Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek Pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek Pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy."— Zapis prezentacji:

1 Rynek Pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy

2 Rynek Pracy Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę.Rynek pracy jest to miejsce, na którym spotykają się podaż i popyt na pracę. Największe szanse życiowe na rynku pracy pojawiają się przed ludźmi wykształconymi.Największe szanse życiowe na rynku pracy pojawiają się przed ludźmi wykształconymi.

3 Rynek Pracy Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, trzeba ustawicznie się kształcić.Aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy, trzeba ustawicznie się kształcić. Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej trzeba posiadać umiejętności praktyczne:Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej trzeba posiadać umiejętności praktyczne: znać języki obce- nawet kilka, znać języki obce- nawet kilka, sprawnie posługiwać się technikami komputerowymi, sprawnie posługiwać się technikami komputerowymi, umiejętnie korzystać z internetu. umiejętnie korzystać z internetu.

4 Rynek Pracy Najbardziej poszukiwanym pracownikiem jest i będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmieni zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku pracy.Najbardziej poszukiwanym pracownikiem jest i będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmieni zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku pracy.

5 Rynek Pracy Najczęściej bezrobotnymi stają się;Najczęściej bezrobotnymi stają się; Ludzie bez zawoduLudzie bez zawodu Pracownicy ds. finansowych i handlowychPracownicy ds. finansowych i handlowych Dietetycy i żywieniowcyDietetycy i żywieniowcy EkonomiściEkonomiści Specjaliści ds. ekonomicznych i zarzędzaniaSpecjaliści ds. ekonomicznych i zarzędzania

6 Rynek Pracy Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.zjawiskiem pracyzjawiskiem pracy

7 Rynek Pracy Stopa bezrobocia - wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.Stopa bezrobocia - wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.statystycznabezrobociastatystycznabezrobocia Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji).Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji).bezrobotnych ludności aktywnej ekonomiczniebezrobotnych ludności aktywnej ekonomicznie

8 Rynek Pracy Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności.Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności.Stopa bezrobociaStopa bezrobocia Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy, plus bezrobotni, plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach).Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy, plus bezrobotni, plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach).GUS Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa.Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa.

9 Rynek Pracy Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

10 Rynek Pracy Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji rynku pracy jest osoba, która:Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji rynku pracy jest osoba, która:Ustawy o promocji rynku pracyUstawy o promocji rynku pracy ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),pełnoletnia nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE). jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

11 Rynek Pracy Fazy bezrobocia w ujęciu psychologii, wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda;Fazy bezrobocia w ujęciu psychologii, wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda;psychologii –Faza 1 Antycypacja bezrobocia – pobudzenie, zmiany nastroju, labilność emocjonalna; Antycypacjanastrojulabilność emocjonalnaAntycypacjanastrojulabilność emocjonalna –Faza 2 Szok po utracie pracy – poczucie klęski, krzywdy, upokorzenie, lęk przed przyszłością, przygnębienie; lęk

12 Rynek Pracy Fazy bezrobocia w ujęciu psychologii, wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda;Fazy bezrobocia w ujęciu psychologii, wg psychologicznego modelu Jahody i Lazarsfelda;psychologii –Faza 3 Wchodzenie w sytuację bezrobocia i optymizm – efekt urlopu, traktowanie sytuacji jako przejściowej, aktywność, wiara w sukces; –Faza 4 Pesymizm i rezygnacja – negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne i finansowe; –Faza 5 Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji – poczucie beznadziejności, dążenie do izolacji społecznej, redukcja oczekiwań życiowych, zainteresowań. FatalizmapatiaFatalizmapatia

13 Bezrobocie w Polsce na poczatku 2006 roku

14 Bezrobocie w Polsce w 2006 roku

15 Rynek Pracy Przyczyny bezrobocia-Przyczyny bezrobocia- istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie pracują: istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie pracują: Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie, a także nie ma większego wpływu na gospodarkę.Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie, a także nie ma większego wpływu na gospodarkę.bezrobocia frykcyjnegobezrobocia frykcyjnego

16 Rynek Pracy Przyczyny bezrobocia-Przyczyny bezrobocia- Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu (bezrobocie strukturalne).Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu (bezrobocie strukturalne).bezrobocie strukturalnebezrobocie strukturalne W Polsce jest to bardzo duża grupa, co jest spowodowane między innymi nadmiernym zatrudnieniem w okresie gospodarki planowanej, a także restrukturyzacją przemysłu.W Polsce jest to bardzo duża grupa, co jest spowodowane między innymi nadmiernym zatrudnieniem w okresie gospodarki planowanej, a także restrukturyzacją przemysłu.restrukturyzacją

