Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Konferencja z cyklu REA [Rozwój Edukacji Akademickiej] ZNACZENIE WEWNETRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOSCI W SWIETLE NOWEGO PODEJSCIA DO AKREDYTOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Konferencja z cyklu REA [Rozwój Edukacji Akademickiej] ZNACZENIE WEWNETRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOSCI W SWIETLE NOWEGO PODEJSCIA DO AKREDYTOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 II Konferencja z cyklu REA [Rozwój Edukacji Akademickiej] ZNACZENIE WEWNETRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOSCI W SWIETLE NOWEGO PODEJSCIA DO AKREDYTOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW Gdańsk, 13 marca 2009 roku System zapewniania jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym Marek Frankowicz Wydział Chemii UJ Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ Zespół Ekspertów Bolońskich

2 Cztery podstawowe pytania (EUA Institutional Evaluation Programme) What are you trying to do? –co próbujesz robić? How are you trying to do it? –jak to chcesz robić? How do you know it works? –skąd wiesz, że to działa? How do you change in order to improve? –co zmieniasz, aby było lepiej?

3 Zewnętrzne uwarunkowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia Teoria Europa, świat Polska Uczelnia Wydział/instytut Praktyka Wydział/instytut Uczelnia Polska Europa, świat

4 Nieco historii (1989-2009) Dwadzieścia lat minęło… Cztery pory roku

5 WIOSNA program pilotażowy Rady Głównej, indywidualne działania uczelni Konferencja w hotelu BOSS w Miedzeszynie (marzec 2004)

6 LATO liczne projekty (TEMPUS, FSB etc.), seminarium w ISP, początek akredytacji środowiskowej

7 JESIEŃ rozwój akredytacji środowiskowej, utworzenie PKA, wysychanie źródeł finansowania działań projakościowych

8

9 ZIMA akredytacja PKA, zahamowanie działań w obszarze wewnętrznych systemów zapewnienia jakości

10 PKA: od 1.01.2002 - tytaniczna praca: do końca 2007 r. - sformułowano 2321 ocen, - rozpatrzono 3414 wniosków, ale: do końca 2007: - na 130 uczelni publicznych nie oceniono 12, - na 306 niepublicznych – nie oceniono 73, do końca 2007 na 118 kierunków studiów: - oceny zakończone dla 13, - nie rozpoczęto oceny – 11 istniejących + 12 utworzonych po 1/10/2006.

11

12 Przedwiośnie? Europejskie standardy i wskazówki, nowe wytyczne PKA, konieczność budowy wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia

13 ENQA European Standards and Guidelines /ESG/ 1.Polityka oraz procedury zapewnienia jakości 2.Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów 3.Ocenianie studentów 4.Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej 5.Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów 6.Systemy informacyjne 7.Publikowanie informacji

14 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej, nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek (makrokierunek, studia międzykierunkowe), nazwa ocenianego kierunku (makrokierunku, studiów międzykierunkowych), ze wskazaniem poziomu i formy kształcenia: Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Nazwa organu opiniującego raport

15 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 1. Krótka prezentacja Uczelni –Uwarunkowania prawne (publiczna, niepubliczna, założyciel), misja, cele strategiczne, relacje z otoczeniem, struktura Uczelni (wydziały, instytuty, katedry), rozmiary rekrutacji w ostatnich trzech latach, liczba absolwentów w ostatnich trzech latach, ogólna struktura budżetu - w tym środki przeznaczone na wyposażenie bibliotek i laboratoriów studenckich, informacje o wynikach dotychczasowych ocen jakości kształcenia i akredytacji, dokonanej przez instytucje krajowe i zagraniczne.

16 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 2. Prezentacja jednostki organizacyjnej –Informacje o jednostce organizacyjnej, w której prowadzony jest oceniany kierunek studiów, w tym o kadrze i jej rozwoju, bazie dydaktyczno – naukowej (jeżeli zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy opisać dostępną w tym celu infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie), prowadzonych w tej jednostce kierunkach studiów i studiach doktoranckich, posiadanych przez nią uprawnieniach do nadawania stopni naukowych, usytuowaniu kierunku w strategii rozwoju jednostki oraz o istotnych zmianach, które nastąpiły w jednostce w ciągu ostatnich 5 lat

17 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 3. Kadra wizytowanego kierunku studiów ……………….. 3.4 Polityka kadrowa i jej realizacja – trudności i problemy kadrowe (sposób doboru kadry, kompetencje, obciążenia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne, ocena kadry: stan obecny i perspektywy rozwoju w ciągu 3 lat). 4. Kształcenie 4.1 Zasady rekrutacji Opis wymagań rekrutacyjnych właściwych dla danego kierunku i poziomu kształcenia, wskazanie do jakich kandydatów kierowana jest oferta edukacyjna. 4.2 Liczba studentów i absolwentów ocenianego kierunku

18 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 4.3 Struktura kwalifikacji absolwenta – sylwetka absolwenta dla prowadzonych poziomów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem specjalności prowadzonych w ramach ocenianego kierunku. Określenie celów kształcenia oraz kompetencji ogólnych i specyficznych uzyskanych przez absolwentów odnoszących się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności rozumienia i stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia przez całe życie, a także dostosowania kwalifikacji absolwenta do potrzeb rynku pracy.

