Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE Nasz Samorz ą d lokalny w Strawczynie KONIEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE Nasz Samorz ą d lokalny w Strawczynie KONIEC."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE Nasz Samorz ą d lokalny w Strawczynie KONIEC

2 Nasza Gmina Strawczyn Była, jest i b ę dzie... SOŁECTWA: Che ł mce Hucisko Korczyn Ku ź niaki Ma ł ogoskie Nied ź wied ź Obl ę gorek Obl ę gór Promnik Ruda Strawczy ń ska Strawczyn Strawczynek RAZEM: ha Nagrody Gminy Strawczyn: Gmina Strawczyn - Gmin ą Przyjazn ą Ś rodowisku Modernizacja Roku Laur Ś wi ę tokrzyski Gmina Fair Play Gmina Strawczyn w gronie 12 "przejrzystych" gmin województwa ś wi ę tokrzyskiego i wiele innych... Strawczyn w legendach Bardzo stara legenda powiada, ż e nazwa Strawczyn pochodzi z czas ó w Kazimierza Wielkiego. Kr ó l ch ł op ó w lubi ł polowania. Wioska mia ł a by ć baz ą wypadow ą dla niego i dworu gdy przybywa ł na ł owy w okoliczne lasy. Tu mia ł nocleg i straw ę. Dlatego te ż wiosk ę nazwano Strawczyn od straw ę czy ń. Zaiste chwalebna by to by ł a nazwa, ale trudno j ą udowodni ć, tym bardziej, ż e od XVI wieku wyst ę puje w ź r ó d ł ach pisanych nazwa Strachczyn, Wskazywa ł oby to, ż e chciano upami ę tni ć jaki ś fakt, kt ó ry przejmowa ł strachem i groz ą. Kazimierz zmar ł w 1370r. Czy wi ę c za jego ż ycia ju ż nast ą pi ł o przemianowanie czy mo ż e p óź niej? Bo chyba nale ż y zostawi ć jaki ś okres czasu na utrwalenie si ę nazwy, skoro przesz ł a w formie zmienionej do ź r ó de ł pisanych. WSTECZDALEJ

3 Urz ą d Gminy Strawczyn Na przestrzeni ostatnich 20 lat nasz Urz ą d Gminy stał si ę bardziej otwarty i przyjazny dla ludzi. S ą w nim udzielane szczegółowe informacje przez dobrze zorganizowany personel urz ę du Informacje oraz formularze dotycz ą ce załatwiania spraw administracyjnych mo ż na znale źć na stronach internetowych urz ę du i jednostek podległych. Prowadzone s ą na bie żą co konsultacje społeczne w sprawie najwa ż niejszych kwestii dotycz ą cych rozwoju gminy- Marek Gos, cz ł onek Zarz ą du Województwa Ś wi ę tokrzyskiego, mieszkaniec Gminy Strawczyn 2. W urz ę dzie jest okienko informacyjne. Mówi ę jak ą spraw ę chc ę załatwi ć, a w odpowiedzi jest udzielana informacja, w którym pokoju, i u którego urz ę dnika mog ę to załatwi ć. Poza tym na ka ż d ą petycj ę jest odpowied ź.- Zofia Kania- mieszkanka Gminy Strawczyn WSTECZDALEJ

