Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń"— Zapis prezentacji:

1 Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń
mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 Warunkiem zaliczenia ĆWICZEŃ jest:
Zaliczenie kolokwium (co najmniej 3,0 za KAŻDY efekt kształcenia) Wyższa ocena: aktywność na zajęciach - udział w dyskusji; referat; wejściówki; zadania domowe

3 Efekty kształcenia: Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy potrafi: P_W02: określić procesy zachodzące na arenie międzynarodowej, w szczególności przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian związanych z funkcjonowaniem państw (państwa upadłe, państwa wspierające terroryzm, państwa w koalicji antyterrorystycznej, mocarstwa decydujące o kształcie świata) i wpływających na systemy bezpieczeństwa kształtowane przez te państwa. Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności potrafi: P_U02: analizować zjawiska społeczne mające wpływ na powstawanie napięć i zagrożeń dla bezpieczeństwa, skutkujących rozwojem terroryzmu Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji społecznych potrafi: P_K01: uwzględnić potrzebę uczenia się przez całe życie oraz wagę posiadania szerokiego zakresu informacji dla kształtowania kompetencji w zakresie tworzenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, szczególnie istotnych dla rozumienia istoty terroryzmu i dzięki temu umożliwiających minimalizowanie tego typu zagrożeń

4 Ćwiczenia - tematy C1 –Rodzaje działalności terrorystycznej w XXI wieku C2 - Przykłady zamachów terrorystycznych C3 - Sylwetki sprawców zamachów terrorystycznych C4 - Koncepcja Shahida i Shahidki. C5 - Terroryzm a prawa człowieka C6 - Terroryzm w Rosji C7 - Terroryzm jako zagrożenie globalne w XXI wieku. C8 – Zaliczenie ( )

5 Student, studiować: (łac
Student, studiować: (łac. studere): - uczyć się na wyższej uczelni, - przykładać się do czegoś, - gruntownie poznawać, badać coś; - dociekać; - zapoznawać się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie lub czytając coś; - przemyśliwać

6 LITERATURA I. Literatura podana w syllabusie
II. Artykuły prasowe/internetowe dotyczące bieżących wydarzeń związanych z terroryzmem III. Filmy dokumentalne

7 IV. Książki/teksty przydatne NA ĆWICZENIACH:
1) M. Tomczak, Ewolucja terroryzmu. Sprawcy-metody-finanse, Instytut Zachodni, Poznań ) S. Kosmyna, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al- Kaida, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ) Wybrane artykuły z monografii wydanych przez KBW: a) Oblicza terroryzmu (2011): - E. Wolska, Szahidki jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, s ; - K. Kraj, Oblicza terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, b) Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych (2011): - I. Oleksiewicz, Wpływ terroryzmu na sferę prawa człowieka we współczesnym świecie, s ; - E. Wolska, Łamanie przez armię rosyjską praw człowieka w czasie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii, s c) Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012: - E. Wolska Imprezy sportowe a terroryzm w kontekście EURO 2012, s d) Terroryzm a prawa człowieka (2012): - E. Wolska, Definiowanie terroryzmu, s ; - M. Milczanowski, Terroryzm w ujęciu historycznym, s ; - T. Bąk, Istota i źródła terroryzmu, s ; - M. Berdel-Dudzińska, Prawa człowieka - zagadnienia ogólne, s A. Kogut, Wolność od tortur, s d) Terroryzm. Słowik (2013)

8 Nie korzystać ze stron typu:
Wikipedia sciaga.pl, zgapa.pl, bryk.pl, malutki.blox.pl itp.

9 Polecane strony internetowe
nfo/ e-terroryzm.pl

10 Struktura zajęć analiza bieżących wydarzeń związanych z terroryzmem
zaliczenie efektu kompetencji społecznych: referaty wejściówki z zadania domowego (przeczytanie zadanych tekstów)