17 Rynek Pracy Bezrobocie strukturalne;Bezrobocie strukturalne;ezrobocie strukturalneezrobocie strukturalne Do tej grupy bezrobotnych należą m.in. górnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-ów. Duża liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, że gospodarka regionu (często osłabiona upadkiem firm, w których bezrobotni poprzednio pracowali), nie może stworzyć wystarczająco szybko miejsc pracy i wchłonąć bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje się przez wiele lat na wysokim poziomie.Do tej grupy bezrobotnych należą m.in. górnicy, hutnicy, stoczniowcy, pracownicy PGR-ów. Duża liczba bezrobotnych, bez odpowiednich kwalifikacji, na niewielkim obszarze powoduje, że gospodarka regionu (często osłabiona upadkiem firm, w których bezrobotni poprzednio pracowali), nie może stworzyć wystarczająco szybko miejsc pracy i wchłonąć bezrobotnych. Bezrobocie takie utrzymuje się przez wiele lat na wysokim poziomie.górnicy hutnicyPGRregionugórnicy hutnicyPGRregionu

18 Rynek Pracy Przyczyny bezrobocia-Przyczyny bezrobocia- Osoby które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektórych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i nabywania doświadczenia, będąc przez ten czas mało produktywnymi. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet, jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży.Osoby które zakończyły edukację, ale nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego nie są poszukiwaną grupą zawodową (z wyjątkiem niektórych specjalności). Wymagają one długiego szkolenia i nabywania doświadczenia, będąc przez ten czas mało produktywnymi. Z tego powodu absolwenci często nie mogą znaleźć pracy nawet, jeśli istnieje popyt na pracowników w danej branży. produktywnymiabsolwencibranży produktywnymiabsolwencibranży

19 Rynek Pracy Przyczyny bezrobocia-Przyczyny bezrobocia- Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie.Miejsca pracy mogą znajdować się gdzie indziej, niż poszukujący pracy pracownicy. Ze względu na niewielką mobilność ludności (niechęć do przeprowadzki do miasta i trudności takiej przeprowadzki) oraz wysokie koszty dojazdu osobom takim trudno znaleźć zatrudnienie.mobilność

20 Rynek Pracy Przyczyny bezrobocia-Przyczyny bezrobocia- Osoby potrafiące wytworzyć wartość dodaną na poziomie X, a których koszt zatrudnienia (płaca minimalna, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty przeszkoleń i inne) są większe od X, nie znajdą zatrudnienia. Obniżenie podatków lub płacy minimalnej może spowodować zwiększenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne. Osoby potrafiące wytworzyć wartość dodaną na poziomie X, a których koszt zatrudnienia (płaca minimalna, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty przeszkoleń i inne) są większe od X, nie znajdą zatrudnienia. Obniżenie podatków lub płacy minimalnej może spowodować zwiększenie zatrudnienia w tej grupie, jest jednak politycznie kontrowersyjne.wartość dodanąpłaca minimalnapodatkiubezpieczenie społecznepodatkówwartość dodanąpłaca minimalnapodatkiubezpieczenie społecznepodatków

21 Rynek Pracy Przyczyny bezrobocia-Przyczyny bezrobocia- Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osób pomimo, że aktualnie potrzebują siły roboczej, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy. Sytuację tą rozwiązać mogą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas określony, umowy o dzieło, czy zlecenia. Pracodawcy mogą obawiać się zatrudniania osób pomimo, że aktualnie potrzebują siły roboczej, ze względu na trudność ich zwolnienia kiedy popyt będzie mniejszy. Sytuację tą rozwiązać mogą w pewnym stopniu inne formy zatrudniania, takie jak umowy na czas określony, umowy o dzieło, czy zlecenia. Pracodawcy popytumowy na czas określonyumowy o dziełozlecenia Pracodawcy popytumowy na czas określonyumowy o dziełozlecenia

22 Rynek Pracy Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia;Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia; Na rozmiar zjawiska bezrobocia wpływ mają czynniki społeczne, ponieważ jest to zjawisko wytworzone w społeczeństwie. Na rozmiar zjawiska bezrobocia wpływ mają czynniki społeczne, ponieważ jest to zjawisko wytworzone w społeczeństwie. Rozmiar bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników w nowo powstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego. Rozmiar bezrobocia zależy od systemu gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowego rynku pracy. Związane jest zwykle z poziomem nowych inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników w nowo powstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicznego lub prywatnego.systemu gospodarczegopolitykisystemu gospodarczegopolityki

