Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fantastyka W Literaturze Fantasy jest to, co opatrzono etykietą z napisem fantasy. Jeśli na grzbiecie książki, u samej góry, tuż pod logo domu wydawniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fantastyka W Literaturze Fantasy jest to, co opatrzono etykietą z napisem fantasy. Jeśli na grzbiecie książki, u samej góry, tuż pod logo domu wydawniczego."— Zapis prezentacji:

1 Fantastyka W Literaturze Fantasy jest to, co opatrzono etykietą z napisem fantasy. Jeśli na grzbiecie książki, u samej góry, tuż pod logo domu wydawniczego figuruje małymi literkami fantasy – to dana książka należy do gatunku fantasy – Andrzej Sapkowski

2 Krótka historia Fantasy Wielu krytyków dopatruje si ę korzeni fantasy w s ł ynnym sumeryjskim dziele – Eposie o Gilgameszu, czy te ż w twórczo ś ci Homera. W przytoczonych pozycjach rzeczywi ś cie mog ą znajdowa ć si ę elementy, na których fantasy mog ł a si ę wzorowa ć, ale s ą to dzie ł a, które da ł y pocz ą tek wszystkim dziedzinom literatury, wi ę c nie mo ż na ich zalicza ć jako korzeni fantasy

3 Za dat ę historyczn ą powstania gatunku fantasy uznaje si ę rok 1930. Wtedy to Robert Howard pisze opowiadanie Feniks na mieczu, ukazujce si ę 2 lata pó ź niej na ł amach magazynu Weird Tales. Utwór opowiada o Conanie – wojowniku, który przemierza stworzony przez Howarda ś wiat w poszukiwaniu przygód, by na ko ń cu zosta ć królem

4 W 1956 roku powstaje grupa zagorza ł ych mi ł o ś ników Howarda, która nadaje jego opowiadaniom specjaln ą nazw ę – Sword and Sorcery, czyli Magia i Miecz. Na ś ladowcy Roberta Howarda zaczynaj ą tworzy ć w ł asne powie ś ci fantasy, które ciesz ą si ę sporym zainteresowaniem. Prawdziwa rewolucja zaczyna si ę jednak, gdy w roku 1937 John Ronald Reuel Tolkien publikuje ksi ąż k ę p.t. Hobbit, czyli tam i z powrotem.

5 Fantasy - definicja Literatura fantasy jest to poj ę cie bardzo trudne do zdefiniowania. Problem w zdefiniowaniu poj ę cia literatura fantasy wynika z trudno ś ci w okre ś leniu cech gatunku, które w ca ł o ś ci b ę d ą go odró ż nia ć od innych. Wiemy, ż e fantasy zaliczana jest do dzia ł u literatury o nazwie fantastyka. Do fantastyki, zaliczamy jeszcze fantastyk ę naukow ą (science – fiction) oraz literatur ę grozy - horrory. Istota fantastyki polega na kreowaniu postaci, cz ęś ci ś wiata lub ca ł ej rzeczywisto ś ci zupe ł nie odmiennej od tej, któr ą znamy z ż ycia.

6 Utwory tego nurtu s ą najcz ęś ciej umiejscowione w fikcyjnym ś wiecie, w którym poza zwyk ł ymi prawami fizyki i biologii dzia ł a te ż magia oraz inne nadnaturalne moce. Do ś wiata przedstawionego nale ż y przewa ż nie rozleg ł y zestaw rekwizytów swobodnie zaczerpni ę tych ze ś redniowiecza. Charakterystyczne jest tak ż e wyst ę powanie obok gatunku ludzkiego gatunków istot mitycznych lub ba ś niowych, takich jak: elfy, trolle, gobliny, smoki, wied ź my, fauny, koboldy, gargulce, centaury, jednoro ż ce, driady. Zazwyczaj psychologia postaci, ich motywacje i zachowania s ą przedstawione realistycznie dotyczy to tak ż e postaci o pochodzeniu mitycznym lub ba ś niowym

7 Gatunki Fantasy usystematyzowanie gatunków fantastyki jest du ż ym problemem. Jednak sam gatunek fantastyki dzieli si ę na wiele podgatunków. Heroic fantasy lub Magia i Miecz(ang. Sword and Sorcery) - Fantastyka heroiczna nie nale ż y do najbardziej szanowanych gatunków, ze wzgl ę du na prost ą konstrukcj ę fabu ł y. Najcz ę stszym motywem heroic fantasy jest w ę drówka bohatera (cz ł owieka, czasem w towarzystwie innych ludzi, elfów czy krasnoludów) walcz ą cych z czarnoksi ęż nikami, smokami lub innymi kreaturami, aby uratowa ć ś wiat. Cz ę stym zabiegiem stosowanych przez autorów jest rozdzielenie bohaterów na dobrych i z ł ych, co pozwala odnale źć czytelnikowi cechy g ł ównego bohatera w sobie. Droga postaci zaczyna si ę w momencie, kiedy bohaterowie s ą ca ł kiem niepozorni, prowadzi ona przez ró ż ne niebezpiecze ń stwa, za ś ko ń czy na walce ze ś miertelnym wrogiem. Cz ę stym elementem heroic fantasy s ą opisy bitew, g ł ówny bohater niekiedy wywodzi si ę ze znakomitego rodu, ale nie wie o tym

