Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy na Podkarpaciu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy na Podkarpaciu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy na Podkarpaciu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy nr: UDA-POKL.06.01.01-18-091/13-00 pomiędzy Wojewódzki Urzędem Pracy w Rzeszowie, a GTW Project Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Człowiek najlepsza inwestycja Kto może być Uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 15 – 30lat, pozostająca bez zatrudnienia (osoba nieaktywna zawodowo lub osoba bezrobotna), zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Człowiek najlepsza inwestycja Osoba pozostająca bez zatrudnienia – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo. Osoba bezrobotna - oznacza osobę o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r., niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy itp. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG albo zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego lub innych, nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Człowiek najlepsza inwestycja Nieaktywny zawodowo - osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni (również osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy). Studenci studiów dziennych nie zaliczają się do grupy osób nieaktywnych zawodowo! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Człowiek najlepsza inwestycja REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Człowiek najlepsza inwestycja Rekrutacja zostanie przeprowadzona za szczególnym zwróceniem uwagi na równość szans, w tym ze względu na płeć. Listy Uczestników projektu tworzone będą osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Rekrutacja będzie 4 etapowa. Średnio 20 Kandydatów/etap. W projekcie przewidziany jest udział 60 osób niepełnosprawnych, w tym 34 kobiet i 26 mężczyzn. REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Człowiek najlepsza inwestycja Kryteria formalne udziału w projekcie: Miejsce zamieszkania (woj. podkarpackie) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Kandydata/-tki Wiek (osoby w wieku 15-30 lat) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Kandydata/-tki Weryfikacji kryterium formalnych udziału w projekcie dokonuje Specjalista ds. promocji, rekrutacji, obsługi stażystów i pracodawców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Człowiek najlepsza inwestycja Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji: nie posiadają kwalifikacji zawodowych – 2 punkty, lub osoby które posiadają niskie i niedostosowane kwalifikacje zawodowe – 1 punkt, nie posiadają doświadczenia zawodowego – 2 punkty, lub osoby które posiadają doświadczenie zawodowe po zsumowaniu nie większe niż 5lat – 1 punkt, nie posiadają kompetencji kluczowych – 2 punkty, lub osoby które posiadają niskie kompetencje kluczowe – 1 punkt, zamieszkują na wsi – 2 punkty, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Człowiek najlepsza inwestycja Kryteria premiowane dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji: nie posiadają w ogóle formalnego wykształcenia lub posiadają podstawowe wykształcenie – 2 punkty, lub osoby które posiadają wykształcenie gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe – 1 punkt, mają niską motywację – 2 punkty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Człowiek najlepsza inwestycja Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznaje Psycholog podczas spotkania z Kandydatem/-tką do projektu. Podczas spotkania Psycholog przeprowadza testy, opracowuje analizę i diagnozę dla każdego Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę. Łącznie Kandydat/-tka ma możliwość uzyskania 0-12pkt. Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności na liście rankingowej. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Człowiek najlepsza inwestycja Wyniki rekrutacji podane będą do informacji publicznej m.in. przez zamieszczenie ich na stronie projektu: www.mlodzi.gtwproject.pl,www.mlodzi.gtwproject.pl w Biurze Projektu: ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów. Dodatkowo każdy Kandydat/-tka zostanie poinformowany: -telefonicznie lub -mailowo lub -listownie. W wyniku rekrutacji do projektu przyjętych zostanie 60 osób. Osoby te podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie i staną się Uczestnikami projektu, uprawnionymi do korzystania ze wsparcia przewidzianego w projekcie Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy na Podkarpaciu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Człowiek najlepsza inwestycja USTALENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA – IPD Kim jest doradca zawodowy i jak może mi pomóc? Doradca zawodowy zna nasz rynek pracy – wie gdzie szukać pracy i jak się do tego przygotować. Pomoże w: Zaplanowaniu mojego rozwoju zawodowego Wyszukaniu ofert pracy lub stażu Przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (życiorys i list motywacyjny) Złożeniu dokumentów u pracodawców Przygotowaniu