Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W dniach 19.10.2009r.- 5.11.2009r. Ustalenia o wysokiej istotności Wrocław, 4 marca 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W dniach 19.10.2009r.- 5.11.2009r. Ustalenia o wysokiej istotności Wrocław, 4 marca 2010r."— Zapis prezentacji:

1 w dniach 19.10.2009r.- 5.11.2009r. Ustalenia o wysokiej istotności Wrocław, 4 marca 2010r.

2 Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowią art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz punktu 4.11 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Podstawa prawna kontroli Wrocław, 4 marca 2010r.

3 Zakres kontroli obejmował: 1. Kontrolę poprawności sporządzonego Poświadczenia i Deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność nr RPKP.IZ.UMWKP-D07/09-01 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P, w tym: - - Poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do KE. - Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, kontraktacja. - Przepływy finansowe i weryfikacja wydatków. - System księgowy. - System informatyczny KSI SIMIK. 2. Weryfikację prawidłowości przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu RPOWKP6/V/5.2.2/2008 na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P. 3. Realizację zaleceń audytu wewnętrznego i IPOC. Wrocław, 4 marca 2010r.

4 Ustalenia pokontrolne o wysokiej istotności Wrocław, 4 marca 2010r.

5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2009 nr 84 poz. 712 j.t.). Wytyczne MRR MRR/H/12(2)09/2008 z dnia 9 września 2008r. w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Uchwała nr 25/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Podstawę weryfikacji zgodności kontrolowanych dokumentów stanowiły:

6 System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007- 2013 Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013 Tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 dla Osi Priorytetowej 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uchwała nr 60/1014/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Karty oceny merytorycznej (zbiorcze, indywidualne). Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Kontrola przebiegała w oparciu o weryfikację następujących dokumentów:

7 Zespół Kontrolujacy dokonał weryfikacji sposobu przeprowadzenia oceny merytorycznej przez zespoły oceniające Komisji Konkursowej na podstawie próby projektów złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu nr RPOWKP6/V/5.2.2/2008, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej. W efekcie dokonania oceny formalnej i merytorycznej pozytywnie oceniono 185 projektów, które umieszczone zostały na liście rankingowej, przyjętej uchwałą nr 60/1014/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia 20% projektów z listy rankingowej, tj. 37 wniosków. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. 37 projektów = 20% ogółu projektów na liście rankingowej

8 Wnioski do analizy dobrano w taki sposób, aby istniała możliwość sprawdzenia zarówno prawidłowości oceny merytorycznej projektów, jak i skutków popełniania ewentualnych błędów w zakresie nadawania punktacji w poszczególnych kryteriach mierzalnych dla kształtu listy rankingowej – kolejności uszeregowania wniosków. W związku z powyższym do kontroli wybrano projekty znajdujące się na liście projektów wyłonionych bezpośrednio do dofinansowania (19 projektów) oraz na liście projektów rezerwowych (18 projektów), przy czym większość projektów kontrolowanych stanowiły wnioski znajdujące się na granicy dofinansowania. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. 19 dofinansowanie 18 rezerwa 37 projektów do kontroli

9 B 2.2 – przyrost zatrudnienia w związku z realizacją zatrudnienia B 2.3 i B 2.4 – wzrost przychodów ze sprzedaży (B 2.3) i wzrost sprzedaży związanej z eksportem (B 2.4) B 2.5 – udział środków prywatnych wnioskodawcy (tzw. punkty za obniżenie dofinansowania) B 3.1 – wzrost zatrudnienia w przeliczeniu na nowo powstałe etaty Weryfikacji podczas kontroli poddano ocenę ekspertów dokonaną w ramach poniższych kryteriów mierzalnych: Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

10 Na potrzeby przeprowadzenia kontroli przyjęto jednolity sposób weryfikacji danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie w celu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów w jednakowy sposób i według tych samych zasad wszystkim kontrolowanym projektom. W tym celu wypracowano jednolite metodologie oceny kryteriów mierzalnych. W wyniku kontroli dokonanej przy zastosowaniu przyjętej jednolitej metodologii stwierdzono, iż punktacja przyznawana w ramach kryteriów mierzalnych w przypadku 27 projektów na 37 kontrolowanych (73% populacji próby) została przyznana w sposób nieprawidłowy. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

