Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego. Analogicznie edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania

3 TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

4 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

5 TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE OKRESY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 158. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 164. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 177.

6 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 158. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 164. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 177.

7 PRZEDZIAŁY UFNOŚCI Przedział ufności to przedział liczbowy, który z określonym z góry prawdopodobieństwem (najczęściej bliskim jedności), będzie zawierał nieznaną, prawdziwą wartość szacowanego parametru z populacji generalnej. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

8 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

9 ROZKŁAD RESZT W metodzie EWD reszta to różnica między realnym wynikiem ucznia na egzaminie gimnazjalnym a wartością oczekiwaną obliczoną na podstawie wyniku na sprawdzianie i wartości zmiennych kontrolnych - płci i dysleksji. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

10 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

11 PORÓWNANIE EWD WSZYSTKICH KNUROWSKICH GIMNAZJÓW CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie Miejskie Gimnazjum nr 4 w Knurowie

12 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddziałami integracyjnymi w Knurowie Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie Miejskie Gimnazjum nr 4 w Knurowie

13 Średnie wyniki szkoły w skali staninowej

14 WSKAŹNIK ŁATWOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 Łatwość zestawu zadań wyrażana jest za pomocą wskaźnika łatwości (p). Jest on stosunkiem sumy punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań do liczby punktów możliwych do uzyskania. Wskaźnik łatwości przyjmuje wartości z przedziału 0-1.

15 Dla uczniów standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej okazał się umiarkowanie trudny. W przypadku języka angielskiego test na poziomie podstawowym okazał się dla nich również umiarkowanie trudny natomiast zestaw zadań na poziomie rozszerzonym okazał się trudny.

16 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA SZKOŁY I WOJEWÓDZTWA

17 Średnie wyniki z części humanistycznej dla województwa, powiatu, gminy oraz MG 4 Lokalizacja Historia i WOSJ.polski Liczba zdającychRozstępŚredni wynikLiczba zdającychRozstępŚredni wynik Województwo430810% - 100%61%430813% - 100%66% Powiat109312% - 100%60%10939% - 100%63% Gmina37412% - 97%60%37422% - 97%66% Szkoła53 24% - 97% 57%53 31% - 91% 60% A2730% - 82%56%2731% - 81%57% B2624% - 97%58%2631% - 91%63%

18

19

20

21

22 Lokalizacja PrzyrodaMatematyka Liczba zdajacychRozstępŚredni wynikLiczba zdajacychRozstępŚredni wynik Województwo 430814% - 100%50%430810% - 100%47% Powiat 109515% - 100%50%10953% - 100%47% Gmina 37415% - 100%50%37413% - 100%48% Szkoła53 27% - 73% 51%53 13% - 97% 47% A 2727% - 69%52%2720% - 97%46% B 2627% - 73%50%2613% - 97%48% Średnie wyniki z części matematyczno- przyrodniczej dla województwa, powiatu, gminy oraz MG 4

23

24

25

26

27 Lokalizacja j.angielski poz.podstawowyj.angielski poz.rozszerzony Liczba zdajacych RozstępŚredni wynik Liczba zdajacych RozstępŚredni wynik Województwo 380085% - 100%64%361380% - 100%45% Powiat 90213% - 100%63%7840% - 100%45% Gmina 36715% - 100%64%3675% - 100%45% Szkoła53 18% - 95% 55%53 8% - 85% 37% A 2718% - 93%50%278% - 80%30% B 2625% - 95%59%268% - 85%43% Średnie wyniki z części językowej dla województwa, powiatu, gminy oraz MG 4

28

29

30

31

32 ŚREDNIA WYNIKÓW (%) Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA SZKOŁY, GMINY, MIASTA ORAZ WOJEWÓDZTWA

33 ŚREDNIA WYNIKÓW (%) Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO SZKOŁY

