Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Podstawy prawne, organizowanie oraz finasowanie PES

2 Co to są klauzule społeczne? Klauzule społeczne w Pzp są wyjątkiem od reguły dopuszczanym w unijnym prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne względy społeczne. Prawo unijne przewiduje możliwość wprowadzenia przez udzielającego zamówienia dodatkowych kryteriów społecznych, o ile nie narusza to swobody wyboru. Warunkiem stosowania klauzul jest to, że kryteria takie odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, oraz że taka możliwość przewidziana jest w prawie krajowym. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

3 Podstawa klauzul społecznych w prawie wspólnotowym Horyzontalna Klauzula Społeczna (art. 9 TFUE): Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę wymogi związane ze: wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

4 Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1) zatrudnienia osób: a)bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, b)niepełnosprawnych, c)innych (zatrudnienie socjalne, przepisy innych państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego); 2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej wpłaty określonej w przepisach; 3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego. (por. Art. 29 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) Polska: klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

5 6 Łączenie zakupu usług czy towarów niezbędnych do realizacji zadań publicznych z osiąganiem dodatkowo korzyści społecznych może przyczynić się do: stymulowania zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym wyrównywania szans na rynku pracy wzmocnienia lokalnej gospodarki promowania wśród pracodawców idei równości szans oraz integracji zawodowej Realizacja celów społecznych w zamówieniach publicznych www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

6 Inne korzyści stosowania klauzul społecznych podnoszenie efektywności wydatkowania środków publicznych wymierne efekty finansowe (np. zmniejszenie wydatków na zasiłki czy opłat na PFRON) w przyszłości – lepszy dostęp do funduszy unijnych budowanie przyjaznego wizerunku zamawiających i możliwość wyróżnienia się w mediach wzmacnianie wiedzy i kompetencji pracowników, profesjonalizacja służb administracyjnych www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

7 Co należy zrobić, aby klauzule społeczne były stosowane w Polsce? Popularyzacja Zaangażowanie instytucji publicznych Zamiany w prawie Dobra praktyka www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

8 przedsiębiorstwa społeczne mają zwykle na celu integrację zawodową osób, które mają niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy dlatego stosowanie klauzul społecznych może przyczynić się do wspierania przedsiębiorstw społecznych, które wykorzystują działalność odpłatną do realizacji celów społecznie użytecznych. podmioty ekonomii społecznej mają z punktu widzenia zamawiających, zwłaszcza samorządów lokalnych, dwa atuty: trwałość zatrudnienia i lokalność. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google