Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu:"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu: od 1 września 2013r. do 28 lutego 2015r. Ostrów Wielkopolski, dnia 18 grudnia 2013r.

2 2 12 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięto konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 78 projektów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do dofinansowania rekomendowało 32, wśród których znalazł się wniosek złożony przez Miasto Kalisz. Projekt realizowany będzie w partnerskiej współpracy wszystkich samorządów wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej. Liderem projektu jest Miasto Kalisz, partnerami - Miasto Ostrów Wielkopolski, powiaty kaliski i ostrowski oraz wszystkie gminy powiatów kaliskiego i ostrowskiego.

3 3 Powiat kaliski: Kalisz Gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków Powiat ostrowski: Ostrów Wielkopolski Gminy: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie Gmina Gołuchów

4 4 CELE PROJEKTU Cel główny: Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w okresie od 01.09.2013r. do 28.02.2015r.

5 5 Cele szczegółowe: 1.Integracja przestrzeni funkcjonalnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w zakresie spójnego systemu inwestycyjnego - infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, zatrudnienia i rynku pracy. Wypracowane w ramach projektu dokumenty dookreślą obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej, powiązania i wynikające z nich wyzwania, cele i kierunki rozwoju oraz działania dla zwiększenia spójności Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 2. Wzmocnienie pozycji Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w województwie, poprzez uwzględnienie strategicznych dla jej rozwoju działań w planie zagospodarowania przestrzennego woj. Analiza wytyczy priorytetowe dla obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej działania. Poszczególne samorządy AKO staną się silne poprzez swoją przynależność do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - zdiagnozowane dla całego obszaru i najważniejsze dla jego rozwoju obszary działań.

6 6 3.Wzmocnienie współpracy między Jednostkami Samorządu Terytorialnego wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zintegrowane zarządzanie projektem, wspólne przygotowywanie dokumentów strategicznych oraz zaplanowane szkolenia sprzyjać będą wzmocnieniu współpracy wszystkich samorządów wchodzących w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i będą dobrym przykładem wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania. 4. Wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Przygotowanie strategii i planów działań zaowocuje określeniem i wypracowaniem konkretnych rozwiązań, które w dłuższej perspektywie przyczynią się do poprawy spójności komunikacyjnej pomiędzy ośrodkami miejskimi a gminami wiejskimi Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej oraz innymi obszarami kraju, a także opracowaniem działań na rzecz regionalnego rynku pracy.

7 7 OPIS DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE I.Analizy i diagnozy 1.Zlecenie diagnozy służącej określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego 2. Zlecenie przygotowania analizy określającej granicę lub różne warianty zasięgu obszaru funkcjonalnego 3. Zlecenie analizy na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejskie obszary funkcjonalne w planie zagospodarowania przestrzennego województwa - zawierającej najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej działania oraz wnioski płynące z analizy dok. planistycznych JST Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

8 8 II. Opracowanie dokumentów strategicznych 1.Zlecenie opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej 2. Zlecenie opracowania szczegółowych Planów Działań dotyczących: Pierwszy - zintegrowanego systemu transportu publicznego i spójnego systemu inwestycyjnego Drugi – zatrudnienia i rynku pracy

9 9 III. Szkolenia dla przedstawicieli JST Szkolenie dla 66 przedstawicieli JST pn. Nowe podejście do strategicznego zarządzania rozwojem. DZIEŃ 1:Nowe wymogi stawiane dokumentom niezbędnym do sięgania po wsparcie finansowe, w tym środki UE na lata 2014 – 2020. DZIEŃ 2: Najistotniejsze elementy nowego modelu zarządzania strategicznego rozwojem (wymiar krajowy, UE, a odniesienia do szczebla lokalnego) DZIEŃ 3:Nie wystarczy stworzyć dokumentu strategicznego wg poradnika – warsztaty i ćwiczenia praktyczne DZIEŃ 4:Ewaluacja w cyklu zarządzania strategią

10 10 IV. Informacja i promocja 1.Uruchomienie strony internetowej. 2.Informacja w mediach: artykuły w prasie. 3. Wykonanie i dystrybucja mat. promocyjnych: plakatów, roll-upów, tablic informacyjnych. 4. 3 konferencje - otwierająca, upowszechniająca opracowane analizy i diagnozę oraz podsumowująca projekt. 5. Konsultacje społeczne - w każdej gminie/mieście odbędą się 2 spotkania konsultacyjne V. Zarządzanie projektem Wszystkie JST będą zaangażowane w realizację projektu - praca Komitet Sterujący (KS) i Grup Roboczych (GR).

11 11 HARMONOGRAM PRAC 1 rok2 rok3 rok Działanie3Q4Q1Q2Q3Q4Q1QRealizujący Analizy i diagnozyWnioskodawca oraz Partnerzy Opracowanie dok. strategicznych Wnioskodawca oraz Partnerzy Szkolenia dla przedstawicieli JST Partner – Ostrów Wlkp. Informacja i promocja Wnioskodawca oraz Partnerzy Zarządzanie projektem Wnioskodawca oraz Partnerzy

12 12 Dziękuję za uwagę Monika Otrębska – Juszczak Koordynator Projektu – Lider Biuro projektu: ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz tel. 62 5049761 / 62 7654467 e-mail: boips@um.kalisz.pl


Pobierz ppt "DZIAŁAJĄC RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej okres realizacji Projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google