Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
w roku 2013

2 Misja i zadania Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest dążenie do powszechnego przestrzegania prawa z zakresu ochrony środowiska i zapewnienie wiarygodnych, obiektywnych informacji o stanie środowiska w województwie lubuskim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.  WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.

3 Rok intensywnej pracy na rzecz ochrony środowiska zbudowania solidnych podstaw działania i tworzenia perspektyw rozwoju w przyszłości zrealizowano plan kontroli w działalności inspekcyjnej WIOŚ rok wielu skarg i wniosków zgłaszanych do inspekcji ustawa „śmieciowa” zdominowała działania inspekcji WIOŚ w II półroczu 2013 publikacja raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim 3 audity laboratorium, rozszerzenie zakresu akredytacji procesy restrukturyzacyjne w WIOŚ (zmiana struktury organizacyjnej, połącznie laboratoriów) pozyskanie działki pod budowę laboratorium w parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie (współpraca UZ, wojewoda lubuski, starosta zielonogórski, WIOŚ) (0.7 ha o wartości 330 tys. zł) działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na ten cel (GIOŚ, NFOŚ, wojewoda lubuski) - na liście inwestycji GIOŚ projekt wartości 16 mln zł podpisanie umowy na remont dachu delegatury w Gorzowie w r. (200 tys. zł) realizowano współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej województwa w zakresie podpisanych porozumień. dodatkowe porozumienia z inspekcją nadzoru budowlanego, sanitarną oraz strażą pożarną pierwszy Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska w Lubuskiem.

4 Struktura zatrudnienia
102 osoby - 96,75 etatów W Zielonej Górze: 64 osoby W Gorzowie Wlkp.: 38 osób Inspekcja Zielona Góra - 15 osób Gorzów - 11 osób Laboratorium Pracownia w Zielonej Górze - 20 osoby Pracownia w Gorzowie Wlkp osób Wydział Monitoringu Środowiska Zielona Góra - 6 osób Gorzów - 4 osoby Wydział Budżetu Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych Zielona Góra - 4 osoby Gorzów - 1 osoba WAT Zielona Góra - 10 osób Gorzów - 7 osób Stanowiska samodzielne - 7 osób

5 Finanse WIOŚ Plan finansowy Inspektoratu na 2013 rok, wynikający z ustawy budżetowej wynosił ,0 tys. zł (brak środków inwestycyjnych w 2013 roku) Zwiększenia budżetu Inspektoratu w 2013 roku o kwotę 479,9 tys. zł, w tym: na składki ZUS - 70,0 tys. zł, rezerwa celowa Wojewody – 100,0 tys. zł, pomniejszona o blokadę środków w wysokości 50 tys. zł, rezerwa celowa WFOŚiGW - 217,5 tys. zł (całe zadanie 435,0 tys. zł) rezerwa celowa dochody własne – 141,4 tys. zł, rezerwa celowa Wojewody nagroda konkurs – 1,0 tys. zł. Ogółem plan finansowy Inspektoratu w 2013 rok wyniósł 5.438,9 tys. zł, z tego na płace i pochodne przeznaczono tys. zł.

6 Inspekcja 1087 kontroli - 26 osób
kontrole planowe – 551, kontrole pozaplanowe w terenie – 191 w tym: 140 interwencyjnych, 49 na wniosek i 2 inwestycyjne, kontrole bez ustalonego podmiotu – 34 w tym: 23 rozpoznania zanieczyszczenia w terenie oraz 11 kontroli transportu lub odpadów, w ramach których sprawdzono 111 środków transportu, w tym 12 pojazdów z odpadami, kontrole w oparciu o dokumentację w tym 93 kontrole planowe oraz 218 kontroli pozaplanowych. Efekty kontroli: 281 zarządzeń pokontrolnych, 56 mandatów na kwotę zł, 218 pouczeń, 8 spraw do organów ścigania (prokuratura i policja), 3 wnioski o ukaranie do sądów powszechnych, 26 wystąpień do organów samorządowych i rządowych, 64 decyzje ustalające administracyjne kary łączne na kwotę 1 075 636,75 zł, 1 decyzja o wstrzymaniu użytkowania instalacji.

7 Inspekcja - Skargi i wnioski

8

9 Inspekcja sprawy trudne
ferma trzody chlewnej w Panowicach - postępowanie administracyjne w celu wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Decyzja wstrzymująca użytkowanie fermy Ferma norek w Radachowie – zagrożenie odpływem ścieków z części hodowlanych do okolicznych rowów Osowa Sień – niewłaściwa gospodarka osadami ściekowymi Hałda odpadów ropopochodnych w Nowej Soli – działania zmierzające do likwidacji lubuskiej bomby ekologicznej

10 Inspekcja Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na inspekcję ochrony środowiska nowe obowiązki kontrolne: zaplanowano kontrolę 10% gmin. W praktyce kontrolami objęto 34 gminy województwa co stanowi 41 % ogółu gmin województwa: 6 gmin województwa (Łagów, Gozdnica, Lubniewice, Cybinka, Krzeszyce oraz Słubice) 4 związki międzygminne: Zielonogórski Związek Gmin, Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ, Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i Celowy Związek Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie. W stosunku do Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze, który nie zorganizował przetargu na odbieranie odpadów komunalnych podjęto karne postępowanie administracyjne - Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wymierzył Związkowi administracyjną karę pieniężną w kwocie zł. kontrole Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) regionu północnego, tj. Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. Szczegółowa analiza ewidencji i dokumentów prowadzonych przy przyjmowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Materiały z kontroli przekazano do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. kontrola Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych TEW w Kiełczu obsługującą region wschodni. Kontrolowany RIPOK przekroczył warunki ilościowe wytwarzanych odpadów za rok 2012 ustalone w pozwoleniu Starosty Nowosolskiego - wymierzono administracyjną karę w wysokości zł.