34 MOCNE STRONY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA– JĘZYK POLSKI Wykaz umiejętności, które nie sprawiały uczniom problemu. 1.W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w niej informacji: - wyszukiwanie w wypowiedzi potrzebnych informacji, - rozumienie dosłownego i przenośnego znaczenia wyrazów w wypowiedzi, - rozpoznawanie wyrazów wieloznacznych i rozumienie ich znaczenia w tekście. - czerpanie dodatkowych informacji z przypisu, - wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście, - dostrzeganie zróżnicowania słownictwa: rozpoznawanie zapożyczeń,. - stosowanie poprawnej formy odmiany rzeczowników, - dostrzeganie archaizmów, -wskazywanie funkcji formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym. - wyszukiwanie w wypowiedzi potrzebnych informacji, 2. W zakresie analizy i interpretacji teksu: - rozpoznawanie problematyki utworu, 3. W zakresie tworzenia własnej wypowiedzi - precyzja języka, - tworzenie wyrazów i wyrażeń synonimicznych.

35 HISTORIA I WOS Wykaz umiejętności, które nie sprawiały uczniom problemu. 1.W zakresie chronologii historycznej: - umiejscowienie w czasie i przestrzeni Polskę okresu rozbicia dzielnicowego na podstawie mapy historycznej i wiedzy własnej, - umiejscowienie w przestrzeni państwa Kazimierza Wielkiego na podstawie mapy historycznej, - umiejscowienie w czasie I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej na podstawie tekstu źródłowego i mapy historycznej, 2. W zakresie analizy i interpretacji historycznej: - analiza tablicy genealogicznej ostatnich Jagiellonów, - przedstawienie przyczyn wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, - identyfikacja najważniejsze wynalazków i odkryć XIX w. na podstawie tekstu źródłowego 3. W zakresie tworzenia narracji historycznej - Charakterystyka działalności Marcina Lutra. 4. WOS - omówienie najważniejszych zasad ustroju Polski (suwerenność narodu, podział władzy, rządy prawa, pluralizm).

36 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – przedmioty przyrodnicze Wykaz umiejętności, które nie sprawiały uczniom problemu. 1. W zakresie wskazywania w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych: - posługiwanie się pojęciem prędkości do opisu ruchu 2. W zakresie korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej: - posługiwanie się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie, - analizowanie i interpretowanie treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych, - określanie położenia geograficznego oraz matematyczno-geograficznego punktów i obszarów, - wyjaśnianie i poprawne stosowanie podstawowych pojęć z zakresu demografii: przyrost naturalny, urodzenia i zgony.

37 Matematyka mocne strony: wykorzystanie i tworzenie reprezentacji wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji rozumowanie i argumentacja

38 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK ANGIELSKI - rozszerzenie Umiejętności nie sprawiające trudności uczniom: Rozumienie wypowiedzi ustnych: - określanie głównej myśli tekstu, - odnajdywanie w tekście określonej informacji. CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK ANGIELSKI - podstawa Umiejętności nie sprawiające trudności uczniom: 1. Rozumienie wypowiedzi ustnych: - odnajdywanie w tekście określonych informacji. 2. Reagowanie na wypowiedzi: - uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień. 3. Rozumienie wypowiedzi pisemnych: - określanie intencji nadawcy/autora tekstu.

39 SŁABE STRONY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA– JĘZYK POLSKI Wykaz umiejętności, z którymi uczniowie naszej szkoły mieli szczególne problemy: 1. W zakresie odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w niej informacji: - wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście, - rozpoznawanie intencje wypowiedzi. 2. W zakresie analizy i interpretacji teksu: - rozpoznawanie specyfiki tekstów kultury przynależnych do filmu, sztuk plastycznych, - przedstawienie propozycji odczytania konkretnego tekstu kultury. 3. W zakresie tworzenia własnej wypowiedzi: - tworzenie wypowiedzi pisemnej w formie rozprawki, - stosowanie różnych rodzajów zdań we własnych tekstach; dostosowanie szyku wyrazów i zdań składowych do wagi, jaką nadaje się przekazywanym informacjom. - stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych, - poprawność ortograficzna, - poprawność interpunkcyjna.

