Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, Morawica tel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, Morawica tel"— Zapis prezentacji:

1 LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel
LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, Morawica tel wew Informacja dla beneficjentów działania „Małe projekty”

2 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” powstała w czerwcu 2008 r
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” powstała w czerwcu 2008 r. Jest to partnerstwo trzech sektorów: społecznego (organizacje pozarządowe, osoby fizyczne), publicznego (gminy, instytucje kultury) i gospodarczego (przedsiębiorcy). Swoim zasięgiem obejmuje obszar trzech gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Chęciny. Teren ten zamieszkuje ponad 36 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi km2. LGD realizuje założenia Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – Podejście LEADER to wieloaspektowy rozwój wsi jako miejsca nie tylko produkcji rolnej, ale także innych gałęzi gospodarki, dobrego miejsca do życia, zachowania bogactwa przyrodniczego i kulturowego.

3 Na mocy umowy podpisanej z władzami województwa LGD przygotowuje i nadzoruje podział środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 5 mln złotych. Dotychczas LGD przyznała dofinansowanie dla beneficjentów na kwotę ponad 2 mln 200 tys. zł, w tym: „Małe granty” (441 tys.), „Odnowa i rozwój wsi” (1 mln 500 tys.) oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (270 tys.). LGD realizuje także działania promocyjne i działania zmierzające do rozwoju turystyki na swoim obszarze. Wraz z trzema innymi LGD’ami realizuje projekt współpracy mający na celu utworzenie szlaku kajakowego na rzekach Czarnej Nidzie i Bobrzy.

4 Wioska indiańska – Zaborze 2010 III Piknik Historyczny – Szewce Średniowieczna kuźnia

5 Wirtualny przewodnik dla turystów po Gminie Chęciny Spotkania z człowiekiem – wydanie książki Jarmark twórczości ludowej perełką Czarnej Nidy Wielka rekonstrukcja wydarzeń z dnia 2 czerwca 1944 r.

6 „Małe projekty” – podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z późn. zmianami.

7 Kto może być beneficjentem?
O pomoc może ubiegać się podmiot z terenu gminy Chęciny, Morawica lub Sitkówka – Nowiny, będący: - osobą fizyczną – pełnoletni obywatel UE, zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LSR, - osobą prawną (w tym stowarzyszenia, fundacje), albo j.o. nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną (posiadająca siedzibę lub prowadząca działalność na obszarze LSR), Wnioskodawca musi posiadać numer w systemie ewidencji producentów (ARiMR).

8 Zakres realizacji projektów
Pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie która: - będzie realizowana w zakresie określonym w załączniku nr do rozporządzenia, a jej całkowity koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. zł, lecz nie więcej niż 100 tys. zł, - nie będzie finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jst lub subwencji ogólnej. Refundowane koszty jednej operacji max 25 tys. zł, limit pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW tys. zł.

9 Kryteria dostępu realizacja operacji w 1 etapie (złożenie wniosku o płatność ostateczną w terminie 24 m-cy od podpisania umowy), lub w 2 etapach ( złożenie wniosku o płatność pośrednią w terminie 24 m-cy i wniosku o płatność ostateczną w terminie 36 m-cy), drugi etap min. 25% planowanej kwoty pomocy, - refundacja max. 70% kosztów kwalifikowalnych (w tym ogólne max 10%), wkład własny min. 30% kosztów kwalifikowalnych. Obowiązuje pięcioletni okres związania z projektem.

10 Refundowane koszty 1) ogólne (max 10%):
- przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, - opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za poniesienie autorskich praw majątkowych, - opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, - sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego, 2) zakupu materiałów lub przedmiotów, 3) zakupu usług lub robót budowlanych, 4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie (jeśli koszty zakupu nie przekraczają kosztów najmu lub dzierżawy), 5) podatku VAT.

11 Droga projektu - ogłoszenie konkursu „Małe projekty” przez SW na wniosek LGD r., - wnioski składane do LGD w dniach r.– r., - ocena wniosków przez Radę pod względem zgodności z LSR, - LGD sporządza listę ocenionych projektów, - LGD informuje wnioskodawców o dokonanej ocenie punktowej i możliwości odwołania się od decyzji Rady, - listę rankingową wybranych i nie wybranych do dofinansowania projektów wraz z uchwałami Rady LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu (ŚBRR) w ciągu 45 dni od ostatniego dnia naboru wniosków,

12 Droga projektu - realizacja projektu,
- ŚBRR rozpatruje projekty w terminie 3 m-cy, - dwukrotna możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni, - podpisanie umowy, - realizacja projektu, - złożenie do ŚBRRu wniosku o płatność, rozpatrywany w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku. Limit środków dla LGD w ramach LSR ,80 zł.

13 Zakres realizacji Małych projektów
Zakres realizacji Małych projektów wg Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia 1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW (tj. szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie) oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

14 Zakres Małych projektów
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, b) promocję lokalnej przedsiębiorczości, c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

15 Zakres Małych projektów
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

16 Zakres Małych projektów
4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, c) kultywowanie: – miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, – języka regionalnego i gwary, – tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

17 Zakres Małych projektów
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, b) promocję produktów lub usług lokalnych,

18 Zakres Małych projektów
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych - z wyłączeniem działalności rolniczej; 7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

19 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ul
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, Morawica tel wew. 239


Pobierz ppt "LGD „Perły Czarnej Nidy” ul. Kielecka 38, Morawica tel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google