Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości” (formularz Mu/143) W Biurze Ewidencji Osobowej WP oraz w jednostkach wojskowych już w czasie pokoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości” (formularz Mu/143) W Biurze Ewidencji Osobowej WP oraz w jednostkach wojskowych już w czasie pokoju."— Zapis prezentacji:

1 „Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości” (formularz Mu/143)
W Biurze Ewidencji Osobowej WP oraz w jednostkach wojskowych już w czasie pokoju zakłada się i prowadzi ewidencję osób mogących brać udział w konflikcie zbrojnym w czasie wojny. Ewidencję tę prowadzi się w stosunku do żołnierzy oraz osób cywilnych z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi lub pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi. OPRACOWAŁ: mjr Leszek ŁADA

2 § AKTY MIĘDZYNARODOWE PODSTAWA PRAWNA
I KONWENCJA GENEWSKA O POLEPSZENIU LOSU RANNYCH I CHORYCH W ARMIACH CZYNNYCH ( r.) – Artykuł 40 II KONWENCJA GENEWSKA O POLEPSZENIU LOSU RANNYCH, CHORYCH I ROZBITKÓW SIŁ ZBROJNYCH NA MORZU – Artykuł 42 III KONWENCJA GENEWSKA O TRAKTOWANIU JEŃCÓW WOJENNYCH ( r.) - Artykuł 17 Realizacja postanowień Umowy miedzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych – NATO-SOFA (Londyn, r.) oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny (Genewa, r.) nakłada na siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek wyposażania ich członków oraz osób im towarzyszących w karty tożsamości. Umowa między Państwami- Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych – NATO-SOFA ( r.) - Art. 3 W odniesieniu do członków sil zbrojnych będą jedynie wymagane następujące dokumenty, które należy okazywać na żądanie: dowód tożsamości wystawiony przez Państwo wysyłające, zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień i numer (o ile taki posiadają), rodzaj służby i fotografię; indywidualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu w języku Państwa wysyłającego oraz w językach angielskim i francuskim, wystawiony przez odpowiedni organ Państwa wysyłającego lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, potwierdzający status osoby lub grupy osób jako członka lub członków sił zbrojnych (…) III Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych ( r.) - Art. 17 „Każda strona w konflikcie obowiązana jest wydać każdej osobie podlegającej jej jurysdykcji, a mogącej stać się jeńcem wojennym, kartę tożsamości, podającą nazwisko, imiona, stopień, numer książeczki wojskowej lub równorzędne dane oraz datę urodzenia. Ta karta tożsamości może zawierać ponadto podpis lub odciski palców albo jedno i drugie, jak również wszelkie inne dane dotyczące członków sił zbrojnych, jakie Strony w konflikcie zechcą dodatkowo zamieścić.” I Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych ( r.) - Art. 40 „poza tabliczką tożsamości przewidzianą w artykule 16, posiadać będzie również specjalną kartę tożsamości, zaopatrzoną w znak rozpoznawczy. Karta ta powinna być odporna na wilgoć i posiadać rozmiary takie, aby mieściła w kieszeni. Będzie ona wypełniona w języku ojczystym zainteresowanego i podawać będzie co najmniej nazwisko i imiona, datę urodzenia, stopień i numer legitymacji. Ustali ona, w jakim charakterze ma on prawo do korzystania z ochrony na mocy niniejszej Konwencji. Karta będzie zaopatrzona w fotografię posiadacza, a oprócz tego bądź w jego podpis, bądź w odciski palców, bądź w jedno i drugie. (…) Karta tożsamości powinna być jednolita w każdej armii i w miarę możliwości tego samego typu w armiach Wysokich umawiających się Stron.” UMOWA MIĘDZY PAŃSTWAMI - STRONAMI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO DOTYCZĄCA STATUSU ICH SIŁ ZBROJNYCH - NATO-SOFA ( r.) - Artykuł 3