40 HISTORIA I WOS Wykaz umiejętności, z którymi uczniowie naszej szkoły mieli szczególne problemy: 1. W zakresie chronologii historycznej: - lokalizacja w czasie i przestrzeni cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu, - umiejscowienie w czasie i przestrzeni kierunku i zasięgu podbojów arabskich, - umiejscowienie w czasie wydarzeń związanych końcem cesarstwa rzymskiego i wczesnym średniowieczem, - umiejscawia w przestrzeni i w czasie rozłamu w Kościele zachodnim na tle epok historycznych 2. W zakresie analizy i interpretacji historycznej: - analiza i interpretacja mapy historycznej i tekstu historycznego, - omówienie przyczyn i skutków rozłamu w Kościele w XI w., - rozpoznanie w tekście źródłowym uczestników zjazdu gnieźnieńskiego, przy uwzględnieniu postaci: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III, - rozpoznawanie zabytków kultury średniowiecza, cech charakterystycznych kultury baroku i polskiego oświecenia, - porównanie warunków życia społeczeństwa w trzech zaborach w II połowie XIX w., przy uwzględnieniu możliwości prowadzenia działalności społecznej i rozwoju narodowego, - podanie przykładów pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia oraz głównych przyczyn konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XXw. - charakterystyka ustroju Królestwa Polskiego na podstawie tekstu źródłowego, -charakterystyka stosunku państw zaborczych do sprawy polskiej na podstawie tekstu źródłowego. 3. W zakresie tworzenia narracji historycznej: 4. WOS - przedstawienie organów władzy sądowniczej oraz zasad, według których działają sądy.

41 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – przedmioty przyrodnicze Wykaz umiejętności, z którymi uczniowie naszej szkoły mieli szczególne problemy: 1. W zakresie znajomości różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. - opisywanie zależności pokarmowych, - przedstawianie dziedziczenia cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność). 2. W zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i tworzenia informacji: - odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową) 3 W zakresie rozumowania i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów: - obliczanie masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych, - definiuje pojęcia: węglowodory definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone - opisuje właściwości etynu. 4. W zakresie wskazywania w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych: - posługiwanie się pojęciem pracy. 5. W zakresie wykorzystania wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. - posługiwanie się pojęciem mocy prądu elektrycznego. 6. W zakresie przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników oraz wskazywania w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych: - posługiwanie się pojęciem gęstości, - stosowanie do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość ciał stałych, - wyjaśnianie pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa, - budowanie prostego obwodu elektrycznego według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz), - wyznaczanie mocy żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza.

42 7. W zakresie wskazywania w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych: - opisywanie biegu promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą - wyjaśnianie pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę soczewek w ich korygowaniu. 8 W zakresie korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej: - posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciem erozji, przedstawia rzeźbotwórczą rolę fal morskich, - posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami: czas słoneczny, - przedstawianie zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku. 9. W zakresie identyfikowania związków i zależności oraz wyjaśniania zjawisk i procesów: - charakteryzowanie i porównywanie na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej środowiska przyrodniczego krajów sąsiadujących z Polską, wykazywanie ich zróżnicowania społecznego i gospodarczego.

43 Matematyka słabe strony: wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji modelowanie matematyczne, rozumowanie i argumentacja użycie i tworzenie strategii

44 Umiejętności sprawiające trudności uczniom: 1. Rozumienie wypowiedzi ustnych: - określanie kontekstu wypowiedzi, - odnajdywanie w tekście określonych informacji. 2. Reagowanie na wypowiedzi: - uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień, - nawiązywanie kontaktów towarzyskich, - stosowanie form grzecznościowych, - proszenie o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca. 3. Rozumienie wypowiedzi pisemnych: - odnajdywanie w tekście określonych informacji. 4. Znajomość środków językowych: - posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK ANGIELSKI – podstawa

