Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Prezentacja finalnej wersji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Prezentacja finalnej wersji."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Prezentacja finalnej wersji materiałów wypracowanych w projekcie DiAMEnT kierowanych do szkół i nauczycieli

2 Produkty projektu DiAMEnT kierowane do szkół i nauczycieli Finalna wersja materiałów wypracowanych w projekcie kierowanych do szkół i nauczycieli: Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim; Założenia metodologiczne i organizacyjne systemu diagnozy uzdolnień uczniów, w tym - arkusze nominacji nauczycielskich Testy do diagnozy uzdolnień uczniów z zakresu 4 kompetencji kluczowych do 3 etapów kształcenia - 21 testów

3 Produkty projektu DiAMEnT kierowane do szkół i nauczycieli Finalna wersja materiałów wypracowanych w projekcie kierowanych do szkół i nauczycieli: Program uzupełniający z zakresu rozwijania twórczego myślenia dla klas I-III szkoły podstawowej Twórczo odkrywam świat wraz z materiałami pomocniczymi; Programy zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych z matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości, technologii informacyjno- komunikacyjnych do trzech etapów kształcenia – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – 12 programów; Materiały pomocnicze do programów zajęć pozaszkolnych – 12 materiałów pomocniczych

4 Wersja finalna materiałów projektu DiAMEnT Wszystkie materiały w projekcie DiAMEnT zostały opracowywane: w wersji wstępnej, którą poddano testowaniu w wersji finalnej. Wersja finalna została opracowana z uwzględnieniem wyników ewaluacji i wniosków z przebiegu testowania (2 lata szkolne).

5 Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim Kierowana jest do wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację, organizację i wsparcie systemu pracy z uczniami zdolnymi. Składa się z dwóch części: I część – teoretyczna; II część – praktyczna To kluczowy dokument, określający podstawy merytoryczne i organizacyjne tego systemu, kierowanego do uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjno- komunikacyjnych.

6 Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim I część – teoretyczna Zostały wskazane: konteksty systemu wspierania uzdolnień uczniów - międzynarodowy, krajowy i regionalny; aspekty prawne; podstawy psychologiczno-pedagogiczne systemu, przywołując najnowsze teorie zdolności, szczególnie trójpierścieniowy model zdolności Josepha Renzulliego, wieloczynnikowy model zdolności Franza J. Monksa, triarchiczną (triadyczną) teorię inteligencji R. Sternberga, teorię rozwijania zdolności twórczych E. Nęcki.

7 Koncepcja wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim II część – praktyczna Zawiera: cele systemu wspierania uzdolnień uczniów w województwie małopolskim; charakterystykę poszczególnych elementów systemu; zasady funkcjonowania systemu pracy z uczniami zdolnymi; szczegółowe założenia systemu; zadania podmiotów zaangażowanych w jego realizację; szczegółowe założenia merytoryczne i organizacyjne poszczególnych form wsparcia przewidzianych w systemie pracy z uczniami zdolnymi.

8 Program rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat wraz z Materiałami pomocniczymi Program Twórczo odkrywam świat, przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, jest wyjściowym elementem systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Według teorii pedagogicznych, przyjętych przez autorów Koncepcji wspierania uzdolnień uczniów, twórcze myślenie stanowi bazę do rozwoju uzdolnień. Twórczo odkrywam świat to program o charakterze uzupełniającym, który powinien zostać skorelowany z realizowanym przez nauczyciela programem nauczania dla I etapu kształcenia i stać się stałym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela, a rozwijanie twórczego myślenia zostaje włączone w regularny proces dydaktyczny.

9 Program rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat wraz z Materiałami pomocniczymi Nauczyciel otrzymuje program jako propozycję, uzupełniającą wybrany przez niego program nauczania, której zakres i sposób wykorzystania jest kwestią jego decyzji, adekwatnie do uwarunkowań organizacyjnych danej szkoły, potrzeb konkretnego zespołu klasowego, własnych kompetencji. Program został uzupełniony zestawem materiałów pomocniczych o charakterze dobrych praktyk, na które składają się opracowania, nagrodzone w konkursie na scenariusz zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat.

10 Program rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat wraz z Materiałami pomocniczymi Program jest przeznaczony do realizacji w ramach regularnych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych. Może być wykorzystywany jako całość - kompletna koncepcja rozwijania twórczego myślenia uczniów, systematycznie realizowana w kolejnych klasach etapu lub jako baza wybranych pomysłów wspomagających planowanie procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwijanie twórczego myślenia.

11 System diagnozowania uzdolnień uczniów Zakłada prowadzenie diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów: na trzech etapach kształcenia - klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna kończąca się maturą – liceum, technikum; w zakresie czterech obszarów przedmiotowych: matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne

12 System diagnozowania uzdolnień uczniów Przewiduje się prowadzenie diagnozy w dwóch etapach: I etap – nominacja nauczycielska z wykorzystaniem Arkusza nominacji - wyłonienie około 10% uczniów z danego etapu kształcenia w zakresie czterech obszarów przedmiotowych wskazanych przez nauczycieli jako uzdolnieni; II etap – przeprowadzenie testu diagnostycznego składającego się z dwóch części: testu osiągnięć przedmiotowych i testu uzdolnień kierunkowych - pozwala na rozpoznanie uzdolnień kierunkowych uczniów, przetestowanie narzędzi diagnostycznych i zakwalifikowanie od 3% do 6% uczniów uzdolnionych na zajęcia pozaszkolne.

