Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie stresem w pracy. BHP 17.09.2005r.2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie stresem w pracy. BHP 17.09.2005r.2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami,"— Zapis prezentacji:

1 zarządzanie stresem w pracy

2 BHP r.2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami, opartych na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy wymaga współdziałania pracodawców i pracowników podczas systematycznego rozpoznawania i eliminowania zagrożeń

3 BHP r.3 zarządzanie stresem w pracy Stres w miejscu pracy jest wynikiem interakcji osoby i środowiska pracy. Dla człowieka oznacza poczucie, iż nie jest on w stanie poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez pracę. Towarzyszy mu przeżywanie wielu negatywnych emocji.

4 BHP r.4 Co to jest stres? Określenie zapożyczone z terminologii związanej z badaniami wytrzymałości materiałów, określa stan napięcia, jakie występuje w elemencie konstrukcyjnym pod wpływem działania sił.

5 BHP r.5 Stresory Stresory- to wydarzenia lub okoliczności, które wywołują u jednostki poczucie, że fizyczne lub psychiczne wymagania przerastają jej możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji.

6 BHP r.6 Można wyróżnić kilka typów stresorów stresory będące częścią wykonywanej pracy, np. różnego rodzaju napięcia związane z pracą policjanta, pracą zmianową, pracą, w której może wystąpić przemoc czy sytuacje wywołujące silną, negatywną reakcję emocjonalną

7 BHP r.7 stresory powstające na skutek organizacji pracy Mogą to być czynniki fizyczne (zbyt wysoka temperatura, nadmierny hałas, zimno itp.) oraz fizjologiczne, powodujące zakłócenie równowagi w organizmie (praca zmianowa, nieodpowiedni czas na odpoczynek itp.)

8 BHP r.8 stresory wynikające z nadmiernych wymagań np. nierealistycznie określanych terminów wykonania pracy

9 BHP r.9 stresory związane z czynnikami podmiotowymi stan zdrowia, relacje z innymi ludźmi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.

10 BHP r.10 zarządzanie stresem w pracy Każdy człowiek charakteryzuje się właściwą sobie tolerancją i podatnością na stres, każdy ma do dyspozycji inny zasób możliwości radzenia sobie ze stresem. Sam bodziec być może dobry lub zły dla dwu różnych osób, lub dla tej samej osoby w różnych warunkach.

11 BHP r.11 zarządzanie stresem w pracy Stres jest odczuciem subiektywnym i wymaga indywidualnego podejścia

12 BHP r.12 zarządzanie stresem w pracy Stres występuje wówczas, gdy nie ma równowagi między tym, co ludzie myślą, że są zdolni osiągnąć, a tym czego się od niż żąda. Stres odczuwamy również, kiedy inni nie spełnią naszych oczekiwań, kiedy życie nie daje nam tego, czego się spodziewamy, co uważamy,że się nam należy.

13 BHP r.13 zarządzanie stresem w pracy Kiedy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów, które sobie wytyczyliśmy.

14 BHP r.14 zarządzanie stresem w pracy Wielkość tych zasobów zależy od wielu czynników indywidualnych, a także takich jak: poziom wsparcia, które jednostka otrzymuje w relacjach osobistych oraz w relacjach w pracy poziom wymagań stawianych w pracy stan zdrowia stopień postrzegania pracy jako interesującej oraz mającej sens

15 BHP r.15 zarządzanie stresem w pracy Przedłużający się nadmierny stres zmniejsza efektywność działań jednostki. Jego skutkiem jest poczucie braku możliwości poradzenia sobie, pojawiające się nawet w sytuacjach postrzeganych wcześniej jako łatwe. Negatywne konsekwencje dotykają zarówno jednostkę, jak i przedsiębiorstwo.

16 BHP r.16 zarządzanie stresem w pracy zmęczenie spowodowane stresem, może prowadzić do: bezpośrednich problemów z bezpieczeństwem (np. Byłem tak zestresowany, że nie zauważyłem świateł ostrzegawczych) długoterminowych problemów ze zdrowiem, np. depresji, wypalenia, problemów kardiologicznych czy zachowań autodestrukcyjnych (np. nadużywania alkoholu)

17 BHP r.17 zarządzanie stresem w pracy W przedsiębiorstwie, w którym występuje znaczny stres, można zaobserwować: niskie morale wśród pracowników wysoką absencję i fluktuację złe stosunki między pracownikami złą jakość wykonywanej pracy i niską produktywność

18 BHP r.18 zarządzanie stresem w pracy wysokie (lub rosnące) wskaźniki wypadkowe i chorobowe wysoką (lub rosnącą) liczbę skarg składanych przez klientów, utratę klientów na rzecz konkurencji rosnącą liczbę skarg składanych przez pracowników do różnych instytucji (np. związków zawodowych) rosnącą liczbę pracowników twierdzących, że są pod wpływem stresu