3 § AKTY KRAJOWE PODSTAWA PRAWNA
USTAWA O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Art. 49.  Żołnierzom zawodowym wydaje się karty i tabliczki tożsamości. Karty tożsamości wydawane żołnierzom zawodowym wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę stanowią również dowód tożsamości, o którym mowa w art. III ust. 2 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257). Zasady wydawania żołnierzom zawodowym tabliczek tożsamości określają przepisy Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 oraz z 1992 r. Nr 41, poz. 175). Żołnierzom zawodowym wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się również indywidualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu. W kartach tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym zamieszcza się: nazwisko i imię (imiona); datę urodzenia; stopień wojskowy i oznaczenie wojskowego dokumentu osobistego; numer PESEL; rodzaj służby wojskowej; grupę krwi; fotografię i podpis żołnierza; suchy odcisk pieczęci organu wystawiającego; nazwę państwa wystawiającego; serię i numer; elementy zabezpieczające. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym, organy właściwe do ich wydawania i ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty, a także wzór rozkazu wyjazdu, mając na względzie przeznaczenie kart i tabliczek tożsamości oraz sposób ich wykorzystania.

4 § AKTY KRAJOWE PODSTAWA PRAWNA
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI WOJSKOWEJ (Dz.U z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE EWIDENCJI WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz.U z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE ORGANÓW PROWADZĄCYCH EWIDENCJĘ ŻOŁNIERZY, KTÓRZY POLEGLI, ZMARLI LUB ZOSTALI UZNANI ZA ZMARŁYCH ALBO ZAGINĘLI W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI, OGŁOSZENIA STANU WOJENNEGO I W CZASIE WOJNY (Dz.U ) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Art. 54a.  Organy wojskowe wyposażają żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych przydzielonych do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cywilny personel medyczno-sanitarny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, personel organizacji "Polski Czerwony Krzyż" i innych ochotniczych organizacji pomocy, osoby cywilne wykonujące czynności duszpasterskie oraz inne osoby określone prawem międzynarodowym - w karty i tabliczki tożsamości. Karty tożsamości, o których mowa w ust. 1, wydawane żołnierzom w czynnej służbie wojskowej wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę stanowią również dowód tożsamości, o którym mowa w art. III ust. 2 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257). Żołnierzom, o których mowa w ust. 2, wydaje się również indywidualny lub zbiorowy rozkaz wyjazdu. W kartach tożsamości, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się odpowiednio: nazwisko i imię (imiona) posiadacza karty; datę urodzenia posiadacza karty; stopień wojskowy i oznaczenie książeczki wojskowej posiadacza karty; numer PESEL posiadacza karty; rodzaj służby (status) posiadacza karty; grupę krwi posiadacza karty; fotografię i podpis posiadacza karty; suchy odcisk pieczęci urzędowej organu wystawiającego kartę; nazwę państwa wystawiającego kartę; serię i numer karty; elementy zabezpieczające kartę. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawanych osobom, o których mowa w ust. 1, organy wojskowe właściwe do ich wydawania i ewidencjonowania, tryb ich ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie ich zniszczenia lub utraty, z uwzględnieniem przeznaczenia oraz wykorzystania kart i tabliczek tożsamości przez osoby, o których mowa w ust. 1, a także wzór rozkazu wyjazdu.

5 § AKTY KRAJOWE PODSTAWA PRAWNA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI. (Dz. U z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 16 KWIETNIA 2008 ROKU W SPRAWIE KART I TABLICZEK TOŻSAMOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. (Dz. U z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE WPISÓW W PASZPORTACH POTWIERDZAJĄCYCH STATUS CZŁONKA PERSONELU CYWILNEGO TOWARZYSZĄCEGO SIŁOM ZBROJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CZŁONKÓW RODZIN TEGO PERSONELU LUB CZŁONKÓW RODZIN ŻOŁNIERZY WYJEŻDŻAJĄCYCH W CELACH SŁUZBOWYCH ZA GRANICĘ. (Dz. U ) DECYZJA NR 537/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 5 GRUDNIA ROKU W SPRAWIE TABLICZKI IDENTYFIKACYJNEJ. (Dz. U. MON z późn. zm.)