11 Kontrola etapu oceny merytorycznej W poszczególnych kryteriach mierzalnych na 37 kontrolowanych projektów błędy w przyznanej punktacji dotyczą: Wrocław, 4 marca 2010r. B 2.2 4 wnioski B 2.3 18 wniosków B 2.4 7 wniosków B 2.5 10 wniosków B 3.1 nieprecyzyjne określenie ostatniego przedziału

12 Kryterium B 3.1 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Wpływ projektu na rynek pracy Przewidywana liczba nowych miejsc pracy utworzonych (i utrzymanych min. przez dwa lata) we wspieranym przedsiębiorstwie: a) od 0-3; 0-3 według oceny b) od 4-6 4-6 według oceny c) powyżej 6 7-10 według oceny Konstrukcja ostatniego przedziału określona w karcie oceny merytorycznej powodowała, że wnioskodawcy nie byli jednolicie traktowani za utworzenie takiej samej liczby nowych stanowisk, eksperci nie przyznawali punktacji jednolicie w ramach jednego wniosku.

13 Kryterium B 3.1 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Wpływ projektu na rynek pracy Przewidywana liczba nowych miejsc pracy utworzonych (i utrzymanych min. przez dwa lata) we wspieranym przedsiębiorstwie: c) powyżej 6 7-10 według oceny Ponadto w efekcie tak sformułowanego kryterium wystąpiły sytuacje, w których wnioskodawcy tworzący większą liczbę nowych miejsc pracy otrzymywali punktację na niższym poziomie od wnioskodawców tworzących mniej nowych stanowisk. Przykład: Wnioskodawca tworzy 15 nowych miejsc pracy. Otrzymuje od 3 ekspertów odpowiednio: 9, 10, 10 pkt. (średnio 9,7 pkt). Inny wnioskodawca za utworzenie 11 nowych miejsc pracy otrzymuje taka samą punktację. Podczas oceny kolejnego wniosku za zatrudnienie 14 osób eksperci przyznali odpowiednio 8, 10 i 10 pkt (średnio 9,3 pkt).

14 Po nadaniu przez Zespół Kontrolujący nowej punktacji, przyznanej zgodnie z przyjętą jednolitą metodologią, dokonano zmiany wyników tylko w ramach kontrolowanych projektów i kryteriów mierzalnych w oparciu o aplikację dokonującą analizy wielokryterialnej, będącej narzędziem służącym do wygenerowania rankingu wniosków dla konkursu nr RPOWKP6/V/5.2.2/2008. Porównanie ocen eksperckich oraz ocen dokonanych przez Zespół Kontrolujący IPOC przedstawia się następująco: Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

15 lp. Nr projektu RPKP. 05.02.02- 04- poz. na liście rankingowe j/rez. kryterium B 2.2kryterium B 2.3kryterium B 2.4kryterium B 2.5 ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli 1.098/085 104 3,71 2.354/0845 610 3.335/0852 410 4.101/0862 325,3331 5.280/0885 76 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

16 lp. Nr projektu RPKP. 05.02.02- 04- poz. na liście rankingowej /rez. kryterium B 2.2kryterium B 2.3kryterium B 2.4kryterium B 2.5 ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli 6.295/0886 17 7.308/0889 0457 8.286/0890 210 9.058/0891 64101 10.362/0893 100 1,31 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

17 lp. Nr projektu RPKP. 05.02.02- 04- poz. na liście rankingowej /rez. kryterium B 2.2kryterium B 2.3kryterium B 2.4kryterium B 2.5 ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli 11.097/0894 1,31 12.219/0896 10121 13.222/0897 05 14.150/0898/1 57 15.040/08100/3 70 1,21 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. granica dofinansowania

18 lp. Nr projektu RPKP. 05.02.02- 04- poz. na liście rankingowej /rez. kryterium B 2.2kryterium B 2.3kryterium B 2.4kryterium B 2.5 ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli 16.221/08101/4 71 21 17.358/08103/7 73 18.064/08104/6 12 19.152/08106/9 10 20.109/08108/11 67 21.197/08109/12 64 14 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