19 BHP r.19 Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stres A. Organizacja pracy Właściwości pracyWarunki przyczyniające się do występowania stresu Kultura organizacji 1.Sztywne procedury pracy, np. pracownicy nie mogą proponować własnych rozwiązań codziennych problemów, z którymi spotykają się w pracy 2. Zła komunikacja w miejscu pracy 3.Niewspierająca kultura pracy, np. kłopoty i prośby pracowników są oddalane bez rozważenia ich zasadności Role w organizacji 1.Niejasność roli; niejasność, jak powinno być wykonane zadanie 2.Konflikt roli wynikający z mało precyzyjnych lub sprzecznych wymagań stawianych pracownikowi 3.Nadmierna odpowiedzialność za innych ludzi

20 BHP r.20 Rozwój pracownika (kariera ) Małe szanse rozwoju zawodowego Pozycja nieadekwatna do kwalifikacji i możliwości pracownika Brak nagród, takich jak awans, okazywanie szacunku, uznania Wpływ na decyzje Mała możliwość partycypowania w podejmowaniu decyzji Brak wpływu na tempo i planowanie pracy Stosunki międzyludzkie w pracy Fizyczna izolacja Brak formalnego systemu partycypacji pracowników Złe stosunki z przełożonymi i współpracownikami Konflikty interpersonalne i przemoc w pracy Brak wsparcia społecznego w pracy

21 BHP r.21 Życie pozazawodowe Sprzeczne wymagania stawiane przez pracę i życie domowe Problem z podwójną karierą, np. praca w dwóch miejscach

22 BHP r.22 Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stres B. Treść pracy Właściwości pracyWarunki, które mogą być stresujące dla pracownika Cechy zadania Brak różnorodności wykonywanych zadań Praca zbyt łatwa w stosunku do posiadanych umiejętności Krótkie, niezwiązane ze sobą cykle pracy lub praca nużąca Obciążenie pracą lub niewłaściwe tempo pracy Brak wpływu na tempo pracy Zbyt dużo lub zbyt mało pracy Wysokie tempo pracy lub presja czasu

23 BHP r.23 Rozkład zajęć Zakłócenia procesów biologicznych pracownika spowodowane pracą zmianową, szczególnie, jeśli jest ona źle zorganizowana Nieelastyczny czas pracy Nieplanowany, zbyt długi czas pracy lub praca pozbawiona kontaktów społecznych Charakter pracy Praca trudna lub szczególnie niebezpieczna Praca uniemożliwiająca swobodną komunikację między pracownikami

24 BHP r.24 Niektóre rodzaje pracy mogą być szczególnie uciążliwe z samej swojej natury, na przykład: praca wzbudzająca uczucie odrazy lub wyczerpująca emocjonalnie (np. z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie, w niektórych działach medycyny, w policji) praca wymagająca długich okresów koncentracji (np. urzędników sądowych) praca związana z poważnymi konsekwencjami popełnionych błędów (np. pielęgniarek, kontrolerów ruchu lotniczego) praca niebezpieczna (np. w górnictwie, leśnictwie, przemyśle wydobywczym).

25 BHP r.25 Pożądana właściwość pracy Zadania dla pracodawcy Zadania dla pracownika Współpraca na stanowisku pracy Upewnij się, że pracownicy mają możliwość angażowania się w ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz w rozwiązywanie innych problemów z tym związanych. Współpracuj z pracodawcą i współpracownikami. Właściwe wynagrodzenie Informuj pracowników, jaki jest ich wkład w działalność organizacji, doceniaj dobrze wykonaną pracę oraz wysuwane przez pracowników sugestie Pielęgnuj swoje umiejętności i wiedzę, rozwijaj realistyczne poczucie własnej wartości, doceniaj zalety innych. Wspierające miejsce pracy Ustalaj realistyczne poziomy wydajności: pomagaj innym w trudnych sytuacjach; doceniaj umiejętności i wiedzę innych.

26 BHP r.26 Właściwe zarządzanie zmianą Bądź świadomy tego, że zmiana może stanowić zagrożenie albo męczyć, może także wpływać na morale, korzystaj ze skutecznych strategii komunikacji i konsultacji w czasie wprowadzania zmian. Przyjmij, że zmiana jest nieunikniona i konieczna, bierz udział w ustaleniach mających na celu pomoc we wprowadzaniu zmian. Rozwój osobistyStwarzaj możliwości dobrej pracy i doskonalenia się, wybieraj odpowiednie osoby do określonych zadań, dostarczaj możliwości rozwoju Pielęgnuj umiejętności oraz wiedzę zawodową na określonym poziomie, bierz czynny udział w realizowaniu celów organizacji, bądź skłonny akceptować zmianę i porażki, które są nieuniknione w rozwoju zawodowym. Hierarchia w pracyNie pozwól, aby hierarchia zdominowała miejsce pracy. Nie bierz udziału w grach związanych z pozycją, weź odpowiedzialność za twoje osobiste zadania, podejmuj


Pobierz ppt "Zarządzanie stresem w pracy. BHP 17.09.2005r.2 zarządzanie stresem w pracy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google