Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM WOBEC NOWYCH DYREKTYW UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM WOBEC NOWYCH DYREKTYW UE"— Zapis prezentacji:

1 PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM WOBEC NOWYCH DYREKTYW UE

2 WIEKEM WALKI O NOŚNIKI ENERGII WIEKEM OSZCZĘDZANIA ENERGII
XXI WIEK WIEKEM WALKI O NOŚNIKI ENERGII ALBO WIEKEM OSZCZĘDZANIA ENERGII 2

3 Przeszłość i Przyszłość cen gazu ziemnego …
1 czerwca 2010r. weszła w życie nowa taryfa gazowa PGNiG - rachunki będą wyższe średnio o 3,3 proc. Zmieniona taryfa na dostarczanie gazu będzie obowiązywać do 30 września 2010 r. Od 1 października weszła w życie nowa taryfa gazowa PGNiG , rachunki będą wyższe średnio o ponad 6,2 % Roczny wzrost ceny m3 gazu – ok. 9,5 % Na każde 10 proc. ewentualnej podwyżki, dwie trzecie ma swój udział w rachunku PGNiG, czyli każde 10 proc. podwyżki oznacza, że rachunki domowe wzrosną o 6 % Gazeta Prawna ( ) 16 grudnia 2010 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą korektę taryfy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w wyniku której średnia cena paliw gazowych została obniżona o 3,2%. Taryfa obowiązywać będzie do 31 marca 2011 r. Od 1 stycznia 2011 – wzrost podatku VAT o 1 %. OD 1 KWIETNIA 2011 NOWA TARYFA, VAT O 1 % POZOSTANIE !!

4 4

5 Przyszłość cen węgla … Koncerny węglowe do końca 2010 szacowały podwyżki cen węgla średnio o 15 proc. Odbiorcy nie mogą liczyć na tańszy węgiel z importu, bo na świecie surowiec drożeje, obecnie tona węgla kosztuje ok 90 dolarów.

6 Ceny energii dla odbiorców indywidualnych średnio o 7,7 % w górę od 1 stycznia 2011
Średni wzrost cen energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w zatwierdzonych jak dotąd taryfach wyniesie w przyszłym roku 7,7 poinformował Urząd Regulacji Energetyki – taryfy zostały zatwierdzone r..

7

8 82% Polaków nie zdaje sobie sprawy , że najwięcej energii ponad 40% - zużywa się na eksploatację budynków Raport „Polacy o oszczędzaniu energii”

9 Zużycie energii, Odczucia i rzeczywistość.

10 Co mówią politycy UE ???? “Należy przyznać priorytet ograniczaniu zużycia energii w budynkach” „Europa musi być na czele w(…)efektywności energetycznej” "Chcę aby Wielka Brytania przewodziła(…) w domach zeroemisyjnych" 10

11 NAJLEPSZYM BODŹCEM DO OSZCZĘDZANIA ENERGII NASZE WŁASNE PORTFELE…..
SĄ I BĘDĄ NASZE WŁASNE PORTFELE…..

12 Art. 14a „UBÓSTWO ENERGETYCZNE –
oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe zmuszone jest wydać ponad 10 % swoich dochodów na opłacenie rachunków za energię w celu ogrzania domu…..

13 Istotne fakty: Średnia wielkość kredytu hipotecznego – – zł Średni okres spłaty kredytu – 30 – 35 lat Średnia życia kredytobiorcy – 30 – 35 lat Wiek emerytalny – 57 lat (m), 58 lat (k) Średnia emerytura – zł Średnia życia w Polsce – 71 lat (m) 80 lat (k)

14 6 maja 2010 – Polska Agencja Prasowa
Prawie 45 proc. gospodarstw domowych ma już problem z regulowaniem zobowiązań, alarmuje "Puls Biznesu" w oparciu o badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W kwietniu problemy ze spłacaniem kredytów miało 44,7 proc. konsumentów. Kwartał wcześniej było ich 43,2 proc. - To niewielki wzrost, ale pokazuje, że sytuacja zmienia się w niekorzystnym kierunku, mówi Piotr Białowolski, ekonomista IRG SGH.

15 Dyrektywa Unijna i jej nowelizacje.
EPBD 2002/91/EC Jakie zmiany w Polsce? 15

16 Cel zmian Istotne fakty: Zużycie energii w sektorze budowlanym – 40%
Potencjał oszczędności (koszty) tkwiący w działaniach na rzecz efektywności energetycznej – 28% do 2020 Redukcja całkowitego zużycia energii w UE – 11% Nie wyemitowanie do atmosfery gazów cieplarnianych – 30% światowej emisji 16

