Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej"— Zapis prezentacji:

1 Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

2 Podstawa prawna: Art. 92a ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego funkcjonowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. 218, poz 1696)

3 - osoby prawne i fizyczne
Organizatorzy wypoczynku: 1. Organizatorami wypoczynku ze względu na właściwość miejscową mogą być: - szkoły i placówki - osoby prawne i fizyczne - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej Wypoczynek organizowany dla uczniów w okresie ferii letnich i zimowych w formie kolonii, zimowisk, obozów, półkolonii, biwaków i innych form wypoczynku podlega zgłoszeniu do Kuratora Oświaty

4 Zmiany: W stosunku do przepisów uprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 stycznia 1997 r. w nowo obowiązującym rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany: odstąpiono od nazywania poszczególnych form wypoczynku „placówką” i zastąpiono je terminem „wypoczynek”, wprowadzono zmianę właściwości miejscowej kuratora oświaty. Dotyczy ona zgłaszania przez organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsca siedziby lub zamieszkania organizatora. Wprowadzono nowe zasady zgłaszania przez organizatora wypoczynku, w wersji papierowej i elektronicznej /dla każdego turnusu oddzielnie/nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w kraju /w tym małe formy/ lub poza granicami Polski.

5 Obowiązki organizatora:
1. Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, właściwej opieki wychowawczej i zatrudnić odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. 2. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. 3. Obowiązkiem organizatora wypoczynku w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest zgłoszenie wypoczynku kuratorowi oświaty w wersji elektronicznej i papierowej dla każdego turnusu oddzielnie, nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w kraju lub poza granicami Polski.

6 Organizator wypoczynku w kraju składa Kuratorowi Oświaty /na swoim terenie/ następujące dokumenty:
-w wersji elektronicznej, wypełnia formularz według załącznika nr do rozporządzenia, w wersji papierowej składa następujące dokumenty: wydruk elektroniczny zgłoszenia wypoczynku opieczętowany i podpisany przez organizatora, kserokopię dokumentów dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku i kadry pedagogicznej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, ramowy program wypoczynku informację o zakwaterowaniu i wyżywieniu

7 b) Organizator wypoczynku poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypoczynku do 5 dni dla mniej niż 25 osób składa właściwemu .Kuratorowi Oświaty następujące dokumenty: -w wersji elektronicznej, wypełnia formularz według załącznika nr do rozporządzenia, w wersji papierowej składa następujące dokumenty: wydruk elektroniczny zgłoszenia wypoczynku opieczętowany i podpisany przez organizatora, kserokopię dokumentów dotyczących kwalifikacji kierownika wypoczynku i kadry pedagogicznej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, ramowy program wypoczynku informację o zakwaterowaniu i wyżywieniu

8 4. O wszelkich zmianach objętych zgłoszeniem wypoczynku lub załącznikami, organizator wypoczynku zobowiązany jest poinformować na piśmie Kuratora Oświaty. 5. Organizator wypoczynku jest zobowiązany przechowywać kopię dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.

9 Zadania Kuratora Oświaty:
Kurator Oświaty dokonuje rejestracji zgłoszonego wypoczynku przez organizatora właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku organizowanego w kraju lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Kurator Oświaty wzywa organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie. Kurator Oświaty wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej, po uzupełnieniu lub poprawieniu w wyznaczonym terminie stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku

10 4. Po wydaniu organizatorowi zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, miejscowy Kurator Oświaty przesyła Kuratorowi Oświaty, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu i Komendantowi Powiatowemu (Miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku wraz z załącznikami. 5. Miejscowy Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie. 6. Miejscowy Kurator Oświaty sprawuje nadzór nad wypoczynkiem zorganizowanym na terenie województwa swojego.

11 7. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, miejscowy Kurator Oświaty może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora. 8. Miejscowy Kurator Oświaty usuwa coroczne w dniach 30 września i 31 marca w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych dane zawarte w publicznej bazie danych.

12 Uczestnicy wypoczynku:
uczestniczą w nim na podstawie złożonej organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjnej uczestnika, której wzór określa załącznik nr do rozporządzenia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej, w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy, w zależności od rodzaju stopnia niepełnosprawności.

13 kulturalno-oświatowy
Pracownicy zatrudnieni przez organizatorów wypoczynku: KIEROWNIK wychowawca terapeuta instruktor, trener logopeda lektor języków obcych instruktor kulturalno-oświatowy ratownik pedagog pielęgniarka

14 Wszyscy organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych są zobowiązani do przestrzegania omawianego rozporządzenia i postępowania zgodnie z procedurą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty.

