność czasową procesu i umożliwiająca sterowanie i działania korygujące „ w czasie rzeczywistym” Wspólne wypracowanie bazując na dotychczasowych raportach i doświadczeniu kierowników produkcji wskaźników obejmujących : - Realizację zamówień – zlecenia z BOK - Procent odpadu - % wyrobów jakościowo niezgodnych ( w produkcji jak i z reklamacji ) - % postoju maszyn na awarię i prewencję ( Dostępność maszyny ) - gęstość normatywna - zużycie surowca - Produkcja dzienna

7 Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość)
Wprowadzenie odpraw ( spotkań zmianowych) z każdą ze zmian. Spotkania prowadzone przez kierownika produkcji z czasem możliwość oddelegowania na brygadzistów. Dlaczego? Poprawa komunikacji pomiędzy kierownikiem produkcji, a brygadzistą i załogą poszczególnych zmian odnośnie przejmowania planu produkcyjnego, obowiązków i założeń. „Bycie” na bieżąco z problemami produkcyjnymi Śledzenie i rozliczenie założeń, planów w odniesieniu do celów wcześniej zdefiniowanych. (produkcja, zamówienia, jakość, itp.) Planowanie pracy na dzień / zmianę bieżącą Zaangażowanie załogi w problemy produkcyjne, uświadomienie załogi o wpływie jakości ich pracy na cały proces. Poruszanie problemów zawodowych jak i osobistych każdego z pracowników. Wprowadzenie raportu z każdego spotkania oraz ich archiwizowanie. RAPORT ZE SPOTKANIA PRODUKCYJNEGO

8 Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość)
Stworzenie miejsca spotkań zmianowych na hali produkcyjnej. Celem jest odbywanie spotkań zmianowych z całą załogą. Tablica informacyjna ma na celu uświadomienie i informowanie załogi o aktualnej sytuacji na produkcji. Ma ona zawierać min. Wskaźniki produkcji, realizacji zleceń, jakości, bezpieczeństwa, poziom produkcji, informacje dla załogi, grafiki itp. Ma to być miejsce spotkań z kierownikiem, brygadzistą w celu omówienia wyników produkcyjnych i innych za dzień poprzedni oraz zdefiniowanie i organizacja pracy na dany dzień. Wprowadzenie „Planu akcji” Narzędzie umożliwiające stałe śledzenie realizacji zadań, rozwiązywania problemów. Działa na zasadzie zdefiniowania problemu, wyborze odpowiedzialnego, a zarazem prowadzącego problem, zdefiniowania daty realizacji. Plan Akcji

9 Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość)
Wprowadzenie raportu z wysyłki. Celem jest gwarantowanie jakości wysyłanego towaru poprzez kontrolę wizualną, każdej paczki. Poprawienie identyfikowalności produktu i procesu w przypadku reklamacji. Dotychczas zdefiniowana przez „Księgę Jakości” procedura dotycząca identyfikowalności nie jest wcale przestrzegana. Na kopiach „WZ” nie są zapisywane daty i numery serii wysyłanych towarów. Dodatkowo wydruki serii na paczkach są niekompletne. RAPORT Z WYSYŁKI

10 Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość)
Raportowanie z przebiegu produkcji Dotychczasowe raportowanie dzienne działa i jest wystarczająco szczegółowe, należałoby tylko uzupełnić je o element realizacji produkcji wg. zleceń z BOK w celu śledzenia opóźnień. Raporty muszą znajdować się na dysku sieciowym, aby dyrektor produkcji mógł mieć do nich wgląd. Powinny być gotowe za dzień poprzedni do godz 8.00 danego dnia. Odpowiedzialnymi za rzetelne wypełnianie raportów są kierownicy produkcji. Dodatkowo w raporcie w osobnej zakładce powinny być opisane ważne zdarzenia mające miejsce w danej fabryce w przeciągu tygodnia. Raporty będą analizowane przez z-ce dyrektora produkcji na spotkaniach z kierownikami. Raportowanie dzienne będzie zarazem przechodzić w raportowanie tygodniowe i miesięczne.