11 Referaty

12 Ćwiczenia 2 (max 10 minut) Zamach w Monachium 1972 (…)
Zamach bombowy organizacji ETA z 1973 na Luisa Carrero Blanco Zamach nad Lokerbie 1988 Zamach w tokijskim metrze - marzec 1995 Zamach w Oklahoma City – kwiecień 1995 Zamach na ambasadę japońską przeprowadzony przez Ruch Rewolucyjny im. Tupaca Amaru 1996 Zamach na USS Cole 2000 Zamachy z roku (……) Zamach na wyspie Bali 2002 Zamach w Madrycie (……) Zamach w Londynie (……) Zamach w Bombaju 2008 Zamach w Norwegii (…) Wzięcie zakładników w centrum handlowym Westgate Mall w Kenii

13 Ćwiczenia 3 (max 10 minut) Unabomber (…) Szakal (…)
Andreas Baader – Urlike Meinchoff (…) Andreas Breivik (…) Mehmet ali Agca Mohamed Merah Malika El Aroud Baruch Goldstein Idoia Lopez Riańo (La Tigresa) Brunon K. Leila Khaled Bracia Carnajewowie

14 Struktura referatu pierwszy slajd z tytułem i autorem referatu
źródła do tekstu i zdjęć w notatkach np. Na potrzeby referatu przyjąłem następującą definicje terroryzmu: terroryzm to różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku [1]. ostatni slajd – wykaz źródeł uwaga na plagiaty! [1]

15 PRZYPISY: Wydawnictwo zwarte, np.:
D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s

16 Artykuł w pracy zbiorowej, np.:
Z. Pucek, Kultura w refleksji socjologicznej, [w:] Z. Krawczyk, Z.K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998, s Artykuł w czasopiśmie, np.:   S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s

17 Cytowanie tej samej pracy kilka razy po sobie, np.: 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s 2 Tamże, s Jeśli cytaty są przedzielone innymi, np.: 1 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s 2 S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, „Informatyka”, nr 12/1999, s 3 D. Romer, Makroekonomia dla…, dz. cyt., s

18 Przypisy do stron www: Przypis prosty (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: Przypis do dokumentu bez nazwy, z witryny, np.: pdf, z dnia , s. 15. Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: M.W. Kozak, Regiony w Polsce, [z:] .pdf, z dnia , s. 15.

19 Przykłady przypisów: B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf (red.), International Terrorism and World Security, London 1976, s. 16., cyt. za: K. Liedl, S. Mocka (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, s. 14. Zob. B.M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, [w:] D. Carlton, C. Schaerf (red.), International Terrorism and World Security, London 1976, s. 16.

20 CYTATY W PRACY:

21 Bibliografia: Wydawnictwa zwarte, np.:
Wydawnictwa zwarte, np.: Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000. Artykuł w pracy zbiorowej, np.:  Krawczyk Z., Sowa Z.K. (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998. Artykuł w czasopiśmie, np.:  Wierzchoń S.T., Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s

22 Bibliografia: Przypis prosty Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: Kozak M.W., Regiony w Polsce, [z:] 001.pdf

23 Bibliografia: Pozycje w bibliografii układamy alfabetycznie z podziałem na: wydawnictwa zwarte (książki) czasopisma źródła internetowe

24 Bibliografia – przykład:
Wydawnictwa zwarte: Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego PWN, Warszawa 1960. Furmaga L., Wójcicki J., Mały słownik morski, Mitel International Ltd, Gdynia 1993. Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997. Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012. Misztal K. (red.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. Artykuły w czasopismach: Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3/2012. Wardin K., Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,” ROK XLX NR 3 (178) 2009. Najważniejsze pozycje z netografii: Łuczkowska M., Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego, [z:] gospodarka/item/download/76398_5012aeeeab9c075ddb9929e4249c0a0a Semrau J., Transport morski: podejście strategiczne, [z:]

25 Konsultacje w weekendy– po mailowym uzgodnieniu w niedzielę zjazdową
Konsultacje – RA 220A Poniedziałki Konsultacje w weekendy– po mailowym uzgodnieniu w niedzielę zjazdową Mail do korespondencji - wszelkich skarg, pytań, wniosków formalnych i nieformalnych:) Tel


Pobierz ppt "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google