Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ZSZ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KRAKÓW 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ZSZ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KRAKÓW 2011."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ZSZ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KRAKÓW 2011

2 CELE EWALUACJI : ZAŁOŻENIE WSTĘPNE
Celem badania jest uzyskanie informacji dotyczących losów absolwentów kończących szkołę zawodową oraz dokonanie analizy wyników . Zbieranie danych o absolwentach i dokonywanie statystyki porównawczej jest bazą do wyciągania wniosków dotyczących edukacji zawodowej uczniów , możliwości przekwalifikowania lub dalszej edukacji . Realizacja wniosków jest podstawą do opracowania planów pracy dających większe szanse młodzieży w usamodzielnianiu się . PYTANIA KLUCZOWE : Jakie kierunki zawodowe dają młodzieży największe szanse na realizacje planów na przyszłość? Jakie działania podejmujemy dla zanalizowania wyników egzaminów zewnętrznych? W jaki sposób analizujemy wyniki ? Czy realizujemy wnioski wynikające z badań ? GRUPA BADANYCH: Absolwenci wszystkich kierunków zawodowych , kończący naukę w danym roku szkolnym. ODPOWIEDZIALNI : Koordynator – J.Nycz Zespół przedmiotów Zawodowych

3 REALIZACJA FORMA REALIZACJI:
- Sporządzenie zestawienia statystycznego w formie tabeli i wykresów. TERMIN REALIZACJI - Wrzesień ,październik i listopad zbieranie informacji - Grudzień – analiza wyników - Styczeń - sprawozdanie POMIAR: - Wywiad w postaci : a. Pozyskiwanie informacji od absolwentów w trakcie odbioru dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wrzesień) b. Pozyskiwanie informacji poprzez kontakt telefoniczny, listowny, portale internetowe. c. Rozmowy podczas odwiedzin przez absolwentów budynku szkoły. d. Rozmowy z innymi uczniami mającymi kontakt z absolwentami. e. Rozmowy z wychowawcami , nauczycielami zawodu uczących absolwentów.

4 ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCE UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 NAZWA ZAWODU ILOŚĆ KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ ILOŚĆ PRACUJĄCYCH W ZAWODZIE ILOŚĆ KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DALEJ ILOŚĆ BEZROBOTNYCH ILOŚĆ WYKONUJĄCYCH INNY ZAWÓD BRAK DANYCH KRAWIEC 18 8 4 5 1 KALETNIK 6 STOLARZ 2 3 ŚLUSARZ 11 KUCHARZ MAŁEJ GASTR. 28 7 PRACOWNIK OBSŁ.HOTEL. CUKIERNIK RAZEM 76 32 15 20

5 PROCENTOWE ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCE UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

6 ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCE UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH ZSZ NR30 W ROKU 2009 , 2010, 2011
GRAFICZNE ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2009 ,2010,2011 ILOŚĆ PRACUJĄCYCH W ZAWODZIE ILOŚĆ KSZTAŁCĄCYCH SIĘ DALEJ ILOŚĆ BEZROBOTNYCH ILOŚĆ WYKONUJĄCYCH INNY ZAWÓD BRAK DANYCH ILOŚĆ KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ ROK 2009 33% 31% 22% 14% 0% 58 ROK 2010 15% 39% 27% 5% 41 ROK 2011 3% 42% 20% 26% 9% 76

7 ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH Z LAT 2009 , 2010, 2011

8 PLAN KOLEJNEGO ETAPU EWALUACJI
IV.2012r Ponowne zbieranie informacji od absolwentów dot. sytuacji zawodowej i porównanie z poprzednimi wynikami V.2012r. Raport porównawczy V.2012r Przeprowadzenie ankiety „Moje plany po ukończeniu szkoły” V.2012r. Analiza wyników, podjęcie działań będących rezultatem wypełnionej ankiety. VI.2012r. Raport zbiorczy wyników za rok szkolny 2011/2012 –porównanie wyników z roku poprzedniego, wnioski do dalszej pracy

9 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
W związku z planowana reformą szkolnictwa zawodowego konieczne jest podejmowanie działania mające na celu uświadomienie młodzieży konieczności podjęcia pracy lub nauki po ukończeniu szkoły ,możliwościach przekwalifikowania się . Usprawnić metody pozyskiwania informacji o absolwentach. W związku z dużą liczbą uczniów podejmujących dalszą naukę opracować plan współpracy z zespołem przedmiotów ogólnokształcących mający na celu pełniejsze przygotowanie młodzieży do nauki w szkołach średnich .

