Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa, Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa, Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa, Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2

3 Grupa Ergo Hestia - akcjonariusze
STU Ergo Hestia STUnż Ergo Hestia

4 Rok założenia 1880, siedziba Monachium
Munich RE Rok założenia 1880, siedziba Monachium 100 oddziałów i przedstawicielstw w 60 krajach Obsługa firm ubezpieczeniowych w 150 krajach Składka przypisana w 2010 – 45,5 mld Euro

5 Grupa Ergo Jedna z wiodących grup ubezpieczeniowych w Niemczech
Spółki w 35 krajach świata Ponad 40 milionów klientów Europejski lider w ubezpieczeniach zdrowotnych i ochrony prawnej Przychody 19 miliardów Euro

6

7 Grupa Ergo - Obszary naszej kompetencji
Ubezpieczenia korporacyjne Ubezpieczenia MiŚP Ocena ryzyka HLC Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia emerytalne Serwis Likwidacyjny Hestia Kontakt Assistance

8 Fakty i oceny - ogólnopolska sieć ponad doradców ubezpieczeniowych działających na terenie całego kraju. - Ponad 600 punktów obsługi klienta - ponad 60 punktów sprzedaży ubezpieczeń zlokalizowanych w największych centrach handlowych na terenie kraju - nowoczesne systemy sprzedażowe pozwalające za pomocą technologii on-line na wystawienie i wydrukowanie polisy na miejscu u klienta. 8

9 „Jestem pewien” to tytuł najnowszej kampanii TV Ergo Hestii
Ergo Hestia. Jestem pewien – pod tym hasłem ruszyła kampania telewizyjna Ergo Hestii. Po raz pierwszy w historii firmy na antenie TV prezentowane są jej ubezpieczenia na życie.

10 Grupa Ergo - Nagrody The Most Trusted Brand
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczyciel Roku The Most Trusted Brand

11 Generalna Umowa Ubezpieczenia OC Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
1) Ubezpieczenie obowiązkowe inżynierów budownictwa 2) Ubezpieczenia dodatkowe: dobrowolne , nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dla inżynierów budownictwa Ubezpieczenie OC Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 3)Umowa zawarta na 4 lata, z możliwością renegocjacji składek

12 Ubezpieczenie obowiązkowe inżynierów budownictwa
Generalna Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Inżynierów Budownictwa , Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Ubezpieczenie obowiązkowe inżynierów budownictwa Ubezpieczenia dodatkowe: dobrowolne , nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie OC Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Umowa zawarta na 4 lata, z możliwością renegocjacji składek Stopka

13 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa, cz.I
Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dodatkowe rozszerzenia - wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego, - powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek a także aktów terroru. pka

14 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa, cz.II
Wyłączenia z zakresu ochrony Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód: wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów, powstałych w wyniku nałożenia kar umownych, wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów, powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych, powstałych po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków PIIB, a także w okresie zawieszenia w prawach członka PIIB, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem.

15 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa, cz.III
Ochrona na koszty dodatkowe Ubezpieczyciel pokrywa także: koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za pisemną zgoda Ubezpieczyciela niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, o ile zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) koszty postępowania ugodowego prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela, poniesione przez Ubezpieczonego, d) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne. Koszty, o których mowa w pkt a-c Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną. Koszty, o których mowa w pkt d Ubezpieczyciel pokrywa w ramach sumy gwarancyjnej.

16 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa, cz.III
Suma gwarancyjna 50.000,00 Euro na każdy wypadek ubezpieczeniowy Składka 96,00 zł rocznie Ubezpieczenia dodatkowe; ,00 Euro lub ,00 Euro na każdy wypadek ubezpieczeniowy 200,00 zł lub 400 zł rocznie

17 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej , cz.I
Przedmiot ubezpieczenia . Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową pka 17

18 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC osób sporządzających
świadectwa charakterystyki energetycznej, cz.II Ochrona na koszty dodatkowe Ubezpieczyciel pokrywa także: koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, powołanych za pisemną zgoda Ubezpieczyciela niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, o ile zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) koszty postępowania ugodowego prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela, poniesione przez Ubezpieczonego, d) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne. Koszty, o których mowa w pkt a-c Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę gwarancyjną. Koszty, o których mowa w pkt d Ubezpieczyciel pokrywa w ramach sumy gwarancyjnej.

