Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA
Wykonali: Aneta Leja Michał Kloc

2 Ogólna charakterystyka gminy Nysa
Gmina Nysa położona jest w centrum Powiatu na Przedgórzu Sudeckim w południowo – zachodniej części województwa opolskiego. Nysa jest gminą miejsko – wiejską, w skład której wchodzi miasto Nysa oraz 25 sołectw. Stolicą gminy oraz powiatu jest miasto Nysa. Gmina liczy mieszkańców, w tym miasto (stan na dzień r.). Powierzchnia gminy – 217,60 km2, w tym miasto 27 km2. Miasto oddalone jest od stolicy województwa Opola o około 60 km.

3

4 agenda Gospodarka wodno – ściekowa Gospodarka odpadami
Środowisko przyrodnicze Gleby Powietrze atmosferyczne

5 Gospodarka wodno – ściekowa
W zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych główne problemy dotyczą niepełnego zwodociągowania i skanalizowania. Gmina Sieć w km Podłączenia do budynków mieszkalnych Zużycie wody z wodociągów w gosp. dom. wodoc kanaliz. wodoc. Nysa w tym miasto 2010) 208,7 111,3 2011) 209,3 111,7 79,7 72,7 84,1 74,9 4541 2544 4593 2572 2021 1968 2162 2073 2367,7 2079,3 2266,2 1972,6 38,8 42,8 37,2 40,7

6 Oczyszczalnia ścieków
Gmina Nysa posiada własną oczyszczalnię ścieków usytuowaną w mieście. Została ona wybudowana w 1994 r. Posiada przepustowość na poziomie m3/d.

7

8 Gospodarka wodno – ściekowa
Jakość wód powierzchniowych kontrolowana jest przez WIOŚ w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. W zakresie średniej zawartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń badane wody odpowiadają II lub III klasie jakości, jednak sporadycznie niektóre z oznaczanych wskaźników występują w stężeniach przekraczających ilości dopuszczalne dla klasy III i wówczas wody zaliczane są do wód pozaklasowych.

9 Ochrona zasobów i poprawa jakości wód powierzchniowych
realizacja kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej aktualizacja/ opracowanie dokumentacji budowy/ rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie ujęcie i zagospodarowanie ścieków hodowlanych ochronę cieków wodnych przed zanieczyszczeniami spływającymi z pól uprawnych przedsięwzięcia związane z budową kanalizacji przewidziane do dofinansowania z Funduszu Spójności – Gminy: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów budowa sieci kanalizacyjnych w pozostałych gminach

10 Gospodarka odpadami Na terenie gminy Nysa decyzje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty, które również faktycznie świadczą usługi komunalne: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”, ul. Piłsudskiego 32, 48 – 303 Nysa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „PUCER” S.C. ul. Piłsudskiego 40, 48 – 303 Nysa, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Komunalnik” ul. Morcinka 66 E, 48 – 303 Nysa.

11 Gospodarka odpadami Odpady komunalne zbierane są w pojemnikach różnej wielkości (w większości są to pojemniki o pojemności 110 dm3) i są opróżniane 2 razy w miesiącu (ok szt.). Istnieje niewielki pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów prowadzony przez PGK „EKOM” Sp. z o.o. Zbiórce podlegają odpady z tworzyw sztucznych, papier oraz zmieszane szkło białe i kolorowe.

12 Składowiska odpadów Gmina Nysa posiada dwa składowiska odpadów komunalnych: w Domaszkowicach i Goświnowicach.

13

14 Cel Gminy zapobieganie powstawaniu odpadów oraz minimalizowanie ich ilości oraz ich oddziaływania na środowisko.

15 Kierunki działań analizowanie i monitorowanie wpływu składowisk odpadów na środowisko gruntowo –wodne, prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych ze wzrostem świadomości konsumentów na temat wpływu zakupów na gospodarkę odpadami, projektowanie wyrobów w sposób zapewniający ich długa trwałość, ograniczanie ilości opakowań (zwłaszcza z tworzyw sztucznych).

16 Środowisko przyrodnicze
Na obszarze gminy Nysa znajdują się 3 duże obszary cechujące się znacznym stopniem cenności przyrodniczej. Są nimi:

17 Zespół ekosystemów Jeziora Nyskiego (części wschodniej, należącej do gminy) i terenów otaczających, jako europejskiej rangi ostoi ptactwa wodnego.

18 Strefa regionalnego korytarza ekologicznego doliny Nysy Kłodzkiej wraz z towarzyszącym jej lokalnym korytarzem ekologicznym doliny Białej Głuchołaskiej.