23 Rynek Pracy Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia;Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia; Istnieją problemy z zebraniem rzetelnych danych: Istnieją problemy z zebraniem rzetelnych danych: Osoby pracujące nielegalnie mogą rejestrować się jako bezrobotne celem osiągnięcia korzyści z systemu opieki społecznej. Osoby pracujące nielegalnie mogą rejestrować się jako bezrobotne celem osiągnięcia korzyści z systemu opieki społecznej. Osoby zdolne do pracy, którym niesłusznie przyznano zasiłki z tytułu niezdolności do pracy nie pracują choć są zdolne do pracy, nie znajdują się jednak w statystykach bezrobocia. Według niektórych szacunków jest to w Polsce bardzo powszechne zjawisko. Osoby zdolne do pracy, którym niesłusznie przyznano zasiłki z tytułu niezdolności do pracy nie pracują choć są zdolne do pracy, nie znajdują się jednak w statystykach bezrobocia. Według niektórych szacunków jest to w Polsce bardzo powszechne zjawisko.zasiłkipracyzasiłkipracy

24 Rynek Pracy Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia;Czynniki wpływające na zjawisko bezrobocia; W gospodarce centralnie planowanej, a rzadziej w rynkowej, zatrudnienie jest niewspółmiernie duże do potrzeb firmy. Jest to tzw. bezrobocie ukryte. Osoby te można byłoby zwolnić nie powodując większych strat w gospodarce, nie figurują one jednak w statystykach bezrobocia. W gospodarce centralnie planowanej, a rzadziej w rynkowej, zatrudnienie jest niewspółmiernie duże do potrzeb firmy. Jest to tzw. bezrobocie ukryte. Osoby te można byłoby zwolnić nie powodując większych strat w gospodarce, nie figurują one jednak w statystykach bezrobocia.bezrobocie ukrytebezrobocie ukryte

25 Rynek Pracy Rodzaje bezrobociaRodzaje bezrobocia bezrobocie krótkotrwałe - bezrobocie średniookresowebezrobocie krótkotrwałe - bezrobocie średniookresowebezrobocie krótkotrwałebezrobocie średniookresowebezrobocie krótkotrwałebezrobocie średniookresowe bezrobocie długookresowe - bezrobocie chronicznebezrobocie długookresowe - bezrobocie chronicznebezrobocie długookresowebezrobocie chronicznebezrobocie długookresowebezrobocie chroniczne bezrobocie jawne - bezrobocie ukrytebezrobocie jawne - bezrobocie ukrytebezrobocie jawnebezrobocie ukrytebezrobocie jawnebezrobocie ukryte bezrobocie strukturalne - bezrobocie technologicznebezrobocie strukturalne - bezrobocie technologicznebezrobocie strukturalnebezrobocie technologicznebezrobocie strukturalnebezrobocie technologiczne bezrobocie cykliczne - bezrobocie sezonowebezrobocie cykliczne - bezrobocie sezonowebezrobocie cyklicznebezrobocie sezonowebezrobocie cyklicznebezrobocie sezonowe bezrobocie klasyczne - bezrobocie neoklasycznebezrobocie klasyczne - bezrobocie neoklasycznebezrobocie klasycznebezrobocie neoklasycznebezrobocie klasycznebezrobocie neoklasyczne bezrobocie frykcyjne - bezrobocie z wyborubezrobocie frykcyjne - bezrobocie z wyborubezrobocie frykcyjnebezrobocie z wyborubezrobocie frykcyjnebezrobocie z wyboru

26 Rynek Pracy Bezrobocie długookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby pozostające bez pracy przez 6 do 12 miesięcy.Bezrobocie długookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby pozostające bez pracy przez 6 do 12 miesięcy. bezrobociapracy bezrobociapracy Bezrobocie chroniczne dotyczy ludzi, którzy pozostają bez pracy przynajmniej 12 miesięcy. Bezrobotni długotrwale posiadają często cechy, które ograniczają ich szanse powrotu na rynek pracy.Bezrobocie chroniczne dotyczy ludzi, którzy pozostają bez pracy przynajmniej 12 miesięcy. Bezrobotni długotrwale posiadają często cechy, które ograniczają ich szanse powrotu na rynek pracy.pracyrynek pracy rynek pracy

