Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Parametryczna jednostek zmiany - Rozporządzenie 24.07.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Parametryczna jednostek zmiany - Rozporządzenie 24.07.2009."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Parametryczna jednostek zmiany - Rozporządzenie 24.07.2009

2 Oceny parametrycznej jednostek naukowych dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutowa (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1044). Ocena jest przeprowadzana na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Ankiety należy przesyłać do Ośrodka Przetwarzania Informacji w formacie ustalanym przez te jednostkę (www.opi.org.pl). Podstawy prawne

3 Zmiany w zasadach ogólnych 1.Oceny dokonuje się raz na 5 lat. Następna ocena do dnia 15 września 2010. 2.Ocena jest dokonywana przez właściwą komisję Rady Nauki w terminie do 3 miesięcy. 3.Liczbę najważniejszych publikacji (2N) oblicza się dla oznaczającego liczbę osób dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy (wcześniej było: pełny wymiar czasu pracy). Nie przelicza się na pełny wymiar czasu pracy. 4.Liczbę najważniejszych zastosowań praktycznych ogranicza się również do 2N.

4 Zasady ogólne Ocena Wyniki oceny określa się na bazie wskaźników efektywności – ustalając stosunek efektywności jednostki do maksymalnego w grupie jednostek jednorodnych. Minister ustala kategorię na podstawie opinii opracowanej przez właściwą komisję.

5 Kategorie zasady kwalifikacji Pierwsza Pierwsza – końcowy wskaźnik efektywności przekracza o 30% średnią wartość w grupie jednostek jednorodnych. Druga Druga - końcowy wskaźnik efektywności przekracza o 10% średnią wartość w grupie jednostek jednorodnych. Trzecia Trzecia - końcowy wskaźnik efektywności stanowi co najmniej 90% średniej wartości w grupie jednostek jednorodnych.

6 Kategorie – cd. Czwarta Czwarta - końcowy wskaźnik efektywności stanowi co najmniej 70% średniej wartości w grupie jednostek jednorodnych. Piąta Piąta - końcowy wskaźnik efektywności jest mniejszy niż 70% średniej wartości w grupie jednostek jednorodnych.

7 Ankieta uwagi ogólne 15.10.20097 Przy określaniu ilości zatrudnionych uwzględnia się ilość zatrudnionych jako w podstawowym miejscu pracy (N) oraz liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (EPC). Liczba stopni dr/dr hab. Dotyczy pracowników jednostki.

8 Ankieta uwagi ogólne Międzynarodowe projekty badawcze – większe możliwości uzyskania punktów, w szczególności dla projektów UE, w tym FP. Projekty badawcze, celowe … w tym realizowane z innymi podmiotami są kategoryzowane wg kwoty (raporty, faktury).

9 Tabelki 1 nauki ścisłe i techniczne Publikacje 1. JCR 10-30 pkt 2. Krajowe 1-6 jak w wykazie Ministra 3. Redakcja – red. naczelny jak punktacja czasopisma (było 10). Punkty za cały okres.

10 Tabelki 2 Monografie 1. Autorstwo w j. angielskim - 24 pkt. 2. Autorstwo rozdziału w j. angielskim - 7 pkt. 3. Autorstwo monografii w j. polskim (lub innym niż angielski - 12 pkt. 4. Autorstwo rozdziału w j. polskim (innym niż. angielski) – 3 pkt. 5. Redaktor naczelny monografii, podręcznika w języku angielskim 5 pkt, polskim (lub innym niż angielski) – 3 pkt.

11 Tabelki 3 Międzynarodowe projekty badawcze – dużo punktów!! 1. Zatrudnienie laureata konkursów Pomysły – 700 pkt.!!! 2. Uczestnictwo w FP Koordynacja lub kierownictwo – 400 pkt. Koordynacja lub kierownictwo – 400 pkt. Uczestnictwo w projekcie – 150 pkt. Uczestnictwo w projekcie – 150 pkt.

12 Tabelki 4 Uprawnienia do nadawania stopni (za każde uprawnienie) doktora 50 pkt. doktora 50 pkt. doktora habilitowanego 150 pkt. doktora habilitowanego 150 pkt. Podsumowanie: Efektywność E 1 = suma punktów/ liczba osób

13 Tabelki 5 Zastosowania praktyczne Umowa zawarta z innym podmiotem na B+R zakończona fakturą – 1 pkt. za każde 10 000 zł (nowe technologie, wyroby, systemy, usługi, oprogramowanie).