6 PODSTAWA PRAWNA „Zestawienie sprawozdań obowiązujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia i zarządzania resortu obrony narodowej” (sygn. Szt. Gen. 1640/2011) „Instrukcja funkcjonowania Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, wyposażania w karty i tabliczki tożsamości oraz prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie zbrojnym i strat” (sygn. Szt. Gen. 1606/2008)

7 APLIKACJA EWIDENCJI WOJENNEJ „MU-143”
ELEKTRONICZNY FORMULARZ Mu/143 do dnia 31 marca każdego roku (wg stanu na dzień 1 marca) Z JEDNOSTKA WOJSKOWA BIURO EWIDENCJI OSOBOWEJ WP szczebel centralny centralna baza osób przewidzianych do udziału w konflikcie zbrojnym SEC-WAN MIL-WAN POCZTA Z Żołnierze w służbie czynnej Osoby cywilne z nadanymi pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi C Ewidencja danych osobowych i adresów najbliższej rodziny Żołnierze rezerwy z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi R Zgodnie z „Zestawieniem sprawozdań obowiązujących na poszczególnych szczeblach dowodzenia i zarządzania resortu obrony narodowej” (sygn. Szt. Gen. 1640/2011) – do dnia 31 marca każdego roku (wg stanu na dzień 1 marca) – dowódcy jednostek wojskowych zobowiązani są przesłać do Biura Ewidencji Osobowej WP „Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości” (formularz Mu/143), o którym mowa w „Instrukcji funkcjonowania Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, wyposażania w karty i tabliczki tożsamości oraz prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie zbrojnym i strat” (sygn. Szt. Gen. 1606/2008). Informację o wypełnieniu formularza Mu/143 za podległe jednostki wojskowe i jednostki mobilizowane przedkłada się w formie pisemnej (generowanej przez aplikację), natomiast sam formularz – tylko w formie elektronicznej (systemem MIL-WAN lub na informatycznym nośniku danych). Dowódcy jednostek wojskowych zwolnionych z utrzymywania gotowości mobilizacyjnej, zobowiązani są do przesłania „Wykazów imiennych wydanych kart i tabliczek tożsamości” (formularz Mu/143) – w terminie do 30 dni od dnia osiągnięcia gotowości mobilizacyjnej. Ewidencja numerów tabliczek i kart tożsamości oraz tabliczek identyfikacyjnych Grupa zabezpieczenia ukompletowania (GZU) G Ewidencja obsady stanowisk czasu „W” (dodatkowo czasu „P”) T Osoby towarzyszące siłom zbrojnym

8 „ZASTRZEŻONE”/ ”POUFNE”
INSTALACJA APLIKACJI MU-143 KROK 1:POBRANIE INSTALACJI APLIKACJI INTERNET MIL-WAN JEDNOSTKA WOJSKOWA „ZASTRZEŻONE”/ ”POUFNE” Instalację aplikacji formularza MU-143 należy pobrać: w systemie mil_wan ze strony systemu informatycznego „SEW on-line” znajdującego się pod adresem: ze strony internetowej Biura Ewidencji Osobowej WP: Instalację aplikacji należy skopiować i zainstalować na stanowisku zastrzeżonym lub poufnym w zależności o nadanej klauzuli przetwarzanych danych. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych za określenie klauzuli przetwarzanych informacji odpowiada wykonawca.

9 KROK 2: INSTALACJA APLIKACJI NA STANOWISKU INFORMATYCZNYM
INSTALACJA APLIKACJI MU-143 KROK 2: INSTALACJA APLIKACJI NA STANOWISKU INFORMATYCZNYM Numer wersji aplikacji MU-143 Wybór miejsca instalacji aplikacji MU-143 W celu zainstalowania aplikacji MU-143 na stanowisku informatycznym należy posiadać uprawnienia administracyjne. Po uruchomieniu programu instalacyjnego pojawi się okno programu rozpakowującego, w którym należy wskazać docelowe miejsce instalacji. Domyślny folder instalacji, to "c:/mu_143", ale można wybrać dowolny inny za pomocą przycisku "PRZEGLĄDAJ".