15 Elektroniczne zgłaszania wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży szkolnej

16

17 Zarejestruj wypoczynek
Zgłaszanie wypoczynku Począwszy od 1 marca 2010 roku zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w Internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Rozporządzenie wprowadza dwa formularze zgłoszenia będące załącznikiem 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku, czyli tych które odbywają się w kraju, trwają powyżej 5 dni i są organizowane dla więcej niż 25 uczestników. Formularz znajdujący się w załączniku 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku, czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny) lub dla wypoczynku odbywającego się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników). W celu wypełnienia formularza proszę zapoznać się z jego treścią dostępną w zakładce rozporządzenie. Umożliwi to zebranie wszystkich, niezbędnych informacji przed jego wypełnianiem. Formularza nie można edytować po jego przesłaniu do kuratorium. Jednorazowo należy więc wypełnić wszelkie dane. Przed wypełnieniem formularza proszę przygotować wymagane załączniki w wersji elektronicznej tj. w pliku w formacie JPG lub PDF. Wszelkich zmian w formularzu (polegających np. na zmianie miejsca wypoczynku, danych kierowników, i in.) przesłanym do kuratorium elektronicznie i listownie będzie można dokonać jedynie zgłaszając te poprawki w formie pisemnej do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora. Zasygnalizowane zmiany w formularzu będą nanoszone na wydruku przez kuratorium oświaty przyjmujące zgłoszenie. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na informacje i porady pojawiające się w sytuacji, gdy wybierzemy pole oznaczone znakiem zapytania (). Informacje te mają za zadanie ułatwić poprawne wypełnianie formularza. Wypełniony formularz zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF. Należy go wydrukować, dodać załączniki w wersji papierowej i dostarczyć do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę organizatora w terminie wskazanych w rozporządzeniu. strona główna Zgłaszania wypoczynku Zarejestruj wypoczynek Zarejestruj wypoczynek

18 A. Dane ogólne organizatora wypoczynku
Załącznik nr 1 A. Dane ogólne organizatora wypoczynku Organizator wypoczynku: Wypoczynek w kraju (Polska): Planowana liczba uczestników: Data rozpoczęcia wypoczynku: Data zakończenia wypoczynku: Rodzaj wypoczynku:

19 1. Imię i nazwisko/ nazwa Adres zamieszkania, adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Telefon: Faks: PESEL (jeśli dotyczy) KRS (jeśli dotyczy) REGON (jeśli dotyczy) nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)

20 2. Uczestnicy wypoczynku
Planowana liczba uczestników wypoczynku Przedział wiekowy uczestników (z podziałem na grupy wiekowe) Dodatkowe informacje o uczestnikach wypoczynku (np. dzieci i młodzież niepełnosprawna)

21 3. Kierownik wypoczynku Imię i nazwisko kierownika wypoczynku
Kwalifikacje kierownika wypoczynku: dokumenty poświadczające kwalifikacje Zaświadczenie nr … z dnia …... kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku za zgodą Kuratora Oświaty z dnia … Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela lub potwierdzony 3 letni staż w oparciu o umowę o pracę lub świadectwo pracy Numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku:

22 4. Planowana liczba, funkcje i kwalifikacje przewidzianych do zatrudnienia pracowników lub wolontariuszy (np. wychowawcy, ratownika, opieki medycznej) Lp. Funkcja Imię i nazwisko Kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje Zaświadczenie nr …. z dnia …... Kurs dla kandydatów na wychowawców za zgodą Kuratora Oświaty z dnia …… Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela w danej szkole Legitymacja nr ….instruktorska lub trenerska

23 5. Ramowy program wypoczynku (z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy realizacji wypoczynku) cele wypoczynku formy wypoczynku zadania wypoczynku

24 B. Dane dotyczące rodzaju zakwaterowania i miejsca wypoczynku
Uwaga: 1. W przypadku obiektu hotelowego lub innego obiektu, w którym są świadczone usługi hotelarskie np.: hotel pensjonat, schronisko całoroczne – należy wypełnić część B1 formularza. 2. W przypadku obiektu używanego okazjonalnie do wypoczynku np.: szkoła, remiza, dom parafialny – należy wypełnić część B1 i B2 formularza, 3. W przypadku wypoczynku organizowanego w miejscu bez stałej infrastruktury komunalnej np.: obóz pod namiotami – należy wypełnić część B1 i B3 formularza. 4. W przypadku wypoczynku w formie wędrownej – należy wypełnić część B4 formularza.

