Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski od 1 września 2009r do 31 grudnia 2009r realizuje projekt Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Udanin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski od 1 września 2009r do 31 grudnia 2009r realizuje projekt Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Udanin."— Zapis prezentacji:

1 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski od 1 września 2009r do 31 grudnia 2009r realizuje projekt Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Udanin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 POKL Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele projektu Głównym celem projektu jest wzrost liczby inicjatyw podejmowanych na terenie gminy Udanin służących aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich w tym osób bezrobotnych Cele szczegółowe projektu : podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji wybranej grupy docelowej-lokalnych liderów (sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich) zdobycie dodatkowych umiejętności organizacyjnych i społecznych animatorów życia społecznego rozwój dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym zwiększenie umiejętności aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy, poprawy zdolności do znalezienia pracy lub zmiany zatrudnienia Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Grupa docelowa Grupę docelową stanowi projektu stanowią mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zamieszkujących w gminie Udanin, w powiecie średzkim, szczególnie:Sołtysi Przedstawiciele rad sołeckich Aktywni mieszkańcy sołectw gminy Udanin Rekrutacja przeprowadzona będzie zgodnie z zasadami równych szans wykorzystując strategię rekrutacyjną wypracowaną w trakcie realizacji wcześniejszych projektów. Do udziału w części szkoleniowo-doradczej zostanie zakwalifikowanych 19 osób, o ich uczestnictwie w projekcie zadecyduje doradca zawodowy, który weźmie czynny udział w procesie rekrutacyjnym Powstanie lista główna uczestników oraz lista rezerwowa Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania przewidziane w projekcie Konferencja startowa Rekrutacja uczestników Cykl szkoleniowy Doradztwo indywidualne Promocja i informacja o projekcie Podsumowanie projektu- konferencja ewaluacyjna

5 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja startowa Przekazanie najważniejszych informacji dotyczących projektu Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego Przedstawienie doświadczenia i osiągnięć Demokratycznej Unii Kobiet w realizacji podobnych przedsięwzięć Ukazanie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego Zachęcenie do korzystania z poza krajowych źródeł finansowania pomysłów i działań społeczności lokalnej (fundusze unijne) Propozycja nawiązania współpracy z gminą w zakresie realizacji projektu

6 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rekrutacja uczestników Informacja o otwartym naborze do udziału w projekcie (korespondencja imienna, kampania promocyjno-informacyjna: afisze, ulotki, informacje na stronach internetowych www.dukrk.pl oraz witrynie gminnej) Rozesłanie oraz bezpośrednie wręczenie ankiet zgłoszeniowych do udziału w projekcie Postępowanie kwalifikacyjne z udziałem doradcy zawodowego Utworzenie listy głównej i rezerwowej uczestników Informacja o kwalifikacji do projektu skierowana do uczestników Informacja o harmonogramie szkoleń i doradztwa

7 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl szkoleniowy Sześć sesji zjazdowych, każda trwająca 8 godzin: łączna liczba godzin szkoleniowych to 48 Szkolenia odbędą się na teranie gminy Udanin dzięki wsparciu i współpracy urzędu gminy Udanin z Demokratyczną Unią Kobiet Klubem Wrocławskim w zakresie realizacji działań projektu Cykl szkoleniowy obejmie swym zakresem szeroką paletę zagadnień, które umożliwią uczestnikom podwyższenie swoich kwalifikacji oraz umiejętności w dziedzinie aktywizacji społecznej i zawodowej wspólnoty lokalnej Udział w całym cyklu szkoleniowym zakończy certyfikacja uczestników

8 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka szkoleń Sesja I Warsztaty motywacyjne (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, oddziaływanie na ludzi, działania motywacyjne) Sesja II Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na zmieniającym się rynku pracy poznawanie samego siebie, miejsce i rola w grupie, budowanie zespołu reprezentowanie interesów społeczności lokalnej sposoby identyfikowania problemów i potrzeb lokalnych organizowanie i motywowanie społeczności lokalnej do działania, budowanie partnerstwa, współpracy i dialogu na poziomie lokalnym. Sesja III Innowacyjne instrumenty pomocne w procesie aktywizacji zawodowej Sesja IV Budowa i zarządzanie projektem: od zdefiniowania problemu do jego rozwiązania Sesja V Źródła finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich, aplikowanie o dotacje-uczestnicy będą przygotowani do ubiegania się o środki na realizację swoich pomysłów Sesja VI Inicjatywy na rzecz rozwiązywania problemów na wsi - przygotowanie do realizacji własnych projektów

9 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje zdobyte w ramach projektu wzbogacą zasób pomysłów na działania aktywizujące mieszkańców, w tym bezrobotnych z obszarów wiejskich Uczestnicy będą mieli zagwarantowane działania wspierające: transport na miejsce szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie podczas prowadzonych sesji

10 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cykl doradztwa indywidualnego Celem doradztwa będzie zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb sołectw oraz wsparcie inicjatyw prowadzących do aktywizacji i zmniejszenia bezrobocia W projekcie przewidziane są dwa rodzaje doradztwa: Psychologiczne (łącznie 24 godziny) Zawodowe (łącznie 24 godziny)

11 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i informacja o projekcie Głównym celem tego działania jest: zapoznanie społeczności lokalnej z założeniami projektu, uświadomienie możliwości i korzyści płynących ze zmian, w tym podnoszenia kwalifikacji i elastyczności zawodowej, dotarcie do grupy docelowej (ulotki, plakaty, artykuły w prasie), współpraca zespołu projektowego, liderów lokalnych i doradców z instytucjami lokalnymi W ramach kampanii promocyjnej planowane jest przygotowanie strony internetowej oraz publikacji wspierającej inicjatywy lokalne z zakresu aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich

12 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie projektu-konferencja ewaluacyjna Rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz publikacji, Temat przewodni konferencji: Pochwal się swoim pomysłem Aktywny udział w konferencji uczestników cyklu szkoleniowego i doradczego

13 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu Rezultaty twarde: ukończenie wszystkich sesji zjazdowych przez co najmniej 90% beneficjentów wydanie zaświadczeń o ukończeniu całego cyklu szkoleniowego odbycie przez 19 beneficjentów wybranych szkoleń odbycie indywidualnych konsultacji przez 19 beneficjentów podjęcie intensywnych działań aktywizujących przez 90% uczestników projektu w okresie 1 miesiąca po zakończeniu sesji zjazdowych przeprowadzenie kompleksowej kampanii informacyjnej opracowanie i rozpowszechnienie materiałów szkoleniowych Rezultaty miękkie: wzrost poczucia pewności siebie uczestników nabycie umiejętności wykorzystania nowych instrumentów wspierających aktywizację zawodową wzrost wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy rozwinięcie zdolności interpersonalnych, zwiększenie zaangażowania, poprawa komunikacji

14 Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski Organizacja Pożytku Publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro projektu Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski ul. Ofiar Oświęcimskich 17 50-069 Wrocław tel./fax: (071) 341-71-43 duk-aktywnegminy@wp.plwww.dukrk.pl


Pobierz ppt "Demokratyczna Unia Kobiet Klub Wrocławski od 1 września 2009r do 31 grudnia 2009r realizuje projekt Lokalni liderzy aktywizacji zawodowej gminy Udanin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google