Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Linia współpracy Projekt „Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze” Warszawa, 13 stycznia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Linia współpracy Projekt „Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze” Warszawa, 13 stycznia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Linia współpracy Projekt „Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze” Warszawa, 13 stycznia 2014 r.

2 W Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Chmura obliczeniowa W Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie do 2020 roku Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej jest jednym z zadań Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Potencjał zbudowany przez Chmurę Obliczeniowa Administracji Publicznej warunkuje osiągnięcie korzyści całego PZIP Zakłada się etapowa realizacje przedsięwzięcia a pierwszym (pilotowym etapem) będzie Projekt „Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w Chmurze”

3 Przesłanki do budowy Chmury Administracji Publicznej
Problem Narastające dysproporcje w dostępności e-usług administracji Duże jednostki świadczą e-usługi na poziomie europejskim Małe jednostki odstają coraz mocniej „in minus” Granica dostępności podnosi się coraz wyżej Powody „Dodatnie sprzężenie zwrotne TIK”: Realizacja zadań administracji coraz mocniej bazuje na TIK Wykorzystanie TIK wiąże się z rosnącymi kosztami Możliwe Rozwiązanie Chmura obliczeniowa całej administracji Potwierdzają to wyniki badań Komisji Europejskiej Potwierdzają to wyniki badania ARC dla MSWiA w 2011 Są pozytywne doświadczenia krajów UE!

4 Co to jest chmura obliczeniowa?
model wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę zewnętrznego w stosunku do danego podmiotu (usługobiorcy); usługa oferowana jest przez udostępniane przez usługodawcę oprogramowanie oraz eksploatowaną przez niego infrastrukturę; dzięki przeniesieniu zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce, można uzyskać oszczędności: zakupu sprzętu i oprogramowania (w tym licencji), utrzymania ośrodków obliczeniowych oraz ich kadr, związanych z koniecznością zakupu licencji czy instalowania oprogramowania, związanych z administrowaniem oprogramowaniem.

5 Modele usług Chmury SaaS (Software as a Service): dostęp do określonych gotowych funkcjonalności: mogą to być i proste aplikacje (edytor, poczta) i zaawansowane rozwiązania CRM, workflow, księgowości, pracy grupowej itp. PaaS (Platform as a Service): dostęp do platformy (standardowego środowiska pracy), na której można tworzyć, instalować i uruchamiać własne aplikacje IaaS (Infrastructure as a Service): dostęp do funkcjonalności sprzętowych, takich jak moc obliczeniowa procesorów, przestrzeń na dysku, serwer pozwalający zdalne posadowienie własnego systemu operacyjnego i aplikacji

6 Co powstanie w ramach projektu?
W ramach projektu Chmura Administracji Publicznej powstanie: Infrastruktura prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej obejmująca zasoby wielu ośrodków obliczeniowych (zarówno JAR jak i JST), centrum zarządzania siecią Zwirtualizowana infrastruktura udostępniająca zasoby powyższego gridu obliczeniowego dla całej administracji w modelu IaaS, Wykorzystujące infrastrukturę platformy udostępniane w modelu PaaS (centralne, regionalne i lokalne), Aplikacje udostępniane w modelu SaaS (centralne, regionalne i lokalne) Infrastruktura i usługi Chmury rozwijane będą w oparciu o zasoby znajdujące się już we władaniu administracji centralnej i JST, jak i zasoby komercyjne i JBR (partnerstwo)

7 Role w przedsięwzięciu
MAC / Operator Udostępnianie usług na oczekiwanym poziomie Pozyskiwanie zasobów infrastruktury centralnej Centralny rozwój usług Jednostki (klienci) Eksploatacja usług Udostępnianie swojej infrastruktury Ustalanie wymagań dla rozwijanych usług Model organizacyjno-prawny Operatora Aspekt organizacyjny Aspekt rozwoju infrastruktury Aspekt rozwoju usług