19 lp. Nr projektu RPKP. 05.02.02- 04- poz. na liście rankingo wej/rez. kryterium B 2.2kryterium B 2.3kryterium B 2.4kryterium B 2.5 ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli ocena ekspertów ocena kontroli 22.364/08110/13 2327 23.144/08112/15 70 21 24.011/08116/19 1,71 25.168/08120/23 010 26.037/08128/31 3,31 27.264/08143/46 50 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

20 Kontrola etapu oceny merytorycznej Na potrzeby kontroli utworzono nowy ranking, w którym wprowadzono nową punktację otrzymaną wskutek obliczeń dokonanych w ramach kontroli. W efekcie nadania przez Zespół Kontrolujący nowej punktacji poszczególne wnioski zmieniły swoje pozycje na liście rankingowej. Spadek ogólnej punktacji dotyczy 15 wniosków Wzrost ogólnej punktacji dotyczy 12 wniosków Wrocław, 4 marca 2010r.

21 W efekcie zmian 7 projektów zostało przesuniętych z listy projektów do dofinansowania na listę rezerwową projektów, natomiast 6 projektów zostało przesuniętych z listy rezerwowej projektów na listę projektów do dofinansowania. 7 projektów granica dofinansowania 6 projektów Projekty związane z ww. przesunięciem stanowią 35% kontrolowanych wniosków. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r.

22 Kontrola etapu oceny merytorycznej W trakcie dokonywania czynności kontrolnych, przeprowadzono rozmowy z czterema ekspertami ds. oceny strategicznej oraz trzema ekspertami ds. oceny technicznej i trzema ekspertami ds. oceny finansowo – ekonomicznej, dokonującymi oceny projektów poddanych kontroli w ramach konkursu nr RPOWKP6/V/5.2.2/2008. Stwierdzono brak stosowania jednolitej metodologii dla obliczeń będących podstawą przyznawania punktacji w ramach kryteriów mierzalnych. Dotyczy to także stosowania odmiennej metodologii przez tych samych ekspertów przy ocenie różnych wniosków w ramach powyższego konkursu. Wrocław, 4 marca 2010r. Ponadto stwierdzono brak samodzielności ekspertów ds. oceny strategicznej i ekspertów ds. oceny technicznej przy nadawaniu punktacji w ramach kryteriów mierzalnych z grupy B2.

23 Kontrola etapu oceny merytorycznej Analiza kart oceny merytorycznej przeprowadzona w trakcie kontroli pozwala na stwierdzenie, iż eksperci często nie wypełnili obowiązku uzasadnienia dokonanych ocen. Stwierdzono brak uzasadnień w 20 na 37 kontrolowanych projektów. W odniesieniu do kart oceny merytorycznej, które zawierały uzasadnienia, stwierdzono, iż ich treść nie zawiera odniesienia do wszystkich ocenianych kryteriów, często uzasadnienia są sformułowane zbyt ogólnie i nie stanowią odzwierciedlenia stopnia wypełnienia danego kryterium na przyznaną punktację. Wrocław, 4 marca 2010r. Uzasadnienia ocen eksperckich

24 W trakcie weryfikacji dokonanej oceny merytorycznej stwierdzono, że trzy projekty zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej, pomimo niespełnienia wymogu zgodności z Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz w wyniku oceny zostały umieszczone na liście rankingowej jako projekty wyłonione bezpośrednio do dofinansowania. Linia demarkacyjna Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Niezgodność z Linią demarkacyjną dotyczy kwoty demarkacji. Zgodnie z zapisami Linii demarkacyjnej kryterium kwotowe demarkacji w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych określa się na poziomie całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych.