się do rozmowy z pracodawcą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Człowiek najlepsza inwestycja WYBÓR FORM WSPARCIA DOPASOWANYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB I MOŻLIWOŚCI Realizacja wsparcia będzie się odbywać na podstawie ustalonego IPD Szkolenia zawodowe Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Wsparcie psychologiczno-doradcze Poradnictwo zawodowe Staże zawodowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Człowiek najlepsza inwestycja 1.Poradnictwo zawodowe Świadczone będzie w formie dyżuru Doradcy Zawodowego, średnio 4h/UP. Spotkania będą miały charakter spotkań indywidualnych. W ramach wsparcia Uczestnik/-ka otrzyma informację o zawodach, rynku pracy i możliwych do odbycia szkoleniach. Zbadane zostaną również indywidualne zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Człowiek najlepsza inwestycja 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze Świadczone będzie w formie dyżuru Psychologa, średnio 4h/UP. Spotkania będą miały charakter spotkań indywidualnych. W ramach wsparcia Uczestnik/-ka otrzyma pomoc w zakresie możliwych do podjęcia zawodów, występujących formach zatrudnienia. Psycholog pomoże w: Przezwyciężeniu obaw związanych z nową sytuacją związaną z zakończeniem szkoły i poszukiwaniem pracy Nabraniu pewności siebie Poznaniu własnej wartości Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Człowiek najlepsza inwestycja 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Techniki poszukiwania pracy Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych Autoprezentacja Zasady komunikacji Zajęcia trwają 8 godzin dziennie przez 5 dni. Łącznie 40 godzin. Dzięki zajęciom zrozumiem, co to jest rynek pracy, czym się charakteryzuje, jakie daje mi możliwości i jakie stawia przeszkody Część zajęć na komputerach – przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i samodzielnego wyszukiwania ofert pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Człowiek najlepsza inwestycja 4. Szkolenia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych Komunikacja społeczna, Pokonywanie stresu, Wzmacnianie samooceny, Zakładanie własnej firmy/spółdzielni socjalnej, Podstawy obsługi komputera i poruszania się po internecie. Łącznie 40h szkolenia dla 25 Uczestników/-czek Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Człowiek najlepsza inwestycja 5. Szkolenia zawodowe Realizowane indywidualnie według stwierdzonych potrzeb i oczekiwań na etapie określania IPD każdego Uczestnika Projektu. Szkolenia zawodowe mają służyć podniesieniu, uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych Uczestnika/-czki Projektu, tak by odpowiadały na oczekiwania lokalnego rynku pracy. Średni czas szkoleń zawodowych to 100h/UP. W szkoleniach zawodowych udział weźmie 25 Uczestników/-czek Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Człowiek najlepsza inwestycja 6. Staże zawodowe Każdy Uczestnik/-czka projektu będzie miał możliwość skorzystania z płatnego stażu zawodowego. Czas trwania stażu to średnio 6miesięcy (min. 4miesiące – max. 8 miesięcy). Wybór pracodawcy do którego skierowany będzie Uczestnik Projektu zależeć będzie od wypracowanego z Doradcą Zawodowym IPD. Celem wsparcia jest uzyskanie przez Uczestników doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Człowiek najlepsza inwestycja Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla osób dojeżdżających do miejsca realizacji wsparcia), Stypendia szkoleniowe, Zwrot kosztów badań lekarskich na szkolenia i na staż, Materiały szkoleniowe, Catering. DODATKOWE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Jak zapisać się do projektu? Rekrutacja od 03 do 14 lutego 2014 r. Rekrutacja polega na: Złożeniu dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu – GTW Project Sp. z o.o., ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów, pok. 310 w terminie rekrutacji (dokumenty są dostępne na stronie internetowej: www.mlodzi.gtwproject.pl oraz w Biurze Projektu) www.mlodzi.gtwproject.pl Rozmowie z Psychologiem - mająca na celu przyznanie punktów za spełnianie kryteriów strategicznych – max 12 punktów Wyniki rekrutacji są publikowane w Biurze Projektu oraz na stronie www.mlodzi.gtwproject.pl www.mlodzi.gtwproject.pl Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Podsumowanie Okres realizacji: 01.01.2014r. – 30.06.2014r. Wymagania dotyczące uczestników: Wiek Kandydata/-tki (od 15 do 30lat) Zdolność i gotowość do podjęcia pracy Pozostawanie bez zatrudnienia (osoby nieaktywne zawodowo, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy lub bezrobotne) Zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego Szczegółowe informacje na temat projektu: GTW Project sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów tel. 014 626 80 18 Biuro projektu: ul. Trembeckiego 11A 35-234 Rzeszów tel. 790 587 377 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PROJEKT: Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy na Podkarpaciu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google