8 Co już realizujemy w tym przedsięwzięciu
Ekspertyza możliwości wykorzystania usług przetwarzania w chmurze w sektorze administracji publicznej : Umożliwi ono określenie, w których obszarach działalności administracji zastosowanie chmury przyniesie największe efekty, a w przypadku, których chmura nie powinna być stosowana np. ze względów bezpieczeństwa. W ramach ekspertyzy zbadane zostaną też wszechstronnie uwarunkowania prawne stosowania chmury obliczeniowej w administracji państwowej Uwzględnione będą prace prowadzone z inicjatywy instytucji Unii Europejskiej. Wynik ekspertyzy będzie stanowił wytyczne kierunkowe do zastosowań chmury obliczeniowej w administracji państwowej w szerokim zakresie. MAC zainicjowało projekt pilotowy umożliwiający dostarczanie e-usług dla małych JST w chmurze obliczeniowej: zredefiniowany projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze

9 Co umożliwi pilotaż „małej chmury”
Praktyczne zweryfikowanie założeń dotyczących świadczenia e-usług w Chmurze w tym zakresu (współ)odpowiedzialności za rozwój infrastruktury i usług wspólnych; Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Operatora w kontekście zapewnienia trwałości projektu i modelu finansowania utrzymania i rozwoju Chmury Administracji Publicznej Zweryfikowanie kształtu i zakresu umów SLA podpisywanych pomiędzy MAC / Operator  JST na świadczenie usług; Weryfikację możliwości wykorzystania infrastruktury IT już funkcjonującej / budowanej w JST / Jednostkach Administracji Rządowej / innych jednostkach (Plan Budowy Wspólnej Infrastruktury); Określenie usług elektronicznych jakie powinny być docelowo rozwijane we wspólnej infrastrukturze, w szczególności obszarów możliwego re-use już funkcjonujących rozwiązań (Katalog e-Usług Wspólnych).

10 Korzyści dla JST uczestniczących w pilotażu
Zakłada się, że w realizacji projektu pilotowego będą uczestniczyć wybrane, zainteresowane JST, dzięki którym będzie można praktycznie zweryfikować założenia organizacyjno-techniczne budowy Chmury Administracji Publicznej Z JST uczestniczącymi w projekcie MAC podpisze Porozumienia Korzyści dla JST uczestniczącej w projekcie: Dostęp do usług udostępnianych w chmurze w okresie realizacji projektu bez jakichkolwiek opłat; Dostęp do usług udostępnianych w chmurze po zakończeniu realizacji projektu – w okresie trwałości, bez jakichkolwiek opłat; Udział w szkoleniach (w tym w certyfikacji) dla pracowników urzędów uczestniczących w pilotażu na takich samych zasadach jak zespołu projektowego;

11 E-Usługi przewidziane w etapie pilotowym (propozycja)
Usługa Projekt pilotowy Dalsze etapy „dużej chmury” Hosting stron WWW podmiotów administracji publicznej Wdrożenie (zakres pilotowy) Rozszerzenie zakresu Udostępnianie mocy obliczeniowej Internetowy backup dla JST Platforma szkoleń multimedialnych Fora dyskusyjne dla urzędów analiza Usługi telefonii IP i komunikacji natychmiastowej wraz z centralną książką teleadresową Centrum SMS administracji publicznej System Konsultacji Samorządowych Jednolity System Opłat Lokalnych Nowy System Analiz Samorządowych Punkt kontaktowy e-administracji publicznej Interaktywny konsultant prawny

12 Warunki dla JST uczestniczących w pilotażu (1)
Warunki techniczne Zapewnienie stałego łącza internetowego o przepustowości min. 1 Mbit /s, na własny koszt uczestnika pilotażu Jest to przepustowość oszacowana na bazie doświadczeń z realizacji projektów przez CPI (pl.ID – moduł ZMOKU / CMOKU) Beneficjent nie ma możliwości refundowania kosztów bieżących związanych z dostępem do Internetu. Łącze musi funkcjonować w momencie przystąpienia JST do projektu (zestawione, skonfigurowany router itd.) Beneficjent nie ma możliwości refundowania kosztów związanych zapewnieniem dostępu do Internetu. W ramach tego projektu nie jest przewidywane przetwarzanie informacji niejawnych