11 Załoga produkcyjna (odpowiedzialność, obowiązki)
Zaangażowanie całego personelu w proces produkcyjny. Delegowanie uprawnień i udostępnianie środków do wykonywania pracy dobrej jakości ( Brygadziści, stanowiska wymagające kwalifikacji np. projektowanie skosów). Każda osoba, w tym również zatrudniona na czas określony, dysponuje poziomem kompetencji niezbędnym do sterowania swoją działalnością (umiejętności zawodowe, bezpieczeństwo, środowisko, jakość) i zna konsekwencje braku jakości swojej pracy. Każda osoba zna swoją misję, posiada opis stanowiska. Każda osoba poprzez swój profesjonalizm uczestniczy w uzyskaniu jakości. Zero tolerancji dla alkoholu. Propozycja wprowadzenia „Idei postępu spontanicznego” (KAIZEN) samodoskonalenie procesu za pomocą propozycji ulepszeń wychodzących od pracowników. Poprawienie warunków pracy, usprawnienie procesu produkcyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku. Danie poczucia załodze, że stanowi ważne ogniwo w procesie rozwoju firmy, ma wpływ na jakość i warunki pracy

12 Porządek i kultura pracy na stanowisku.
Wprowadzenie standardu czystości i porządku na stanowisku pracy (5S) - Każdy operator odpowiedzialny za ład i porządek na swojej maszynie i jej otoczeniu. - Regularne sprzątanie maszyn i ich otoczenia. - Zdefiniowanie stałych miejsc do przechowywania narzędzi oraz pozostałych elementów używanych na stanowisku

13 Porządek i kultura pracy na stanowisku.
Uprzątnięcie terenu fabryki z przypadkowo porozrzucanych półproduktów lub produktów przestarzałych czy niezgodnych. Wyznaczenie stref na zewnątrz (opisanie ich i zaznaczenie) do przechowywania produktów używanych do procesu bądź do recyclingu. Dbanie o przypadkowo wysypany surowiec z silosów – regularne sprzątanie

14 Porządek i kultura pracy na stanowisku.
Zdefiniowanie miejsc i stref do przechowywania półproduktów, prefabrykatów. Oddzielenie produktu finalnego od śmieci, kruszywa, czy skrawków do recyclingu

15 Zarządzanie magazynami (Produkt gotowy, Surowiec, Odpad)
MAGAZYN SUROWCÓW: - Usunięcie wszystkiego co nie jest surowcem lub folią opakowaniową z magazynu i wyznaczenie miejsc dla danego typu materiału - Zarządzanie surowcem według zasady FIFO (First In First Out) - Maksymalna ilość surowca pod dachem. (w miarę możliwości)

16 Zarządzanie magazynami (Produkt gotowy, Surowiec, Odpad)
MAGAZYN SEZONOWANIA: -Usunięcie wszystkiego co nie jest blokiem ze strefy składowania / sezonowania (ścinki, gotowy styropian w opakowaniach, itp.) lub wyznaczenie stref do przechowywania innych produktów - Wprowadzenie i respektowanie zasady FIFO (First In First Out) - Sprecyzowanie stref składowania danych typów bloków

17 Zarządzanie magazynami (Produkt gotowy, Surowiec, Odpad)
MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH: - Precyzyjne określenie powierzchni magazynowych (2000m3 czy 4000m3?) - Usunięcie produktów przestarzałych i nie będących produktem finalnym. - Przestrzeganie zadeklarowanych stref magazynowania danych typów styropianu.

18 Warsztat mechaników. Wprowadzenie standardu 5S
- Każde narzędzie ma swoje miejsce, - Zarządzanie częściami zamiennymi: półka dla dobrych części, półka dla części do naprawy, pozbycie się złomu i części zużytych bądź nienaprawialnych.

19 Informatyzacja Wprowadzenie dziennego elektronicznego raportowania procesu produkcji. Pliki raportów przechowywane na dysku sieciowym z prawami dostępu dla zainteresowanych. Forma raportu w postaci EXCEL, z wykresami. Do zdeklarowania wskaźnik realizacji zamówień wg. zleceń z BOK. Do zdeklarowania wskaźniki jakościowe z produkcji bieżącej. Wprowadzenie systemu informatycznego (najlepiej uniwersalnego) do zarządzania produkcją ( czas pracy maszyn, operatora, awarie), zarządzania magazynem wyrobów gotowych jak i surowca.

20 Podsumowanie Jest to ogólny zarys prac i punktów do poprawy. Każdy z nich ulegnie w procesie realizacji rozwinięciu i zostanie poddany głębokiej analizie. Każdemu z wyżej wymienionych punktów zostanie wyznaczony termin realizacji oraz zostaną wyznaczone osoby prowadzące każdy z tematów. Zostanie stworzony ogólny Plan akcji dla każdego z tematów. Zakład w Galewicach będzie zakładem pilotażowym, w którym jak pierwsze zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne, następnie zostaną one zaaplikowane dla wszystkich zakładów.


Pobierz ppt "Spis zagadnień Struktura organizacyjna pionu produkcyjnego w zakładzie. Proces produkcji (Założenia, Cele, Plany, Wskaźniki, Jakość) Załoga produkcyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google