Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja zawodowa gmin wiejskich Ewa Osuchowska-Krautwald

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja zawodowa gmin wiejskich Ewa Osuchowska-Krautwald"— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja zawodowa gmin wiejskich Ewa Osuchowska-Krautwald
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Aktywizacja zawodowa gmin wiejskich Ewa Osuchowska-Krautwald Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego II polowa XX wieku jest okresem powstawania nowego typu społeczeństwa zwanego potocznie Społeczeństwem Informacyjnym., społeczeństwem post nowoczesnym, ponowoczesnym lub poprzemysłowym. Jest to kolejny etap rozwoju społecznego , po społeczeństwie przemysłowym. Praca człowieka przednowoczesnego to gra z przyrodą, nowoczesnego- gra człowieka z naturą nieożywioną, człowieka ponowoczesnego – gra miedzy ludźmi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Podstawową cechą społeczeństwa ponowoczesnego jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę. Coraz mniej istotne w porozumiewaniu się i przekazywaniu wiedzy stają się czynniki takie jak odległość. Obecny świat wkroczył w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała się informacja. Kto ma wiedzę ten ma władzę. Stąd właśnie obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających pozyskiwanie wiedzy jej przesyłanie i analizę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Gospodarka oparta na wiedzy.
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Cechy charakterystyczne społeczeństwa ponowoczesnego to: Wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie). W niektórych krajach w tym sektorze pracuje przeszło 80% zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tradycyjnych przekracza nieznacznie 10%. Gospodarka oparta na wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Postępujący proces decentralizacji społeczeństwa.
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Cechy charakterystyczne społeczeństwa ponowoczesnego to: Wysoki poziom scholaryzacji społeczeństwa(scholaryzacja to proces mający na celu zwiększenie roli szkolnictwa w życiu społecznym) Postępujący proces decentralizacji społeczeństwa. Renesans społeczności lokalnej. Urozmaicanie życia społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Społeczeństwo ponowoczesne to - nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Dlatego też w XXI w problematyka kształcenia dorosłych zajmuje bardzo ważne miejsce wśród priorytetów rozwojowych wielu krajów oraz organizacji międzynarodowych. Związane jest to z rosnącymi wymaganiami nowoczesnej gospodarki w odniesieniu do kwalifikacji pracowników. Oprócz czynników związanych z utrzymaniem czy przyspieszeniem rozwoju gospodarczego, poważny problem dostrzeżono również w narastającym społecznym i ekonomicznym wykluczeniu osób z niskim poziomem wykształcenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 znajomość języków obcych,
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Rynek pracy poszukuje człowieka wszechstronnego: dobrze wykształconego , liczą się konkretne umiejętności zawodowe. Podstawą są kompetencje takie jak: znajomość języków obcych, umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy, umiejętności interpersonalne kreatywność, odporność na stres, zdolność do szybkiego uczenia się, otwartość na zmiany, umiejętność docierania do odpowiednich informacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Osoby bezrobotne, pozbawione wsparcia najbliższych, bądź nie mające takiego w ogóle, często skazane są na nędzną egzystencję, prowadzącą do powolnej degeneracji. Skutki bezrobocia, jak już wspomniano, dotykają nie tylko jednostkę pozostającą bez pracy, ale także jej rodzinę .Rosną kolejne pokolenia bezrobotnych. Bezrobocie narusza interes ekonomiczny państwa i i jego obywateli, bo konsumuje bezproduktywne środki, które powinny być przeznaczone na inne cele Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zmiany na rynku pracy na świecie:
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Zmiany na rynku pracy na świecie: Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, Globalizacja działalności gospodarczej, Rozwój i upowszechnienie technologii teleinformatycznych, Wzrost znaczenia sektora usług, Funkcjonowanie w warunkach zmian, Zmieniający się system wartości, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zmiany na rynku pracy na świecie:
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Zmiany na rynku pracy na świecie: Zwracanie większej uwagi na ochronę zdrowia i ochronę środowiska naturalnego, Wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji, Częste zmiany miejsca pracy, Obniżanie się wieku rozpoczęcia pracy (praca już na studiach), Wzrost samozatrudnienia czyli konieczność tworzenia sobie miejsc pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Rynek pracy w Polsce ulega także zmianom.
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Rynek pracy w Polsce ulega także zmianom. Wieś także staje się miejscem realizacji ogólnowspólnotowych czy ogólnokrajowych strategii zwalczania wykluczenia społecznego czy też programów dotyczących rozwijania społeczeństwa informacyjnego co ma się przyczynić do podniesienia jakości życia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Jakość życia oceniana jest w dwunastu aspektach:
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Jakość życia oceniana jest w dwunastu aspektach: 1. „zasoby ekonomiczne; 2. zatrudnienie i warunki pracy; 3. polityka mieszkaniowa; 4. transport; 5. wiedza, edukacja, szkolenia; 6. rodzina i gospodarstwo domowe; 7. życie wspólnoty i społeczna partycypacja; 8. bezpieczeństwo publiczne; 9. zdrowie i służba zdrowia; 10. rekreacja i czas wolny 11. kultura i tożsamość 12. lokalne środowisko przyrodnicze. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego W dokumencie końcowym ze szczytu w Lizbonie zapisano, że gospodarka Unii Europejskiej do 2010 r., „ma stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego gospodarczego wzrostu, powiązaną z większą liczbą miejsc pracy lepszej jakości”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 rozwój handlu elektronicznego zwiększenie szybkości połączeń
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Jednym z głównych celów przyjętej w Lizbonie strategii jest zapewnienie w krajach Unii Europejskiej pełnego zatrudnienia. Gwarantem tego ma być wzrost gospodarczy opierający się na wykorzystaniu wiedzy, dostępie do informacji oraz innowacyjności: dotarcie do taniej infrastruktury komunikowania się na poziomie światowym oraz szerokiego wachlarza usług z tym związanych rozwój handlu elektronicznego zwiększenie szybkości połączeń zwiększenie liczby użytkowników Internetu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 1: wspieranie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca okresu programowania w latach przewiduje nowe ukształtowanie polityki na rzecz wsi kluczowe z punktu widzenia UE zadania dotyczące obszarów wiejskich, obejmują: 1: wspieranie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 2: zarządzanie zasobami ziemi, 3: wzrost ekonomiczny i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Z wiejskiego krajobrazu już prawie poznikały małe gospodarstwa. Zostały duże, coraz zamożniejsze, ale one zatrudniają niewiele osób. - Wieś staje się nowoczesna, ale poza rolnictwem brakuje miejsc pracy. - A przecież na wsi nie wszyscy pracują w rolnictwie, na dodatek wiele osób powraca z zagranicy, dla nich też brakuje zajęcia - Największym problemem nadal jest brak kwalifikacji i niższe niż w mieście wykształcenie, stagnacja i bierność. Czekanie na pomoc, „może ktoś za nas to zrobi” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Wśród bezrobotnych na wsi przeważają kobiety. Szereg z nich jest po studiach, posiada cenione na rynku pracy kwalifikacje, mogłoby znaleźć zatrudnienie, problem w tym, że nie ma co zrobić z dziećmi. Bo na wsi brakuje przeszkoli, o żłobkach już nie mówiąc. W rzeczywistości bezrobocie na wsi jest dużo większe, bo do rejestrów powiatowych urzędów pracy trafiają tylko ci, którzy mają gospodarstwa do 2 ha. Wieś jest zaniedbana. Jest wiele możliwości stworzenia miejsc pracy na wsi głównie w usługach ( warto się zastanowić czego nie ma, co jest nam potrzebne, jak to stworzyć). Szansa są zawsze środki UE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Wychodząc na przeciw problemom wiejskim Demokratyczna Unia Kobiet stworzyła projekt „LOKALNI LIDERZY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ zaadresowany do GMINY MALCZYCE i MIĘKINIA” To właśnie do tych aktywnych chcących się angażować w sprawy społeczności wiejskiej adresowana była wiedza, która miała im zaszczepić chęć włączenia się w rozwijanie inicjatyw na rzecz środowisk w których żyją. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego W ramach Projektu o zrealizowałam temat: Innowacyjne instrumenty pomocne w procesie aktywizacji zawodowej, w tym efektywne wykorzystanie Internetu. Omówiłam: Role poradnictwa zawodowego jako jednej z metod aktywizacji zawodowej. Znaczenie samopoznania oraz stosowane instrumenty pomocne w samopoznaniu. Zasady podejmowania decyzji zawodowych. Przygotowanie się do rekrutacji oraz stosowane techniki rekrutacji przez pracodawców. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Internet w procesie aktywizacji zawodowej
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Internet w procesie aktywizacji zawodowej zbiory informacji zawodowej zawarte w Internecie dla potrzeb aktywizacji zawodowej aplikowanie przez Internet wykorzystywanie Internetu w nauce. Poradnictwo zawodowe przez Internet i telefon. Praca z wykorzystaniem Internetu i telefonu Mówiłam o nietypowych formach zatrudnienia takich jak: spółdzielnie socjalne, telepraca , czy własna działalność gospodarcza. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Przeprowadziłam konsultacje indywidualne udzielając bezpośrednio wsparcia młodym, inteligentnym ludziom bezrobotnym borykającym się z nieumiejętnością podjęcia decyzji zawodowych, wejścia na rynek pracy. *** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Demokratyczna Unia Kobiet
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Czasu miałam niewiele, ale też zainteresowanie Projektem z Państwa strony nie było wielkie. Czyżby dlatego, że była to wiedza za darmo? Wieś nie ma świadomości, że w obecnych realiach każda wiedza kosztuje i to „ bardzo słono”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Serdecznie dziękuję za uwagę.
Demokratyczna Unia Kobiet „Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej Klub Wrocławski gminy Malczyce i Miękinia” Organizacja Pożytku Publicznego Serdecznie dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Aktywizacja zawodowa gmin wiejskich Ewa Osuchowska-Krautwald"

Podobne prezentacje


Reklamy Google