8 High fantasy - opiera si ę na nowo utworzonych ś wiatach. S ą one w pe ł ni niezale ż ne od naszego ś wiata. Obowi ą zuj ą w nim inne zasady, istnieje inna historia, inni bogowie. Przyk ł adem jest "W ł adca Pier ś cieni" Tolkiena. Urban fantasy – podgatunek literatury fantasy, którego akcja rozgrywa si ę w realiach wielkomiejskich. Specyficzny klimat utworów utrzymanych w tym gatunku jest spowodowany przez pozorn ą sprzeczno ść wspó ł istniej ą cych tu magii i techniki. Magia wkracza do zwyk ł ego miejskiego ż ycia, wraz z magicznymi postaciami, które staj ą si ę przyczyn ą wielu k ł opotów.

9 Low fantasy - konwencja literacka, b ę d ą ca podgatunkiem fantasy, charakteryzuj ą ca si ę realizmem zbli ż onym do ś wiata rzeczywistego, bardzo cz ę sto nawi ą zuj ą c do istniej ą cych w nim realiów. Jest skrajnie odleg ł a od innych podgatunków, np. high fantasy, ale zbie ż na m.in. z dark fantasy. Dark fantasy to opowie ś ci, których akcja skupia si ę na elementach typowych dla horroru, miejscem akcji s ą jednak ś wiaty magii i miecza lub high fantasy. Mog ą, lecz nie musz ą by ć to ś wiaty stworzone specjalnie dla konkretnej opowie ś ci

10 Bohaterowie Bohaterów fantasy z regu ł y mo ż na podzieli ć na 2 typy: Model pierwszy – ameryka ń ski, czyli Superman. Model drugi – europejski, czyli legenda o królu Arturze. W przypadku pierwszym idealnym przedstawicielem b ę dzie Conan Roberta Howarda. Posta ć, która jest produktem ameryka ń skiej kultury masowej. Posiada wszystkie idealne cechy, przemierza ś wiat, walcz ą c ze Z ł em, a na ko ń cu zostaje królem.

11 Najbardziej charakterystycznym dzie ł em dla modelu europejskiego jest W ł adca Pier ś cieni Tolkiena. Autor tego dzie ł a nigdy nie ukrywa ł, ż e w dzieci ń stwie by ł zafascynowany legendami arturia ń skimi. Mamy tu do czynienia z b łę dnymi rycerzami walcz ą cymi o dobro ś wiata i wybrank ę swojego serca. Charakterystyczne jest tak ż e wprowadzanie postaci, które pozornie nic nie znacz ą, nawet same nie zdaj ą sobie sprawy ze swojej pozycji, a jednak to od nich zale żą losy ś wiata(Frodo Baggins, Eragon).

12 Fantazjowanie jest naturaln ą czynno ś ci ą cz ł owieka. Rozumowi ani nie zagra ż a, ani nie obra ż a go bynajmniej, ani nie przyt ę pia apetytu na ń, pod ż adnym pozorem nie zak ł óca te ż percepcji racjonalizmu naukowego. Przeciwnie, im rozum bardziej przenikliwy i otwarty, tym bogatsze fantazje zdolen wytwarza ć." – John Tolkien.

13 W utworach fantasy wyst ę puje magia, pokazana jest pot ę ga uczu ć, niektóre postacie wykazuj ą szlachetno ść, potrafi ą walczy ć nawet w obliczu pewnej przegranej. Prawdopodobie ń stwo jest naginane. Tak jest przedstawiona poetyka fantasy. Ba ś niowo ść nie zosta ł a usuni ę ta w ca ł o ś ci. To jest jedna z g ł ównych przyczyn krytykowania fantasy. Niektórzy twierdz ą, ż e brak realizmu i zachowania zasady prawdopodobie ń stwa sprawiaj ą, ż e fantasy nie niesie ze sob ą ż adnych warto ś ci, og ł upia a jej czytanie jest strat ą czasu.

14 Ja dodatkowo stwierdz ę, ż e kszta ł cenie nie jest g ł ównym celem fantasy. Oczywi ś cie, tak jak ka ż da literatura, uczy ona ojczystego j ę zyka, kultury a tak ż e godziwego ż ycie. Tak jak ka ż da literatura pokazuje bohaterów z ł ych i dobrych, pokazuje wzorce post ę powa ń. Ale fantasy to jest przede wszystkim rozrywka. Ma bawi ć. Kiedy cz ł owiek wraca zm ę czony ze szko ł y albo z pracy, nie sprawi mu raczej wielkiej przyjemno ś ci czytanie encyklopedii albo roczników statystycznych. Potrzebne jest co ś z ciekaw ą fabu łą, co ś pozwalaj ą ce na rozlu ź nienie umys ł u. I zazwyczaj zawieraj ą ce du żą dawk ę humoru. Co ś takiego mamy w ksi ąż kach fantasy.

15 Dziękuję za uwagę :)


Pobierz ppt "Fantastyka W Literaturze Fantasy jest to, co opatrzono etykietą z napisem fantasy. Jeśli na grzbiecie książki, u samej góry, tuż pod logo domu wydawniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google