Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I część O piekuńcza rola szkół i przedszkoli wobec dzieci najmłodszych wobec dzieci najmłodszych. spotkania w dniach 6-12 lutego 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I część O piekuńcza rola szkół i przedszkoli wobec dzieci najmłodszych wobec dzieci najmłodszych. spotkania w dniach 6-12 lutego 2014r."— Zapis prezentacji:

1 I część O piekuńcza rola szkół i przedszkoli wobec dzieci najmłodszych wobec dzieci najmłodszych. spotkania w dniach 6-12 lutego 2014r.

2 Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają charakteru porady prawnej i nie stanowią wykładni prawa a służą jedynie celom informacyjnym.

3 Funkcjonowanie świetlic szkolnych

4 Program wystąpienia Pochodzenie pojęcia świetlica Pochodzenie pojęcia świetlica Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych Zadania świetlic szkolnych Zadania świetlic szkolnych Warunki funkcjonowania świetlicy Warunki funkcjonowania świetlicy Kwalifikacje nauczycieli świetlicy Kwalifikacje nauczycieli świetlicy Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania

5 Pochodzenie pojęcia świetlica

6 Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych

7 Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych W preambule do ustawy o systemie oświaty podkreślono, iż oświata /…/ stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, zaś z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że system oświaty zapewnia wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

8 Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; /…/ 10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach; /…/

9 Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych Art. 67. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) biblioteki; 3) świetlicy;

10 Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych art. 5 ust. 7 ww. ustawy: Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

11 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - załącznik Nr 2 pn. Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej: § 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

12 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół § 7. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3. § 7. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 3. § 7. 3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy zorganizowanej w szkole specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w § 5 ust. 3 dla oddziału szkoły specjalnej.

13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

14 Powinnością szkoły jest zorganizowanie świetlicy. Powinnością szkoły jest zorganizowanie świetlicy. Odpowiada za to dyrektor szkoły. Odpowiada za to dyrektor szkoły. Środki na jej działanie musi zapewnić organ prowadzący. Środki na jej działanie musi zapewnić organ prowadzący. Sposób funkcjonowania określa regulamin pracy świetlicy będący częścią statutu szkoły. Sposób funkcjonowania określa regulamin pracy świetlicy będący częścią statutu szkoły.

15 Funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły. Funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, zatwierdzany uchwałą rady pedagogicznej (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, zatwierdzany uchwałą rady pedagogicznej (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

16 Rada pedagogiczna opiniuje również organizację pracy świetlicy, w ramach opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych (art. 41 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty). Rada pedagogiczna opiniuje również organizację pracy świetlicy, w ramach opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych (art. 41 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty).

17 Wszelkie działania wychowawcze i profilaktyczne realizowane w świetlicy muszą wynikać z programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Oba te programy są uchwalane przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

18 Zadania świetlic szkolnych /źródło: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=1945%3Awietlica-szkolna&catid=241%3Aycie- szkoy-szeciolatek-w-szkole – dostęp w dniu 19 grudnia 2013r./

19 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia; organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia; organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

20 organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień; organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień; stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

21 upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia; rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

22 Warunki funkcjonowania świetlicy

23 Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 dzieci. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 dzieci. Warunki lokalowe – niedookreślone. Warunki lokalowe – niedookreślone.

24 Odpowiedzialność za realizację statutowych celów i zadań świetlicy spoczywa na wychowawcach. Odpowiedzialność za realizację statutowych celów i zadań świetlicy spoczywa na wychowawcach. Pobieranie od rodziców opłat za korzystanie przez dzieci ze szkolnej świetlicy jest niezgodne z prawem. Pobieranie od rodziców opłat za korzystanie przez dzieci ze szkolnej świetlicy jest niezgodne z prawem.

25 Kwalifikacje nauczycieli świetlicy

26 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz.U.2013.1207 j.t.): § 24. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela-wychowawcy w internatach posiada osoba, która: 1)ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

27 2)ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 3)ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat określone w § 2-4, § 6, § 11 i § 14-22.

