Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –"— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie od roku szkolnego 2012/2013

2 Celem zmian formuły egzaminu zawodowego jest zwiększenie skuteczności
i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego w kontekście oczekiwań rynku pracy, a w szczególności ujednolicenie systemu egzaminacyjnego, otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

3 Podstawy prawne wdrażania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

4 w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe
najważniejsze zmiany Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, która zostanie wdrożona od dnia 1 września 2012 r. w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe

5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Zadania egzaminacyjne
najważniejsze zmiany PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Zadania egzaminacyjne Programy nauczania

6 najważniejsze zmiany Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

7 najważniejsze zmiany ZAWÓD UJĘTY W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO K1. … Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 K2. … Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 Max. - K3. … Zestawy oczekiwanych efektów kształcenia Egzamin potwierdzający kwalifikację K3

8 najważniejsze zmiany Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany dla : uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy osób, które spełniły warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych – jako egzamin eksternistyczny

9 najważniejsze zmiany Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się: z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego

10 Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
najważniejsze zmiany Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie: przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, po uzyskaniu upoważnienia albo z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi – w tej formie egzamin może być przeprowadzany do dnia 31 sierpnia 2017 r. czas trwania - nie krótszy niż 45 minut i nie dłuższy niż 90 minut; będzie określony w Informatorze o egzaminie dla danej kwalifikacji Pozostała niezmieniona forma zadań – zadania WW z jedną odpowiedzią poprawną

11 najważniejsze zmiany Organizacja części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej upoważni szkołę/placówkę/pracodawcę na ich wniosek złożony do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona cześć pisemna egzaminu (w roku szkolnym 2012/2013 wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2012 roku) do uzyskania upoważnienia będzie wymagane posiadanie odpowiedniego wyposażania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie oraz zapewnienie samodzielności pracy zdających

12 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
najważniejsze zmiany Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie: przeprowadzana w formie testu praktycznego przeprowadzana w ośrodku egzaminacyjnym – w upoważnionej przez dyrektora OKE szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy czas trwania – nie krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 240 minut; będzie określony w Informatorze o egzaminie w danej kwalifikacji za prawidłowy przebieg oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych odpowiada zespół nadzorujący część praktyczną, powołany przez KOE

13 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie:
najważniejsze zmiany Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie: będzie polegała na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu na stanowisku przygotowanym z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach wykonanie zadań egzaminacyjnych będą obserwowali i oceniali egzaminatorzy; jeden egzaminator będzie obserwował i oceniał 6 zdających.

14 Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
najważniejsze zmiany Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie Egzaminator będzie oceniał w obecności ZN: jakość rezultatu końcowego (wyrobu, usługi lub dokumentacji) pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego c) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem: - przestrzegania przepisów bhp - zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

15 najważniejsze zmiany Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna Wynik części pisemnej na podstawie: Odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego – gdy część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego Elektronicznego odczytu kart odpowiedzi – gdy część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Wynik części praktycznej po elektronicznym odczytaniu wypełnionej , przez egzaminatora, karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

16 najważniejsze zmiany Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, jeżeli uzyska: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania Zdający, który zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

17 Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
najważniejsze zmiany Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dyplom w zawodzie kształconym w ZSZ Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Wykształcenie ogólne na poziomie ZSZ Dyplom w zawodzie kształconym w technikum i szkole policealnej Wykształcenie ogólne średnie

18 najważniejsze działania
Ośrodki egzaminacyjne Przygotowanie ośrodków egzaminacyjnych do części pisemnej on-line Przygotowanie ośrodków egzaminacyjnych do części praktycznej Egzaminatorzy Przygotowanie nauczycieli do funkcji egzaminatora zmodernizowanego egzaminu zawodowego Przeprowadzenie egzaminów Szkolenia kadry kierowniczej i nauczycieli w zakresie procedur organizowania i przeprowadzania zmodernizowanego egzaminu zawodowego

19 ważne terminy W roku szkolnym 2012/2013 dyrektor szkoły/placówki, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin zawodowy oraz pracodawca zgłaszają odpowiednio szkołę/placówkę albo miejsce, w którym ma być przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nie później niż do dnia września 2012 r. wraz z wnioskiem o upoważnienie do organizacji części pisemnej (jeżeli ma być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu) i do organizacji części praktycznej Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w roku 2012 i 2013 ogłoszone będą nie później niż do dnia października 2012 r. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. Uczeń (słuchacz) , który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu. nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych przez uczniów (słuchaczy) deklaracji sporządza wykaz uczniów (słuchaczy) zamierzających przystąpić do egzaminu i przekazuje go w formie elektronicznej dyrektorowi OKE w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania deklaracji przez zdających


Pobierz ppt "Modernizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google