10 Plik uruchomieniowy aplikacji MU-143
INSTALACJA APLIKACJI MU-143 KROK 2: INSTALACJA APLIKACJI NA STANOWISKU INFORMATYCZNYM Plik uruchomieniowy aplikacji MU-143 Po prawidłowym wypakowaniu programu instalacyjnego, na dysku c: pojawi się folder o nazwie mu_143 o pokazanej zawartości. Ponadto na pulpicie systemu windows pojawi się skrót do bezpośredniego uruchomienia aplikacji.

11 Przy pierwszym uruchomieniu rubrykę hasło pozostawić nie wypełnioną
PIERWSZE URUCHOMIENIE Przy pierwszym uruchomieniu rubrykę hasło pozostawić nie wypełnioną Przy pierwszym uruchomieniu rubrykę hasło pozostawić nie wypełnioną i kliknąć przycisk „Zatwierdź”.

12 Monit informujący o pierwszym uruchomieniu
PIERWSZE URUCHOMIENIE Monit informujący o pierwszym uruchomieniu

13 Dane jednostki obsługującej aplikację MU-143
PIERWSZE URUCHOMIENIE Dane jednostki obsługującej aplikację MU-143 Dane wprowadzane na tym etapie dotyczą jednostki, która sporządza formularz MU-143 (jednostka mobilizująca). Dane niezbędne do wypełnienia konfiguracji aplikacji znajdują się min. w etacie jednostki. Można je zmienić w dowolnej chwili poprzez przycisk „Konfiguracja”.

14 PIERWSZE URUCHOMIENIE
Bieżąca data i czas PIERWSZE URUCHOMIENIE Przycisk umożliwiający otwarcie wcześniej zapisanych formularzy MU-143 Przycisk umożliwiający zmianę danych w konfiguracji aplikacji wprowadzonych przy pierwszym uruchomieniu Przycisk umożliwiający zakończenie pracy aplikacji MU-143 Przycisk umożliwiający utworzenie nowego formularza MU-143 Przycisk umożliwiający otworzenie instrukcji obsługi aplikacji MU-143

15 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA
Data tworzenia formularza MU-143 Stopień, imię i nazwisko wykonawcy formularza MU-143 Data informująca na jaki dzień są aktualne dane formularza MU-143 Stopień, imię i nazwisko oraz tytuł osoby podpisującej (Dowódca, Dyrektor, Szef) formularz MU-143 Dane określone dla układu dokumentu niejawnego, przygotowanego do rejestrowania w kancelarii Po kliknięciu przycisku „Nowy Formularz” pojawi się okno.

16 Dane kontaktowe wykonawcy formularza MU-143
TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Dane jednostki wojskowej, za którą sporządzany jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana) Dane kontaktowe wykonawcy formularza MU-143 Dane jednostki wojskowej, za którą sporządzany jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana) Wypełnienie danych jednostki wojskowej, której formularz dotyczy (jednostka mobilizowana) w sekcji A.

17 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA
Rodzaj sił zbrojnych oraz komponent, do którego jest zaszeregowana jednostka za którą tworzony jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana) Liczby stanowisk etatowych czasu „W” jednostki, za którą sporządzany jest formularz MU-143 (jednostka mobilizowana) Liczbę stanowisk etatowych czasu „W” należy przepisać z etatu jednostki wojskowej , za którą sporządzany jest formularz. Opaski z czerwonym krzyżem dla jednostki wojskowej nalicza się na zasadach określonych w „Instrukcji funkcjonowania Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, wyposażania w karty i tabliczki tożsamości oraz prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie zbrojnym i strat” (sygn. Szt. Gen. 1606/2008) rozdział 13. Liczby opasek z czerwonym krzyżem posiadane dla zabezpieczenia jednostki wojskowej w czasie W