25 Linia demarkacyjna Na liście rankingowej znajdują się trzy projekty, które z uwagi na poziom całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych w wysokości równej 8 mln PLN powinny zostać ocenione negatywnie już na etapie oceny formalnej. Demarkację kwotową należy rozumieć w sposób, zgodnie z którym projekty w ramach RPO będą realizowane poniżej danej kwoty, natomiast programach krajowych – w kwocie równej lub wyższej od podanej. W przypadku kontrolowanego konkursu kwota ta wynosi 8 mln PLN. Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. PO IG RPO > = 8 mln PLN < 8 mln PLN demarkacja kwotowa

26 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Podsumowanie najważniejszych ustaleń Rankingowanie projektów zostało oparte o błędnie ocenione kryteria z grupy B2 i B3. Punktacja przyznawana w ramach kryteriów mierzalnych w przypadku 27 projektów na 37 kontrolowanych (73% populacji próby) została przyznana w sposób nieprawidłowy. W wyniku tego na liście rankingowej w części zawierającej projekty wyłonione bezpośrednio do dofinansowania znalazły się projekty, które powinny zostać umieszczone na liście rezerwowej i odwrotnie. Właściwą liczbę projektów, których dotyczą przesunięcia pomiędzy granicą dofinansowania, pozwoli ustalić ponowna ocena w ramach kryteriów mierzalnych wszystkich projektów znajdujących się na liście rankingowej. Ustalenia o wysokiej istotności

27 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Podsumowanie najważniejszych ustaleń Trzy projekty zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej pomimo niespełnienia wymogu zgodności z Linią demarkacyjną oraz w wyniku oceny zostały umieszczone na liście rankingowej, jako projekty wyłonione bezpośrednio do dofinansowania. Brak samodzielności czterech ekspertów ds. oceny strategicznej i dwóch ekspertów ds. oceny technicznej przy nadawaniu punktacji w ramach kryteriów mierzalnych z grupy B2. Brak stosowania jednolitej metodologii dla obliczeń będących podstawą przyznawania punktacji w ramach kryteriów mierzalnych. Ustalenia o wysokiej istotności

28 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Podsumowanie najważniejszych ustaleń Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu jest niezgodna ze wzorem uchwały określonym w załączniku do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P. Eksperci nie wypełnili obowiązku uzasadnienia dokonanych ocen w Karcie oceny merytorycznej. Wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie przelewów dla projektów objętych kontrolowanym Poświadczeniem zawierają błędne oznaczenia numeru wniosku o płatność w opisie operacji - dotyczy 5 wniosków. Ustalenia o średniej istotności

29 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Podsumowanie najważniejszych ustaleń W zestawieniu faktur załączonych do zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność, nie podano okresu, którego dotyczy zestawienie. Brak zaparafowania parzystych stron umowy o dofinansowanie projektów przez Wicemarszałka lub członka Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Skarbnika oraz beneficjenta. Przekroczono terminy wynikających z Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P w zakresie oceny i kontraktacji. Ustalenia o niskiej istotności

30 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Podsumowanie najważniejszych ustaleń Stwierdzono braki podpisów, pieczątek i dat na dokumentach związanych z ocena, kontraktacją oraz rozliczaniem projektów. Nota obciążeniowa do faktury nie została opisana zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność. Ustalenia o niskiej istotności

31 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Zapewnienie spełnienia wymogu zgodności projektów wyłonionych do dofinansowania z Linią Demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. IZ RPO WK-P wystąpiła do MRR z prośba o usunięcie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie zapisów Linii demarkacyjnej. MRR przekazał projekt uchwały Komitetu Koordynującego NSRO pod obrady w zakresie usunięcia powyższych rozbieżności. Ponadto, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej wyjaśnił, że dla projektów realizowanych w ramach RPO zwrot do 8 milionów należy rozumieć włącznie (zgodnie z zapisami Uszczegółowienia RPO).

32 Kontrola etapu oceny merytorycznej Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Stworzenie przez IZ RPO WK-P jednolitych metodologii pozwalających dokonać oceny w ramach kryteriów mierzalnych z uwzględnieniem jednakowego traktowania wnioskodawców, która znajdzie zastosowanie we wszystkich ogłaszanych konkursach. Uchwałą nr 52/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 z dnia 3 grudnia 2009r. przyjęto Metodologię oceny kryteriów B.2.3, B.2.4, B.2.5 i B.3.1 dla Działania 5.2 Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P na lata 2007-2013 dla konkursu nr 6/V/5.2.2/2008, która eliminuje rozbieżności interpretacyjne kryteriów mierzalnych ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektu.