19 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 4.4 Plany studiów i programy nauczania Opis planów studiów i programów nauczania z uwzględnieniem liczby semestrów i godzin zajęć dydaktycznych na poszczególnych formach studiów i poziomach kształcenia, porównanie ze standardami kształcenia, wskazanie przedmiotów w ramach których realizowane są poszczególne treści kształcenia, w tym treści do wyboru, oraz w których znajdują odzwierciedlenie cele sformułowane w sylwetce absolwenta, a także w których prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, informacje na temat punktów ECTS, dostosowania programu do wymagań rynku, udziału różnych form zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria).

20 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 4.5 Stosowane metody dydaktyczne i organizacja kształcenia Uzasadnienie wyboru stosowanych metod dydaktycznych, w tym metod i technik kształcenia na odległość oraz technologii informatycznych, praca własna studenta, wykorzystywane materiały dydaktyczne, oferta kształcenia w językach obcych, indywidualizacja procesu kształcenia, oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych, liczebność grup studenckich, organizacja kształcenia w formie studiów niestacjonarnych, dostępność wykładowców dla studentów. 4.6 Cele praktyk, formy realizacji, system kontroli, zaliczanie 4.7 Odsiew studentów Analiza i ocena przyczyn odsiewu

21 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 4.8 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości obejmujący informacje dotyczące: –stosowanej polityki i procedur w zakresie zapewnienia jakości, –okresowych przeglądów planów i programów nauczania oraz ich efektów –oceniania studentów –zapewnienia jakości kadry dydaktycznej (np. okresowe ocen pracowników, hospitacje, ankiety dla studentów oceniające zajęcia dydaktyczne, częstotliwość ankietyzacji), –form wsparcia studentów (np. informacje o wsparciu ze strony nauczycieli akademickich, w tym opiekunów roku oraz pracowników administracyjnych, ankiety dla studentów dotyczące pracy administracji), –stosowanego systemu informacyjnego (np. gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie informacji o poziomie zadowolenia studentów oraz o wynikach kształcenia osiąganych przez studentów, możliwościach zatrudnienia absolwentów itp.), –publikowania informacji (np. dostęp do aktualnych i obiektywnych informacji na temat m.in. oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, stosowanych procedur toku studiów, planowanych efektów kształcenia)

22 Załączniki do uchwały Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. RAPORT SAMOOCENY 4.9 Zasady dyplomowania 5. Baza dydaktyczna 6. Sprawy studenckie 7.Działalność naukowa jednostki organizacyjnej 8. Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa dotycząca ocenianego kierunku studiów (w ostatnich trzech latach) 9. Najważniejsze osiągnięcia Wydziału (Jednostki) 10. Najsłabsze i najmocniejsze strony jednostki organizacyjnej 11. Plany na najbliższą przyszłość

23 Akredytacja środowiskowa: przykład UKA Powstanie UKA: styczeń 1998 Wielorakie działania: –Akredytacja środowiskowa – znak jakości –Program MOST –Działalność wydawnicza i szkoleniowa –Działania międzynarodowe – udział w CEEN Przyszłość? –Akredytacja międzynarodowa (obecne: chemia) –Działania w ramach KRASP

24 Przyszłość Podstawowe warunki sukcesu: odpowiednia atmosfera polityczna (chęć współpracy wszystkich gremiów związanych ze szkolnictwem wyższym) MNSW, PKA, RGSW, KRASP, agencje środowiskowe… oraz udział w procesach europejskich ENQA, ECA, CEEN, EQAR, …

25 Systemy zapewniania jakości: Budować od góry czy od dołu? Od góry: zaprojektowanie systemu, uchwała Senatu, uruchomienie systemu… Od dołu: wdrożenie samorozpakowującego się elementu systemu, częściowo samoistny wzrost i rozwój…

26 Uwagi końcowe (1) Z systemami/standardami/… etc jest jak z modą: –nikt nie ubiera się dokładnie tak, jak sugeruja dyktatorzy mody –każdy dobiera sobie takie elementy, jakie mu pasują –moda się zmienia Uczelnie powinny – w oparciu o dostępne modele, standardy i wskazówki – tworzyć własne systemy zapewniania jakości kształcenia dostosowane do swoich potrzeb

27 Uwagi końcowe (2) Może warto odbudować środowisko osób zajmujących się jakością kształcenia (pełnomocnicy ds. jakości, osoby zajmujące się ankietami studenckimi etc.)? Forum Jakości Kształcenia

28 Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem) (Owidiusz) Dziękuję za uwagę! marek.frankowicz@gmail.com www.cbsw.uj.edu.pl


Pobierz ppt "II Konferencja z cyklu REA [Rozwój Edukacji Akademickiej] ZNACZENIE WEWNETRZNYCH SYSTEMÓW ZAPEWNIANIA JAKOSCI W SWIETLE NOWEGO PODEJSCIA DO AKREDYTOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google