13 System diagnozowania uzdolnień uczniów W ramach systemu diagnozy zostały opracowane narzędzia diagnostyczne: Arkusze nominacji - to materiał dla szkół i nauczycieli; mogą one być wykorzystywane zarówno w pierwszym etapie systemowej diagnozy uzdolnień uczniów, jak i w prowadzeniu przez nauczycieli indywidualnego rozpoznania uczniów o poznawczych uzdolnieniach kierunkowych. Testy diagnostyczne – składają się z dwóch części: testy przedmiotowe i testy psychologiczne; są materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów organizujących systemową diagnozę uzdolnień, jako narzędzia w badaniu zewnętrznym oraz dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, które będą odpowiadać za diagnozę indywidualną; nie są przewidziane do wykorzystania w szkołach do indywidualnego rozpoznawania uzdolnień uczniów.

14 Programy zajęć pozaszkolnych Programy zajęć pozaszkolnych kierowane są do uczniów, którzy wykazują się zdiagnozowanymi poznawczymi uzdolnieniami kierunkowymi z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podstawowym założeniem metodycznym tych programów jest wykorzystanie metody projektu i strategii PBL - problem based learning – uczenie się na bazie problemu / uczenie się w oparciu o problem – polegającej na organizowaniu procesu uczenia się poprzez rozwiązywanie problemu. Programy zostały opracowane dla etapu, nie ma więc podziału treści programowych na klasy. Taki charakter programu wynika z faktu, że adresatami są uczniowie zdolni, a ich możliwości i potrzeby nie zawsze są związane z poziomem klasy.

15 Programy zajęć pozaszkolnych Struktura programów zajęć pozaszkolnych: 1.Słowo wstępne 2.Założenia dydaktyczno-wychowawcze programu zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych 3.Dziesięć modułów tematycznych 4.Słownik terminów związanych z systemem wspierania uczniów zdolnych Podstawowym kryterium podziału treści programowych są moduły tematyczne rozumiane jako szeroko pojęte obszary tematyczne.

16 Programy zajęć pozaszkolnych Do każdego modułu opracowano: przykładowe cele operacyjne; kluczowe pojęcia, które mogą się pojawić przy opracowaniu zagadnień z tego obszaru tematycznego; 5 przykładowych tematów projektów edukacyjnych w formie pytania problemowego (driving questions); zakres materiału nauczania, czyli zagadnienia do omówienia związane z celami operacyjnymi modułu i tematami proponowanych projektów; opis założonych osiągnięć uczniów.

17 Programy zajęć pozaszkolnych Różnice między programem zajęć pozaszkolnych a przedmiotowym programem nauczania Program nauczania przedmiotu w szkole obliguje nauczyciela do zrealizowania wyznaczonych treści programowych. W programach zajęć pozaszkolnych zaproponowane tematy projektów edukacyjnych, cele operacyjne do modułów, kluczowe pojęcia, treści programowe, osiągnięcia uczniów są otwartymi listami, które nauczyciel może sobie uzupełnić, niektóre pominąć lub zmienić, w zależności od własnych możliwości, a przede wszystkim w zależności od zainteresowań i możliwości grupy. Program zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych jest propozycją otwartą, nie obliguje nauczyciela do realizacji wyznaczonych treści programowych, nie określa czasu realizacji wybranych treści, w założeniu pomyślany został jako inspiracja dla nauczyciela i grupy.

18 Materiały pomocnicze do realizacji programów zajęć pozaszkolnych Integralną część programów zajęć pozaszkolnych stanowią materiały pomocnicze do ich realizacji. Struktura materiałów metodycznych jest spójna ze strukturą samych programów zajęć pozaszkolnych i uwzględnia: wprowadzenie, w którym omówiona została metoda projektu w ujęciu innowacyjnym; materiały do modułów zaplanowanych w programach zajęć pozaszkolnych, gdzie zaproponowano przykładowe cele operacyjne do tematów projektów, przykładowe problemy szczegółowe do tematów projektów, zadania projektowe, teksty pomocnicze, ćwiczenia do wykorzystania, itp.; materiały do planowania i ewaluacji pracy uczniów i efektów końcowych projektu.

19 Programy zajęć pozaszkolnych i Materiały pomocnicze do programów zajęć pozaszkolnych Programy wraz z materiałami pomocniczymi zostały opracowane z myślą o zajęciach pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, ale mogą być także wykorzystywane przez nauczycieli w szkołach w ramach zajęć lekcyjnych bądź zajęć pozalekcyjnych poświęconych tematyce z zakresu czterech kompetencji objętych programami. Dodatkowo użytkownikami programów są podmioty, którym w systemie pracy z uczniami zdolnymi przypisano zadania związane z realizacją warsztatów letnich. W połączeniu z założeniami Forum Młodych Talentów składają się one na całościowy program tej formy wsparcia.

20 Produkty projektu DiAMEnT kierowane do uczniów, do realizacji przez podmioty zewnętrzne Program warsztatów letnich Dla uczniów zdolnych wszystkich etapów kształcenia Program letniej Szkoły Młodych Talentów Programy e-learningowych kół naukowych Dla uczniów szczególnie uzdolnionych ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Zajęcia o charakterze wyłącznie pozaszkolnym Realizatorzy: wyższe uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje popularyzujące naukę i kulturę.

21


Pobierz ppt "Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Prezentacja finalnej wersji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google