18 TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA
Seria i numer pakietu pieczęci na czas W zawierających pieczęcie metalowe dla Wojskowej Stacji Pocztowej Seria i numer pakietu pieczęci na czas W zawierających pieczęć do papierowych kart tożsamości Seria i numer pakietu pieczęci na czas W przeznaczonych dla poczty polowej Tą część formularza należy wypełnić korzystając z pomocy decyzji Nr 377/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej”.(sygn. Szt. Gen. 1639/2011). W celu wprowadzenia większej ilości pakietów, kolejne należy wprowadzać w odpowiednich rubrykach po przecinku. Seria i numer pakietu pieczęci na czas W zawierających pełną nazwę jednostki wojskowej

19 Status osoby wprowadzanej do formularza
TWORZENIE NOWEGO FORMULARZA Przyciski umożliwiające sortowanie listy osób formularza według ustalonego kryterium Status osoby wprowadzanej do formularza Sekcja C formularza umożliwia dopisanie osób (żołnierzy, pracowników wojska z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi) przewidzianych do udziału w konflikcie zbrojnym w czasie „W” lub ich usunięcie z formularza, a także edycję ich danych. W ewidencji tej należy uwzględnić 100% obsady etatowej jednostki czasu „W” (łącznie z grupą zabezpieczenia ukompletowania oraz osobami przyjmowanymi na ukompletowanie z innych jednostek) Przyciski umożliwiające dopisanie/usunięcie osoby z formularza, a także edycję jej danych.

20 Aktywacja przycisku „Zapisz” spowoduje dopisanie osoby do formularza
Dopisanie osoby do formularza odbywa się poprzez aktywację przycisku „Dopisz” w sekcji C. Po tej operacji otwarte zostaje okno, w którym należy uzupełnić następujące dane: Status osoby: wszystkich żołnierzy w służbie czynnej posiadających przydziały mobilizacyjne (kod Z); żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne - powoływanych na stanowiska po ogłoszeniu mobilizacji (kod R); żołnierzy rezerwy powoływanych w ramach grupy zabezpieczenia ukompletowania (kod G); osoby cywilne posiadające nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne lub organizacyjno-mobilizacyjne – powoływane na stanowiska cywilne po ogłoszeniu mobilizacji (kod C); żołnierzy narodowych sił rezerwowych (kod N) – po ich prawnym umocowaniu; osoby towarzyszące siłom zbrojnym (kod T). stopień wojskowy (tylko dla żołnierzy); nazwisko i imiona; numer pesel (11 znakowy); datę i miejsce urodzenia; adres najbliższej rodziny; numer tabliczki tożsamości; numer karty tożsamości; numer identyfikacyjny stanowiska na czas „W” (dla żołnierzy i pracowników wojska); numer identyfikacyjny stanowiska na czas „P” (dla żołnierzy i pracowników wojska, jeśli brak tego numeru wstawić ciąg liczb „0”).

21 EDYCJA DANYCH OSOBY W FORMULARZU
NIS stanowiska etatu, na którym znajduje się osoba w czasie „W” NIS stanowiska etatu, na którym znajduje się osoba w czasie „P” Aktywowanie przycisku „Edytuj” powoduje wyświetlenie takiego samego okna z danymi osoby, jak przy operacji dopisywania jej do formularza. Uwaga: NIS czasu „W” nie zawsze będzie taki sam jak NIS czasu „P” (patrz wysunięcie). Zalążki są wykazywane tylko i wyłącznie w formularzu sporządzanym za jednostkę wojskową, do której są kierowani.

22 USUNIĘCIE OSOBY W FORMULARZU
Aktywowanie przycisku „TAK” spowoduje przeniesienie zwalnianej tabliczki tożsamości do puli rezerwowej W sytuacji usunięcia osoby z formularza, aplikacja zaproponuje przeniesienie zwalnianej tabliczki tożsamości do puli rezerwowej.

