Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA
Wykonała: Aneta Leja

2 Ogólna charakterystyka gminy Nysa
Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa jest gminą miejsko – wiejską, w skład której wchodzi miasto Nysa oraz 25 sołectw. Stolicą gminy oraz powiatu jest miasto Nysa. Gmina liczy mieszkańców, w tym miasto (stan na dzień r.). Powierzchnia gminy – 217,60 km2, w tym miasto 27 km2. Miasto oddalone jest od stolicy województwa Opola o około 60 km.

3

4 agenda Gospodarka wodno – ściekowa Gospodarka odpadami
Środowisko przyrodnicze Gleby Powietrze atmosferyczne

5 Gospodarka wodno – ściekowa
W zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych główne problemy dotyczą niepełnego zwodociągowania i skanalizowania. Gmina Sieć w km Podłączenia do budynków mieszkalnych Zużycie wody z wodociągów w gosp. dom. wodoc kanaliz. wodoc. Nysa w tym miasto 2010) 208,7 111,3 2011) 209,3 111,7 79,7 72,7 84,1 74,9 4541 2544 4593 2572 2021 1968 2162 2073 2367,7 2079,3 2266,2 1972,6 38,8 42,8 37,2 40,7

6 Oczyszczalnia ścieków
Gmina Nysa posiada własną oczyszczalnię ścieków usytuowaną w mieście. Została ona wybudowana w 1994 r. Posiada przepustowość na poziomie m3/d.

7 Gospodarka wodno – ściekowa
Jakość wód powierzchniowych kontrolowana jest przez WIOŚ w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. W zakresie średniej zawartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń badane wody odpowiadają II lub III klasie jakości, jednak sporadycznie niektóre z oznaczanych wskaźników występują w stężeniach przekraczających ilości dopuszczalne dla klasy III i wówczas wody zaliczane są do wód pozaklasowych.

8 Ochrona zasobów i poprawa jakości wód powierzchniowych
realizacja kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej aktualizacja/ opracowanie dokumentacji budowy/ rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie ujęcie i zagospodarowanie ścieków hodowlanych ochronę cieków wodnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z pól uprawnych przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji przewidziane do dofinansowania z Funduszu Spójności – Gminy: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów budowa sieci kanalizacyjnych w pozostałych gminach

9 Gospodarka odpadami Na terenie gminy Nysa decyzje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty, które również faktycznie świadczą usługi komunalne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”, ul. Piłsudskiego 32, 48 – 303 Nysa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „PUCER” S.C. ul. Piłsudskiego 40, 48 – 303 Nysa, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Komunalnik” ul. Morcinka 66 E, 48 – 303 Nysa.

10 Gospodarka odpadami Odpady komunalne zbierane są w pojemnikach różnej wielkości (w większości są to pojemniki o pojemności 110 dm3) i są opróżniane 2 razy w miesiącu (ok szt.). Istnieje niewielki pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez PGK „EKOM” Sp. z o.o. Zbiórce podlegają odpady z tworzyw sztucznych, papier oraz zmieszane szkło białe i kolorowe.

11 Składowiska odpadów Gmina Nysa posiada dwa składowiska odpadów komunalnych: w Domaszkowicach i Goświnowicach.

12 Środowisko przyrodnicze
Na obszarze gminy Nysa znajdują się 3 duże obszary cechujące się znacznym stopniem cenności przyrodniczej. Są nimi:

13 Zespół ekosystemów Jeziora Nyskiego (części wschodniej, należącej do gminy) i terenów otaczających, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego.

14 Strefa regionalnego korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej wraz z towarzyszącym jej lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Białej Głuchołaskiej.

