Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza fundamentalna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza fundamentalna"— Zapis prezentacji:

1 Analiza fundamentalna
Kamil Kubicki

2 Czym jest analiza fundamentalna?
Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem danych historycznych dotyczących stanu gospodarki, branż i podmiotów gospodarczych oraz wykorzystaniem ich w celu określenia przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstw. John C. Ritchie bla bla bla…

3 W analizie fundamentalnej chodzi o wyznaczenie wartości wewnętrznej papieru wartościowego. W przypadku akcji: wartość wewnętrzna = wartość spółki

4 KTO KUPUJE? Krówki S.A Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln
Zysk: 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł KTO KUPUJE?

5 Etapy analizy fundamentalnej
Analiza makroekonomiczna Analiza sektorowa Analiza sytuacyjna spółki Analiza finansowa spółki Wycena

6 Analiza makroekonomiczna
Co bierzemy pod uwagę? PKB Bezrobocie Inflację Czynniki polityczne I wiele innych: stan finansów publicznych, demografię, otoczenie międzynarodowe, prawo

7 Cykl koniunkturalny

8 Analiza sektorowa Odpowiada na pytanie czy warto zainwestować w spółki z danego sektora. W skład sektora wchodzą firmy oferujące podobne produkty i działające na tych samych rynkach

9 Na przykładzie Krówki S.A.

10 Analiza sytuacyjna spółki
Na tym etapie staramy się określić które spółki z danego sektora będą zachowywać się lepiej niż branża. Na tym etapie analizy bierzemy pod uwagę np. strategię spółki, jakość kadry zarządzającej, cykl życia produktów.

11 Analiza SWOT Strengths – silne strony firmy (wew.) Weaknesses – słabe strony firmy (wew.) Opportunities – szanse (zew.) Threats – zagrożenia (zew.) PKP Cargo i Newag jako przykłady Mogą być pytania do sali

12 Macierz BCG Ćwiczenie na tablicy przyporządkowanie do różnych kategorii różnych produktów jakiegoś konglomeratu

13 Cykl życia produktu

14 Analiza finansowa Przeprowadzając analizę finansową korzystamy z:
Bilansu Rachunku zysków i strat Rachunku przepływów pieniężnych Zmian w kapitale własnym Informacji dodatkowych Czyli w skrócie ze sprawozdań finansowych

15 Wskaźniki Wskaźniki rentowności – jak bardzo zyskowna jest firma?
Wskaźniki płynności – czy starczy gotówki? Wskaźniki aktywności – jak sprawnie działa firma? Wskaźniki zadłużenia – czy firma nie ma zbyt wielu długów?

16 ROA – Return On Assets (rentowność aktywów) ROE – Return On Equity (rentowność kapitału własnego)
Liczymy przykłady

17 Krówki S.A Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln Zysk: 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł

18

19 Wartość wewnętrzna a cena giełdowa

20 Metody wyceny akcji Metoda majątkowa Metoda porównawcza
Metoda dochodowa

21 Metody majątkowe 1. Wycena aktywów netto: Aktywa netto = aktywa – zobowiązania 2. Metoda likwidacyjna 3. Metoda odtworzeniowa

22 Metody porównawcze (mnożnikowe)
Polegają na określeniu wartości firmy przez porównanie jej z innymi. Rodzaje mnożników: Mnożniki kapitałów własnych Mnożniki wartości całej firmy Przykłady

23 Mnożniki kapitałów własnych
P/E – Price/Earnings Ratio – Cena/Zysk P/BV – Price/Book Value – Cena/Wartość księgowa

24 Krówki S.A Aktywa: 500mln Dług: 100mln Przychody: 400mln Zysk: 50mln Liczba akcji: 100mln Cena akcji: 3zł

25 Mnożniki wartości całej firmy
Enterprise value (EV) = rynkowa wartość kapitału własnego + rynkowa wartość długu netto Dług netto = zobowiązania oprocentowane – środki pieniężne

26 Przykłady mnożników wartości firmy
EV/Sales EV/EBIT EV/EBITDA EBIT - Earnings Before Interest and Taxes EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization PRZYKŁAD Z EV/EBIT 2 SPÓŁKI, ŚREDNIA W BRANŻY I LICZĄ KRÓWKI S.A.

27 EV/EBIT – Krówki S.A. Krówki S.A. Cukierki S.A. Karmelki S.A.
Aktywa: 500mln EV = 800mln Dług: 100mln EBIT = 80mln Przychody: 400mln Karmelki S.A. Zysk(EBIT): 50mln EV = 240mln Liczba akcji: 100mln EBIT = 20mln Cena akcji: 3zł

28 Metoda dochodowa – DCF Discounted Cash Flow
Najpopularniejsza metoda wyceny, ale jedna z trudniejszych. Zakłada, że wartość firmy równa jest wartości gotówki jaką będzie ona w stanie wygenerować w przyszłości. Opiera się przede wszystkim na prognozach.

29 Etapy wyceny DCF Określenie okresu prognozy.
Ustalenie prognozowanej stopy wzrostu przychodów. Wyliczenie przepływów pieniężnych. Zdyskontowanie przepływów pieniężnych stopą WACC. Wyliczenie wartości rezydualnej spółki. Obliczenie całkowitej wartości spółki. Wyznaczenie wartości jednej akcji.

30 Obliczanie wartości wewnętrznej metodą DCF
FCF=przychody -koszty operacyjne -podatki -inwestycje netto -zmiany w kapitale obrotowym

31 Krówki S.A. - DCF Założenia: Okres prognozy – 5 lat
Stopa wzrostu przychodów – 5% (przyjmijmy, że o tyle rośnie rynek z roku na rok) do 2018 roku, potem 2% Koszty zakładamy, że będą rosły 4% rocznie

32 Prognoza przychodów Dla uproszczenia przyjmujemy, że FCF = Przychody – Koszty Koszty Krówki S.A. = Przychody – zysk = 400mln – 50mln = 350mln Rok 2014 2015 2016 2017 2018 Suma Przychody 420mln 441mln 463mln 486mln 510mln Koszty 364mln 379mln 394mln 409mln 426mln FCF 56mln 62mln 69mln 77mln 84mln Wartość obecna FCF 49,3mln 48mln 47,1mln 46,2mln 44,4mln 235mln WACC= Koszt kapitału własnego 15% Koszt kapitału obcego 8%

33 Obliczamy wartość rezydualną: Zdyskontowane RV = 344mln Wartość firmy = 235mln + 344mln = 579mln Wartość akcji = 579mln/100mln = 5,79zł

34 Trochę klasyki – model Gordona
P – cena akcji g – stopa wzrostu dywidendy ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego spółki f – wskaźnik zysku zatrzymanego r – wymagana stopa zwrotu

35 Pytania i konkurs

36 Konkurs akademia.index@gmail.com
Przygotuj analizę fundamentalną dowolnie wybranej przez siebie spółki notowanej na GPW. Wykorzystaj narzędzia omawiane dzisiaj i określ wartość wewnętrzną akcji tej spółki korzystając z dwóch dowolnych metod wyceny. Analizę i obliczenia wyślij jak doc albo pdf na maila:

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Analiza fundamentalna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google