45 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK ANGIELSKI - rozszerzenie Umiejętności sprawiające trudności uczniom: 1. Rozumienie wypowiedzi ustnych: - odnajdywanie w tekście określonych informacji. 2. Tworzenie wypowiedzi: - tworzenie krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi pisemnych, np. e-mail: a) relacjonowanie wydarzenia z przeszłości b) przedstawianie opinii innych osób c) opisywanie ludzi d) opisywanie swojego doświadczenia e) stosowanie formalnego lub nieformalnego stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji. 3. Rozumienie wypowiedzi pisemnych: - rozpoznawanie związku pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu. 4. Znajomość środków językowych: - posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych)

46 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY – CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ !!! CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA –JĘZYK POLSKI Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem tekstu źródłowego pod kątem wnioskowania i rozpoznawania intencji nadawcy. Analizować i interpretować tekst źródłowy należący do różnych dziedzin sztuki: literatury, filmu, sztuk plastycznych. Utrwalać treść i wymowę lektur objętych podstawą programową. Doskonalić umiejętność redagowania rozprawki. Ćwiczyć umiejętność logicznego myślenia, formułowania wywodu argumentacyjnego. Utrwalać wiedzę literacką jako podstawę formułowania wywodu argumentacyjnego. Ćwiczyć poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.

47 HISTORIA I WOS Utrwalać i powtarzać chronologię historyczną oraz lokalizację w czasie i przestrzeni cywilizacji Mezopotamii, Egiptu oraz kierunku i zasięgu podbojów arabskich. Dokonywać analizy i interpretacji wydarzeń historycznych dotyczących ich przyczyn oraz skutków Kształcić umiejętność oceny postaci, zjawisk i wydarzeń historycznych. Utrwalać charakterystyczne cechy zabytków i kultury średniowiecza, baroku, oświecenia. Kształcić umiejętność charakterystyki celów, metod i działań postaci historycznych. Kształcić umiejętność porównywania zdarzeń, procesów i warunków życia oraz wnioskowania i oceny postaci oraz faktów historycznych na podstawie wiedzy własnej i tekstu źródłowego. Ćwiczyć umiejętność analizy i interpretacji mapy historycznej, ikonografiki i tekstu źródłowego. Utrwalać wiadomości dotyczących organów władzy sądowniczej oraz zasad, według których działają sądy.

48 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – przedmioty przyrodnicze 1. Na lekcjach korzystać z różnych źródeł informacji. 2. Utrwalać wiadomości o zewnętrznych procesach geologicznych. 3. Na lekcjach przeprowadzać doświadczenia i ćwiczyć umiejętne wyciągania wniosków z otrzymanych wyników oraz wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. 4. Utrwalać wiadomości z zakresu genetyki. 5. Ćwiczyć na lekcjach odczytywanie z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę atomową, masę atomową) oraz obliczanie masy cząsteczkowe prostych związków chemicznych.

49 Matematyka Wnioski do dalszej pracy z matematyki Stosować obliczania potęg i pierwiastków w celu ich utrwalenia Kształcić umiejętność opisywania związków za pomocą wyrażeń algebraicznych Doskonalić umiejętność opracowywania strategii rozwiązania problemu oraz stworzenia odpowiedniego modelu matematycznego Rozwiązywać zadania problemowe Kształcić umiejętność przeprowadzania prostych dowodów matematycznych. Uczyć doboru prawidłowych argumentów. Doskonalić umiejętność poprawnego zapisu przeprowadzonego rozumowania. Doskonalić umiejętność interpretacji wiadomości odczytanych z wykresu funkcji Kształcić umiejętność zamiany jednostek Podczas realizacji programu oraz w trakcie prac pisemnych stosować zadania typu egzaminacyjnego

50 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK ANGIELSKI 1. Ćwiczyć redagowanie prostej, krótkiej i zrozumiałej wypowiedzi np. e-mail; 2. Poszerzać zakres środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych); 3. Ćwiczyć czytanie i słuchanie ze zrozumieniem w celu odnajdywania w tekście określonych informacji, rozpoznawania związku pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określania kontekstu wypowiedzi; 4. Ćwiczyć reagowanie na wypowiedzi jak np. uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień, nawiązywanie kontaktów towarzyskich, stosowanie form grzecznościowych, proszenie o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.


Pobierz ppt "Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google