19 Obowiązkowe Ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej, cz.III
Suma gwarancyjna 25.000,00 Euro na każdy wypadek ubezpieczeniowy Składka 15,00 zł rocznie

20 Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Przedmiot Ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, między innymi: posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości, prowadzeniem gospodarstwa domowego, posiadaniem zwierząt domowych (w tym psów), amatorskim uprawianiem sportów, nadzorem nad dziećmi. Suma gwarancyjna ,00 zł na wszystkich członków PIIB łącznie, na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

21 Kontakt do obsługi z Umowy Generalnej
Specjalny adres mailowy : Grupa pracowników Przedstawicielstwa Korporacyjnego w Gliwicach tel Fax

22 Obowiązki Ergo Hestii wynikające z Umowy Generalnej
Przyjęcie zgłoszenia od poszkodowanego lub Ubezpieczonego Ustalenie stanu faktycznego Rozpatrzenie roszczenia co do odpowiedzialności Ubezpieczonego oraz co do wysokości szkody Wypłata odszkodowania lub obrona Ubezpieczonego przed niezasadnym roszczeniem Stopka

23 Procedura rozpatrywania roszczeń, cz.I
Zawiadomienie, przyjęcie szkody Przyjęcie szkody – telefonicznie, pisemnie , mailowo Zgłoszenie szkody - zakres informacji ze standardowego druku Obowiązek Ubezpieczyciela przekazania pisma potwierdzającego zgłoszenie skody (tzw pismo 7-dniowe) Obowiązek Ubezpieczonego współpracy z Ubezpieczycielem; Podjęcia działań zmierzających do minimalizacji szkody Wskazanie okoliczności, świadków zdarzenia Zabezpieczenia miejsca powstania szkody Oczekiwania na oględziny

24 Procedura rozpatrywania roszczeń, cz.II
Ogólne zasady likwidacji szkód Obowiązek aktywnej współpracy w celu ustalenia okoliczności i wysokości szkody Obowiązek umożliwienia dokonania oględzin Rozkład ciężaru dowodu Droga stwierdzenia odpowiedzialności Deklaracja żądania jedynie niezbędnych dokumentów Tryb powoływania ekspertów Prawo sprzeciwu Ubezpieczającego od powołania eksperta Deklaracja udzielania informacji o szkodach Forma korespondencji (droga elektroniczna, pocztowa, itp.) Osoby kontaktowe

25 Procedura rozpatrywania roszczeń, cz.III
Terminy rozpatrzenia roszczeń Pismo 7 dniowe Termin podstawowy - wypłata w ciągu 30 dniu od otrzymania niezbędnych informacji Termin dodatkowy – wypłata w ciągu 14 dni od otrzymania uzupełniających informacji Wypłata części bezspornej W razie wątpliwości w zakresie odpowiedzialności, wysokości szkody, ochrony ubezpieczeniowej – zasady ugody W razie braku dostarczenia niezbędnych dokumentów – zamknięcie szkody Stopka

26 Procedura rozpatrywania roszczeń, cz.IV
Oględziny i awaryjny tryb naprawy szkody Wyznaczenie oględzin Obowiązki Ubezpieczonego udostępnienia miejsca oględzin oraz zapewnienia kompetentnej osoby Tryb usunięcia rzeczy łatwo psujących się, niebezpiecznych, zagrażających Tryb naprawienia szkody w celu zminimalizowania wielkości szkody lub usunięcia zagrożeń Stopka

27 Procedura rozpatrywania roszczeń, cz.V
Tryb udokumentowania wysokości szkody w mieniu Udokumentowanie szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomości „ A) rachunek strat B) dokumenty potwierdzające własność mienia C) dokumenty świadczące o stanie mienia przed szkodą Podstawa wypłaty odszkodowania: A) kosztorys poszkodowanego B) kosztorys Ubezpieczyciela C) Faktury Wymóg specyfikacji do kosztorysu i faktur Prawo Ubezpieczyciela weryfikacji kosztorysów i faktur pod względem celowości poniesionych kosztów i ich wysokości. Sposób rozliczenia szkody naprawionej przez Ubezpieczonego (bez zysku) Tryb wypłaty części bezspornej Stopka

28 Procedura rozpatrywania roszczeń, cz.V
Pomoc prawna i ekspertyzy Koszty ekspertów i obrony sądowej określone w Umowie Generalnej Interwencja uboczna Obowiązek doręczania pism w terminach umożliwiających zajęcie stanowiska Stopka

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa, Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google