14 Tabelki 6 Patenty, prawa ochronne 1. Patent udzielony przez UP RP na wynalazek, który został zastosowany – 50 pkt. 2. Patent udzielony przez UP RP – 25 pkt. 3. Zawarcie umowy o wspólności patentu z podmiotem gospodarczym – 20 pkt. 4. Zgłoszenie wynalazku w UP RP – 10 pkt. 5. Patent udzielony za granicą na wynalazek, który został zastosowany zagranicą – 75 pkt. (było 150 pkt.). 6. Patent udzielony za granicą - 35 pkt. 7. Zgłoszenie wynalazku za granicą – 15 pkt. 8. Prawo ochronne na wzór użytkowy, który został zastosowany – 15 pkt.

15 Tabelki 7 9.Prawo ochronne na wzór użytkowy – 10 pkt. 10. Udzielone przez UP RP prawo do rejestracji wzoru przemysłowego, który został zastosowany - 30 pkt. 11. Udzielone przez UP RP prawo do rejestracji wzoru przemysłowego - 10 pkt. 12. Udzielone zagranicą inne niż autorskie prawo wyłączne do wzoru przemysłowego, który został zastosowany – 35 pkt. 13. Udzielone za granicą inne niż autorskie prawo wyłączne do wzoru przemysłowego – 10 pkt. 14. Przysługujące prawo autorskie do utworu o indywidualnym charakterze z zakresu architektury, urbanistyki i wzornictwa przemysłowego – do 10 pkt.

16 15.Przedmiot 1-14 wystawiony na krajowych lub międzynarodowych wystawach lub targach – do 8 pkt. 16.Obowiązywanie regulaminu ochrony i korzystania własności intelektualnej – 10 pkt. Tabelki 8

17 Tabelki 9 Potwierdzone wdrożenia wyrobu finalnego, technologii, … 1. Przychody z wdrożenia B+R jednostki wdrażającej – 1 pkt. za każde 200 tys. zł przychodu. 2. Przychody jednostki naukowej z wdrożenia – 10 pkt. za każde 100 tys. zł przychodu. 3. Ocena niewymiernych (pozaekonomicznych) wskaźników wdrożeniowych w dziedzinach: ochrona środowiska, ochrona miejsc pracy, zabytków, dziedzictwa kulturowego … - do 50 pkt. Umowy licencyjne – 1 pkt. za każde 10 tys. zł.

18 Efektywność Efektywność E 2 = suma punktów / liczba osób = suma punktów / liczba osób Efektywność końcowa E

19 Kategorie zasady kwalifikacji Pierwsza Pierwsza – końcowy wskaźnik efektywności przekracza o 30% średnią wartość w grupie jednostek jednorodnych. Druga Druga - końcowy wskaźnik efektywności przekracza o 10% średnią wartość w grupie jednostek jednorodnych. Trzecia Trzecia - końcowy wskaźnik efektywności stanowi co najmniej 90% średniej wartości w grupie jednostek jednorodnych.

20 Kategorie – cd. Czwarta Czwarta - końcowy wskaźnik efektywności stanowi co najmniej 70% średniej wartości w grupie jednostek jednorodnych. Piąta Piąta - końcowy wskaźnik efektywności jest mniejszy niż 70% średniej wartości w grupie jednostek jednorodnych.

21 Przykład

22

23

24

25

26

27 Dziękuję za uwagę !!

28 Uwagi 1.Konieczne precyzyjne określenie gryp jednorodnych - zróżnicowanie badań nie sprzyja porównywaniu jednostek. 2.Konieczne określenie współczynnika wagi dla N (tak, aby nie preferować małych jednostek, które łatwo znajdą się w I-j kategorii, przy pominięciu silnych jednostek uniwersyteckich). 3.Ogólna klasyfikacja ustalania poszczególnych kategorii (30%, 70%) etc. 4.Tworzenie jednostek tematycznych powinno być rozdzielone na wyższe uczelnie i na instytuty, gdyż my prowadzimy działalność dydaktyczną. Nie wiem czy teraz ale kiedyś nakłady na instytuty PANu i wyższe uczelnie były z różnymi wagami (oczywiście niekorzystnymi dla uczelni). 5.Nieproporcjonalne punkty za niektóre osiągnięcia naukowe. 6.Należy doprecyzować liczbę N. Np. dlaczego mamy wliczać kilka miesięcy pracującego asystenta? 7.Dlaczego ma obowiązywać ograniczenie na liczbę publikacji 2N?


Pobierz ppt "Ocena Parametryczna jednostek zmiany - Rozporządzenie 24.07.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google