17 Najważniejsze zmiany/zobowiązania/cele
METODOLOGIA (art. 3) Kraje członkowskie powinny zastosować metodologie obliczeniową zakresie efektywności energetycznej budynków zgodnie ze wspólnymi generalnymi wytycznymi ramowymi zawartymi w Aneksie 1. ANEKS 1 - (1) Ocena EE może opierać się na metodzie obliczeniowej lub też zużycia energii - (2) Ocena EE powinna być wyrażona w sposób przejrzysty (wskaźnik EE, wskaźniki numeryczne EE (EP oraz EK) - (3) Metodologia powinna opierać się na m.in. na ocenie cieplnej budynku m.in. Izolacja, wentylacja, mostki cieplne - (4) Odnawialna energia w metodologii - (5) Kategorie budynków (9 kategorii) 17

18 Najważniejsze zmiany/zobowiązania/cele
Budynki ZEROEMISYJNE (art. 9) - Państwa członkowskie opracowują krajowe plany mające na celu zwiększenie liczby budynków zużywających energię na poziomie zerowym netto zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1c). Państwa członkowskie dopilnowują, aby najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami zużywającymi energię na poziomie bliskim zeru – NEARLY ZERO ENERGY (15 kWh/m2 czy 50 kWh/m2???). 18

19 Średnie (ważone) wartości EP i EK dla różnych typów budynków
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 EP EK 579,87 343,69 Budynek służby zdrowia 503,47 123,55 Dom towarowy lub sklep 343,99 249,52 przemysłowy 275,06 162,49 szkolno - oświatowy 268,57 196,49 Hotel lub restauracja 260,59 166,53 Hala magazynowa 258,06 161,72 Inny budynek usługowy 230,46 85,80 biurowy 205,46 106,97 Obiekt sportowy 148,60 132,97 mieszkalny wielorodzinn 148,55 145,61 jednorodzinn 19

20 Średnia ważona wartość EP w nowych budynkach oddawanych do użytku w Polsce wynosi: 240 kWh/m2a

21 Średnia ważona wartość EK w nowych budynkach oddawanych do użytku w Polsce wynosi: 141 kWh/m2a

22 Najważniejsze zmiany/zobowiązania/cele
WZÓR ŚWIADECTWA (art. 10) - Kraje członkowskie powinny podjąć środki konieczne do wprowadzenia systemu certyfikacji efektywności energetycznej budynków. Certyfikat efektywności energetycznej powinien zawierać efektywność energetyczną budynku i nawiązujące do niej wielkości jak: minimalna wymagana efektywność energetyczna, aby właściciel lub wynajmujący budynek, mógł porównać i oszacować efektywność energetyczną. 22

23 Obliczanie optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej Do dnia 30 czerwca 2011 r. Komisja określi w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 23, 24 i 25, ramy metodologii porównawczej obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Państwa członkowskie obliczają optymalny pod względem kosztów poziom wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej przy użyciu ram metodologii porównawczej określonych zgodnie z ust. 1 i odpowiednich parametrów, takich jak warunki klimatyczne i praktyczna dostępność infrastruktury energetycznej, oraz porównują wyniki tego obliczenia z obowiązującymi minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania ze wszystkich danych wejściowych i założeń użytych do celów tych obliczeń oraz z wyników tych obliczeń. Państwa członkowskie przedkładają Komisji te sprawozdania w regularnych odstępach nieprzekraczających pięciu lat. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r.

24 Budynki nowo wznoszone
Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki celem zapewnienia, aby nowe budynki spełniały minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej określone zgodnie z art. 4. W przypadku budynków nowych państwa członkowskie zapewniają, aby przed rozpoczęciem budowy zostały rozważone i wzięte pod uwagę, o ile są dostępne, techniczne, środowiskowe i ekonomiczne Możliwości realizacji wysoko efektywnych systemów alternatywnych, takich jak wymienione poniżej: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych; b) Kogeneracja - proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. c) ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe szczególnie jeżeli opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych; d) pompy cieplne.

25 Budynki istniejące Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki celem zapewnienia, aby przy wykonywaniu ważniejszej renowacji budynków charakterystyka energetyczna tego budynku lub jego części poddawanej renowacji została poprawiona tak, aby spełniała minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej określone zgodnie z art. 4, na ile jest to możliwe pod względem technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Wymagania te stosuje się zarówno wobec budynku, jak i modułu budynku poddawanego renowacji jako całość. Dodatkowo lub alternatywnie wymagania można stosować do elementów budynków poddawanych renowacji.

26 Niezależny system kontroli
Państwa członkowskie zapewniają ustanowienie niezależnych systemów kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z załącznikiem II. Państwa członkowskie mogą ustanowić odrębne systemy służące kontroli świadectw charakterystyki energetycznej i kontroli sprawozdań z przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Państwa członkowskie mogą delegować odpowiedzialność za wdrożenie niezależnych systemów kontroli. W przypadku podjęcia takiej decyzji państwa członkowskie zapewniają, aby niezależne systemy kontroli zostały wdrożone zgodnie z załącznikiem II.