10 TWÓJ ZAWÓD . TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ?
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Dla potrzeb SOSW Nr 1 opracowała Jolanta Nycz

11 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (MORPiE)
projekt badawczy realizowany od 2006 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Celem jego jest relizacja badań dotyczących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zachodzących w województwie małopolskim Badania cykliczne (powtarzane co roku) realizowane są od 2009 r. i obejmują: badanie losów absolwentów szkół zawodowych, którego celem jest pokazanie, jak kształtuje się kariera edukacyjno-zawodowa młodzieży kończącej naukę w małopolskich zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców, podczas którego gromadzone są informacje o polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw, metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników, umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników oraz polityce szkoleniowej firm; badanie jest prowadzone na bazie metodologii oraz narzędzi wypracowanych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Barometr zawodów"”, którego celem jest wskazanie zawodów, na które w kolejnym roku będzie zwiększone / zmniejszone zapotrzebowanie wśród małopolskich pracodawców; badanie ma charakter jakościowy, uczestniczą w nim eksperci z małopolskich powiatowych urzędów pracy i, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami).

12 Raport porównujący wyniki badań uczniów SOSW nr1 oraz uczniów powiatu krakowskiego
Raport powstał w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, na podstawie wyników badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2010/2011. W SOSW nr 1 w badaniu wzięło udział 62 uczniów. Raport składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie dzielą się doświadczeniami szkolnymi oraz określają oczekiwania dotyczące przyszłości edukacyjno-zawodowej. Przekazują również dane, które pozwalają dotrzeć do nich, gdy będą absolwentami. Podczas drugiej części badania, przeprowadzanej rok po zakończeniu szkoły, ci sami respondenci są pytani o to, na ile udało im się zrealizować plany edukacyjno-zawodowe oraz w jakim stopniu przyczyniły się do tego zdobyta wiedza i umiejętności. Informacje te nabierają obecnie szczególnego znaczenia. Od spowolnienia gospodarczego, które rozpoczęło się w IV kwartale 2008 roku, minęło dwa i pół roku. W tym czasie pracodawcy zaprzestali zatrudniania nowych pracowników, co natychmiast odbiło się na szansach zawodowych uczniów opuszczających szkoły. Wśród osób bezrobotnych co czwarta nie przekroczyła 25. roku życia. Młodzi byli również najdynamiczniej wzrastającą kategorią w statystykach bezrobocia. Dodatkowo w wyniku kryzysu gospodarczego zmniejszyły się wpływy do Funduszu Pracy, a z niego finansowane są elementy praktycznej nauki zawodu, pozwalające uczniom na uzyskanie doświadczenia w profesji, której się uczą. Wszystkie zmiany dokonujące się w bezpośrednim otoczeniu szkolnictwa zawodowego będą wpływać na edukacyjno-zawodowe losy młodzieży. Można je już dostrzec w wynikach prezentowanego badania uczniów: w porównaniu z poprzednią edycją spadł udział osób, które wskazywały, że mają zagwarantowaną pracę.

13 Dlaczego wybrałeś/aś naukę w swoim zawodzie?

14 Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód, którego się aktualnie uczysz?

15 Czy po skończeniu szkoły zamierzasz pracować?

16 Czy w trakcie nauki w uczestniczyłeś/aś lub uczestniczysz w zajęciach rozwijających zainteresowania?

17 Czy w ostatnim roku uczestniczyłeś/aś w spotkaniach poświęconych przyszłości zawodowej?

18 Czy pracowałeś/aś zarobkowo w ciągu ostatniego roku?


Pobierz ppt "EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ZSZ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KRAKÓW 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google