Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1 .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1 ."— Zapis prezentacji:

1 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1 .
Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego. Nauczyciel zaprezentował temat projektu, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności motorycznych, przekazał uczniom opisy prób czynnościowych i przedstawił celowość działań projektu. Uczniowie zapoznali się z metodą projektu, przeanalizowali możliwości realizacji zadań, celowość interpretacji projektu, po czym zainicjowali twórcze działania mające wykazać efekt oraz konkretne rezultaty ich działalności. . Temat zawiera testy sprawnościowe w obszarze różnych zdolności motorycznych badanych pomiarowo oraz analizę porównawczą osiągnięć uczniów względem norm populacyjnych („Jak mierzyć, oceniać i kształtować swą sprawność fizyczną” Jerzy Barankiewicz, Kalisz , 1994 r) Systematycznie i rzetelnie prowadzona samokontrola i samoocena stanu zdrowia dostarczy ważnych informacji o zmianach zachodzących w organizmie pod wpływem udziału w lekcjach Wychowania Fizycznego i treningu sportowym. Działania takie dadzą znaczną wiedzę o organizmie, jego możliwościach, stanie zdrowia i wytrenowania

2 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Temat; Samokontrola i samoocena w sferze zdolności motorycznych oraz stanu zdrowia uczniów. Układ ćwiczebny w formie obwodu stacyjnego. prowadzący; p. Marek Piernikarski Cele lekcji w zakresie; umiejętności; uczeń potrafi współpracować w grupie oraz pracować indywidualnie, potrafi wykonać poszczególne zadania lekcyjne dostosowane do jego możliwości wiadomości; uczeń zna zasadę doboru ćwiczeń oraz celowość ich realizacji, potrafi dokonać próby samooceny , weryfikować dane w arkuszach diagnostycznych sprawności fizycznej; uczeń doskonali nawyki ruchowe, kształtuje zdolności motoryczne oddziaływania wychowawczego; uczniowie dbają o bezpieczeństwo, wspierają się i pomagają sobie w realizacji zadań, respektują i przestrzegają polecenia Nauczyciela bezpieczeństwa; Nauczyciel i uczniowie realizują zadania lekcyjne według określonych zasad bezpieczeństwa Narzędzia dydaktyczne i sprzęt: gwizdek, stopery, arkusze diagnostyczne samooceny ucznia, ołówki, pachołki, trenażery, materace, płotki. CZĘSĆ LEKCJI 1.Wstępna min REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Nauczyciel ustawia uczniów do zbiórki, sprawdza obecność, koncentruje ich uwagę w celu przekazania najistotniejszych wiadomości odnośnie tematyki zajęć oraz celu ich realizacji. Nauczyciel wybiera dwóch uczniów (ochotników), którzy poprzez nabyte w trakcie poprzednich zajęć umiejętności i wiadomości spróbują przeprowadzić rozgrzewkę w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych kształtujących koordynację ruchową. Nauczyciel sprawdza, koryguje poprawność wykonania ćwiczeń Następnie uczniowie przechodzą do pomiarów prób czynnościowych; Próba ortostatyczna – Próba z przysiadami (wysiłkowa)– UWAGI NAUCZYCIELA; Zbiórka; uczniowie zgromadzeni przed Nauczycielem, ustawieni w szeregu w siadzie skrzyżnym (kształtowanie dyscypliny i wychowania oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczniami) Rozgrzewka uczniowie dobierają się parami, pierwsza para tłumaczy i demonstruje ćwiczenia, pozostali uczniowie starają się poprawnie wykonać zadania