28 Najczęściej zadawane pytania

29 Czy wychowankowie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkole mogą korzystać ze świetlicy? Czy wychowankowie oddziałów przedszkolnych znajdujących się w szkole mogą korzystać ze świetlicy?

30 Art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty: Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI.

31 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół załącznik Nr 2 pn. Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej: § 5 ust. 6 W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego § 5 ust. 6 W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego

32 Podstawa prawna organizacji opieki i wychowania w świetlicach szkolnych art. 5 ust. 7 ww. ustawy: Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

33 Art. 14.5 ustawy o systemie oświaty: Rada gminy: 1)określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2;

34 Art. 14 ust.5: 2)może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1. 5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

35 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.827) Od 1 września 2016 roku oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną przekształcone w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych.

36 II część Zmiany ustawy o systemie oświaty, które wejdą w życie 1 września 2014r.

37 Przyjmowanie dzieci do szkół i przedszkoli

38 1. Kontynuowanie wychowania przedszkolnego – deklaracja składana corocznie na kolejny rok szkolny przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

39 2. Przyjęcie z urzędu na podstawie zgłoszenia – do szkoły z wyznaczonym obwodem dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. 3. Rekrutacja – na podstawie wniosku tj. postępowania, które sprowadza się do wyłonienia kandydata w sytuacji konkurencji o miejsce w przedszkolu, szkole, placówce.

40 4. Kierowanie – na podstawie orzeczenia dzieci do określonych rodzajów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. 5. Odrębny tryb przyjmowania – dla dzieci, które kształciły się za granicą.

41 Wiek dzieci przyjmowanych do klasy I

42 Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły art. 16. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.

43 Spełnianie obowiązku szkolnego W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 1)urodzone w 2007 r.; 1)urodzone w 2007 r.; 2)urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. 2)urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. art. 13d ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.)

44 Odraczanie obowiązku szkolnego art. 16.3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

45 Odroczenie obowiązku szkolnego 3. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie, o którym mowa w ust. 2, które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio. art. 13d ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.)

46 Odroczenie obowiązku szkolnego 4. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy. art. 13d ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.)

47 Odroczenie obowiązku szkolnego Art. 14 ust. 1a: W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

48 Liczba dzieci w klasach

49 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1265 ) art. 61 ust. 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. art. 61 ust. 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

50 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1265 ) Art. 4. 1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Art. 4. 1. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

51 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1265 ) 2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1. 2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1.

52 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7) Art. 20a. ust. 2. Art. 20a. ust. 2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem… O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem…

53 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7) … przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu.

54 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7) 3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

55 Inne zmiany w ustawie o systemie oświaty

56 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1265 ) Art. 62 ust. 1d i 1e: 1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. 1d. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. 1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej. 1e. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły podstawowej.

57 wprowadzony będzie mechanizm zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie, w prowadzonym przez nią publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w przedszkolu niepublicznym dotowanym w 100%, do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego wprowadzony będzie mechanizm zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie, w prowadzonym przez nią publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w przedszkolu niepublicznym dotowanym w 100%, do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego (art. 79a)

58 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1265 ) Od 1 września 2016 roku oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną przekształcone w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych.

59 Osoby prowadzące zajęcia Art. 6 ust. 6; W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio. ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.

60 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1265 ) W art. 7, po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu: "1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego."

61 W art. 14a ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie: "6. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 6 ust. 6, prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę. 6a. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio.";

62 art. 14c otrzymuje brzmienie: "Art. 14c. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się odpowiednio."

63 Czy macie Państwo jakieś pytania? st. wiz. Katarzyna Parszewska tel. 91 44 27 548 kparszewska@kuratorium.szczecin.pl


Pobierz ppt "I część O piekuńcza rola szkół i przedszkoli wobec dzieci najmłodszych wobec dzieci najmłodszych. spotkania w dniach 6-12 lutego 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google