19 Zespół historyczno – przyrodniczy dawnych fortyfikacji miejskich w Nysie, który wraz z zielenią miejską śródmieścia wchodzi w skład korytarza ekologicznego Nysy Kłodzkiej

20

21 Cele gminy Zachowanie i wzbogacanie walorów krajobrazu i struktury geologicznej. Ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i obiektów kulturowych Ochrona ciągów ekologicznych Zalesianie Ochrona elementów przyrodniczych Uporządkowanie gospodarki odpadowej

22 Kierunki działań opracowywanie dokumentacji ekofizjograficznej gmin;
ochrona stanowisk archeologicznych na obszarze doliny rzeki Nysy Kłodzkiej wykorzystanie dla potrzeb rozwoju bazy pobytowej założeń pałacowo – dworskich podporządkowanie infrastruktury technicznej (drogi, linie napowietrzne, wodociągowe i kanalizacyjne) ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy; - utrzymanie istniejących miedz, oczek wodnych, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz w miarę możliwości wzbogacanie krajobrazu rolniczego o te elementy; rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych; zagospodarowanie terenów po byłym poligonie (Jędrzychów – Nysa)

23 Gleby Typy gleb: litogeniczne, autogeniczne, semihydrogeniczne,

24 Gleby Wysoka bonitacja gleb i niewielkie ich zanieczyszczenie sprawia, że obszar ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.

25 Cel gminy Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych Zalesianie.
Ochrona gruntów rolnych.

26 Kierunki działań ochrona gleb o wysokich wartościach produkcyjnych predysponowanych do rozwoju żywności ekologicznej; ograniczenie chemizacji w rolnictwie, podnoszenie produktywności gleb metodami biologicznymi; tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg; ochrona gleb przed erozją; realizacja programu zalesień, ochrona wartościowych gleb klasy III i częściowo klasy IV, wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb poprzez ich właściwe użytkowanie,

27 Zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. ochrona przyrody sprowadza się do: utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowania różnorodności biologicznej; zachowania dziedzictwa geologicznego; ochrony zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrony drzew oraz krzewów; kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

28 Powietrze atmosferyczne
Na terenie powiatu nyskiego, liczącego 1224 km2 powierzchni i zamieszkałego przez ok. 150 tys. mieszkańców, znajduje się jedna stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu. Stacja ta zlokalizowana jest w Nysie przy ul. Tkackiej 2.

29 Powietrze atmosferyczne
Ocena wstępna przeprowadzona dla powiatu nyskiego na podstawie dostępnych wyników pomiarów oraz szacunków, spowodowała przyznanie mu klasy I dla pyłu zawieszonego, ozonu i dwutlenku azotu dla kryterium ochrony zdrowia.

30 Powietrze atmosferyczne
Dla ozonu wystarczające jest prowadzenie pomiarów w jednej stacji na terenie całego województwa. Strefa Ochrona zdrowia ludzkiego Ochrona roślin benzen NO2 SO2 Pb O3 CO Pył NOx Powiat nyski III b I II

31 Źródła zanieczyszczeń
Emisja przemysłowa powodowana przez duże zakłady przemysłowe i produkcyjne; Emisja niska: lokalne kotłownie, prywatne zakłady produkcyjne, paleniska domowe na terenie całej gminy. Emisja liniowa (komunikacja) szczególnie uciążliwa w mieście Nysa.

32 Cele gminy Utrzymanie dobrej jakości powietrza oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Ograniczenie emisji komunikacyjnej. Likwidacja źródeł niskiej emisji. Modernizacja sieci cieplnej. Zminimalizowanie emisji z zakładów produkcyjnych i ciepłowniczych.

33 Kierunki działań: opracowanie koncepcji budowy sieci gazowej, wdrożenie programu gazyfikacji jednostek osadniczych – gazyfikacja gmin; realizacja programów ograniczenia emisji zanieczyszczeń; wprowadzenie niskoemisyjnych nośników energetycznych w gospodarce komunalnej, utylizacja odpadów komunalnych i organicznych z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania energii odnawialnej, budowa tras rowerowych, wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych systemów grzewczych,

34 Podstawowe priorytety gminy Nysa- podsumowanie
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wiąże się z koniecznością modernizacji wylotu rzeki Nysy Kłodzkiej oraz dostosowanie jej koryta do zwiększonego przepływu wody, monitoringu jakości wód płynących Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej oraz realizacją systemów wałów przeciwpowodziowych (odtworzenie, podwyższenie, umocnienie). W zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy konieczne są zadania w kierunku rozdziału istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę istniejącej.

35

36 Ochrona przed zanieczyszczeniami atmosfery.
Przede wszystkim jest to budowa obwodnicy dró krajowych nr 41 i 46. Istotne znaczenie ma w tej kwestii poprawa stanu dróg, a także zabudowa ciągów komunikacyjnych pasami niskiej i wysokiej zieleni.

37

38 Racjonalna gospodarka odpadami - przede wszystkim uporządkowanie systemu segregacji odpadów, przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji danych o odpadach niebezpiecznych, rozbudowę gminnego składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach, a także realizację RCGO.

39 Ochrona gruntów wiąże się przede wszystkim z ochroną wartościowych gleb, a także potrzebą realizacji programu zalesień.

40 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NYSA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google