23 DOPISANIE REZERWY TABLICZEK TOŻSAMOŚCI
Przycisk umożliwi dopisanie puli tabliczek tożsamości będących w rezerwie w numeracji od-do Dopisanie tabliczek tożsamości przeznaczonych na rezerwę odbywa się w sekcji D, poprzez przycisk „Dopisz pulę tabliczek”. Jednostka wojskowa zobowiązana jest do utrzymywania 15% rezerwy tabliczek tożsamości stanowiących nadwyżkę w stosunku do ustalonych potrzeb. Przy ustalaniu potrzeb ilościowych tabliczek tożsamości dla poszczególnych jednostek wojskowych (jednostek i komórek organizacyjnych, jednostek przewidzianych do militaryzacji) za podstawę bierze się stan etatowy czasu „W”, planowaną liczbę osób cywilnych przewidzianych do towarzyszenia siłom zbrojnym w czasie konfliktu zbrojnego, a ponadto wymienioną rezerwę tabliczek. W sytuacji dopisania jednej tabliczki do rezerwy, wpisuje się numer początkowy i końcowy taki sam.

24 Przycisk umożliwia podsumowanie danych wprowadzonych do formularza
SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI FORMULARZA Przycisk umożliwia podsumowanie danych wprowadzonych do formularza Sprawdzenia wprowadzonych danych oraz podsumowanie formularza MU-143 dokonuje się w sekcji E. Uruchomienie przycisku „Wylicz” dokonuje podsumowania wprowadzonych danych.

25 SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI FORMULARZA
Przycisk umożliwia sprawdzenie danych wprowadzonych do formularza Liczba znalezionych błędów Aktywacja przycisku „Sprawdź dane” powoduje sprawdzenie formularza pod względem poprawności i powtarzalności wprowadzonych danych, takich jak np.: NIS, nr PESEL, nr tabliczki tożsamości itp. Wszelkie znalezione błędy takie jak min. powtórzenia są listowane w rubryce poniżej wraz ze szczegółami pozwalającymi na ich lokalizację w formularzu. Wykaz błędów można wydrukować na drukarce. Przycisk umożliwiający wydrukowanie wykazu błędów Informacje szczegółowe o stwierdzonych błędach i ich lokalizacji

26 PRZYGOTOWANIE FORMULARZA DO WYSŁANIA
Przyciski umożliwiające wyeksportowanie i zaimportowanie osób z formularza do pliku o formacie MU-143os Przycisk umożliwia wyeksportowanie z formularza osób do pliku o formacie .csv (Excel) wyeksportowanie jednostek z formularza do pliku o formacie .csv (Excel) Przycisk umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie formularza MU-143 w formie dokumentu określonego wzorami Przycisk umożliwia wygenerowanie i wydrukowanie pisma przesyłanego do BEO WP Przy tworzeniu formularza należy bezwzględnie pamiętać o zapisywaniu swojej pracy, aplikacja nie posiada funkcji autozapisu. Przyciski: „MU-143”, „Export”, „Import”, „Osoby do Excela”, „Jednostki do Excela” służą wyłącznie dla potrzeb własnych użytkownika aplikacji MU-143. Dokumenty wytworzone bądź wygenerowane za ich pomocą zapisywane są w folderze o nazwie „Eksport” w miejscu zainstalowania aplikacji (c:) i nie podlegają przesyłaniu do BEO WP. Do BEO WP przesyłane jest wyłącznie pismo informacyjne wygenerowane przy użyciu przycisku „PISMO PRZEWODNIE” wraz z plikiem elektronicznym formularza przesyłanym na informatycznym nośniku danych lub poprzez pocztę systemu MIL-WAN. Przycisk umożliwia zamknięcie formularza bez zapisywania Przyciski umożliwiające zapisanie i zamknięcie formularza

27 Ten plik należy przesłać do BEO WP
PRZYGOTOWANIE FORMULARZA DO WYSŁANIA Folder, w którym znajduje się przeznaczony do przesłania do BEO WP plik formularza MU-143 Do Biura Ewidencji Osobowej WP przesyła się plik elektroniczny formularza (o rozszerzeniu .mu143) znajdujący się w folderze o nazwie „Formularze” w miejscu zainstalowania aplikacji MU_143 (np. dysk c:). Ten plik należy przesłać do BEO WP

