Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała: Aneta Leja. Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała: Aneta Leja. Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa."— Zapis prezentacji:

1 Wykonała: Aneta Leja

2 Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa jest gminą miejsko – wiejską, w skład której wchodzi miasto Nysa oraz 25 sołectw. Stolicą gminy oraz powiatu jest miasto Nysa. Gmina liczy 60 790 mieszkańców, w tym miasto 48 180 (stan na dzień 31.12.2003 r.). Powierzchnia gminy – 217,60 km2, w tym miasto 27 km2. Miasto oddalone jest od stolicy województwa Opola o około 60 km.

3

4 Gospodarka wodno – ściekowa Gospodarka odpadami Środowisko przyrodnicze Gleby Powietrze atmosferyczne

5 W zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych główne problemy dotyczą niepełnego zwodociągowania i skanalizowania. GminaSieć w km Podłączenia do budynków mieszkalnych Zużycie wody z wodociągów w gosp. dom. wodockanaliz. wodoc. kanaliz.wodoc.kanaliz. Nysa w tym miasto 2010) 208,7 111,3 2011) 209,3 111,7 79,7 72,7 84,1 74,9 4541 2544 4593 2572 2021 1968 2162 2073 2367,7 2079,3 2266,2 1972,6 38,8 42,8 37,2 40,7

6 Gmina Nysa posiada własną oczyszczalnię ścieków usytuowaną w mieście. Została ona wybudowana w 1994 r. Posiada przepustowość na poziomie 28 000 m3/d.

7 Jakość wód powierzchniowych kontrolowana jest przez WIOŚ w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. W zakresie średniej zawartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń badane wody odpowiadają II lub III klasie jakości, jednak sporadycznie niektóre z oznaczanych wskaźników występują w stężeniach przekraczających ilości dopuszczalne dla klasy III i wówczas wody zaliczane są do wód pozaklasowych.

8 realizacja kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej aktualizacja/ opracowanie dokumentacji budowy/ rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie ujęcie i zagospodarowanie ścieków hodowlanych ochronę cieków wodnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z pól uprawnych przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji przewidziane do dofinansowania z Funduszu Spójności – Gminy: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów budowa sieci kanalizacyjnych w pozostałych gminach

9 Na terenie gminy Nysa decyzje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty, które również faktycznie świadczą usługi komunalne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM, ul. Piłsudskiego 32, 48 – 303 Nysa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami PUCER S.C. ul. Piłsudskiego 40, 48 – 303 Nysa, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Komunalnik ul. Morcinka 66 E, 48 – 303 Nysa.

10 Odpady komunalne zbierane są w pojemnikach różnej wielkości (w większości są to pojemniki o pojemności 110 dm3) i są opróżniane 2 razy w miesiącu (ok. 5523 szt.). Istnieje niewielki pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez PGK EKOM Sp. z o.o. Zbiórce podlegają odpady z tworzyw sztucznych, papier oraz zmieszane szkło białe i kolorowe.

11 Gmina Nysa posiada dwa składowiska odpadów komunalnych: w Domaszkowicach i Goświnowicach.

12 Na obszarze gminy Nysa znajdują się 3 duże obszary cechujące się znacznym stopniem cenności przyrodniczej. Są nimi:

13 Zespół ekosystemów Jeziora Nyskiego (części wschodniej, należącej do gminy) i terenów otaczających, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego.

14 Strefa regionalnego korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej wraz z towarzyszącym jej lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Białej Głuchołaskiej.

15 Zespół historyczno – przyrodniczy dawnych fortyfikacji miejskich w Nysie, który wraz z zielenią miejską śródmieścia wchodzi w skład korytarza ekologicznego Nysy Kłodzkiej

16 Zachowanie i wzbogacanie walorów krajobrazu i struktury geologicznej. Ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów kulturowych Ochrona ciągów ekologicznych Zalesianie Ochrona elementów przyrodniczych Uporządkowanie gospodarki odpadowej

17 opracowywanie dokumentacji ekofizjograficznej gmin; ochrona stanowisk archeologicznych na obszarze doliny rzeki Nysy Kłodzkiej wykorzystanie dla potrzeb rozwoju bazy pobytowej założeń pałacowo – dworskich podporządkowanie infrastruktury technicznej (drogi, linie napowietrzne, wodociągowe i kanalizacyjne) ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy; - utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz w miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolniczego o te elementy; - rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych; zagospodarowanie terenów po byłym poligonie (Jędrzychów – Nysa)

18 Typy gleb: litogeniczne, autogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne.

19 Gmina Zawartość średnia Ss w mg/kg Ilość próbek Procentowy udział próbek o zawartości >niż naturalna CdCuNiPbZnCdCuNiPzZn Nysa0,3412,813,322,252,140192,52,5605

20 Wysoka bonitacja gleb i niewielkie ich zanieczyszczenie sprawia, że obszar ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.

21 Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych Zalesianie. Ochrona gruntów rolnych.

22 ochrona gleb o wysokich wartościach produkcyjnych predysponowanych do rozwoju żywności ekologicznej; ograniczenie chemizacji w rolnictwie, podnoszenie produktywności gleb metodami biologicznymi; tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg; ochrona gleb przed erozją; realizacja programu zalesień, ochrona wartościowych gleb klasy III i częściowo klasy IV, wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb poprzez ich właściwe użytkowanie,

23 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. ochrona przyrody sprowadza się do: utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowania różnorodności biologicznej; zachowania dziedzictwa geologicznego; ochrony zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrony drzew oraz krzewów; kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

24 Na terenie powiatu nyskiego, liczącego 1224 km 2 powierzchni i zamieszkałego przez ok. 150 tys. mieszkańców, znajduje się jedna stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu. Stacja ta zlokalizowana jest w Nysie przy ul. Tkackiej 2.

25 Ocena wstępna przeprowadzona dla powiatu nyskiego na podstawie dostępnych wyników pomiarów oraz szacunków, spowodowała przyznanie mu klasy I dla pyłu zawieszonego, ozonu i dwutlenku azotu dla kryterium ochrony zdrowia.

26 Dla ozonu wystarczające jest prowadzenie pomiarów w jednej stacji na terenie całego województwa. Strefa Ochrona zdrowia ludzkiegoOchrona roślin benzenNO 2 SO 2 PbO3O3 COPyłNO x SO 2 O3O3 Powiat nyskiIII bI I I III

27 Emisja przemysłowa powodowana przez duże zakłady przemysłowe i produkcyjne; Emisja niska: lokalne kotłownie, prywatne zakłady produkcyjne, paleniska domowe na terenie całej gminy. Emisja liniowa (komunikacja) szczególnie uciążliwa w mieście Nysa.

28 Utrzymanie dobrej jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Ochrona przed Ograniczenie emisji komunikacyjnej. Likwidacja źródeł niskiej emisji. Modernizacja sieci cieplnej. Zminimalizowanie emisji z zakładów produkcyjnych i ciepłowniczych.

29 opracowanie koncepcji budowy sieci gazowej, wdrożenie programu gazyfikacji jednostek osadniczych – gazyfikacja gmin; realizacja programów ograniczenia emisji zanieczyszczeń; wprowadzenie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej, utylizacja odpadów komunalnych i organicznych z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania energii odnawialnej, budowa tras rowerowych, wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych systemów grzewczych,


Pobierz ppt "Wykonała: Aneta Leja. Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google