27 Rynek Pracy Bezrobocie ukryte jest też nazywane agrarnym, gdyż często występuje w rolnictwie. Bezrobocie ukryte występuje też w postaci wcześniejszych emerytur spowodowanych brakiem możliwości zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym.Bezrobocie ukryte jest też nazywane agrarnym, gdyż często występuje w rolnictwie. Bezrobocie ukryte występuje też w postaci wcześniejszych emerytur spowodowanych brakiem możliwości zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym.emerytur

28 Rynek Pracy Bezrobocie strukturalne - to takie bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji PGR-ów.Bezrobocie strukturalne - to takie bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictwo, hutnictwo, a także na skutek likwidacji PGR-ów.bezrobociepopytem górnictwohutnictwoPGRbezrobociepopytem górnictwohutnictwoPGR

29 Rynek Pracy Bezrobocie strukturalne;Bezrobocie strukturalne; Jest ono konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących w danej gospodarce. Jest ono konsekwencją zmian technologicznych i ewolucji struktury produkcji, zachodzących w danej gospodarce.technologicznychgospodarcetechnologicznychgospodarce Ma ono charakter trwały. Na przykład w przeszłości książki składane był przez zecerów z pojedynczych czcionek. Zmiana techniki druku i składu sprawiła, że zecerzy stali się ofiarami bezrobocia strukturalnego, aż do momentu znalezienia całkiem innej pracy. Rozwój nowych technologii nie jest jednak jedyną przyczyną bezrobocia strukturalnego. Ma ono charakter trwały. Na przykład w przeszłości książki składane był przez zecerów z pojedynczych czcionek. Zmiana techniki druku i składu sprawiła, że zecerzy stali się ofiarami bezrobocia strukturalnego, aż do momentu znalezienia całkiem innej pracy. Rozwój nowych technologii nie jest jednak jedyną przyczyną bezrobocia strukturalnego.książkizecerówczcionekdruku przyczynąksiążkizecerówczcionekdruku przyczyną Wahania w gustach konsumentów lub zmiana lokalizacji pewnych przedsiębiorstw mogą spowodować bezrobocie strukturalne, i to nawet wśród pracowników dobrze wykwalifikowanych. Bezrobocie tego typu stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo, czy przemysł stoczniowy. Wahania w gustach konsumentów lub zmiana lokalizacji pewnych przedsiębiorstw mogą spowodować bezrobocie strukturalne, i to nawet wśród pracowników dobrze wykwalifikowanych. Bezrobocie tego typu stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo, czy przemysł stoczniowy.Bezrobocieprzemysłu górnictwohutnictwoprzemysł stoczniowyBezrobocieprzemysłu górnictwohutnictwoprzemysł stoczniowy

30 Rynek Pracy Bezrobocie frykcyjne - bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania lepszej/innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania.Bezrobocie frykcyjne - bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania lepszej/innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania.bezrobocie Stanowi minimalne, możliwe bezrobocie w gospodarce wolnorynkowej (3-5% ogółu ludności aktywnej zawodowo). Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy.Stanowi minimalne, możliwe bezrobocie w gospodarce wolnorynkowej (3-5% ogółu ludności aktywnej zawodowo). Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy.

31 Rynek Pracy Powody powstania bezrobocia frykcyjnego:Powody powstania bezrobocia frykcyjnego: Niedoskonała informacja - informacja o potencjalnych pracodawcach i/lub pracownikach jest kosztowna oraz często trudna do uzyskania. Niedoskonała informacja - informacja o potencjalnych pracodawcach i/lub pracownikach jest kosztowna oraz często trudna do uzyskania. Poszukiwanie pracy - przeprowadzane zarówno przez pracodawców jak i pracowników; obydwie strony poszukują dla siebie najlepszej dostępnej oferty i będą kontynuować te poszukiwania aż koszty poszukiwań i korzyści płynące z poszukiwania nie wyrównają się. Poszukiwanie pracy - przeprowadzane zarówno przez pracodawców jak i pracowników; obydwie strony poszukują dla siebie najlepszej dostępnej oferty i będą kontynuować te poszukiwania aż koszty poszukiwań i korzyści płynące z poszukiwania nie wyrównają się. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i umacniania dyscypliny pracy.

32 Rynek Pracy Dziękuję za uwagę Janina Wilkosz Zabierzów marzec 2007 roku


Pobierz ppt "Rynek Pracy Opracowanie; Opracowanie; mgr Janina Wilkosz Doradca Zawodowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google