3 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr1
2. Skoczność. Skok w dal z miejsca: sposób wykonania: badany ustawiony w pozycji rozkrocznej (stopy ustawione równolegle na szerokości bioder) przed wyznaczoną linią. Następnie pochyla tułów, przechodzi do półprzysiadu z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbija się jednocześnie, energicznie od podłoża starając się uzyskać jak najdalszą odległość. Wynik: z trzech wykonanych prób ocenia się najlepszy rezultat mierzony w centymetrach. Uwagi: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez skaczącego 3. Zwinność. Bieg z przewrotem: sprzęt i pomoce: stoper, materac 2 chorągiewki. W odległości 5 m od linii startu – mety ustawiamy pierwszą chorągiewkę, 10 m dalej drugą chorągiewkę, pomiędzy nimi układamy materac. Sposób wykonania: na sygnał dźwiękowy badany rozpoczyna bieg do pierwszej chorągiewki, obiega ją nie dotykając, dobiega do materaca na którym wykonuje przewrót w przód. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, obiega ją, przyjmuje pozycję na czworakach i w tej pozycji biegnie do materaca na którym wykonuje powtórny przewrót w przód, następnie biegnie do pierwszej chorągiewki, którą obiega i i przebiega linię mety. Wynik: Czas wykonania próby mierzymy stoperem z dokładnością do 0,1 sek. CZĘSĆ LEKCJI; 2. Główna min REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Kształtowanie zdolności motorycznych w formie obwodu stacyjnego : 1 Siła mięśni brzucha: Siady z leżenia tyłem w czasie 30 sek. Sposób wykonania: badany usytuowany w pozycji leżącej na plecach, nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 ⁰, stopy rozstawione na szerokość bioder, ręce splecione palcami na karku. Na ustalony sygnał ćwiczący przechodzi z pozycji leżącej do siadu i dotyka łokciami kolan, a następnie powraca do leżenia na plecach. Czynność powtarza cyklicznie przez 30 sek. starając się wykonać jak największą ilość powtórzeń. Próbę uczeń wykonuję tylko jeden raz.

4 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Przed przystąpieniem do realizacji zadań lekcyjnych Nauczyciel omawia z dziećmi zasady bezpieczeństwa. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy) dzieci zajmują kolejno stacje ćwiczebne na których następnie ćwiczą według ustalonego porządku Dzieci ćwiczą jednocześnie wykonując zadania w ustalonych cyklach. Nauczyciel ustala dla każdego zadania ćwiczebnego formę jego realizacji, dostosowuje do możliwości indywidualnych dzieci. Nauczyciel pozwala dzieciom kreatywnie pracować z arkuszem diagnostycznym, w którym dokonują samooceny swoich możliwości na poszczególnych zadaniach ćwiczebnych. Dzieci doskonalą nawyki ruchowe, kształtują zdolności motoryczne, uczą się współpracy, dyscypliny, wychowania, podejmują próbę dokonania samooceny CZĘSĆ LEKCJI 3. Końcowa 5 min; REALIZCJA TREŚCI ZADAŃ LEKCYJNYCH; Ćwiczenia bierne przy drabinkach, w celu uspokojenia organizmu uregulowania tętna i oddechu, podsumowanie zadań lekcyjnych, Nauczyciel przypomina uczniom o higienie zbiera sprzęt i pomoce dydaktyczne, zakończenie lekcji UWAGI NAUCZYCIELA; Dzieci wykonują ćwiczenia rozciągające następnie pomagają zebrać sprzęt Nauczycielowi i pod jego kontrolą bezpiecznie opuszczają salę gimnastyczną

5 Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1
Zastosowane metody i formy pracy oraz zasady nauczania dzieci podczas lekcji:   Metody odtwórcze prowadzenia zajęć; - metoda zadań ruchowych zamkniętych (bezpośredniej celowości ruchu), - metoda naśladowcza, - metoda ścisła Metody intensyfikujące zajęcia; - metoda stacyjna (obwodowa), - metoda zadań dodatkowych, - metoda pracy w małych grupach Metody wychowawczego oddziaływania; - metoda oparta na osobistym wpływie Nauczyciela Metody przekazywania wiadomości; - przekazywanie uwag, informacji i wiadomości w toku pracy (ćwiczeń) dziecka Formy; - indywidualna, - grupowa zróżnicowana, - ścisła Dydaktyczne zasady nauczania; - zasada świadomości i aktywności - zasada poglądowości - zasada dostępności Przygotował: Marek Piernikarski

6 Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń stretchingowych
Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń stretchingowych. Obszar nr 1 Scenariusz nr 1

7 Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych
Część wstępna lekcji rozgrzewka w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych akcentowanych na koordynację ruchową Obszar nr 1Scenariusz nr 1

8 Część wstępna lekcji. Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych
Część wstępna lekcji Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Próba ortostatyczna – leżąc na plecach, z rozluźnionymi mięśniami , w czasie nie krótszym niż jedna minuta mierzymy tętno. Następnie wstając (powoli) mierzymy w ciągu 1 minuty tętno w pozycji wysokiej. Jeżeli różnica pomiędzy tętnem w pozycji leżącej i w pozycji wysokiej oscyluje w granicach – 12 uderzeń serca na minutę, świadczy to o doskonałym stanie zdrowia serca. Jeżeli różnica wynosi od 12 – 18 mówimy o stanie zadawalającym, jeżeli różnica wynosi powyżej 24 uderzeń na minutę świadczy to o nieprawidłowościach w stanie zdrowia, a nawet o schorzeniach serca (zalecana wizyta u kardiologa).