11 Państwowy Monitoring Środowiska
Specyfika regionu, o niewielkim uprzemysłowieniu, sprawia, że nie ma istotnych czynników wpływających na pogorszenie stanu środowiska. Niemniej jednak wymagającymi zauważenia są: wysoki poziom PM 10 w dużych aglomeracjach miejskich i w okresach zimowych – spowodowany spalaniem niskiej jakości opału w indywidualnych systemach grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. przekroczenia średnioroczne benzo(a)pirenu – na obszarze: Zielona Góra, Gorzów, Wschowa (największe wartości) – spowodowane emisją niską – spalanie niskiej jakości paliw w indywidualnych kotłowniach przekroczenia arsenu we Wschowie, oszacowane jako zanieczyszczenia napływowe – wdrażany program ochrony powietrza – marszałek lubuski konieczność wdrożenia nowych i kontynuacji już opracowanych programów ochrony powietrza – (m.in. KAWKA – Gorzów Wlkp.) dobry stan ekologiczny odnotowano na 44% jednolitych częściach wód rzek bardzo dobry i dobry stan ekologiczny jezior – 50% jezior wody podziemne - na obszarze województwa nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakości (klasa I), wody o dobrej jakości (klasa II) stwierdzono w 5 punktach, w 35 punktach stwierdzono wody o zadowalającej jakości (klasa III), a w 9 punktach wody o niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V) występowały w 5 punktach w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Jasień, Przewóz (2 punkty), Rybojedzko. Pomiary hałasu komunikacyjnego w latach wykonano w 19 punktach pomiarowych. Przekroczenia norm dla pory dziennej w 6 punktach: Słubice, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański. W porze nocnej przekroczenia w 8 punktach: Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Nowa Sól, Nowogród Bobrzański. Zarówno w 2011 jak i 2012 roku nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego natężenia promieniowania elektromagnetycznego.

12 Państwowy Monitoring Środowiska
Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest: prowadzenie pomiarów, ocen, analiz i prognoz stanu środowiska gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku oraz wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów; występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych

13 Państwowy Monitoring Środowiska
Oceny: Roczna ocena jakości powietrza w woj. lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 r., Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2012 r., Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach , Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach , Ocena jakości wód rzek granicznych w ramach współpracy międzynarodowej w latach Opracowania: Natężenia pól elektromagnetycznych w 2012 r. Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 r. Materiały na sesje rad: Stan środowiska w powiecie świebodzińskim w 2012 r. Stan środowiska w powiecie słubickim w 2012 r. Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r. Stan środowiska w powiecie sulęcińskim w 2012 r. Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r. Stan środowiska w mieście Żary

14 Państwowy Monitoring Środowiska
Raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach ” Opracowanie to ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska regionu - wybranych komponentów: jakości powietrza, wód jezior i rzek, hałasu, czy badania pól elektromagnetycznych. W formie elektronicznej publikujemy go również na stronie internetowej. Oparty o rezultaty kontroli i badań monitoringowych wykonanych przez WIOŚ w Zielonej Górze 2 lata pracy zespołu pracowników inspektoratu umożliwiającej precyzyjną analizę i interpretację zjawisk z zakresu ochrony środowiska zachodzących w regionie. Podstawa do analiz i interpretacji dla różnych instytucji rządowych i samorządowych Materiał do wykorzystania w edukacji dzieci i młodzieży przez uczelnie wyższe i szkoły

15 oznaczeń analitycznych i pomiarów:
Laboratorium 79459 oznaczeń analitycznych i pomiarów: w ramach monitoringu środowiska, w ramach kontroli w ramach prac własnych i zleceń zewnętrznych Pracownia w Zielonej Górze osoby Pracownia w Gorzowie Wlkp osób

16 Laboratorium Akredytacje
W kwietniu i sierpniu 2013 r. Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze i Laboratorium WIOŚ Delegatury w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny poddane zostały ocenie w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku oceny potwierdzone zostało spełnienie wymagań akredytacyjnych przez oba laboratoria oraz rozszerzono zakresy posiadanych akredytacji.

17 Laboratorium Połączenie laboratoriów
Z dniem r. w wyniku reorganizacji w miejsce dwóch niezależnych laboratoriów: Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze (akredytacja Nr AB 235) i Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. (akredytacja NR AB 127) powstał jeden podmiot: Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Pracownią w Zielonej Górze i Pracownią w Gorzowie Wlkp.

18 Współpraca międzynarodowa
W ramach współpracy z Republiką Federalną Niemiec corocznie prowadzony jest monitoring wód granicznych na wodach płynących (Nysa Łużycka, Odra) oraz przejściowych (Zalew Szczeciński) i przybrzeżnych (Zatoka Pomorska). W celu jego realizacji utworzona została grupa robocza W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji Wód Granicznych. Działania Grupy Roboczej W3 koncentrują się na ustalaniu źródeł zagrożeń mogących prowadzić do nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych, opracowywaniu, uzgadnianie oraz stosowaniu planów alarmowych, planów akcji oraz planów zgłoszeń w przypadku zdarzeń związanych z nadzwyczajnymi zanieczyszczeniami. WIOŚ w Zielonej Górze uczestniczy również w pracach Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw realizacji konwencji EKG o transgranicznych skutkach awarii przemysłowych Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest członkiem Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie jakości powietrza na obszarach leżących wzdłuż granicy, działającej również w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji do spraw Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska. 

19


Pobierz ppt "Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google