Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demokratyczna Unia Kobiet jest ogólnopolską organizacją non-profit o statusie pożytku publicznego i strukturze terenowej zrzeszającej około 3 500 członkiń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demokratyczna Unia Kobiet jest ogólnopolską organizacją non-profit o statusie pożytku publicznego i strukturze terenowej zrzeszającej około 3 500 członkiń."— Zapis prezentacji:

1 Demokratyczna Unia Kobiet jest ogólnopolską organizacją non-profit o statusie pożytku publicznego i strukturze terenowej zrzeszającej około członkiń. Powstała w 1990 r. w okresie transformacji społeczno-ustrojowej jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych. Na terenie kraju działają terenowe struktury Demokratycznej Unii Kobiet – są to Wojewódzkie Rady Porozumiewawcze, które swoim zasięgiem działania obejmują teren danego województwa oraz terenowe Kluby Demokratycznej Unii Kobiet na terenie gminy, powiatu lub zakładu pracy.

2 Demokratyczna Unia Kobiet działa na rzecz ogółu społeczeństwa ale priorytetowo traktowane są działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. Obecnie w Polsce działa 105 jednostek terenowych Demokratycznej Unii Kobiet, funkcjonują dwa biura krajowe, jedno w Warszawie a drugie we Wrocławiu. Na terenie Dolnego Śląska działa najaktywniejszy ośrodek Demokratycznej Unii Kobiet, który swoją siedzibę ma we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17

3 Cele działania organizacji:
- reprezentowanie praw i interesów kobiet w kontekście praw człowieka, w tym praw politycznych i ekonomicznych - działanie na rzecz równego statusu płci poprzez edukację społeczną, - walka ze społeczną, obyczajową i polityczną dyskryminacją, - przygotowanie kobiet do udziału w życiu publicznym, kreowanie kobiet-przywódczyń (liderek), - rozwój aspiracji kobiet, wspomaganie samorozwoju, edukacja dla demokracji, wspomaganie awansu społecznego i zawodowego,

4 Cele działania organizacji c.d.:
- badanie praktyki stosowania przepisów prawnych dotyczących kobiet, rodziny i dziecka, - działania na rzecz ofiar przemocy, niepełnosprawnych, bezdomnych, nieporadnych, uzależnionych i krzywdzonych, - realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym czy przestępczością, - realizacje programów wspierania rodziców w ich funkcjach wychowawczych,

5 Cele działania organizacji c.d.:
- współpraca zagraniczna w ramach UE i innych państw, - inicjowanie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, - organizowanie kursów i szkoleń, - realizacja programów z zakresu polityki społecznej, promocji zdrowia, profilaktyki społecznej i uzależnień, - pomoc bezrobotnym poprzez: prowadzenie z upoważnienia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy pośrednictwa pracy, Klubów Pracy, profesjonalnych szkoleń dla bezrobotnych, fachowego doradztwa i pośrednictwa dla bezrobotnych, w tym szczególnie grup społecznych dyskryminowanych na rynku pracy.

6 MISJA 1. Działania na rzecz zwiększenia
udziału kobiet w życiu publicznym i w zakresie wyrównania szans we wszystkich obszarach życia społecznego, politycznego i gospodarczego. 2. Działania proeuropejskie. 3. Rzecznictwo interesów.

7 GŁÓWNE DZIAŁANIA 1. Projekty szkoleniowe, 2. Projekty socjalno-terapeutyczne, 3. Dolnośląska Koalicja Kobiet na rzecz Integracji Europejskiej, 4. Salon Polityczny Kobiet Dolnośląskich, 5. Program dla Kobiet i Dziewcząt z zaburzeniami psychicznymi "Daissa", 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii "Przeciw Przemocy", 7. Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Kobiet „ SUKCES”

8 Nasze Projekty 8. Projekt „ Razem Mamy Szansę” - projekt dla długotrwale bezrobotnych zagrożonych społecznym wykluczeniem 9. Wzmacnianie systemu sprawiedliwości - projekt skierowany do skazanych opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin 10. Sektorowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich (Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia – Akademia Przedsiębiorczości 50+) 12. Europejska Akademia Kobiet – projekt szkoleniowy 13. Uniwersytet Społeczeństwa Obywatelskiego – projekt z zakresu edukacji społecznej prowadzony wspólnie z Fundacją „SOKRATES”

9 W zakresie projektów realizowanych przez Demokratyczną Unię Kobiet realizowane są założenia agendy 21, szczególnie: Dotyczące upowszechniania edukacji , świadomości społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji, umacniania roli znaczących grup społecznych , promowania i awansu kobiet i zwiększania udziału kobiet w organach decyzyjnych oraz realizowania polityki równouprawnienia we wszystkich aspektach życia społecznego, politycznego i gospodarczego, - wyrównywania szans osób zagrożonych wyłączeniem społecznym

10 Formy pomocy: - interwencja kryzysowa
- diagnostyka i konsultacje w obszarze kryzysów, przemocy, wyuczonej bezradności oraz dysfunkcjalności rodziny i problemu uzależnień - wieloaspektowa terapia i wsparcie psychologiczne - badania psychologiczne - poradnictwo prawne i rzecznictwo interesów - poradnictwo socjalne - psychoterapia - konsultacje i pomoc medyczna - diagnozowanie zespołu dziecka maltretowanego - mediacje

11 Formy pomocy: mieszkanie chronione dla osób bezdomnych uczestniczących w programie długoterminowej terapii diagnozowanie i terapia mobbingu grupy wsparcia dla kobiet (przemoc, współuzależnienie) ośrodek wsparcia i treningi umiejętności społecznych dla kobiet i dziewcząt z zaburzeniami psychicznymi (okresowo) - grupy wsparcia i samorozwoju dla młodzieży

12 Formy pomocy: warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet i dla osób z wypaleniem zawodowym doradztwo zawodowe pomoc w przekwalifikowaniu i włączeniu się w rynek pracy (kursy zawodowe) przygotowanie do samozatrudnienia pomoc w przygotowaniu procedur sądowych i w uzyskaniu mieszkania - pomoc w readaptacji społecznej i zawodowej osobom opuszczającym zakłady karne

13 Inne działania: organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń
organizowanie integracyjnych imprez środowiskowych we współpracy z Radą Osiedla oraz innymi partnerami społecznymi - przygotowywanie publikacji i audycji radiowo – telewizyjnych nt. przemocy i jej skutków oraz form pomocy

14 Z historii …… Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii „Przeciw Przemocy” jest najstarszym autorskim projektem prowadzonym przez Demokratyczną Unię Kobiet we Wrocławiu. Autorski program terapeutyczny oraz wsparcia społecznego został opracowany przez Renatę Berent – Mieszczanowicz w 1993 roku. W kolejnych etapach rozwoju był modyfikowany co polegało na wprowadzaniu do projektu nowych pomysłów i innowacji.

15 Demokratyczna Unia Kobiet Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Socjoterapii „Przeciw przemocy” ul. Ofiar Oświęcimskich Wrocław Autorka i kierownik projektu: Renata Berent - Mieszczanowicz


Pobierz ppt "Demokratyczna Unia Kobiet jest ogólnopolską organizacją non-profit o statusie pożytku publicznego i strukturze terenowej zrzeszającej około 3 500 członkiń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google