28 WYSZUKIWANIE DANYCH Wskazanie parametru wyszukiwania
Wpisanie wyszukiwanych danych Wyszukiwanie danych w formularzu umożliwia sekcja F. W pierwszym polu należy wskazać parametr wyszukiwanych danych: PESEL, Nazwisko, miejsce urodzenia, Adres, numer tabliczki tożsamości, numer karty tożsamości, NIS P, NIS W, Uwagi. W drugim polu należy wskazać wartość wyszukiwanego parametru np. nr PESEL. Aktywowanie przycisku „Szukaj osoby” spowoduje wyświetlenie w dolnej rubryce wszystkich danych formularza zgodnych z zapytaniem. Wynik wykonanego wyszukiwania

29 TWORZENIE KSIĄŻKI OBSADY ETATOWEJ
Folder, w którym należy umieścić pliki z SI ETAT Pliki etatowe z SI ETAT: zatw_2.txt, zatw_4.txt W celu utworzenia i automatycznego wypełnienia książki obsady etatowej niezbędne jest posiadania plików elektronicznych zawierających etat jednostki wojskowej utworzonych w SI ETAT, są to pliki słownikowe oraz dwa pliki tekstowe zawierające informacje o komórkach i stanowiskach etatowych o nazwie: zatw_2 i zatw_4. Wymienione pliki należy umieścić w folderze „Etaty” w miejscu zainstalowania aplikacji MU-143 (dysk c:). Pliki słownikowe z SI ETAT

30 Drukowanie książki obsady etatowej
KSIĄŻKA OBSADY ETATOWEJ Drukowanie książki obsady etatowej Książka obsady etatowej dostępna jest w sekcji G aplikacji. Poprzez użycie przycisku „Drukuj książkę obsady” może zostać ona wydrukowana.

31 Przycisk eksportowania danych do aplikacji MU-143
Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu „P” z systemu „SEW on-line” do aplikacji MU-143 Aby wyeksportować dane etatowe i ewidencyjne za jednostkę wojskową do aplikacji MU-143, trzeba być użytkownikiem eksploatowanego w systemie MIL-WAN systemu informatycznego „SEW on-line”. Przycisk eksportu danych do aplikacji MU-143 dostępny jest w PANELU UŻYTKOWNIKA w sekcji: FUNKCJE DODATKOWE. Przycisk eksportowania danych do aplikacji MU-143

32 Przycisk umożliwiający pobranie pliku eksportu do aplikacji MU-143
Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu „P” z systemu „SEW on-line” do aplikacji MU-143 Aktywowanie przycisku: EKSPORT DO MU-143, spowoduje wyświetlenie w systemie „SEW on-line” okna informującego o ilości zaewidencjonowanych w pliku eksportowym osób, oraz linku o nazwie POBIERZ PLIK, umożliwiającego pobranie i zapisanie na lokalnym komputerze wygenerowanego pliku eksportu o rozszerzeniu .mu143os. Przycisk umożliwiający pobranie pliku eksportu do aplikacji MU-143

33 Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu „P” z systemu „SEW on-line” do aplikacji MU-143 Aby zapisać plik eksportu na lokalnym komputerze, należy prawym przyciskiem myszy na linku: POBIERZ PLIK rozwinąć menu i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…” Rozwinięcie menu wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na linku do pobierania

34 Eksport danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu „P” z systemu „SEW on-line” do aplikacji MU-143 W wyniku wybrania polecenia „Zapisz element docelowy jako…”, zostanie wyświetlone okno zapisywania, w którym należy wskazać miejsce docelowe zapisu pliku. Aby plik był rozpoznawany przez aplikację MU-143, jego rozszerzenie musi posiadać nie zmienione rozszerzenie .mu143os. Zapisany plik będzie zawierał wykaz wszystkich osób znajdujących się w obsadzie jednostki wojskowej czasu „P”, wprowadzonych do systemu „SEW on-line”, wraz z ich NIS oraz danymi wymaganymi przez pola aplikacji MU-143.