27 Co grozi za brak Świadectwa Energetycznego teraz i w przyszłości?
Kary za brak świadectwa (art. 22, RECAST DYREKTYWY EPBD) : Państwa członkowskie UE określą zasady dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich egzekwowania. Najpóźniej do dnia września 2012 r. państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję, a następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o wszystkich późniejszych zmianach, które ich dotyczą. Państwa członkowskie przedstawiają informacje potwierdzające skuteczność zasad dotyczących kar w planach działań na rzecz efektywności energetycznej, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE. Przewidziane kary są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

28 Jaka informacja w Świadectwie Energetycznym jest najważniejsza?
Wartość wskaźników EP/EK Jeśli EK jest > 200 to szykuj się na większe wydatki związane z eksploatacją lokalu Jeśli EK jest < 141 to twoje wydatki wyglądają tak jak u większości Polaków Jeśli EK jest < 60 to twoje wydatki wyglądają jak u większości Austriaków, Niemców, Belgów czy Holendrów.

29 Przykładowe koszty utrzymania lokalu na podstawie danych zawartych w Świadectwie Energetycznym:
29

30 Założenia Ceny energii – do kalkulacji założono dwa scenariusze: scenariusz zrównoważonego wzrostu cen m3 gazu ziemnego – 5 % rocznie scenariusz intensywnego wzrostu cen m3 gazu ziemnego – 10 % rocznie – przypadek może mieć miejsce w momencie rozpoczęcia wdrażania przepisów UE w zakresie ograniczenia emisji CO2 m.in. ograniczenie kwot emisji, wprowadzenie systemu białych certyfikatów, wprowadzenie odpłatnej emisji CO2 dla wytwórców i dostawców energii. Dom jednorodzinny energooszczędny Świadectwo energetyczne wystawione Dane do obliczeń: Współczynnik efektywności - EK: 86 kWh/m2r Powierzchnia użytkowa: 161 m2 Kubatura: 686 m3 Liczba osób: w gospodarstwie domowym: 4 Dom jednorodzinny wybudowany wg. aktualnych krajowych wymagań prawnych Średnia wartość EK – 141 kWh/m (dane przyjęte z raportu firmy Builddesk) Dane do obliczeń: Współczynnik efektywności - EK: 141 kWh/m2r Powierzchnia użytkowa: 161 m2 Kubatura: 686 m3 Liczba osób w gospodarstwie: 4

31 Tab. 2 – Symulacja kosztów utrzymania budynków (budynek energooszczędny/budynek tradycyjny) w scenariuszach (intensywnego wzrostu (10% rocznie), zrównoważonego wzrostu (5 % rocznie)). Lp. Okres porównawczy Cena 1 kWh /gaz ziemny Wartość EK (kWh/m2r) Powierzchnia (m2) Koszt utrzymania (w zł) EK = 86 EK=141 ROCZNY M-CZNY Scenariusz - intensywnego wzrostu cen gaz ziemnego (10 % rocznie) 1. 2009 0,27 zł 86 141 161 3 738,42 zł 311,54 zł 6 129,27 zł 510,77 zł 2. 2012 0,36 zł 4 984,56 zł 415,38 zł 8 172,36 zł 681,03 zł 3. 2016 0,53 zł 7 338,38 zł 611,53 zł 12 031,53 zł 1 002,63 zł 4. 2018 0,70 zł 9 692,20 zł 807,68 zł 15 890,70 zł 1 324,23 zł Scenariusz - wzrostu zrównoważonego cen gaz ziemnego (5 % rocznie) 5. 6. 0,31 zł 4 292,26 zł 357,69 zł 7 037,31 zł 586,44 zł 7. 0,38 zł 5 261,48 zł 438,46 zł 8 626,38 zł 718,87 zł 8. 0,44 zł 6 092,24 zł 507,69 zł 9 988,44 zł 832,37 zł

32 Podsumowanie ……… Zastosowanie porównanie dwóch budynków jednorodzinnych o różnych parametrach efektywności energetycznej tj. budynek energooszczędny oraz budynek wg. aktualnych wymagań prawnych jednoznacznie wskazuje, iż różnica poziomu utrzymania kosztów pomiędzy oboma budynki osiąga wartość o 60 %. Wprowadzenie dodatkowego czynnika w postaci wzrostu cen podstawowego nośnika energii tj, m3 gazu ziemnego w scenariuszach (intensywnego wzrostu (10% rocznie), zrównoważonego wzrostu (5 % rocznie)) jednoznacznie potwierdza, iż poziom kosztów stałych związanych z utrzymaniem budynku w ciągu okres 10 lat może wzrosnąć w obu przypadkach o: 63 % w scenariuszu zrównoważonego wzrostu cen 159 % w scenariuszu intensywnego wzrostu cen. Należy stwierdzić, iż budynek o lepszych parametrach efektywności energetycznej w skutek znacznie niższych kosztów oraz rosnących cen energii będzie znacznie bardzie atrakcyjny oraz jego wartość będzie znacząco lepsza niż budynku o parametrach standardowych.

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PRZYSZŁOŚĆ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM WOBEC NOWYCH DYREKTYW UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google