Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2020 – dokąd zmierzamy, czyli o największych wyzwaniach rozwoju Jarosław Pawłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego I Forum Gospodarcze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2020 – dokąd zmierzamy, czyli o największych wyzwaniach rozwoju Jarosław Pawłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego I Forum Gospodarcze."— Zapis prezentacji:

1 2020 – dokąd zmierzamy, czyli o największych wyzwaniach rozwoju Jarosław Pawłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego I Forum Gospodarcze Podregionu Nadwiślańskiego 22 października 2010 r., Starogard Gdański

2 Wprowadzenie perspektywy długookresowej do programowania działań rozwojowych: odługookresowa strategia rozwoju kraju o horyzoncie min. 15-letnim (DSRK); Integracja wymiaru społeczno-gospodarczego i terytorialnego: owprowadzenie problematyki przestrzennej i związanej z rozwojem regionalnym do podstawowych dokumentów strategicznych (DSRK, ŚSRK); Zapewnienie spójności wszystkich polityk sektorowych, dziedzinowych i regionalnych: ouporządkowanie dokumentów strategicznych (9 zintegrowanych strategii rozwoju); Określenie miejsca i roli polityki regionalnej w ramach polityki rozwoju oraz modyfikacja strategicznych celów polityki regionalnej: owprowadzenie KSRR; Zaangażowanie w realizację celów polityki rozwoju wszystkich szczebli administracji publicznej; Stworzenie ośrodka koordynującego działania rozwojowe kraju -Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju przy KPRM. Najważniejsze zmiany w zarządzaniu rozwojem kraju 1

3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego KSRR jako horyzontalna strategia rozwoju 2 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Strategia bezpieczeństwa narodowego RP Sprawne państwo Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Strategia rozwoju transportu Strategia rozwoju zasobów ludzkich Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału społecznego Średniookresowa strategia rozwoju kraju Długookresowa strategia rozwoju kraju

4 Cele polityki regionalnej Układ celów odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 r. Tak sformułowane cele pozwolą stawić czoła wyzwaniom rozwojowym stojącym przed Polską Układ celów tworzy triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym 3

5 Zawarta w KSRR wizja rozwoju jest wypadkową dwóch elementów: próby odpowiedzi na stojące przed Polską i jej regionami wyzwania rozwojowe, świadomości konieczności zmiany paradygmatu polskiej polityki rozwoju regionalnego. WIZJA 2020 – model polityki regionalnej na miarę XXI wieku W 2020 roku polskie regiony mają stanowić lepsze miejsce do życia dzięki zwiększeniu poziomu i jakości życia oraz stworzeniu takich ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse rozwojowe we wszystkich regionach, a także realizacji aspiracji i możliwości zamieszkujących je jednostek i wspólnot lokalnych. 4

6 Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwojowych kraju – wzrostu, konkurencyjności, zatrudnienia spójności w horyzoncie długookresowym. Cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 5

7 KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO ŁAD PRZESTRZENNY BOGACTWO I RÓZNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA 6 WIZJA 2030 – pożądane cechy polskiej przestrzeni

8 SPÓJNOŚĆ WIZJA: Integracja obszarów funkcjonalnych miast jako ośrodków wzrostu dla słabszych regionów peryferyjnych oraz jako sposób poprawy dostępności do usług i miejsc pracy przy równoczesnym zachowaniu różnorodności funkcjonalnych obszarów wiejskich. 7

9 wzmocnienie i wykorzystanie struktury policentrycznej systemu osadniczego dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie większej konkurencyjności i innowacyjności polskich metropolii na tle Europy [12 największych miast połączonych siecią powiązań funkcjonalnych – nie tylko ze stolicą, ale przede wszystkim pomiędzy sobą], zainicjowanie procesów dyfuzji warunkujących wewnętrzną spójność społeczno-gospodarczą i terytorialną kraju pozwalających na objęcie procesami dyfuzji rozwoju obszarów pozametropolitalnych. 8 SPÓJNOŚĆ Wizja opiera się o dwa główne elementy wzajemnie się uzupełniające:

10 realizacja zasady partnerstwa, ozaangażowanie samorządów w planowanie polityki Rządu – tożsamość celów; procesy dyfuzyjne z metropolii na obszary otaczające; wizja rozwojowa na poziomie subregionalnym. ogrupy gmin planujące i realizujące politykę razem 9 KSRR i KPZK – co chcemy osiągnąć

11 Założenia fundamentalne dla polskiej wizji PS 2013+ Bezpośrednia i kompletna odpowiedź nie tylko na kryzys ekonomiczny, ale również na wizję rozwoju, jaki Europa chce osiągnąć do roku 2020, która powinna w związku z tym utrzymać swoje ważne miejsce w budżecie UE. utrzymanie Celów i narzędzi polityki spójności; koordynacja wewnątrz polityki spójności oraz pomiędzy politykami UE; koncentracja tematyczna; warunkowość (przewaga mechanizmów warunkowości pozytywnej - nagrody finansowe, nad mechanizmami warunkowości negatywnej - kary i sankcje; podejście terytorialne. Postulaty Polski: 10

12 Podsumowanie W 2020 roku polskie regiony charakteryzować będą następujące cechy: konkurencyjność i innowacyjność, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych, bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz zasobów przyrodniczych; Polska przestrzeń konkurencyjna i innowacyjna bezpieczna i spójna wewnętrznie, bogata i różnorodna przestrzennie, nacisk na ład przestrzenny! Podtrzymane znaczenie polityki spójności, jako instrumentu pomagającego stawić czoła wyzwaniom stojącym przed Europą XXI w. 11

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę 12


Pobierz ppt "2020 – dokąd zmierzamy, czyli o największych wyzwaniach rozwoju Jarosław Pawłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego I Forum Gospodarcze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google