35 Import danych etatowych i ewidencyjnych jednostki wojskowej czasu „P” do aplikacji MU-143 z systemu informatycznego „SEW on-line” Przyciski umożliwiające zaimportowanie osób z pliku o formacie MU-143os do formularza Aby zaimportować w aplikacji MU-143 wygenerowany z systemu informatycznego „SEW on-line” plik wymiany danych, zawierający wykaz osób jednostki wojskowej czasu „P” , należy w sekcji E – ANALIZY I WYDRUKI aktywować przycisk IMPORT oraz wskazać plik zapisany w wyniku wykonania poprzednich czynności o rozszerzeniu .mu143os oraz zaakceptować chęć załadowania importowanego wykazu osób. Po wykonaniu tych czynności w sekcji C pojawi się formularz zawierający wykaz osób jednostki wojskowej czasu „P”. Wykaz ten należy zweryfikować: usunąć osoby, które nie mają nadanych przydziałów mobilizacyjnych; zmienić NIS czasu W dla osób zmieniających stanowisko na ten czas; dopisać żołnierzy rezerwy, osoby towarzyszące siłom zbrojnym oraz pracowników wojska z nadanymi pracowniczymi przydziałami, brakujących na wykazie.

36 UWAGI I WNIOSKI Z GROMADZENIA MELDUNKU MU-143
1. Nie terminowe nadsyłanie meldunków MU-143: zgodnie z zestawieniem sprawozdań formularz MU-143 przesyła się do 31 marca każdego roku ze stanem na 01 marca, jednostki zwolnione z utrzymania gotowości mobilizacyjnej (przeformowane, nowoformowa itp.) nadsyłają meldunki w terminie 30 dni od osiągnięcia gotowości mobilizacyjnej; 2. Nierzetelne i nie pełne (brak adresu zamieszkania, brak miejsca urodzenia, brak numeru tabliczki tożsamości, zły rodzaj sił zbrojnych, ustawione nie właściwe daty, brak NIS-u itp.) wypełnianie danych w formularzu: wprowadzane dane muszą być zgodne z etatem jednostki wojskowej oraz z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi; 3. Nie uwzględnianie w formularzu przyjmowanych zalążków oraz tworzonych wysunięć: w formularzu wykazuje się pełną obsadę etatową jednostki wojskowej według obsady czasu „W”; 4. Przesyłanie niewłaściwego pliku elektronicznego formularza, lub jego brak: w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z systemu meldunkowego, należy przesłać plik elektroniczny o rozszerzeniu .mu143 (folder FORMULARZE) oraz pismo przewodnie;

37 UWAGI I WNIOSKI Z GROMADZENIA MELDUNKU MU-143
5. Nie sprawdzanie błędów w formularzu oraz ich lekceważenie : funkcja sekcji ANLIZY i WYDRUKI pomaga w bezbłędnym przygotowaniu formularza do wysłania; 6. Nie wykazywanie opasek z czerwonym krzyżem oraz serii i numerów pakietów pieczęci: dane w formularzu muszą być rzetelnie wypełnione i kompletne, na tej podstawie podejmowana jest opinia o właściwym ukompletowaniu i wyposażeniu jednostki wojskowej na czas „W”; 7. Tworzenie i przesyłanie formularza w nie właściwej wersji aplikacji: przed sporządzeniem formularza należy zawsze sprawdzić czy nie została udostępniona nowsza wersja aplikacji do pobrania, informacja przypominająca o obowiązku sporządzenia meldunku MU-143 jest co rocznie rozsyłana przez ZOiU-P1 z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem; 8. Przesyłanie nie zaktualizowanych formularzy MU-143 z poprzednich lat, mimo że w jednostce nastąpiły zmiany (przeformowanie, zmiana przydziałów mobilizacyjnych): dane w formularzu muszą być rzetelnie wypełnione i kompletne, na tej podstawie podejmowana jest opinia o właściwym ukompletowaniu i wyposażeniu jednostki wojskowej na czas „W”.

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ POMOC BEO WP w sprawie opracowania meldunku MU-143:
mjr Leszek ŁADA t


Pobierz ppt "„Wykaz imienny wydanych kart i tabliczek tożsamości” (formularz Mu/143) W Biurze Ewidencji Osobowej WP oraz w jednostkach wojskowych już w czasie pokoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google