13 Warunki dla JST uczestniczących w pilotażu (2)
Warunki organizacyjne W JST musi być zatrudniony min. jeden informatyk, który będzie stałym przedstawicielem JST w projekcie Przedstawiciel JST będzie zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach projektowych (w szczególności spotkaniach Rady Użytkowników): częstotliwość maksymalnie 1 / miesiąc Beneficjent zakłada refundowanie delegacji przedstawicieli JST w związku z ich udziałem w spotkaniach projektowych oraz spotkaniach Rady Użytkowników. Przedstawiciele JST będą zobowiązani do uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i seminariach Beneficjent zakłada refundowanie delegacji przedstawicieli JST w związku z ich udziałem w konferencjach, szkoleniach i seminariach JST zobowiązuje się do stosowania zasad związanych z promocja i informacja o finansowaniu projektu ze środków wspólnotowych JST zobowiązuje się do korzystania z usług udostępnionych w Chmurze w okresie projektu oraz w okresie jego trwałości

14 Jak jednostka będzie mogła docelowo wykorzystać chmurę
Wykorzystać gotowe aplikacje dostępne w Chmurze – w szczególności na e-PUAP lub innych platformach wykorzystujących infrastrukturę Chmury (model SaaS); Wykorzystać infrastrukturę Chmury do budowy aplikacji (samemu lub w grupie) w szczególności zamawiając na rynku Przenieść do wspólnej infrastruktury już posiadane aplikacje / skorzystać z wersji „chmurowej” Zintegrować swoją platformę usługową ze wspólną infrastruktura - dostęp do wspólnych zasobów danych

15 Docelowe usługi w modelu IaaS
Obszar Usługi Możliwe usługi oferowane w ramach projektu użyczanie mocy obliczeniowej podmiotom publicznym, hosting stron internetowych administracji publicznej, internetowy backup, usługi telefonii IP i komunikacji natychmiastowej wraz z centralną książką teleadresową administracji Centrum SMS administracji. Możliwe pola integracji z systemami JST Włączenie zasobów centrów obliczeniowych JST do wspólnej jednolicie zarządzanej infrastruktury teleinformatycznej całej administracji (tzw. grid obliczeniowy administracji). Pola możliwej integracji z systemami centralnymi Włączenie zasobów centrów obliczeniowych administracji centralnej do wspólnej infrastruktury teleinformatycznej całej administracji.

16 Docelowe usługi w modelu PaaS
Obszar Usługi Możliwe usługi oferowane w ramach projektu platforma szkoleń multimedialnych administracji, platforma konsultacji społecznych (system konsultacji samorządowych). Możliwe pola integracji z systemami JST Integracja platform regionalnych oraz zintegrowanych systemów JST na wspólnej infrastrukturze teleinformatycznej. Pola możliwej integracji z systemami centralnymi pełna integracja z infrastrukturą Platformy ePUAP i usług przez nią świadczonych, integracja z centralnymi platformami sektorowymi np. CSIOZ.

17 Docelowe usługi w modelu SaaS
Obszar Usługi Możliwe usługi oferowane w ramach projektu punkt kontaktowy e-administracji publicznej i interaktywny konsultant prawny, Jednolity System Opłat Lokalnych Możliwe pola integracji z systemami JST aplikacje bazujące / wykorzystujące platformę ePUAP, aplikacje regionalnych platform i systemów samorządowych zintegrowanych z Chmurą (w modelu IaaS, PaaS). Pola możliwej integracji z systemami centralnymi aplikacje centralnych platform sektorowych zintegrowanych z Chmurą (w modelu IaaS, PaaS).

18 Dziękujemy za uwagę! Justyna Duszyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji MAC Dariusz Bogucki Radca Ministra w Departamencie Informatyzacji MAC


Pobierz ppt "Linia współpracy Projekt „Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze” Warszawa, 13 stycznia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google