Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego. Nauczyciel zaprezentował temat projektu, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego. Nauczyciel zaprezentował temat projektu, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności."— Zapis prezentacji:

1 Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego. Nauczyciel zaprezentował temat projektu, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności motorycznych, przekazał uczniom opisy prób czynnościowych i przedstawił celowość działań projektu. Uczniowie zapoznali się z metodą projektu, przeanalizowali możliwości realizacji zadań, celowość interpretacji projektu, po czym zainicjowali twórcze działania mające wykazać efekt oraz konkretne rezultaty ich działalności.. Temat zawiera testy sprawnościowe w obszarze różnych zdolności motorycznych badanych pomiarowo oraz analizę porównawczą osiągnięć uczniów względem norm populacyjnych (Jak mierzyć, oceniać i kształtować swą sprawność fizyczną. Jerzy Barankiewicz, Kalisz, 1994 r) Systematycznie i rzetelnie prowadzona samokontrola i samoocena stanu zdrowia dostarczy ważnych informacji o zmianach zachodzących w organizmie pod wpływem udziału w lekcjach Wychowania Fizycznego i treningu sportowym. Działania takie dadzą znaczną wiedzę o organizmie, jego możliwościach, stanie zdrowia i wytrenowania

2 Temat; Samokontrola i samoocena w sferze zdolności motorycznych oraz stanu zdrowia uczniów. Układ ćwiczebny w formie obwodu stacyjnego. prowadzący; p. Marek Piernikarski Cele lekcji w zakresie; umiejętności; uczeń potrafi współpracować w grupie oraz pracować indywidualnie, potrafi wykonać poszczególne zadania lekcyjne dostosowane do jego możliwości wiadomości; uczeń zna zasadę doboru ćwiczeń oraz celowość ich realizacji, potrafi dokonać próby samooceny, weryfikować dane w arkuszach diagnostycznych sprawności fizycznej; uczeń doskonali nawyki ruchowe, kształtuje zdolności motoryczne oddziaływania wychowawczego; uczniowie dbają o bezpieczeństwo, wspierają się i pomagają sobie w realizacji zadań, respektują i przestrzegają polecenia Nauczyciela bezpieczeństwa; Nauczyciel i uczniowie realizują zadania lekcyjne według określonych zasad bezpieczeństwa Narzędzia dydaktyczne i sprzęt: gwizdek, stopery, arkusze diagnostyczne samooceny ucznia, ołówki, pachołki, trenażery, materace, płotki. CZĘSĆ LEKCJI 1.Wstępna min REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Nauczyciel ustawia uczniów do zbiórki, sprawdza obecność, koncentruje ich uwagę w celu przekazania najistotniejszych wiadomości odnośnie tematyki zajęć oraz celu ich realizacji. Nauczyciel wybiera dwóch uczniów (ochotników), którzy poprzez nabyte w trakcie poprzednich zajęć umiejętności i wiadomości spróbują przeprowadzić rozgrzewkę w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych kształtujących koordynację ruchową. Nauczyciel sprawdza, koryguje poprawność wykonania ćwiczeń Następnie uczniowie przechodzą do pomiarów prób czynnościowych; Próba ortostatyczna – Próba z przysiadami (wysiłkowa)– UWAGI NAUCZYCIELA; Zbiórka; uczniowie zgromadzeni przed Nauczycielem, ustawieni w szeregu w siadzie skrzyżnym (kształtowanie dyscypliny i wychowania oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczniami) Rozgrzewka uczniowie dobierają się parami, pierwsza para tłumaczy i demonstruje ćwiczenia, pozostali uczniowie starają się poprawnie wykonać zadania

