Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Podstawy prawne, organizowanie oraz finasowanie PES

2 System zamówień publicznych związany jest z aktywnością organów państwa w zakresie wydatkowania środków publicznych w celu nabycia różnych dóbr i usług. Podstawowym celem wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego jest udzielenie zamówienia. Podstawowym celem udzielenia zamówienia publicznego jest takie jego przeprowadzenie aby w sposób najbardziej efektywny pod względem ekonomicznym wykorzystać środki publiczne. Zamówienia publiczne – założenia www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

3 możliwości zatrudnienia, godna praca, zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, integracja społeczna (w tym także osób niepełnosprawnych), równość szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu oraz szersze dobrowolne przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility CSR). Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

4 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wzmocnienia spójności UE i koordynacji polityki UE w dziedzinie społecznej dzięki nowej horyzontalnej klauzuli społecznej w art. 9 TFUE (2012/C 24/06) Wdrażanie horyzontalnej klauzuli społecznej jest równoznaczne ze stosowaniem prawa pierwotnego, do czego zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie, podpisując i ratyfikując Traktat z Lizbony. Klauzula ta nie powinna podlegać żadnym ograniczeniom ani pod względem zakresu, ani metod stosowania. Zarówno instytucje UE, jak i poszczególne państwa członkowskie muszą uwzględniać ją we wszystkich odpowiednich obszarach polityki i działaniach UE, także w dziedzinie gospodarczej. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

5 Podstawy prawne klauzul społecznych w prawie wspólnotowym Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

6 Regulacje prawne klauzul społecznych w Polsce www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

7 Klauzule społeczne w PZP Art. 22 ust. 2 – tzw. klauzula zastrzeżona: Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (…). www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

8 Klauzule społeczne w PZP Art. 29 ust. 4 Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: 1.Zatrudnienia bezrobotnych, młodocianych niepełnosprawnych (…) 2.Utworzenia funduszu szkoleniowego 3.Zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

9 Klauzule społeczne w PZP Art. 36 ust. 2 pkt. 9: Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, SIWZ zawiera w szczególności: -liczbę osób zatrudnionych -okres wymaganego zatrudnienia tych osób, -sposób dokumentowania zatrudnienia osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, -uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia, -sankcje z tytułu ich niespełnienia. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

10 Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - ewolucja Od 2005 roku: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzającą Inicjatywą Wspólnotową EQUAL w Polsce, Biała Księga Prawa Przedsiębiorczości Społecznej w Polsce. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

11 Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - ewolucja 2009 rok wprowadzenie do prawa zamówień publicznych dwóch klauzul społecznych: nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych - preferencje związane z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy; Nowelizacja ustawy PZP - wykonawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

12 Zgodnie z Krajowym Planem Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016 przyjęto jako cel ogólny osiągnięcie 10% poziomu społecznych zamówień publicznych na szczeblu krajowym do końca 2016 roku. Podobny cel był zakładany do końca 2012 roku. Z analizy wynika, iż uśredniony poziom społecznych zamówień w 2012 roku wyniósł 2,90%. Przy szacowanej wartości rynku zamówień publicznych w Polsce, która wynosi 132,7 mld PLN, wartość zamówień z uwzględnieniem celów społecznych można określić na poziomie 3,8 mld PLN www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

13 13 Instrumentem wsparcia rozwoju przedsiębiorczości społecznej mogą być zamówienia do 14 tysięcy euro. W tym trybie można również stosować klauzule społeczne. Inne zastosowanie klauzul społecznych in house Zlecanie usług w trybie in house – powierzanie przez samorząd utworzonej przez niego jednostce organizacyjnej wykonywania zadań użyteczności publicznej drogą aktu kreującego tę jednostkę organizacyjną. Dotyczyć to może – zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych – spółdzielni socjalnej osób prawnych założonej przez dwie jednostki samorządu terytorialnego, o ile posiadają one 100% udziałów w spółdzielni i mają wyłączną możliwość decydowania o jej sprawach, a spółdzielnia socjalna została powołana w celu wykonywania zadań, które stanowią przedmiot zlecenia. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

14 Część 2. Przykłady i doświadczenia www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

15 Dobre praktyki - Belgia www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

16 -rozwinięcie praktyk rynku (przedsiębiorstw) do społecznie odpowiedzialnego zarządzania; -ze stosowaniem klauzul społecznych wiąże się: możliwość zatrudnienia, godnej pracy, integracji społecznej, dostępność, etyczny handel i szerszym przestrzegania przepisów socjalnych. Rząd Flamandzki zobowiązał się do stosowania w 100% zrównoważonych zamówień publicznych do 2020 roku Dobre praktyki - Belgia www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

17 Dobre praktyki – Zjednoczone Królestwo www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

18 Ustawa The Public Services (Social Value) Act 2012 (8.3.2012) - obowiązek organów publicznych do rozważenia wartości społecznej w procesie udzielenia zamówień publicznych Zamawiający muszą rozważyć na etapie opracowywania szczegółów zamówienia czy i w jaki sposób realizacja tego zamówienia będzie wywierała wpływ na społeczność lokalną z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ustawa ta obowiązuje tylko w Anglii i Walii Dobre praktyki Zjednoczone Królestwo www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

19 Zastosowanie klauzul społecznych w Polsce www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

20 2012 rok 1. art. 22 ust 2 – w 240 postępowaniach 2. art. 29 ust 4 – w ok. 100 postępowaniach Zastosowanie klauzul społecznych w Polsce www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

21 21 Zdecydowanie najczęściej klauzule stosują samorządy terytorialne i ich jednostki - Gdynia, Gdańsk, Brzeziny, Byczyna, Częstochowa, Bydgoszcz, Bytom, Toruń, GOPS Piecki, Teatr Nowy z Łodzi, Opolskie Centrum Onkologii, Zakład Komunalny "Kleszczów, ROPS w Krakowie. W pojedynczych postępowaniach klauzule wykorzystało m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwo Zdrowia. www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

22 22 -brak wiedzy na temat istnienia klauzul, -brak świadomości korzyści płynących z ich zastosowania, -brak wiedzy i umiejętności w stosowaniu klauzul w przetargach, -obawa przed wdrażaniem nowego, niesprawdzonego rozwiązania, Dlaczego nie stosujemy klauzul społecznych www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

23 -fetysz ceny, -obawa, że to zwiększy koszty realizacji zamówień, -brak rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców, -ograniczona liczba przedsiębiorstw społecznych, które mogłyby ubiegać się o zamówienia publiczne. Dlaczego nie stosujemy klauzul społecznych www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl

24 Dziękuję za uwagę Barbara Kunysz – Syrytczyk www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie Wojewoda Świętokrzyski PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google