Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Polsce
Warszawa r.

2 Wdrażanie projektów ITS
Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Plan Działań na rzecz inteligentnych systemów transportowych. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), Narodowa Strategia Spójności NSS (nazwa urzędowa Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013). Dokument Polska Wyzwania rozwojowe. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK 2030) Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025

3 Działania CUPT w zakresie ITS
W ramach POIiŚ 2007– 2013, działanie 8.3 Inteligentne Systemy Transportowe, przeprowadzono konkurs w wyniku którego podpisano 13 umów o dofinansowanie na łączną kwotę środków UE PLN przy planowanej alokacji PLN. Maksymalne dofinansowanie - 85%, minimalna wartość projektu - 8 mln PLN, okres kwalifikowania wydatków – Beneficjenci - miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego. Poziom kontraktacji - 95, 21%. Poziom certyfikacji - 16,59 %.

4 Główne problemy występujące podczas realizacji projektów ITS
Potwierdzono badaniem ewaluacyjnym IP – Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu ITS w ramach Działania 8.3 POIiŚ. brak uwzględnienia w dokumentach strategicznych (regiony, aglomeracje, miasta) oceny potrzeb oraz planów rozwoju ITS; brak jednolitych norm i standardów ITS; przedłużające się procedury przetargowe/unieważniane postępowania przetargowe na projektantów i wykonawców systemów ITS; kolizje czasoprzestrzenne z innymi inwestycjami/projektami realizowanymi na terenie miast; brak wiedzy/doświadczenia w realizacji projektów z zakresu ITS; problemy z kalibracją i uruchomieniem systemów. Indywidualne podejście beneficjentów wdrażających ITS w ramach Działania 8.3 POIiŚ do opracowania architektury systemu może utrudniać późniejszą integrację ITS wdrożonych w różnych miastach w zbiorczy i kompatybilny układ oraz może utrudnić ich interoperacyjność z KSZR.

5 Wsparcie CUPT dla Beneficjentów w zakresie ITS
Realizacja projektu „Przygotowanie ram do projektowania i wdrażania rozwiązań ITS opartych na Europejskiej Ramowej Architekturze ITS FRAME dla beneficjentów pomocy finansowej UE”. Cel projektu: zapoznanie Beneficjentów z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME jako bazy do projektowania i implementowania inteligentnych systemów transportowych; zapewnienie kompatybilności projektów ITS realizowanych przez Beneficjentów oraz w szczególności z KSZR. W ramach projektu: przeprowadzone zostaną warsztaty w formie dialogu technicznego; opracowane zostaną podręczniki dla wdrażających systemy ITS, zbiór najlepszych praktyk, rekomendacje; prowadzone będzie forum internetowe. Wybór wykonawcy projektu nastąpi do końca 2014 roku, rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na początku 2015 roku.

6 Warunki powodzenia projektów ITS – zintegrowane planowanie
poziom ogólnopolski ZADANIA PO STRONIE PUBLICZNEJ ZADANIA PO STRONIE PRYWATNEJ Spójna wizja rozwoju ITS dla Polski – Polski ITS Action Plan Spójny standard planowania projektów ITS – Krajowa architektura Standard realizacji projektów ITS opartych o FRAME

7 Ryzyka projektów ITS

8 Ryzyka projektów ITS

9 Zintegrowane planowanie projektów ITS, na przykładzie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025 Ustawa o drogach publicznych Plan działań KSZR w GDDKiA

10 Plan działań GDDKiA/KSZR

11 Zakres planu działań ITS KSZR/GDDKiA
Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu kompleksowego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych poprzez zastosowanie zintegrowanych usług ITS Cele: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zwiększenie płynności podróży Bardziej efektywne zarządzanie infrastrukturą Zgodność z dokumentami strategicznymi EU i Polski Planowanie i zarządzanie strategiczne Zarządzanie ruchem/zdarzeniami Wykorzystanie danych meteorologicznych Informację o wolnych miejscach parkingowych Wsparcie dla procesu utrzymania sieci drogowej Udostępnianie informacji o warunkach ruchu drogowego

12 Współdziałanie MiR, CUPT i GDDKiA
Uczestnictwo w działaniach UE, prowadzonych na mocy ITS Action Plan współtworzenie aktów delegowanych multimodalne planery podróży wdrażanie aktów delegowanych w odniesieniu do zapewniania usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych parkingach dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych w odniesieniu do danych i procedur dotyczących dostarczania bezpłatnie użytkownikom, w miarę możliwości, minimalnych powszechnych informacji o ruchu związanych z bezpieczeństwem drogowym opiniowanie standardów i wytycznych współdzielenie wiedzy i doświadczeń z innymi krajami

13 Podsumowanie Realizacja projektów ITS wiąże się z wieloma ryzykami Wdrażanie ITS kreuje konkurencyjny rynek i rozwija polskie ośrodki naukowe Wdrażanie ITS powinno się odbyć na podstawie Polityki Transportowej Państwa na lata Polski Plan Działań w zakresie ITS, mający na celu uporządkowanie wdrożeń ITS

14 Dziękujemy za uwagę Warszawa r.


Pobierz ppt "Planowanie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google