3 CZĘSĆ LEKCJI; 2. Główna min REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Kształtowanie zdolności motorycznych w formie obwodu stacyjnego : 1 Siła mięśni brzucha: Siady z leżenia tyłem w czasie 30 sek. Sposób wykonania: badany usytuowany w pozycji leżącej na plecach, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90, stopy rozstawione na szerokość bioder, ręce splecione palcami na karku. Na ustalony sygnał ćwiczący przechodzi z pozycji leżącej do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie powraca do leżenia na plecach. Czynność powtarza cyklicznie przez 30 sek. starając się wykonać jak największą ilość powtórzeń. Próbę uczeń wykonuję tylko jeden raz. 2. Skoczność. Skok w dal z miejsca: sposób wykonania: badany ustawiony w pozycji rozkrocznej (stopy ustawione równolegle na szerokości bioder) przed wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, przechodzi do półprzysiadu z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbija się jednocześnie, energicznie od podłoża starając się uzyskać jak najdalszą odległość. Wynik: z trzech wykonanych prób ocenia się najlepszy rezultat mierzony w centymetrach. Uwagi: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez skaczącego 3. Zwinność. Bieg z przewrotem: sprzęt i pomoce: stoper, materac 2 chorągiewki. W odległości 5 m od linii startu – mety ustawiamy pierwszą chorągiewkę, 10 m dalej drugą chorągiewkę, pomiędzy nimi układamy materac. Sposób wykonania: na sygnał dźwiękowy badany rozpoczyna bieg do pierwszej chorągiewki, obiega ją nie dotykając, dobiega do materaca na którym wykonuje przewrót w przód. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, obiega ją, przyjmuje pozycję na czworakach i w tej pozycji biegnie do materaca na którym wykonuje powtórny przewrót w przód, następnie biegnie do pierwszej chorągiewki, którą obiega i i przebiega linię mety. Wynik: Czas wykonania próby mierzymy stoperem z dokładnością do 0,1 sek.

4 Przed przystąpieniem do realizacji zadań lekcyjnych Nauczyciel omawia z dziećmi zasady bezpieczeństwa. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy) dzieci zajmują kolejno stacje ćwiczebne na których następnie ćwiczą według ustalonego porządku. Dzieci ćwiczą jednocześnie wykonując zadania w ustalonych cyklach. Nauczyciel ustala dla każdego zadania ćwiczebnego formę jego realizacji, dostosowuje do możliwości indywidualnych dzieci. Nauczyciel pozwala dzieciom kreatywnie pracować z arkuszem diagnostycznym, w którym dokonują samooceny swoich możliwości na poszczególnych zadaniach ćwiczebnych. Dzieci doskonalą nawyki ruchowe, kształtują zdolności motoryczne, uczą się współpracy, dyscypliny, wychowania, podejmują próbę dokonania samooceny CZĘSĆ LEKCJI 3. Końcowa 5 min; REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Ćwiczenia bierne przy drabinkach, w celu uspokojenia organizmu uregulowania tętna i oddechu, podsumowanie zadań lekcyjnych, Nauczyciel przypomina uczniom o higienie zbiera sprzęt i pomoce dydaktyczne, zakończenie lekcji UWAGI NAUCZYCIELA; Dzieci wykonują ćwiczenia rozciągające następnie pomagają zebrać sprzęt Nauczycielowi i pod jego kontrolą bezpiecznie opuszczają salę gimnastyczną

5 Zastosowane metody i formy pracy oraz zasady nauczania dzieci podczas lekcji: Metody odtwórcze prowadzenia zajęć; - metoda zadań ruchowych zamkniętych (bezpośredniej celowości ruchu), - metoda naśladowcza, - metoda ścisła Metody intensyfikujące zajęcia; - metoda stacyjna (obwodowa), - metoda zadań dodatkowych, - metoda pracy w małych grupach Metody wychowawczego oddziaływania; - metoda oparta na osobistym wpływie Nauczyciela Metody przekazywania wiadomości; - przekazywanie uwag, informacji i wiadomości w toku pracy (ćwiczeń) dziecka Formy; - indywidualna, - grupowa zróżnicowana, - ścisła Dydaktyczne zasady nauczania; - zasada świadomości i aktywności - zasada poglądowości - zasada dostępności Przygotował: Marek Piernikarski