25 B1. 1. nazwa obiektu 2. adres/ lokalizacja obiektu: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy (lub inne określenie lokalizacja - dotycząca obozów pod namiotami) 3. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu/ terenu - imię i nazwisko (nazwa) adres, telefon, faks, 4. Umowa (ew. umowa przedwstępna) zawarta z właścicielem/ zarządcą/ użytkownikiem obiektu/ terenu w sprawie przeznaczenia obiektu/ terenu na wypoczynek w zgłoszonym terminie TAK/ NIE

26 umowa z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej TAK/ NIE
5. Informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku i personelu umowa z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej TAK/ NIE wydzielony gabinet lekarski wydzielony gabinet pielęgniarki wydzielona izolatka 6. informacje o kontroli obiektu/ terenu przeprowadzonej przez Komendę Powiatową (Miejską Państwowej Straży Pożarnej: ostatnia opinia (lub protokół z okresowej kontroli) TAK Numer:…………. Data wydania opinii/ protokołu: (dd/mm/rr) W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wydana właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu/ terenu przez Komendę Powiatową (Miejską) Państwowej Straży Pożarnej w …………..

27 B2. 1. Typ obiektu 2. Wskazanie źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: wodociąg lokalny TAK/ NIE Studnia woda konfekcjonowana Inne źródła (jakie?) ………… 3. Informacja o sposobie żywienia uczestników: czy żywienie będzie odbywać się w miejscu wypoczynku czy posiłki będą przygotowane na miejscu czy posiłki będą dowożone do miejsca wypoczynku czy będą wydzielone miejsca do wydawania posiłków

28 TAK/ NIE / 4. Informacja o wydzieleniu pomieszczeń/ miejsc:
Na przepierki, suszenie mokrej odzieży TAK/ NIE na sprzęt porządkowy i środki czystości przechowywanie brudnej i czystej bielizny pościelowej 5. Informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: zaopatrzenie w bieżącą zimną wodę zaopatrzeni w bieżącą ciepłą wodę oddzielne pomieszczenia dla chłopców i dziewcząt liczba umywalek/ liczba uczestników: / liczba ustępów/ liczba uczestników liczba natrysków/ liczba uczestników: zaopatrzenie w: papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ew. suszarki do rąk, kosze na śmieci: 6. Opis sposobu gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych:

29 B3. 1. Rodzaj zakwaterowania (np. liczba i typ namiotów) 2. Wskazanie źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: wodociąg lokalny TAK/ NIE Studnia Woda konfekcjonowana Inne źródła (jakie?) ………… 3. Informacja o sposobie żywienia uczestników: Czy żywienie będzie odbywać się na miejscu wypoczynku Czy posiłki będą przygotowane na miejscu czy posiłki będą dowożone do miejsca wypoczynku czy będą wydzielone miejsca do wydawania posiłków

30 TAK/ NIE / 4. Informacja o wydzieleniu pomieszczeń/ miejsc:
Na przepierki, suszenie mokrej odzieży TAK/ NIE na sprzęt porządkowy i środki czystości 5. Informacja o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: zaopatrzenie w bieżącą zimną wodę zaopatrzeni w bieżącą ciepłą wodę oddzielne pomieszczenia dla chłopców i dziewcząt liczba umywalek/ liczba uczestników: / liczba ustępów/ liczba uczestników liczba natrysków/ liczba uczestników: 6. Opis sposobu gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych:

31 B4. Przebieg trasy: Rodzaj zakwaterowania: Sposób żywienia: Planowane środki transportu: Informacja o zabezpieczeniu medycznym:

32 Dodatkowe informacje dotyczące zakwaterowania oraz warunków sanitarno-higienicznych i żywienia

33 D. Dane dotyczące warunków kąpieli:
Kąpiel w basenie nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY Kąpiel w basenie badanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną Kąpiel w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nienadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY

34 E. Oświadczenie organizatora
X Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku. Oświadczam, że uczestnicy wypoczynku będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia o odpowiedniej jakości. F. Lista załączników Lp. Nazwa załącznika 1. Kopia opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub kopia protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej 2. Szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji dla wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie 3. Szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz dla wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej

35 Generuj formularz do zapisania i wydruku
1. Formularz został sprawdzony i jest poprawny TAK 2. Wygenerowany formularz PDF został zapisany na dysku komputera 3. Wydrukowany i podpisany formularz zostanie przesłany w wymaganym terminie do Kuratorium Oświaty