4 Rozwój Gminy Strawczyn na przestrzeni ostatnich 20lat. SPADEK BEZROBOCIA Wskaźnik bezrobocia w naszej gminie jest niższy niż średnia w powiecie kieleckim. Na terenie gminy zarejestrowanych jest kilkadziesiąt jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Największym zakładem pracy na terenie gminy jest prężnie rozwijająca się firma rodzinna Defro(...) Funkcjonują też firmy małe i tzw. mikro, zatrudniające od 1 do 10 pracowników. Kilka osób z terenu gminy znalazło też zatrudnienie w nowo otwartym Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Strawczyńskiej oraz w Powiatowym Obwodzie Drogowym w Strawczynku. Marek Gos CHODNIKI SKLEPY KANALIZACJA Przybyło kilkadziesiąt kilometrów chodnika oraz wyznaczono ścieżki rowerowe. Ułatwiają one poruszanie się pieszym i rowerzystom. Na terenie gminy została przekopana kanalizacja. Mieszkańcy nie będą już nielegalnie wypompowywać ścieków na pola. Mariusz Wychowaniec Niewątpliwie najbardziej do poprawy stanu środowiska przyczyniła się budowa kanalizacji sanitarnej... Marek Gos Nowe sklepy powstały na miejscu starych, ale na pewno są lepiej zaopatrzone i łatwiej dostać towary Mariusz Wychowaniec DPS w Rudzie Strawczy ń skiej DefroDelikatesy Centrum Zofia Kania- starsza piel ę gniarka fili DPS-u w Rudzie Strawczy ń skiej. Oczyszczalnia ś cieków w Strawczynie WSTECZDALEJ

5 KOMUNIKACJA W ostatnich latach dokonano modernizacji i remontów wi ę kszo ś ci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na dotychczasowych drogach gruntowych prowadz ą cych do odległych przysiółków i posesji pojawił si ę asfalt. Drogi s ą odwodnione i o ś wietlone. Marek Gos Transport działa lepiej dzi ę ki coraz wi ę kszej ilo ś ci autobusów dalekobie ż nych. Równie ż dzi ę ki prywatnym przewo ź nikom busów, którzy je ż d żą cz ę sto, przemieszczamy si ę szybciej ni ż na piechot ę czy na rowerze. Zofia Kania Autobusy i busy s ą bardziej punktualne. Ich wn ę trza s ą czystsze. Mariusz Wychowaniec WSTECZDALEJ

6 Turystyka w Strawczynie PROMOCJA TURYSTYKI W GMINIE Książka pt.W Rycerskim Strawczynie Góra Perzowa Góra Perzowa Ko ś ciół w Str.awczynie Ko ś ciół w Str.awczynie Ko ś ciół w Chełmcach Ko ś ciół w Chełmcach Piec hutniczy w Ku ź niakach Piec hutniczy w Ku ź niakach Kamie ń Stefana Ż eromskiego Kamie ń Stefana Ż eromskiego Urz. Gminy (biblioteka) Urz. Gminy (biblioteka) Góra Sieniowa Góra Sieniowa Boisko Orlik w Strawczynie Boisko Orlik w Strawczynie Ku ź nia w Obl ę gorze Ku ź nia w Obl ę gorze Muzeum Henryka Sienkiewicz w Obl ę gorku Muzeum Henryka Sienkiewicz w Obl ę gorku W ci ą gu ostatnich 20 lat promocja turystyki w naszej gminie bardzo si ę rozwin ę ła. Niezbitym dowodem na to s ą nowopowstałe strony internetowe promuj ą ce zabytki turystyczne w Gminie Strawczyn. Liczba turystów z ka ż dym rokiem jest coraz wi ę ksza. WSTECZDALEJ

7 EKO GMINA Wcześniej wybudowane wodociągi uzupełnione o kanalizację sanitarną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków powodują, że należy wysoko ocenić gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. (...) Funkcjonujące do niedawna w każdej miejscowości zbiorcze kontenery na odpady komunalne o symbolach Kp7 zostały zastąpione indywidualnymi pojemnikami o wielkości 150l, w które została wyposażona każda rodzina, która ma zawartą umowę z firmą, która działając z upoważnienia gminy prowadzi zbiórkę i wywóz częściowo posegregowanych w gospodarstwach odpadów komunalnych Marek Gos Oczyszczalnia ś cieków w Strawczynie Wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci i zbudowano oczyszczalnie ścieków w Strawczynie M. Wychowaniec- sekretarz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego z fili ą w Strawczynie WSTECZDALEJ