33 Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja W oparciu o przyjęte jednolite metodologie oceny merytorycznej należy dokonać ponownego przeliczenia wszystkich kryteriów mierzalnych w odniesieniu do projektów, które zostały uszeregowane na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWKP6/V/5.2.2/2008. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy punktacją dokonaną w ramach pierwotnie przeprowadzonej oceny merytorycznej a punktacją ustaloną na podstawie ponownego przeliczenia, zmienione dane należy wprowadzić do aplikacji stanowiącej generującej ranking projektów. Dofinansowaniu powinny podlegać wszystkie projekty, które w ramach przesunięć, po nadaniu właściwej punktacji, zajmą na liście rankingowej pozycje plasujące je powyżej granicy wyczerpania alokacji na dany konkurs. W oparciu o przyjętą Uchwałą Nr 52/2009 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 3 grudnia 2009r. przyjmującą metodologię oceny kryteriów dla Działania 5.2 Poddziałania 5.2.2, zostanie przeprowadzona przez ekspertów ponowna ocena merytoryczna w kryteriach mierzalnych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr 6/V/5.2.2/2008. Kontrola etapu oceny merytorycznej

34 Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych lub takiego sposobu organizacji posiedzeń zespołów oceniających, które umożliwią wyeliminowanie braku samodzielności ekspertów biorących udział w ocenie merytorycznej i zapewnią zindywidualizowane podejście do oceny, bazujące na wiedzy i doświadczeniu każdego z ekspertów. IZ RPO WK-P dokonała zmiany systemu oceny merytorycznej projektów przyjętego Uchwałą Nr 2/8/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2010. Ponadto Uchwałą Nr 2/6/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010r przyjęto nowy Regulamin Pracy zespołów oceniających do oceny merytorycznej projektów. Regulamin zapewnia samodzielność ekspertów i ich indywidualne podejście do oceny, bazujące na wiedzy i doświadczeniu. Kontrola etapu oceny merytorycznej

35 Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Dostosowanie zapisów Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko– Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu, w taki sposób aby była zgodna ze wzorem uchwały określonym w załączniku do IW IZ RPO WK-P Projekt zmiany treści Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu został przedłożony Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w styczniu 2010r. Kontrola etapu oceny merytorycznej

36 Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Podjęcie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowości i zgodności danych w opisach operacji na wyciągach bankowych z danymi wynikającymi z wniosków o płatność beneficjenta. IZ RPO WK-P opracowała i przekazała pismo do Departamentu Finansów – Skarbnika Województwa z prośbą o zobowiązanie pracowników do zapewnienie prawidłowości i zgodności danych w opisach operacji na wyciągach bankowych z danymi wynikającymi z wniosków o płatność beneficjenta lub do wprowadzenia mechanizmu kontrolnego w przedmiotowym zakresie. Kontrola etapu oceny merytorycznej

37 Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Wprowadzenie odpowiednich zapisów w Instrukcji Wykonawczej, określających procedury przeprowadzania korekty Poświadczenia… przez pracownika DPR, w przypadku otrzymania uwag od IC oraz wprowadzenie zapisów w zakresie trybu poprawiania zestawienia zrealizowanych wniosków o płatność przez pracowników DW RPO, w przypadku uwag IC do powyższego zestawienia. Celem zachowania ścieżki audytu przekazywanie informacji dotyczących konieczności sporządzania korekty powinno być dokumentowane notatkami służbowymi. IZ RPO WK-P wprowadziła, uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego odpowiednie zapisy w Instrukcji Wykonawczej w styczniu 2010r. Kontrola etapu oceny merytorycznej

38 Wrocław, 4 marca 2010r. Zalecenia IPOC i ich realizacja Przestrzeganie zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P w zakresie opisanych w niej procedur dotyczących składania podpisów, określania dat oraz dochowywanie określonych terminów. Pismem z dnia 11 stycznia 2010r., IZ RPO WK-P zobowiązała pracowników do przestrzegania procedur ujętych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P w zakresie składania podpisów, określania dat oraz dochowywania określonych terminów. Kontrola etapu oceny merytorycznej

39 Wrocław, 4 marca 2010r. Dziękuję za uwagę Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy tel.52/34-97-400; fax.52/34-97-402 E-mail: wipocsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


Pobierz ppt "W dniach 19.10.2009r.- 5.11.2009r. Ustalenia o wysokiej istotności Wrocław, 4 marca 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google