36 A. Dane ogólne organizatora wypoczynku
Załącznik nr 2 A. Dane ogólne organizatora wypoczynku Organizator wypoczynku: Wypoczynek w kraju (Polska): Planowana liczba uczestników: Data rozpoczęcia wypoczynku: Data zakończenia wypoczynku: Rodzaj wypoczynku:

37 1. Imię i nazwisko/ nazwa Adres zamieszkania, adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Telefon: Faks: PESEL (jeśli dotyczy) KRS (jeśli dotyczy) REGON (jeśli dotyczy) nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)

38 4. Uczestnicy wypoczynku
Planowana liczba uczestników wypoczynku Przedział wiekowy uczestników (z podziałem na grupy wiekowe)

39 4. Kierownik wypoczynku i wychowawcy
Imię i nazwisko kierownika wypoczynku Kwalifikacje kierownika wypoczynku: dokumenty poświadczające kwalifikacje Zaświadczenie nr … z dnia …... kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku za zgodą Kuratora Oświaty z dnia … Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela lub potwierdzony 3 letni staż w oparciu o umowę o pracę lub świadectwo pracy Numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku: Imiona i nazwiska wychowawców (kwalifikacje; dokumenty poświadczające kwalifikacje) Zaświadczenie nr …. z dnia …... Kurs dla kandydatów na wychowawców za zgodą Kuratora Oświaty z dnia …… Zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela w danej szkole Legitymacja nr ….instruktorska lub trenerska

40 5. Miejsce wypoczynku lub jego trasa:
6. Informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku:

41 Generuj formularz do zapisania i wydruku
X Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, wolontariuszy i kierownika wypoczynku. 1. Formularz został sprawdzony i jest poprawny TAK 2. Wygenerowany formularz PDF został zapisany na dysku komputera 3. Wydrukowany i podpisany formularz zostanie przesłany w wymaganym terminie do Kuratorium Oświaty

42 KWALIFIKACJE KADRY PEDAGOGICZNEJ
42

43 KWALIFIKACJE KADRY KIERUJĄCEJ WYPOCZYNKIEM
§ Wypoczynkiem kieruje: nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza, lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone w §12 ust. 2. (ma ukończone 18 lat życia; posiada co najmniej średnie wykształcenie). 43

44 „Staż pracy” w świetle obowiązującej praktyki jest okresem przepracowanym w oparciu o umowę o pracę i dokumentowany świadectwami pracy. Nie można zatem zaliczyć do niego doświadczenia zawodowego w pracy opiekuńczo- wychowawczej zdobywanej np. przez osoby pracujące jako wychowawcy wypoczynku, z którymi zwykle podpisuje się umowy zlecenie, lub inny typ umowy cywilno-prawnej, w tym porozumienie o wolontariacie. Tego typu doświadczenie zawodowe może być uznane jedynie za podnoszące kwalifikacje zawodowe osób uprawnionych (a więc spełniających wszystkie warunki, zgodnie z przepisami) do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Przykładowo, mogą być to: emerytowani nauczyciele, wychowawcy pracujący w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, pedagodzy szkolni i inni. 44

45 Nauczyciel, czynny instruktor harcerski lub inna osoba, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać: zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia. Obowiązek posiadania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach. 45

46 46

47 47

48 Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:
kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami; opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji; ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom; 48

49 kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników;
zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom); 49

50 zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia; informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia ( na wniosek rodziców, prawnych opiekunów); zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku; przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy. 50

51 KWALIFIKACJE WYCHOWAWCÓW
§ Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: Nauczyciele; Studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 51

52 4) Osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia; 5) Instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; 6) Przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego; 7) Trenerzy i instruktorzy sportowi.

53 1) mieć ukończone 18 lat życia;
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7, powinny spełniać następujące warunki: 1) mieć ukończone 18 lat życia; 2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie. 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 4. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności:
zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia; opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy; organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; 58

59 zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy;
sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych; zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy; prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. § 13. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym. 59

60 Zaświadczenie o ukończonych kursach instruktażowych dla kierowników i kursów dla wychowawców wydane po 2007 roku, muszą zawierać numer zgody kuratora oświaty na przeprowadzenie danego kursu. 60

61 nauczyciel konsultant MSCDN
Dziękuję za uwagę. Anna Natora nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Radomiu


Pobierz ppt "Zasady organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google