8 Szkolnictwo, kultura i sztuka KU Ź NIAKI STRAWCZYN RUDA STR. KORCZYN PROMNIK OBL Ę GOREKNIED Ź WIED Ź CHEŁMCE Teraz młodzie ż ma wi ę ksze mo ż liwo ś ci edukacyjne. W szkołach pracuje kadra bardziej wykwalifikowana ni ż kiedy ś np.: w szkołach podstawowych w Rudzie Strawczy ń skiej i w Obl ę gorku, dzi ę ki pieni ą dzom z dotacji powstało wiele kół dokształcaj ą cych, wyrównawczych. Dzieci, które na nie ucz ę szczaj ą dostaj ą za darmo ksi ąż ki z ć wiczeniówkami. A wracaj ą c do innych szkół: w ka ż dej s ą komputery, a co wi ę cej internet. Zofia Kania Wi ę kszo ść szkół na terenie gminy w sposób znacz ą cy zmieniło swój wygl ą d (...)Przybyło nowego sprz ę tu i wyposa ż enia oraz boisk sportowych z nowoczesnym, wielofunkcyjnym boiskiem Orlik przy szkole w Strawczynie(...) Marek Gos WSTECZDALEJ

9 PODSUMOWANIE 20 ostatnich lat r. 2010r. Drogi w średnim stanie technicznym w dobrym stanie technicznym Edukacja brak gimnazjum, niski poziom standardów europejskich, dobry poziom edukacji podwyższenie poziomu edukacji i zbliżenie jej do standardów Unii Europejskiej, wprowadzenie gimnazjum, zmiany strukturalne w szkołach. Zdrowie brak wielu specjalizacji i kierunków medycznych, mniejsze zaopatrzenie medyczne powstanie nowych specjalizacji i kierunków medycznych, lepsza polityka zdrowotna, lepiej zorganizowana edukacja zdrowotna, lepsze zapobieganie różnym chorobom. Pomoc społeczna dobre warunki szpitalne, dobre zaopatrzenie w środki medyczne bardzo dobre warunki szpitalne, bardzo dobre zaopatrzenie w środki medyczne, całodobowa opieka, renowacja szpitali, lepszy personel. Przeciwdziałanie bezrobociu mniej miejsc pracy, rynek pracy bez zmian więcej miejsc pracy, co daje większe szanse na zatrudnienie, zmiany gospodarcze, poprawa rynku pracy, ożywienie gospodarki. Kultura mniejsze przywiązywanie wagi do ochrony zabytków, mała popularność wystaw i muzeów nowe zawody, dobra ochrona zabytków, większa popularność wystaw i muzeów, lepsza jakość organizacji wielu różnych imprez. Gospodarka wodna słaby bilans wodny, słaba jakość wód powierzchniowych, duża wodochłonność w gospodarstwach poprawa bilansu wodnego, spadek wodochłonności w gospodarstwach, poprawa jakości wód powierzchniowych. Ochrona środowiska dosyć małe nakłady inwestycyjne, mniejsza waga przywiązywana do segregacji śmieci, małe zainteresowanie ochroną przez ludzi większe nakłady inwestycyjne segregacja śmieci, większe zainteresowanie ludzi. Komunikacja słaby dostęp do różnych miejsc(mało osiągalny), mniej środków transportu bardzo dużo środków transportu, bardzo duży dostęp do różnych miejsc Bezpieczeństwo wiele odnotowań wykroczeń i przestępstw mniejsze odnotowania wykroczeń i przestępstw. Klęski żywiołowe brakbrak WSTECZKONIEC

10 W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Agnieszka Gos 1996r, kl.Ib gimnazjum Milena Kania 1996r, kl.Ib gimnazjum Justyna Wychowaniec 1996r, kl.Ib gimnazjum Kacper Wodecki 1996r, kl.Ib gimnazjum Gimnazjum nr 1 w Strawczynie Krzysztof Siwek Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. Powrót do początku Powrót do początku


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR.1 W STRAWCZYNIE Nasz Samorz ą d lokalny w Strawczynie KONIEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google