15 Zespół historyczno – przyrodniczy dawnych fortyfikacji miejskich w Nysie, który wraz z zielenią miejską śródmieścia wchodzi w skład korytarza ekologicznego Nysy Kłodzkiej

16 Cele gminy Zachowanie i wzbogacanie walorów krajobrazu i struktury geologicznej. Ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów kulturowych Ochrona ciągów ekologicznych Zalesianie Ochrona elementów przyrodniczych Uporządkowanie gospodarki odpadowej

17 Kierunki działań opracowywanie dokumentacji ekofizjograficznej gmin;
ochrona stanowisk archeologicznych na obszarze doliny rzeki Nysy Kłodzkiej wykorzystanie dla potrzeb rozwoju bazy pobytowej założeń pałacowo – dworskich podporządkowanie infrastruktury technicznej (drogi, linie napowietrzne, wodociągowe i kanalizacyjne) ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy; - utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz w miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolniczego o te elementy; - rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych; zagospodarowanie terenów po byłym poligonie (Jędrzychów – Nysa)

18 Gleby Typy gleb: litogeniczne, autogeniczne, semihydrogeniczne,

19 zwartość średniA pierwiastków śladowych w glebach na terenie gminy Nysa.
Gmina Zawartość średnia Ss w mg/kg Ilość próbek Procentowy udział próbek o zawartości >niż naturalna Cd Cu Ni Pb Zn Pz Nysa 0,34 12,8 13,3 22,2 52,1 40 19 2,5 2,56 5

20 Gleby Wysoka bonitacja gleb i niewielkie ich zanieczyszczenie sprawia, że obszar ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.

21 Cel gminy Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych Zalesianie.
Ochrona gruntów rolnych.

22 Kierunki działań ochrona gleb o wysokich wartościach produkcyjnych predysponowanych do rozwoju żywności ekologicznej; ograniczenie chemizacji w rolnictwie, podnoszenie produktywności gleb metodami biologicznymi; tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg; ochrona gleb przed erozją; realizacja programu zalesień, ochrona wartościowych gleb klasy III i częściowo klasy IV, wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb poprzez ich właściwe użytkowanie,

23 Zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. ochrona przyrody sprowadza się do: utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowania różnorodności biologicznej; zachowania dziedzictwa geologicznego; ochrony zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrony drzew oraz krzewów; kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

24 Powietrze atmosferyczne
Na terenie powiatu nyskiego, liczącego 1224 km2 powierzchni i zamieszkałego przez ok. 150 tys. mieszkańców, znajduje się jedna stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu. Stacja ta zlokalizowana jest w Nysie przy ul. Tkackiej 2.

25 Powietrze atmosferyczne
Ocena wstępna przeprowadzona dla powiatu nyskiego na podstawie dostępnych wyników pomiarów oraz szacunków, spowodowała przyznanie mu klasy I dla pyłu zawieszonego, ozonu i dwutlenku azotu dla kryterium ochrony zdrowia.

26 Powietrze atmosferyczne
Dla ozonu wystarczające jest prowadzenie pomiarów w jednej stacji na terenie całego województwa. Strefa Ochrona zdrowia ludzkiego Ochrona roślin benzen NO2 SO2 Pb O3 CO Pył NOx Powiat nyski III b I II

27 Źródła zanieczyszczeń
Emisja przemysłowa powodowana przez duże zakłady przemysłowe i produkcyjne; Emisja niska: lokalne kotłownie, prywatne zakłady produkcyjne, paleniska domowe na terenie całej gminy. Emisja liniowa (komunikacja) szczególnie uciążliwa w mieście Nysa.

28 Cele gminy Utrzymanie dobrej jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Ochrona przed Ograniczenie emisji komunikacyjnej. Likwidacja źródeł niskiej emisji. Modernizacja sieci cieplnej. Zminimalizowanie emisji z zakładów produkcyjnych i ciepłowniczych.

29 Kierunki działań: opracowanie koncepcji budowy sieci gazowej, wdrożenie programu gazyfikacji jednostek osadniczych – gazyfikacja gmin; realizacja programów ograniczenia emisji zanieczyszczeń; wprowadzenie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej, utylizacja odpadów komunalnych i organicznych z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania energii odnawialnej, budowa tras rowerowych, wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych systemów grzewczych,


Pobierz ppt "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google