6

7

8 Próba ortostatyczna – leżąc na plecach, z rozluźnionymi mięśniami, w czasie nie krótszym niż jedna minuta mierzymy tętno. Następnie wstając (powoli) mierzymy w ciągu 1 minuty tętno w pozycji wysokiej. Jeżeli różnica pomiędzy tętnem w pozycji leżącej i w pozycji wysokiej oscyluje w granicach 8 – 12 uderzeń serca na minutę, świadczy to o doskonałym stanie zdrowia serca. Jeżeli różnica wynosi od 12 – 18 mówimy o stanie zadawalającym, jeżeli różnica wynosi powyżej 24 uderzeń na minutę świadczy to o nieprawidłowościach w stanie zdrowia, a nawet o schorzeniach serca (zalecana wizyta u kardiologa).

9 Wyniki przeprowadzonego badania próby czynnościowej ortostatycznej wykazały; 82 % badanych uczniów przejawia doskonały stan zdrowia serca, 9 % charakteryzuje zadawalający stan zdrowia serca, również 9 % wykazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracy serca. Wyniki mają jedynie charakter informacyjny nie stanowią wiedzy medycznej.

10 Próba z przysiadami (wysiłkowa) – Pomiaru tętna należy dokonać bezpośrednio przed wysiłkiem, bezpośrednio po 25 przysiadach oraz w trzeciej lub dodatkowo piątej minucie po wykonaniu ćwiczenia. Ocena próby: powrót do tętna do wartości wyjściowej po 3 minutach odpoczynku – wydolność dobra, po 5 minutach odpoczynku wydolność dostateczna. Dłuższy czas powrotu tętna do wartości wyjściowych wskazuje na niedostateczną wydolność organizmu.

11 Wyniki przeprowadzonego badania próby czynnościowej wysiłkowej wykazały; 73% uczniów przejawia dobrą wydolność pracy serca, 18% charakteryzuje wydolność dostateczna, 9% wydolność niedostateczna Wyniki mają jedynie charakter informacyjny nie stanowią wiedzy medycznej.

12 Uczniowie podzieleni na trzy grupy, pracują wykonując testy, obliczają uzyskane rezultaty i weryfikują uzyskane oceny w arkuszach diagnostycznych. Na zdjęciu uczniowie przeprowadzają test zwinności.

13 Test zwinności został zweryfikowany przez dzieci następująco; 9% badanych uzyskało wyniki na ocenę celującą, bardzo dobry rezultat uzyskało 36%, wynik dobry 46%, i dostateczny 9%

14 Test skoczności. Pracę metodą projektu edukacyjnego cechuje wiele zalet. Uczniowie kreatywnie pracują, uczą się logicznego myślenia, są aktywni i zaangażowani, potrafią dokonać samooceny swoich umiejętności..

15 Test skoczności. Wyniki uzyskane i obliczone przez uczniów w teście skoczności są następujące; ocen celujących uzyskało 18% badanych, bardzo dobrych 27%, dobrych 46% oraz dostatecznych 9%

16 Test siły mięśni brzucha. Opisywany projekt posiada ważną z perspektywy pracy na lekcji zaletę, mianowicie zawiera korelacje między przedmiotowe np. umiejętność wykonania testu (Wychowanie Fizyczne) oraz umiejętność przeliczenia wartości czasu, skali miar i obliczenia wyników względem ocen w arkuszach diagnostycznych (Matematyka) oraz czytania tekstu ze zrozumieniem zawartego w arkuszach i jego interpretacji (Język Polski).

17 Test siły mięśni brzucha. Wyniki uzyskane przez uczniów w teście siły; ocen celujących 9%, ocen bardzo dobrych 46%, ocen dobrych 27%, dostatecznych 18%

18 Kolejną zaletą przedstawionego projektu jest umiejętność współpracy dzieci w grupie i wzajemna pomoc. Na zdjęciu uczniowie weryfikują oceny z uzyskanych w testach wyników.


Pobierz ppt "Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego. Nauczyciel zaprezentował temat projektu, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google