9 Wyniki próby ortostatycznej uzyskanych przez uczniów
Wyniki próby ortostatycznej uzyskanych przez uczniów. Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Wyniki przeprowadzonego badania próby czynnościowej ortostatycznej wykazały; 82 % badanych uczniów przejawia doskonały stan zdrowia serca, 9 % charakteryzuje zadawalający stan zdrowia serca , również 9 % wykazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracy serca. Wyniki mają jedynie charakter informacyjny nie stanowią wiedzy medycznej.

10 Część wstępna lekcji. Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych
Część wstępna lekcji Uczniowie dokonują pomiarów prób czynnościowych Obszar nr 1 Scenariusz nr 1 Próba z przysiadami (wysiłkowa) – Pomiaru tętna należy dokonać bezpośrednio przed wysiłkiem, bezpośrednio po 25 przysiadach oraz w trzeciej lub dodatkowo piątej minucie po wykonaniu ćwiczenia. Ocena próby: powrót do tętna do wartości wyjściowej po 3 minutach odpoczynku – wydolność dobra, po 5 minutach odpoczynku wydolność dostateczna. Dłuższy czas powrotu tętna do wartości wyjściowych wskazuje na niedostateczną wydolność organizmu.

11 Wyniki próby wysiłkowej uzyskanej przez uczniów
Wyniki próby wysiłkowej uzyskanej przez uczniów. Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Wyniki przeprowadzonego badania próby czynnościowej wysiłkowej wykazały; 73% uczniów przejawia dobrą wydolność pracy serca, 18% charakteryzuje wydolność dostateczna, 9% wydolność niedostateczna Wyniki mają jedynie charakter informacyjny nie stanowią wiedzy medycznej.

12 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji Przeprowadzają testy zdolności motorycznych Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Uczniowie podzieleni na trzy grupy, pracują wykonując testy, obliczają uzyskane rezultaty i weryfikują uzyskane oceny w arkuszach diagnostycznych. Na zdjęciu uczniowie przeprowadzają test zwinności.

13 Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów
Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów badających zdolności motoryczne Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Test zwinności został zweryfikowany przez dzieci następująco; 9% badanych uzyskało wyniki na ocenę celującą, bardzo dobry rezultat uzyskało 36%, wynik dobry 46%, i dostateczny 9%

14 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji Przeprowadzają testy zdolności motorycznych Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Test skoczności. Pracę metodą projektu edukacyjnego cechuje wiele zalet. Uczniowie kreatywnie pracują, uczą się logicznego myślenia, są aktywni i zaangażowani, potrafią dokonać samooceny swoich umiejętności..

15 Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów
Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów badających zdolności motoryczne Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Test skoczności. Wyniki uzyskane i obliczone przez uczniów w teście skoczności są następujące; ocen celujących uzyskało 18% badanych, bardzo dobrych 27%, dobrych 46% oraz dostatecznych 9%

16 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat lekcji Przeprowadzają testy zdolności motorycznych Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Test siły mięśni brzucha. Opisywany projekt posiada ważną z perspektywy pracy na lekcji zaletę, mianowicie zawiera korelacje między przedmiotowe np. umiejętność wykonania testu (Wychowanie Fizyczne) oraz umiejętność przeliczenia wartości czasu, skali miar i obliczenia wyników względem ocen w arkuszach diagnostycznych (Matematyka) oraz czytania tekstu ze zrozumieniem zawartego w arkuszach i jego interpretacji (Język Polski).

17 Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów
Wyniki z przeprowadzonych przez dzieci testów badających zdolności motoryczne Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Test siły mięśni brzucha. Wyniki uzyskane przez uczniów w teście siły; ocen celujących 9%, ocen bardzo dobrych 46%, ocen dobrych 27% , dostatecznych 18%

18 Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat zajęć
Część główna lekcji. Uczniowie realizują temat zajęć Przeprowadzają testy zdolności motorycznych. Obszar nr 1Scenariusz nr 1 Kolejną zaletą przedstawionego projektu jest umiejętność współpracy dzieci w grupie i wzajemna pomoc Na zdjęciu uczniowie weryfikują oceny z uzyskanych w testach wyników.


Pobierz ppt "Obszar nr 1- Wychowanie Fizyczne zajęcia edukacyjne. Scenariusz nr 1 ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google